SCH00NH0VEN5CHE COURANT Mkau*! IAAREN li MM r ongeil Schoonhoven De vredesconferentie in Lonften tola.as! g «ardtri Scheepvaart en luchtvaart OOD- DE LANDBOUW EIST VEMBER 1947 tijdverdrijf dat reeds vele gezagheb- G VAN VIM «via, p. Amsterdam—Batavia 26 (v.m.) elfrijz kind» lombo. militaire oantrole 5 EN ■oenen verlaagd, dan rijn de hulsmoe- *joer mil- M irkzaamhedin B-M ET IZEWEG C 114a 529 Algem., 913 Res. 919 M 513 Reserve 999 Boter, 599 Boter 919 Algemeen 599 Boter sgezin, i zal het 929 Algem., 514 Res. 914 Reserve 1999 Margarine rden >loem moeten enige schepen in Amerika ge kocht worden, Waar ze bij honderdtallen GEMENGD NIEUWS. zei dat •PRIJZEN STAATSLOTERIJ. 11884. 21827. 9749 MOET U HEBBEN artikelen ch «geschenken >eds grot/ keuM •rd aange wen te ne- ijke route ieder zijn MARSHALL; zal hij Molotof temmen? 15717 17166 9404 21636 13 .«103 12228 16998 rijn keus niet aan BUITENLAND Nota van de lage landen 1003 Bróód 1094 Kaas RONDSPELEN atego. Trouwen) een. Kegelspelen ft van de prijs! Nlr Kot mzetriemen. Scheermesjes, :heersplegels, atine Borstelwerk. rden voed- i verdeeld. post en 16 79e JAARGANG «o. 1W NIEUWSBLAD VOOR ZUIDtiOLLAND EN UTRECHT Schoonhoven ad - wrlngerbokken 14227 4814 8506 250 F’ enz. of 250 gram vlees ir tien tr Ca_ ir een rJeea 1098 Beter Bootdred.: W. Kerremane 8. W. N. VAN NOOTKN, SCHOONHOVEN. Telef. 307 Giro 13789 20198 13137 18519 Ame ken, niet toen Molotc politiek der opzichte van minister merkt stel jzend bak- Jerbis cults, zelfrijzend bak- iderbiscuit*. boterham- 'im, stroop .agen. suiker, bo» - Lij Syrië, iroet l gemene haar beah genomen. de economische gestaan de Dordt JI9 er van best Ipunten - te hebben er 10.000 voor zich aan een vriend in Amersfoort •verklaarde voor de rechter, tekorten waren ontstaan ir i van zijn zaak. Dit ejccui aanvaard. De éis was voorwaardelijk met 2 jaar proeftijd eldboete van f 15.000. VsmMW M—acta». Womrieg m Vrtjdag. Figs M wwaitbM» Ung: Voor Schoonhoven por J MoemdM i 1.3a P»1 po* t 1.37)4 suiker, boter- 500 gram jam. versnaperingen (geldig'-Lm. I 25 cent per liter.- beantwoording •gen dat de regering in over- benzine opnieuw te dlstri- 924 Algemeen bakmeel 525 Algem. -Amsterdam 25 Co- meel 514 Reserve VÜ All 994. 596, 597 Vlees H7 Vlees 999 Boter AdvwnatiM» 1-1S m. f 1JCL Jte M«r f <M0, 4wds plaaMn» pd)L Advomettaa MM tabs drtwnaal da pdja, irende pro- Mo- Als het buiten van Afge- ingediend. mensen in Frs fessoren als 1 arbeiden Parijse doen. Bi de i have tomen x stak» postx stan- nat uitdrukking te geven aan haar dat de bezettingsautoritsiten t" ten niet voldoende aandacht i ben aan de belangen d$r dri» Op paleis Soestdijk werd d «es Irene geïnstalleerd als k Nederlandse Padvindersgilde. zusje Beat Prin*es-R» 8270 21042 442t. 4611 19032 mill i oen vel p»o- bouwvak- De •Ifde te breidt alle 800 gram brood x). [eldig t.m. f >aar van de ■ct plan ;n in de herstel» eerder aangewezen bon» December: 2000 gram tjn. 29 gram t.m. 29 gram tjn. J" gram gyam vle ram bet» i of 100 f 400: f 200; 100: 7869 13782 14005 19150 - 1500: 4257. 1000: <00: 200: 2571 ’00: '4124 15236 den en de regering besloot ijlings de luchtvaart krachtig te steunen, hetgeen voor 1940 nimmer geschied was. En toen kwam het bovenaangehaalde dilemma. De echeepvaart vroeg steun om in het bul- De ver- Bltyvpnde verlaagd. regeringen van Nederland, België en nburg xijn in het begin van dit jaar 'igd haar standpunt met betrekking de toekomstige status van‘ Duitsland me- aan de raad van ministers van Zaken. Daartoe hebben ge- igen te Londen een memoran- ders ontevreden. Daarom wordt naar een „gunstige middenweg gezocht”, zoals dat fceet De kool en de geit dus, in gewone taal. u.eef zwarte handel in levensmid- gedetineerden en voerde de fac- hét bedrijfsklaar 'op ongehoorde iratiehouder K.. •ft ontw» julat'J :he reg— dedellng van tv'.., bestaand: een trana n de trelr red. te zün ‘weken reis, a afschuw .jgel— Men tering bij zal tini temmen. a-commissie tardoor twijfel i het voorstel de id in de Assem! op de gehele Duitse economie, ontwapening ven Duitsland te regering -ar Indië de verf Op de i zal bli geven. is men verheugd, dat reeds eerder met bezig gehóuden. ■v«goom-s« VERWOESTINGEN IN INDIE. Blijkens berichten, in het te 1 schijnende Chinese blad „K.eng I vernielingsactiviteit der T.N.Ï. zich tijd hoofdzakelijk op rijstpellerijen. Qctober éh 10 November wardij 18 rijen 4n de streek van Jfrawang en vernield. Reeds eerder werden in i van de «3 ng de Japanse c/pitulatie tacte rijstpellerijen. ?8 vernield baar gemaakt om te zweeg woordingc jndhedei ‘laakt. dat t vlugg et schuim t 't Vuil boen weg. brood (gel dig t.m. 29 November). 803 gram brood (gel dig t.m. 29 November). 400 gram brood «ej- dig tun. 29 November), 100 gram vlees. 4J0 gram vlees. 125 gram beter of mar garine of 100 gram vet, 125 gram margarine ot 100 gram vet. 250 gram margarine «C 200 gramvet., 250 gram bote garine óf 1 100 grgm L kore gram i ko" 20793 21711 19890 2010! 9547- 11625 14116 14171 720274 21386 8175’ 4830 GERUISLOZE BEZETTING VAN MADOERA, Een Amerikaanse correspondent, die een bezoek aan Madoera heeft gebracht, deelt mee, dat aan de jongate actie, die op 0 No- begon en drie dagen duurde, niet - leel_ snde «at de zeven stafen van (Egypte, Transjordanië, Irak, Baoedi-Arabië en Jemef jeen zullen komen, zodra de vergadering der Verenigde Nat luit ten aanrien van 921 Algenu 519 Algem. Ml Melk 904 Melk M5 Melk 594 Melk 595 Melk geweest zijn. Bonkaarten bfls. arbeid, a.s. moeders "i bezig 1H1 Vlee" 300 8ram Vle< optr der an- het vol zal wor- idjng in in dui- tatei ploegt de dan aan ern- Tab op de 8-91 ig werd ile com- 7007 9499 19826 21062. MILITAIREN OT WEG NAAR INDIE. Opvarenden van de „Kota laten" kunnen in Sabang en bij aankomst in Batavia krijgen, mits deze uiterlljk op reap. 9 December gepost wordt. De mogelijkheid bestaat, dat nog In een andere tuasenhaven post uitgerêikt deel- Daarom wordt het publiek aangeraden drong te posten. SCHEPEN VAN EN NAAR INDIE. ieuw Holland, A'dam—Batavia, 24 v. Sabang ;ota Baroa, Rotterdam—Batavia, p. 24 Gi braltar. Groote Beer, te Aden. Johann de Witt, Batavii De zeer op ferentie zaken gehoc De drie OVERZEESE GEBIEDEN. DOEL VAN DB REIS VAN MINISTER xoo«- vvi wtgv*. gvTMviu NEHER. Dat riles brengt handen vol deviezen op. Naar aanleiding van bet bericht over hst Om de gedeclineerde vloot aan te vullen. vertrek van minister Neher naar India tocht werden, waar ze bU honderdtallen Neher n<ar koml om met Jhr v.n vre- renteloos liggen. De regering heeft daar- *denburgh de verdere gans van zaken te be- ▼por geen deviezen beschikbaar. De rede- snreken. On de vraag hoe lang de minister tijen verwijten nu de 'regering dat de de door de scheepvaart verdiende deviezen opmaakt. De K.L.M. zegt, dat de regering de rederijen teveel toegeeft door tangs een omweg toch het luchtruim •lli rteldaveld te wijzen. Zo mln de kool als de geit zijn tevreden. B^lde venttenen deviezen; beide willen ®r meer aanbrengen, maar de middelen daartoe worden’ hun onthouden. Batavia ver- Marshall, t Po” richt de Buitenlandse ich.de laatste om te werk* Tussen 18 I rijstpelle- Tjikampek deze streek nog in- of onbruik- voei maken van ouda wijze op. die het verval- >em heeft ontworpen, is eearrea- njanipulaties dateren reed* van/ 1946. -■’gering heeft gis sing verstrekt: „Op i Bondowoso op Oost- itaande uit een 3-tal uport arrestan- in in Soerabaja Aneta) bleken i overledeji ten —n het ontbreken van de nodige gedurende de reis. De, regering t leedwezen, afschuw en veront- ing van genoemde feiten kennis ge- Naar de oorzaken van dit gebeuren een gestreng onderzoek ingesteld, fakelijke personen zullen op voor gestraft worden. Enige arres- reeds plaats gehad. Er zullen genomen worden tot schadeloos- j de nabestaanden der slachtof- RUSSEN UIT FRANKRIJK GEWEZEN. De laatste paar dagen zijn minstens 20 Ruuischa onderdanen te Parijs gearresteerd en over de Franse grens gebracht. Het zou- den alle Russische emigrant«n f-- van Neder- Net Franse ministerie van Binnen dienen min- ken bevestigde: „Wij zijn steeds bezig met het uitwijzen van personen, wier optreden schadelijk Is voor het we^jijn van Frankrijk' Nederland voor verdeling van Palestina? .10 de ilttn, der Auemblee van da V.N.. Mei” die gisteravond werd gehouden en waarin Eieren over het verdelingsplan voor Palestina werd gesproken, werd besloten de stemming voor dit voorstel uit te stellen tot Vrijdag. In welingelichte kringen verluiddedat België, Nederland en eventueel Luxemburg, evenals Nieuw-Zeeland en Frankrijk vóór het ver delingsplan zullen stemmen. Bij een stem ming in de Palestina-commissie onthielden deze landen zich .waardoor twijfel ontstond ovfer ,de vraag of het voorstel de vereiste tweederde meerderheid in de Assemblee zou krijgen. NU WEER EEN LABOUR OVERWINNING Bij een tur vesend (Eng< bour-partij De Labour-Ci ■ie conservatie In Labour-. over veriie derl voor een boter of mar- 200 gram vet. i kaas of 125 rstloze kaas. kaas of 2&I forstloze kaag; teleurstelling, in vele opzich- geschonken heb- ie landen. De grote vier. de Amerikaanse minister van i Zaken, is naar Londen, gekc.y.^r. een, niet om te praten. Daarom Marshall, toen Molotof in scherpe be- ~ien de politiek der Westelijke mo gendheden ten opzichte van Duitsland had gelaakt. De minister merkte slechts droog op, dat hij geen belang stelde in MolotoPs beschuldigingen en dat hij er niet van over tuigd was, dat Molotof ze zelf geloofd^. 100 gram vle wezen, geldig t.m„ 6 1 jrvólgens Bonkaarten bU«. arbeid, a s. I 1., d. »"JIker 250 gram suike 2000 gram brood (geldig Lm. I December a. •erve, 521 Alg (geldig t.m. ft 917 Reserve 400 December 515 Reserve lees (reeds aang«- December ax). en uu>, «rutnu, moeders en zieken ter 250 gram suiker, boterhamstrooi- sel enz. of 500 gram jam, stroop énz of 250 gram versnaperingen. Tabak- en versnaperingenkaarten: - 31, S-03 Tabak 2 rantsoenen sigaretten ot kerftabak. 8-91 Versnaperlngep gen of 200 gr. sel enz. of 400 Versnaperingen 1( of 100 gram' suiki enz. of 200 grar Bovengenoemde bon rijdag 28 November -Igemeen is verklaard, dat komt om met Jhr. eerdere gang van zaken te vraag hoe lang de minii lijven, kon da regering g In officiële Indische krin rheugd, dat minister Neher, di jrder met de Indische zake thans naar Indonesië garh„ 100 i gram 200 i gram I ei. 4 liter jnelk. 6 liter melk. 61/» liter melk. 10 liter melk. II liter melk. i en rieken gram vlees, im boter of mar ot 200 gram vet tarlne of Een ultgaaM*van Hoen gulden. „Wie geld steekt in den handel zal olijven en wijn oogsten, doch wie ze in de landbouw besteedt, krijgt slechte gras en water” vol gens de Talmud. Dat mag evenwél het uit gangspunt van de Ned. Regering niet zijn, zei de voorïitter van de Stichting voor de Landbouw, de heer H. D. Louwes, op een „„iconfereritie waarbij o.m. ook vertegen woordigers van landarbeiders-organisaties aanwezig waren. Het nationaal volkshflomm moet en rechtvaardiger verdeeld worden. metaalbewerkers en bouwvakarbeiders lonen krijgen hoswel de Regering z de loonstop handhaaft om prijsstijging letten dan moet zij er zich niet tegt zetten dat in de landbouw een bevrt? regeling voor de arbeiders -krijgt wel eens da l denkt: „de boer niet staken. Indei S aan stakingen ni irtegen verzetten. zal het niet zover komen. Doch en boeren uiteindelijk elkaar de een, zal op de achtergrond het de cijfer van 54 millioen verrij- iarnaasL als huilende derde, de Ne- Diezelfde huisvrouw, een standbeeld wilde oprich- zich in de oorlogsjaren, en de" hongerwinter van 1944— '45, zo heeft ussentijdse verkiezing, die te Gra- jeland) is jjehouden, heeft de La- DORDTSE TEXTIELKNOEIER. v°°r d’ poUU,rechter heeft nh.e-‘ <-*•• T'hV'V1' f*li'■Ud", >r een aanzienlijk deel goed maakt. door dlefgU1 tekorten waren ontstaao ln d. puntenvoorraad van zijn zaak. Dit egcuus werd echter niet aanvaard. De éis was vijf maanden voorwaardelijk met 2 J en een geldboete van f 15.000. AMERIKAANSE TABAK VOOR EUROPA. Een speciale commissie van het Ameri kaanse congres heeft besloten, dat voorraden tabak zullen worden opgenomen bij de goe deren, die krachtens het plan-Marshall nr~ Europa gullen gaan, De voorzitter vi commissie zei, dat de commissie het waarschijnlijk naar voren zal brengei vorm van een amendement op het program voor Europa. FALSIFICATIES IN JUTPHAAS. De economische controledienst heeft, na een onderzoek van de boeken geconstateerd, dat de N.V. J. J. te Jutphaas door opzettelijke vervalsing het Rijk voor tienduizenden hee# benadeeld.' De N.V. dre< delen van f’ turen voor h-, legerwagens* De procui singssysteem teerd. De zomervan 200 gram versnaperin» suiker, boterhamstrook gr.- jam, stroop enz. 100 gram •versnaperingen ker, boterhamstrooisel, im jam, stroop enz. winnen kunnen reeds op Vrijdag 28 November worden gebruikt Op bon 027 algemeen is wederom een extr* rant soen vlees van 100 gram verkrijgbaar. Op 4 December zal een bon voor waspoeder wor» den «angewézen. De volgende reeds nen zijn geldig tot 6 022 Algemeen rikaanse corresponnern, u- Madoera heeft gebracht, de jongste actie, die op l vember begon en drie dagen duurde •neer dan 150 gewapende Nederlanders .amen. De gemotoriseerde colonne 'door tot Soemenep, een stad diep in het door de republiekeinen beheerste deel van het eiland. De Nederlanders vonden een verlaten stad, doch twee dagen later keerde de bevol king terug. Er deed rich geen enkel incident voor. De resident, Tjakraningrat en de mees te inlandse ambtenaren werken mee met de Nederlanders. Op hun verzoek were' sel en kleding onder de bevolking MEER DAN EEN MILLIOEN STAKERS. De toestand in Frankrijk wordt hoe langer hoe verontrustender. De nieuwe premier, Robert Schuman heeft een radiorede gehou-, oen, waarin hij beloften van loonsverhoging deed, doch tevens aandrong op hervatting van het werk. Hij uitte geen bedreigingen ten aanzien van de stakers, maar verklaarde, dat de regering van plan is, de vrije arbeid te beschermen. Achttien grote vakbonden lieten daarop weten, dat Schuman s voorstellen on aanvaardbaar waren. Er staken nu reeds meer dan een r rankrijk, ónder wii zow» kolensjouwers. Alle rs zullen het werk neerleggen, politie staat op het punt, hetzelfc lij gas- en electriciteitspedrijven b. staking zich nog uit. Het werk in lens ligt geheel stil. Ook de pesterijen -ken; troepen onderhouden een beperkte ‘stdienst. In het spoorwegbedrijf is de toe- and niet noemenswaard gewijzigd. Ook het itionale verbond van ingenieurs en techni ci heeft zijn leden verzocht zich bij de sta kingsbeweging aan te sluiten. De Franse kranten verschijnen in zeer klein formaat (de helft van de omvang der Nederlandse bla den). IA.). Ugemeea 6 December ax gram brood (gel S.S.). 400 gram brood (geldig Lm. December ax 100 gram bloem of zelfrijzend of kindermeel. 100 gr. bloem of zeil of kindermeel of 500 gr. bloem of meel of kindermeel of kin< Igemeen 750 gram sulkar, strooisel enz. of 1500 gram jam, stro enz, of 750 gram versnaperingen. 926 Algem., 524 Algem. 200 gram suf' -. u terhamstrooisei, enz. of 400 gram jam, stroop enz., of 200 gram versnaperin gen (reeds aangewezen). 522, 523 Algertteen 250 gram hamstrooisel enz. of stroop enz. 927 Algemeen 100 December). 928 Algemeen 100 De i Luxeml uitgenodij tot de te delen Buitenlandse noemde regering rum ihgëdiend Ofschoon in voorafgaande nota’s de drie regeringen elk haar standpunt ten aanzién 'van de kwestle-Duitsland op verschillende wijze hebben geformuleerd, moet worden op gemerkt, dat deze documenten bepaalde f damentelê opvattingen gemeen hebben, zonder in herhalingen te vallen als volgt kunnen worden samengevat. De landen streven niet na?r vergroting van hun veiligheid tegenover Duitsland door mid* del van verróindering op grote schaal, van het Duitse productievermogen, behalve waar dit duidelijk oorlogsmateriaal betreft, waar van de productie dient te worden verboden. Het zal raadzaam zijn de Duitsers, nu zij van hun politieke ambltleg zijn beroofd, een zo grote Werkzaamheid teé laten, dat zij ma terieel op een bevredigend peil kunnen le ven en de toekomst hoopvol Ugemoet kun nen zien, De volgende maatregelen worden aanbe volen: 1. Het geleidelijk herrita van zelfregering NOODORGAAN -VOOR WEDEROPBOUW en politieke verantwoord«ijkheM ln Duits- VAN EUROPA. lar^” De commissie voor hulp aan Controle op <ta «ebele Bultte economie. !,nd hel Amerikaan» Hutt teneinde de ontwapening m Dulttl.nd U „„dijden heeft een wettonlwerp verzekeren. dat voorziet iri de stichting van een „nood- 3. Een speciale InternaBWhale controle op orgaan voor de wederopbouw”, met. een be- het lndu.lrt«l. Ruhrgebleg dettwgerin- <lnk.plta„ ko „nu.™ dnll.r, voor hef gen hebben het recht opgeëist aan deze con- uitvoeren van het hulpprógram voor Europa trole deel te -nemen op termijn. Het orgaan zou zich niet t. Voor het teoel dat hel huidige mtB- houden met da h*entijdae hulpverle- ttlre bettuur ln Buitelend en de militaire „„der ttlding ataan van een raad van bezetting van het gehele land worden opge- ,chl p„,on,n wle nl« meer dan vier lid heven: handhaving van d. militaire beeel- „udep ,u„ m poUtttke partij, llng op zekere centra, zoal, haven,, vliet- .oorraden voor de wederopbouw ko vel den. verkeereknooppunten el .pocttleetrw p^ dtttrtbueren on toezleo, dat deze goed ken als het Rijndal, Deze controle zou moe- WOrden gebruikt worden uitgeoefend in het kader van het ternationale bestuur. Bovendien zijn de drie regeringen van me ning, dat billijkheidshalve zowel als uit eco nomische overwegingen, hei onduldbaar zou zijn de Duitse economie te bevorderen ten koste van de economie der geallieerde lan- den. De welvaart en veiligheid 3 land, België en Luxemburg verdie..-» stens evenveel aandacht als de belangen V >n Duitsland. Zolang Duitsland wordt bestuurd door of is onderworpen aan het toezicht van een iiv- temationaal regime, zal deelneming daaraan dcor burgers van de 3 landen, die zoveel er varing hebben opgedaan in hun betrekkin gen met Duitsland, gewenst zijn, drie regeringen zouden het derhalve prijs stellen, indien zij door de cón- van de ministers van buitenlandse ehoord werden. ü.a regeringen voelen zich genoopt tenland nieuw materiaal te kopen daarmede deviezen te wrdienen. luchtvaart stelde dezelfde eisen en kreeg aanvankelijk het meeste gehoor. Maar toen de aankopen daarvoor in de mlllioenen gingen lopen (een Constella tion kost bijna anderhalf millioen) ging de beurs dicht. De KXJd. was ontevre. den en sloot voor eigen risico een lening in, Amerika. De grorti scheepvaartmaatschappijen wilden toen ook een strootje meehappen ,»lt de luchtvaartruif en zelden: Indien wU geen schepen kunnen krijgen, zo geef ons vliegtuigen. Maar dat werd gewei gerd. Diezelfde-maatschappijen brachten ln de laatste maanden voor een waarde van drie millioen dollar copra van de Thillpijnen naar Rotterdam. Daar werd -het overgeslagen voor Tsjechische reke ning. Voor een ongeveer evengroot ba. drag werd vezel naar Noorwegen gevanan. „Laat ons aan het werk gaan”, zo zeide Marshall, „zonder elkaar te beschuldigen'om wille van propagandadoeleinden. Dit zal Marshall's tactiek zijn gedui deze conferentie. De minister zal elke paganda negeren hij zal er voor waken, lotof op zijn beurt verwijten te maken, «i» Molotof zijn oude methode toepast, zal Marshall rustig blijven zitten om vei als de Russische minister geëindigd is, d» draad der besprekingen weer op te vatten. Hij heeft daarmede reeds succes gehad, .want vrij losjes liep Molotof over het stige struikelblok heen: de volgorde n “^2 agenda. Het Oostenrijkse vredesverdrag punt 1 geplaatst en naar een special, «o»* verwezen J)e ministers kwamen toen toe aan de kern van de zaak: Duitsland. Als Marshall et lu slaagt Mototof te temmen, zal Europa hem daarvoor groter dank verschul digd zijn dan voor het gehele hulpplan, dat ‘zijn naam draagt. BIJEENKOMST VAN ARABISCHE LIGA? Van gezaghebbende zijde te Jeruzalem wordt vernomen, dat de zeven staten van de Arabische Liga (Egypte, Transjordanië, Li banon, Syrië, Irak, Baoedi-Arabië en Jemen) te Beiroet bijeen zullen komen, zodra de al- srenigda Naties Palestina heeft tan lichtpunt: Nederland kan buitenland se betaalmiddelen verdienen door het verrichten'van zogenaamde internationa le diensten. Ata zeevarende natie, als de vrachtvaar ders van Europa, verdient de scheepvaart deviezen, die vrijwel geheel als winst op de balans van buitenlandse betaalmidde len prijken. Voor de oorlog vormden deze Inkomsten peftc de sluitpost op die rekening. Maar sinds de bevrljding zijn de aankopen in het taKtmted .ro sterk grotten, .U het te d. noodgedwongen, dat et een tekort ont- metaalbewerkers en bouwvakarbeiders hogere stond. Dat werd nog vergroot door het lonen krijgen hoewel de Regering officieel teruglopen van de scheepvaartinkomsten. de loonstop handhaaft om prijsstijging te bé- ten dele bruikbaar uit de oorlog gekomen. regeUng voor de arbeiders tot stand komt. Na de oorlog nam evenwel de lucht- Men krijgt «el eens de indruk dat de Re mit een, tti de termen blijvende, onge- gering denkt: „de boer die ploegt wel voort”, tonde vlucht. Ook deze nieuwe spreng aan hij zal niet staken, inderdaad zal de stlch- «u «nrtM» iniMa.s A. van d» handelba>rheld a, boer geen mj». bruik. Dit is een kostelijk goed, dat rij niet mag vérspillen. .De hogere lonen betekenen een extra uit gaaf van 54 milioen, hetgeen neerkomt op f 11 per jaar per huisgezin, globaal bere kend; en vermoedelijk zal het er wel van komen, want dé vertegenwoordigers béiders voorspellen dat de toestand gend voorjaar anders zeer spannend den. Wanneer de Regering haar houi dit opzicht niet wijzigt, valt de zaak gen. Met andere woorden: dan boer niet meer, en hoe komen we brood? Hopelijk els Regering 'hand toesteke angstwekkend» *Tèn en daarnai derlandse huisvrouw, voor wié men ten omdat zij vooral in dapper gedragen DE NIEUWE BONNEN. Voor hét tijdvak van 30 November Lm. 1» December geeft elk der volgende bonne» recht op het kopen van: 923 Algemeen 1X2 Z Z wordt. 6 i tijdig 915 Ree» BINNENLAND. BENZINEPRIJS-25 CENT PER LITER. Herverkaveling Walcheren. In de Eerste Kamer werd Woensdagmiddag Wêtsontw’erp tot herverkaveling van Wal- ch*ren zonder stemming aangenomen mét ■■ntekening. dat 1 C.H. en 3 A.R. leden tegen w»ren. Eveneens z. h. st. werd aangenomen ®«t wetsontwerp inzake verhoging van de ben- tlne-acdjns. Pe prijs wordt daardoor Minister Lieftinck zei bij (jg Van enkele vragen dat de regi >®Wng heeft de benzine opnl» Wren. HOOFD! 1900: 15170 400: 6276 —w1: 3399 spreken. ia Indië antwoord gen zich heeft gaat. ARRESTANTEN IN TREIN GESTORVEN. Verontwaardigde regering stelt ondersoek in. De Nederland-Indiscb tèren de volgende med« 23 November vertrok Java een trein, o.m. goederenwagens met ten. Bij aankomst van (ongeveer 13 uur later 46 van de arrestanten gevolge van het ontbre verzorging gedurende de heeft met '-J waardiging nomen, I-u-- is terstond Alle aanspra beeldige wijze 4 taties hebben r< maatregelen 1 stelling van fers. 300 250 grai garine 250 gram margi 200 gram vet. 800 gram brood. 200 gram kaas pf 259 gram korstloze kaas. 200 gram vlees, 5 liter melk. 5 eieren. Weer soya-bloem ln het brood De broodbloem-melange, zoals dje van 30 November af zal worden samengesteld, bevat weer 5 procent soyabloem. Verder blij ven bij gemengd 10 procent maisbloem en 1 procent aardappelmeel. De dorpsmolenaars mengen uitsluitend 14 procent maisbloem bij en geen soya-bloaih of aardappelmeel. D, kool en de kelt po,«t te te «“’"J. Mn tijdverdrijf dat reeds vele gezagheb- versum een aldaar gehouden samenkomst van ben In moeilijkheden hoeft gebracht. Het het comité van oud-Lridse-studenten ..Civi- tornt voort uit het dilemma: een keu uf Mteewoetul; d. bUejokom* «rad min U Uit een der partijen ol trachten teer Wgt toe te geven. In het eerste geval ont- gedurende een groot deel van de avond on- gtaat zeker één ontevredene in het twee- gedwongen met de aanwezigen onderhield. <to geval ElJn meestal beide betrokkenen benei kabrater. onvoldaan. paleis Soestdijk werd de» middags Prin? Vooral voor regeringen 18 het moeilijk Irene geïnstalleerd als kabouter van het een keus te doen en dan besluit men Nederlandse Padvindersgilde. waarin ook haar veelal de kool en de geit té sparen met xusje Beatrix is opgenomen. Haar moeder d» tet onvermijdelijke tevoit du vut twee FrltttewJlweite. weende de utteUeU. bl|. tijden gemor ontstaat. Ook de Nederlandse regeringen reeds menigmaal voor zo’n moeilijke fisteld en de oorzaak daarvan was bijna jteeck onze deviezen armoede, (want de deviezen krijgen overal de schuld van). NEDERLANDSE EMIGRANTEN NAAR CANADA. Volgend jaar 19.999. Volgen» een bekendmricinjf van de Neder landse ambassade, zullen het volgend jaar 11 MDgeschaft worden, dan moesten bij- Do Nederlandse gezinnen zullen zelf hun voorbeeld minder machines gekocht wor- reis naar Canada bekostigen. De eersten wor den. A1S daartoe besloten wordt is de in- den in Maart in Halifax verwacht. tetrt. boo., worden dMrenteftn de rant. boerderijen, die daartoe zijn aangewezen, wor den tóewerk gesteld, en later in de gelegen heid zijn boerderijen ver te nemen. Bij al deze deviezenellende is er echter UOGFRF IONEN .V, llrthtniint.' Nprtfbrlanrf kan hnifanland- «MWasaaa-l J’-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1