7 SCH00NH0VEN5CHE COURANT eau? IK tlaas ■Klank en Weerklank- GEMENGD NIEUWS. en S BINNENLAND. Toestand in Frankijk nog zeer verward. OVERZEESE GEBIEDEN. tribufiedienst lieuwpoort. BUITENLAND. PLAATSELIJK NIEUWS. D1STR1BUTIEN1EUWS. Het Rode Kruis de politieke gevangenen in Duitsland, Janeiro «ven zijn locomotief had ve: maakte de stoker van de gelegenheid dan JHEB BLADZIJDEN woensdaw December hk 1 DECEMBER 1947, door tijdig het lissif deze laats in totaal IK IETS BIJ» i.k. I* I Horlogerie N men ort 1 j-zendstations door 1000: 2406 5274 11932 2259 Zesde lijst. f WW: 11633 15891 1637’ 17233 3641 pen Oorhin* Bogencolliers oom, leder) isen - Kruisje» anchetknopen i - Poederdozen en Verloving»- ng) Prachtige triache Pendule nlet-xelfverxor nog nadere pub Een kameleon kan een vlieg vangen die zelf' 13 c.M. van hem verwijderd la. Zijn lange kleverige tong schiet bliksemssnel naar bul ten en de vlieg is gevangen. Om niet op te vallen kan een kameleon in verrassend korte tijd de kleur aannemen van de omgeving waarin het vertoeft. BURGEMEESTER HOOGEBOOM van Lexmond en Vianen. die afscheid genomen heeft van zün gemeenten. (Men zie Pagina 3.) t streven om ten t- i communl tarde, dat 1 Idige hulpvex 10. Dat het *t de üng i rden nbe. mber mber 4499 11348 17203 79 AAftMfG ft». NIEUWSBLAD VDORZUIDflOLIAND EN UTRECHT zij a den vaar nere brer de hulpverlening fant. n het buitenland bure van en Lon» Hooldred.: W. Kerremang s. St W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telet. 307 Olro 137U Lng en een verzui raai, aan welke een voldongen Reeds :einse van df met haar 1 wan- terdam 21528 8153 Het z^Bpe put p MUSr dat hij. Ierland i te '.410 Mai lausthal (1. ons land St. .-de v aan teurd. 6 stemmen vt huls van Italië zal 227 000.000 dol. rijk 328.000.000 dollar en Ned. Herv. en W I Mulh s van B. e- W. »g ten gemeentehuize tëne i aan te horen tegen de ige percelen en perceelage f zal worden bij gewoon t iet college van algem» DE KONINGIN IN AMSTERDAM. Onder grote belangstelling van de Amster- Ing arriveerde Maandagmiddag g Bussum aan de grens van de .t 13-jarige dochtertje van de >08, bood {eel-witte lin en Dimitrof. iropese ielten tot betrekki ïlit—- afge- mder er of deze >er te H< te i het bouwpk is. Het zou imstandlghedr enige maanden de maar enigerlei 400: 2Q0: 100: 5890 e 13602 14( 20681 15899 21631 3698 16375 2421 3981 2613 3618 Hoornaar; Woordeloos; Groot-Aou drie b(j- wa- van 17233 20823 1 3948 Vsnchljnt Maandag. Woawdag Vrijdag. Prijs bij voorultb.ta- Ungi Voor Schoonhoven p»t 3 Manden i 1.30, per poet f 1J7J4 Calas, sren or- rolk ge- 2263 20512 4193 5274 7740 11200 13964 6078 11932 16909 17382 18875 3824 4499 5890 6994 7902 11348 13602 14085 15478 \T'tin ‘lnen' een omdat h< thans Ri” hoogte 1- Ik een maatr met de opi waaraan i i inderdaad kunnen len Wederopbouw dwon- aanbestedii beslissing gaderlng Bureau, te Brus hed ANP ..telin- «rijk en i de on- torltelten rgvul- i van deze mogen ver- i 1944 «n 1945 de activiteit lële Nederlandse instanties en eventuele toegezegde werd uitbetaald, dat •nlng vrijwel tot mis- Palestina, leiders der ontvangen. b rust in itse troe- tum voor sld op 1 hagelslag dreigt stelt het particul verkoopt de hag« tegen de vasgeste. cesverbaal tegen h< kopen tegen een kruidenier la e* gert en ge zaak ambtenaar, die lene Beert een boe™ lük_ volgt dit advir- diensvo. noemen' alge dorp hebben Ged volgens ..Het Paraal tot annexatie van gemeenten. Hierin gaan tot opheffing voor rgaderlng. ng had de commissi» rei» door Europa zal i xeuze te doen uit de modigd ook een bezoek rengen. Dr. Van Föyb'en r gaarne de gastheer oer - wilde zijn ondanks de ilervoor overwonnen zou» In de vroeger tijd spoorde men ons aan met opmerkingen als: „Eet meer brood'}, „Eet meer vlees" (toen nog vleesch), „Eet meer vruchten". Nu zouden der gelijke aanmerkingen pijn lijke spotternij lijken, We kunnen niet meer brood, vlees enz. verorberen dan onze bonnenkaart veroorlooft. En die niet overmatige hoeveelheden worden nu en dan nog verminderd. De regering zegt dan: „Eet minder vlees". Dat lot is nu de roomboter ten deel gevallen.. De regering had willen uitroepen „Eet minder roomboter", maar ze doet het op een verzachtende vergoelijkende toon. Er is zelfs iets grootmoedigs, iets verheugends in haar stem. Zij vermaant niet op droge ambtenaarstoon dat we minder room boter moeten eten, neen ze kleedt die order lieflijk in en poogt de burgerij te verblijden met de bood schap dat men op de boterbon nu margarine kan kopen en dat men daarmede 33 cent voor twee personen per periode bespaart. Nuchter bekeken echter horen we de oude toon, maar nu met een bij smaakje van margarine, want eigen lijk zegt de regering: „Eet meer margarine". •en gedeelte daard-model t Voor heren 1 gaan koster Ketsen, i distributie slechts door oorlogsschade warden geholpen. WEER FIETSBANDEN- Tot en met 31 Januari is op bon D 45 va» het inschrijvinBsbewija voor vervanging van fietsbanden B I 612 een toerblnnenband ver krijgbaar. Verder is eveneens tot genoemde datum op de bonnen A 02 en A 25 van het in- schrljvingsbewüs voor eerste montage een buitenband en op de bonnen B 02 en B 29 van dit inschrijvingsbewijo een binnenband verklj gbaar en ge tenaar. een 1 dit advies op jol gen» veroord i? is het rapport over de van het Nederlandse Rode n de politkee gevangenen i> t rapport komt tot deze conc zullen Schee» en worden uitgereikf rsonen, wier T.D.«t eindigt op het rij* 04. 14. 24. 24 of 44, s aan kinderen ce<i i de maand Decern» i een der jaren 193J i en in de maand Fe» 947. t inlegvel moet rich 612 of 804 nog bevlrtf idse regering te Londen de zorg voor de politie lenen en gedeporteerde Joden heeft op andere instanties, zoi loende van te overtuigen. behoren werd uitgevoerd. een groeve nalatigheid van de Ne- regerlng en het London-Commitee dat tot Juni 1944 geen enkele maat. registreren van aldaar politieke gevangenen en was genomen om de dl- aan genoemde gevange- ulka in tegenstelling met 1. 100: jaren officii was i zo traag ilpverlei was. “artemen tvan Sociale Zaken departement ressorterende re- door hrun onvoldoende me- s de activiteit van enkele er de oorzaak van zün dat kansen tot hulpverllenging via door middel van evacuatie niet zijn geringe hulpyerl »nlng aan poli- jod» en gedeporteerde Joden pakketzendingen en deprac- het ilslukte hulpverlening doe- - tie van Zwitserk oen regeling tot stand andere jdustrie wordt verplicht 5 Dat haar productie in stan- lardigen. Deze zullen dar en voor dames t - ^middelde prijs voor die voor de zogena: >rdt met ongeveer 10 die 1914 hij jenbllk i com- .1 van gevecht alvorens »ren in nia jekend^ ner n nieuw ,»e ligt dan Op 30 Apri Banciën, in tsrraad, aan de v tutgongeluk omge kering ineens Algemene Rek» B hulp- voornamelijk een gevolg zijn e Kruis voldoende steun aan «bet part in oor- van de zijde van het N^derlar aclu- en- de officiële verte; -v.idon-Commi ttee de Kruis, welk» alle prestig» .1 te schuiven '»rden, die hun J. Dat alle re tekort! mgen tot itasie bureaueri duizenden de voorzitter. 5r. de heer H, werden ge» goedgekeurd, uit. even- l duideHIk herkozen ie Jong en H. r Ir Gilde, uit zaarfn polltek» ld. Met dank- rerd gesloten- ■eeg een gevoeligs i zlin schuur be gaat. een sterk het een zakle rton. mef zlin kip» HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ Vtifde Wst. 4288 10974 12300 van tuindersglas kunnea de kwekers, wier bedrijf ie heeft geleden, aan glas Een communistische afgevaardigde, ■rklaarde, dat hex leger moest w»Siger» ers te gehoorzamen, ,.die tegen het volk ge- icht'i waren. De voorzitter, Herriot, noemde *ze uitlating „een oproep, tot muiterij" en Jij stemmlrfg besloot de vergedering Calas Jjdelijk van de bijeenkomsteu uit te sluiten. OPHEFFING VAN GEMEENTEN. Aan de gemeenteraden van Woerden. Bo degraven,. Waarder. Rietveld Barwoutswaar- der Lange Ruige Weide. Papekop en Heken dorp hebben Ged Staten van Zuid-Holland volgena ..Het Paraal" een plan voorgelegd veiechillende plattelands- wordt voorgesteld over te tot opheffing van de eemeenten Bar- woutswaarder. Rietveld Lange Ruige Weide. Papekop en Hekendorp. Bij de voorgestelde grenswijziginen zal het grootste gedeelte van Barwoutswaarder en Rietveld bij Woerden worden gevoega. terwijl Bodegraven een klei ner gedeelte van de twee genoemde gemeen ten krijgt. Waarder. Papekop. Lange Ruige Weide en Hekendorp zullen in de voorgestel de regeling tot één gemeente worden samen gevoegd. terrein kon de voet- ik I en Bergambacht irgaan. De wedstrijd i. Voor Zondag heef' een uitwedstrijd te spelen tegen I. Wat dezev ma'tch brengt staat nog te bezien. In den beginne heeft Oude- water de club een nederlaag toegediend, maar nu speelt Gonderak beter en het staat bezien of Oudewater nogmaals kans krijgt overwinning te behalen. Gouderak zal al le krachten Inspannen qm wraak te nemen. De kantoorhouder J. van Donseiaar kwam Zaterdag tijdens de postbestelling, doordat i flets slipte, In een sloot terecht. Hij kon zl AU? v-J--- van 11 uur en v«| ur. ebrachf moet wordei» kaart en de inwisse^ van de thans geldis tien met deze uitrei, k weer Tabaks- e< laperingenkaarten uitgereikt, la hef en vlot verloop gw een briefje in de rt te leggen, waaron wat wordt vers De toestand In gebleven. Uit Zuid tal nieuwe stakingen hebben de arbeiders drijver. Te Pi troepen In de Franse senaat is het na een verhit debat van twee uur tot een vechtpartij ge komen. Communistische afgevaardigden be schuldigden de eerste-minlster Schuman, de debatten bijwoonde, er van, dat hij in Duits officier is geweest en voorts, dat de republiek had verraden. Op dat og» geraakten de socialist Dassault en de munist Guyot slaags. Afgevaardigden beide zijden mengden» zich in het het duurde verscheidene minuten politie de orde kon herstellen. De nationale vergadering is negen uur bij een geweest in een rumoe^ge zitting, zonder dat zij aan het eerste artikel van het wets ontwerp tot bestrijding van sabotage toe- kwatn. Een ver. der rie., dez» bij MJu, MANLIJKE OVERWINNING IN ZURICH. De kiezers van het Zwitserse kanton Zurich hebben xich uitgesproken tegen het klas recht voor vrouwen. Een vooretel om vrouwen toe te staan te stemmen Inzake vraagstukken betreffend» de gemeenschap kerk en school, werd eveneens met grote meerderheid verworpen. HULPPROGRAMMA GOEDGEKEURD. De Amerikaanse senaat heeft Maandag het program voor tussentijdse hulp aan Frank rijk. Italië en Oostenrijk goedgekeurd. Het wetsontwerp werd met 83 tegen 6 aangenomen en zal thans naar het afgevaardigden gaan. Italië zal 227 000. lar krijgen. Frankrl' Oostenrijk 42.000.000 i Frankrijk is onveranderd id-Frankrljk wordt een aan- "”^n gemeld. Te Marseille —s van de electriclteitsbe- ren het werk neergelegd. "’arijs zijn de radio-zen bezet. de Franse senaat is van twee uur tot Communistische jden de eerste-mii itten bijwoonde, er ..'..v.o. .8 geweest verraden. Op allst Dassault Afgev. .j zich in iene mini hersteller NOG GEEN UITBARSTING. IN PALESTINA. De Britse hoge commissaris voor Cunningham heeft do Palestijnse 1< ien en Arabieren afzonderlijk c èn hun medegedeeld dat Engeland de het land zal handhaven, totdat de Britc. ning door Pen zullen zijn teruggetrokken. De datui land uit (je algehele ontruiming is vastgestel- 11 Augustus 1948. DE REIS VAN MINISTER NEHER. houden In het gedeelt» Minister Neher, wiens vertrek naar Ipdië jA?* - tend tot gisteren uitgesteld Kreta =Sans een storing aan het JudA, .„el, heeft op het vliegveld ver- t t hij zich, in geval hij zitting zal het collegiaal orgaan, niet voldoet!- innen wijden aan zijn taak als mi- flerj van Wederopbouw in Nederland en dus ^0*» >danig ontslag zou nemen. Over een .eele opvolger durfde hij niets te zeg- tributiedlenst Nieuw, aak» bekend: ;lng Bonkaarten M» Schoenenbonnen ta vinden voor zelf, its op onderstaand* i uren: iber te Goudrinn; iber te Ottoland; nber te Nieuwpoorf agerak; mber te Hoog-Blok» is het na een vecht afgevaard inlster Scht van, dat 1 •n INITIATIEF GESTRAFT. Wat doet een kruidenier die een partij ha gelslag heeft staan, doch dit In verband met de beschikbaarstelling van een keuzebon n*et kan verkopen? Hij wendt zich tot het C D.K. en vraagt raad. Het C.D K neemt echter geen beslissing ook niet, nadat de kruidenier op nieuw contact heeft gezocht. Hij moet maar ..afwachtem" Intussen nadert de zomer. De te bederven. De kruidenier iller initiatief in wekring en welslag aan zijn vaste klanten telde prijs. Prompt wordt pro- hem opgemaakt. Hij kan af- 1 bedrag van f 75. Maar onze een principieël man. Hij wei- iak komt voor De dlstrlbutle- _.a als bijzitter fungeert, advl- >oete van f 100- De tuchtrechter P en de kriudenber wor rdeeld. Moet men dit ree ....dden_ der U N. iet noodzi de verdel ;ste üj we HERSTELBETALINGEN iN NEDERLAND. tot de laatste vergi iet Intergeallieerde I herstelbetalingen correspondent van 'onderbeden. het 17de toewijzingsprogram- machines uit de che- Wolfratshausen ter irk, te Kaufering (1.116.934.59 Mark). f uit de Heeres- Traunstein irk, uit de te Ulm OOST EUROPESE FEDERATIE IN WORDING. Naar een Engelse correspondent zegt te heb ben vernomen hebben Stalin en de Bulgaar se minister-president Dimitrof. een plan be sproken, om di? Oost-Europese communlatl- i- ache landen samen te smelten tot een fede rale staafi. welke nauwe betrekkingen met Rusland zou onderhouden Giesen-Nleuwkerk. Als kerkvoogden bij da Kerk zijn herkozen de heren W. Boer en W de Jong en tot notabelen de he ren H Muilwijk en G. Slob Wz. Herstemming moet plaats hebben tuasen de heren G Ver» spul Sr. aftredend. en D. Muilwijk. Wz. In de zaal van de heer De Baat vergader» de de afdeling Gieasen-Nieuwkerk en Peur» sum van de Partij v. d. Vrijheid. De opkomst was goed. Bij afwezigheid van J_ werd door diens plaatsvervanger. Kloek geopend waarna de notulen lezen en zonder opmerkingen De penningmeester bracht verslag i als de secretaris, die de toestand weergaf Als bestuursleden werden l de heren C Beusekom D. de Jon; Kloek. Vervolgens hield de heer - Gorinchem. een causerie war-*- vraagstukken werden behandelt zegging voor zijn moeite wei De landbouwer A. S. kre» schadepost te Incasseren In vond zich een zakle lood-araem gif Zün zoon, menlende, da» het een oud meel was goot het in de voedertm het gevolg, dat enikele varkens en al z„ Den het slnehtnff^r werden De burgemeester verleende toestemming de winkels van 1 tot 5 en van 22 tot 24 De cember t:t ’s avonds 10 uur geopend te hou* den. Het college van B. e- W. houdt Vrijdag 19 December zitting ten gemeentehuize teneinde eventuele bezwaren aan te horen tegen de ont- eigening van enig® percelen en perceelage- deelten. Deze zitting zal worden bijgewoond door een vanwege het college van algemen» commisarlssen voor de wederopbouw aangr stelde commissie. De Geref. J.V. „Timotheus". vierde in de kerk onder leiding van da. Van Bekkum. haar 50-jarlg bestaan Het gebouw was tot in alle hoeken bezet met belangstellenden. D« «ecretaria, de heer W. van der Zouwen. gaf een Interessant historisch overzicht waarna niet minder dan 18 «prekers aan het woord kwamen, o.m. prof dr. K. Dijk, uit Kampen, dia bondsvoorzitter is met het onderwerp .Da gouden meetroede" De gloedvolle rade werd met aandacht beluisterd. Voor dez» gelegen» held was de kerk met pa’ versierd. batter^ ha van verlagin; Wacht. VI8BESRSBEDRIJF IN IJMUIDEN LIGT 8TIL. Geen enkele trawler kiest sinds gistei iJmuiden zee omdat de E.V.C. niet g< Wordt bij de onderhandelingen over arbeidscontract. Het vissersbedrijf tok «til. hoofdpostkantoor kocht HM. bij de stand kinderpostzegels waarna zij de Dam begaf en in het huisje van Nationale Monumentencommissie een aan vierkante centimeters mlddendamterrein Des middags reed H.M. naar het pa- lertdl" DISTRIBUTIE VAN TUINDERSGLAS. In enkele bladen is medegedeeld, dat de tuinders onmiddellijk bij de betrokken In stanties bonnen kunnen aanvragen voor het kopen van 120 M2, tuindersglas. Dit bericht ia niet iuist. Bij de voorlopig door oorlc war» raad is tegen DlnderdJg’midd^haif drie eengeroepen. De agenda vermeldt o.m. terleiding Beierseweg en benoeming woonruimte-commissie. De collecte voor de Chr. Kleuterschool bracht ruftn f 141 op. Vanwege het natte t en balmatch tussen Goudera) de I Zondgamiddag niet door zal later gespeeld worden, het elftal een ultwed:*.rij Oudewater I. Wat dezev mÉ i »fen beg( een nedt ’ottderak bete- :water nogma« te behalen. Goi .iten Inspannen qm wrai b kantoorhouder J. van Doi ig tijdens de postbestelling, ipte, In een sloot terect AdvertMUM; 1 18 1.80. elke m. «BMr i MO, d»»d» plaottlng halve pri|». Advertentie» luisea de tekit driemaal de prg». ttamse bevolklr uit de richting hoofdstad. Het wethouder van Ondrewtfs, Ansje Roor H.M. een ruiker van gele rozen en ge, orchideeën aan. In auto’s ging de tocht toen verder «foor de stad tot de Dam bereikt werd, waar een grote menigte de stoet opwachtte. DE KONINGIN WANDELDE IN AMSTERDAM. De Koningin heeft gistermorgen hofdame mevr. L. Th. de Beaufort een deling door de binnenstad vgm Amst» gemaakt. In het 1 speciale i zich naar da Natloni tal vh kocht. Des mi< leis Soestdijk. EEN TON SMARTGELD VOOR AMBTENAARSWEDUWE. ril 1947 heeft de minister van Fi- overeenstemming met de minis- weduwe van een bij ’n vlieg- gekomen ambtenaar een uit toegekend van f 100.000.--. De tenkamer heeft aan de minister doen weten, dat zij in deze toekenning een afwijking ziet van de Pensioenwet 1922, iwaarin de verzorging der nabestaanden van overleden rtjksambtenaren is geregeld. De Rekenkamer is van oordeel, dat de beslissing jki overleg met de Staten-Generaal had geno ssen moeten worden. De minister van Financiën heeft aan de Rekenkamer geantwoord, dat de bevoegdheid tot het toekennen van de uitkering berust op het Koninklijk Besluit van 19 Juni 1924, tot Overdracht van enkele bevoegdheden aan de hoofden van ministeriële departementen. Naar de mening van de Rekenkamer, Waarbtj de Commissie voor de Rijksuitgaven 0»di aansluit, gaat het beroep van tie minis ter op dit Koninklijk Besluit niet op.-^ Verschenen De Commissie voor de Rijksuitgaven kan verlening v° ]p het optreden van de minister niet «nders (N R K j aan «ien dan een overschrijding van de bevbegd- logstijd Het heden der regering en een verzuim tegenover (M Staten-Generaal, aan welke achteraf de j goedkeuring voor een voldongen feit zal Wor- derian^ dea gevraagd, Nederlt AANBE8TEDINGS8TOP AAN DE ORDE? de^Sfor Nadat enige tijd geleden het ministerie van dg«n om deze {Wederopbouw had bekend gemaakt, dat vóór en kleding te J Januari 1948 geen nieuwé rijksgoedkêurin- 2 Dat de gen voor woningwetbouw zouden worden ge- aan politiek» geven, maar dat voorbereiding, aanbeste<ling van 1.--— aa gunning normaal voortgang konden vin- kunnen zijn, Indien het Jen, wordt thans, naar wij vernemen, nage- N.R.K. te 's-Gravenhag gaa of het dienstig kan zijn ook een aanbe- tief en fantasie had get «tedtogsstop af te kondigen, omdat het aa.i- hulpverlening, ondanks te| werken, waarvoor men thans Rijksgoed- der Duitsers, desnoods lange illegale wegen Keuring afwacht, tot grote hoogte is geste- toch door te zetten gen. De afkondiging van zulk een maatregel 3. Dat de Nederlan» Moet echter verband houden met de opstel- haar taak betfeffende ling van het bouwplax>-1948, waaraan men ke gevanj nu bezig is. Het zou inderdaad kunnen zijn, schoven dat de omstandigheden Wederopbouw dwon- zich gen voor enige maanden de aanbesteding stop taak M zetten, maar enigerlei beslissing ia nog 1 •let genomen. Het onlangs in Venlo begonnen Ie xwarte lonen uit de bouwvakk» ^^blpnenkort tot een landeli WEER PRIJ8VBRLAGÏNGEN, Eendaags komt een regeling Waarbij de fietsen-industrie wordt - van 1 U te vervat -1 f 108.25 iten. De gem ■wwwen, inclusief dl» •tandaardfietsen, woró •ent verlaagd. Automobilisten zullen hun auto-accu’s bin nenkort 10 tot 20 procent voordeliger kunnen Auto-accu's worden voor het grootste geïmporteerd, doch een handelsmar- ng maakt een verlaging van debin- e prijzen mogelijk, r kachels en fomulzt grflsregeling Ingegaan, lelde prijsdaling van o •tand zal gebruikt «agd. 3 van de zeer on- gebruik om de machine in beweging te zet- rticulier initiatief ten A11*» «ln* Prachtig, totdat hü een muur Ntóerlandse gezantschap voor zich zag opdoemen. Hij wis echter niet, «giwoordiging van het hoe hij de locomotief tot stilstand moest bren- van net Nederlandse Ho- Ren en reed dwar» door de muur heen, welk t voor de hulpverleniging aan de Ne- de Kruis, welke instanties niet begrepen, dat deel bleek uit te maken van het “uri"*®' indse krijgsgevangenen zowel door het zij alle prestige-overwegingen ter zijde had- depot. Een ontzettendeontplofting vmgae. ..landse Rode Kruis te ‘s-Gravenhage als den te schuiven en all« hulp hadden te aan- Hoe groot het aantal slachtdiere is. weet men t Londan-Comnjittee van het N.R.K. en vaarden, die hun spontaan geboden werd. nlet- Het W0* Maat arana. ,vderlandee rogering te Londen veel la ge- 9. Dat »Jle bovengenoesc ia grotere en klef- vt ivr.TTrmnwnFï ttW gevangenen val voedselpakketten nere tekortkomingen vrijwel alle terug te ™ding te voorzien. brengen tot een tekort aan initiatief, durf en in Amerika is weer een vliegtuig neerge- Dat de resultaten van de hulpverlening fantasie en een te veel aan formalisme en stort .Een baby en twee vrouwen, waarvan politieke gevangenen in het buitenland bureaucratie er de ootzaak van zijn, dat er een in een auto zat, die door het vlleg- Nederland uit belangrijk beter hadden duizenden Nederlanders net leven hebben tuig geraakt werd, vonden de dood. 38 Per- t hoofdbestuur van het verloren, dat, naar menselijke berekening, bij sonen werden gewond, waarvan 14 ernstig, ige meer moed Initia- tijdige hulpverlening zou zijn gered. letoond door bedoelde 10. Dat het noodzakelijk is, dat in de toe- ,„vs alle tegenwerking komst naast de internationale regeling voor de verzorging van krijgsgevangenen, civiele geïnterneerden en gijzelaars ook een status tot stand komt voor de politieke gevangenen en de burgerbevolking. DE U.N.O. NAAR DEN HAAG? Het plaatsvervangend hoofd der Nederland se delegatie bij de U.N.O.. dr J. H. van Royen. heeft op een persconferentie te New- York medegdeeeld dat Nederland Den Haag beeft voorgeeteld de plaats voor de vol gende zitting der algemene vergadering. De Nederlandse regering had de commissie der U.N.O., dne een rei» door Europa zal maken, teneinde een keuze te doen uit de Europese steden uitgenodigd ook een bezoek aan Den Haag te brengen. Dr. Van FqrtfeD zeide. dat Nederland gaarne de gastheer oer algemer* vergadering wilde zijn ondank* de moeilijk heden. die hiervoor overwonnen zouden moe ten worden. commissie werkt reeds auari verkiezingen te te van Palestina, dat aan jegewezen wordt. Hoe de Joodse ten. staat nog niet vast Van „Zf- j Israël" (Land van Israël) en ..Nieuw Jydea" heeft de laatste naam de mees te voor^hgarders. Berichten over onlusten in Palestina an- re landen van het Midden_Oosten ten ge- Ige van het besluit der U N.O om Palestina ,te verdelen., hebben het noodzakelijk gemaakt dat het apparaat om de verdeling ten uitvoer te leggen ten spoedigste ÜJ werking word ge steld. De se» Lie is rissen 1 vpor de rijde, schönlük ise schip „Renville” ss te ontvangen, de daag uit Djokja Jij zal zich dan het schip be leden der re- scretaris-generaal der U.N.O Trygve tezamen met andere hoge fumttlona- begonnen m«t hex kiezen van personed comrnisste voor Palestina, die waar- 60 man sterk zal zijn. Maar het broeit. In Jeruzalem zijn zowel Joodse al» Arabische winkels in brand gestoken. Het Joodse leger hielp de Engelse politie de órde te handha ven In Egypte worden vrijwilligers geworven voor de atrijd tegen de Joden De secretaris van de Arabische liga heeft volop wape- oedige strijd beloofd volde* naar b< Dat het derlan«ise i is geweest dat tot J_. te weren regel zelfs nlet het actie uit- bkeende namen van gedeporteerde Joden, retce hulpverleniging nen te organiseren, zul andere naties. 3 -at in de van de meeste Hen dan nog zo gering f 111.2Ï financiële hulp alle leder poging to hul; laamde lukklng gedoemd w? .0 pro- 6. Dat het depar, en de onder dit de- patriëringsdienst door dewerklng ondanks ambtenaren belangrijke ka Zweden gebruikt. ..—zen is een nieuwe Dat de geringe steun, die de vluchté ag Ingegaan waardoor een gemid- «en en gevangenen in onbezet Frankrijk idallng van ongeveer 10 procent tot Spanje ontvingen, te wijten was aan komen. Een aantal huishoudelijke voldoende belangstelling van die -aut» csvoorwerpen zal in prijs worden ver- Lissabon en Madrid van wie een zon Metalen huishoudelijke artikelen, zoals dlge behartiging van de belangen tnforen, kachelonderdelen en draadarti-, vluchtelingen en gevangenen had r zullen ongeveer 5 procent in prijs da- wacht wordex 8. Dat de Door een wijziging in de handelskortingen *,eke gevangenen »oor de belangrijkste electrische huishoud- °oo[ ,van J •pparaten, zoals smeltpatronen, straalkachels, geheel mi Wasmachines, strijkijzers, waterkokers, thee- middel van evacuati ketels,comforen, broodroosters, zaklantaarn- Hen en stekkers kan, door het vaststel- f)VPR7FF an algemene maximum-prijzen, n prijs- ,-ag van 10 tot 50 procent worden ver- DZ ZZZ» DE DUITSE AAI Met betrekking van de I.A.R.A. h» Voor de Duitse sel, verneemt de de volgende bijze Op grond van ma ontving Ned» mische fabrieken waarde van 853.1 (122.946) en te Cla Verder ontving munitlonsanstalt te St. Georgen machines ter waarde van 192.937 mal Kloeckner HumboldtDeutz A.G. (waarde 123.4M Mark) Werl ter waarde van 68 053 Mark »n de ge- hel® fabrlek van zeevllegtuigen „Land-und ^“r/k Be® Leichtbau" te Schlesswig ter waarde van Oberdorf (waarde 466.817) en uit Maybach --- Motorenb.u te rr.edrtchshsten (2M.711 Merk) Nedirlmd 1. bij deze laatst, verdeling zeer Op grond van het inde toew zlngrprogram- tó(M1 wcrd,„ on 0„ ma ontving Nederland installaties uit de ta- land‘goederen toegewezen, die een waard, briek van Union Robert, Temme und Co. te vertegenwoordlgen van niet minder dan ---3.SS8.367.S0 Mark (rljkswaarde 1338). ‘her, van Maandagochte moest worden weger K.L.M.-toestel, heeft L klaard, dat i ;men in h zou kuni 1 nlster «Is zodt eventue» gen. Uiteraard was het de minister onmogelijk te zeggen hoe lang zijn verblijf in Indonesië ditmaal zou duren. DE BESPREKINGEN OP DE ..RENVILLE". Aneta verneemt van gezaghebbende zi dat, indien ’t Amerikaans» v,_ gereed is om de delegaties republikeinse delegatie vand: naar Batavia zal vliegen. Zip van het vliegveld direct naar het schip geven. Reeds gisteren zijn de leden der publikeinse technische commissie toA uitvoe ring van de wapenstilstand Djokja in ;ich, llegic EEN LOCOMOTIEF IN EEN MUNITIEDEPOT. sn «en machinst op het station van Rlo de iro even zün locomotief had verlaten, maakte de stoker van de gelegenheid dankbaar —’ruik om de machine in bewegl.™ achtig, totdat hü een >emen. Hij wis echter :omotief tot stilstand moest gen en reed dwars door de muur heen, 1 bleek uit te maker lepot. Een ontzettende ont -• L - —‘-1 Blachtofft jot »t. snAft? 30085

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1