SCH00NH0VEN5CHE COURANT en Rusland wordt onrustig. rKn“' ia -1948 king óm' _S- DISTRIBUTIEN1EUWS, SAMENWERKENDE LANDEN. 0. OVERZEESE GEBIEDEN. Fanny’s thuiskomst. „m, DE NIEUWE BONNEN. BINNENLAND. Geen vredesonderhandelingen in Palestina. I) Geschenk en wedergave. Huldeblijk en liefdeblijk. - De geallieerden hebben de tijd. GEMENGD NBUWS. GVSTUi 1MB aanschaffet it door de irsonen: C. M. boter of margarine dag •llinj gram B 148 en >uquet ie kleui BUITENLAND. 088-2 Br< rood (geldig tot en rood (geldig tot en COMMUNISTISCHE okoreni i dertien Tot de ‘ringsverklaring zal efoon 445 jemene gelegd. oren PUNTIN der ihovan gi /an VERSTERKINGEN LANGS DE BERLIJN8E WESTGRENS? i van in het het eik jacht- die me ja- V»"R BLADZIJDEN. WOENSDAG 11 AUGUSTUS IMS NIEUWSBLAD VODRZÜIMLLANO EN UTRECHT giften o», i ‘Idpjes, die 1 ovei sft h Hoofdred.. W. Kerremang 8. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telef. 207 Giro 13763 leu ken set» public bedrc in Nederland jfulden. Op *3. De tijd» len. erop, /paald waar: het r Is de commissie zo'n strijdmacht agenten ringende )eze tri- intochten en veld- Via de mis op ie doende geweest op te richten. elen, thana is de ie Katendrechtse Jtenaar's Haven volkomen in de as Door Beti zichtbaar station rhtigge- kleur- i de op- ilijdende C 149 E 159 130 138 139 Al_ 140 Algemeen wijze in nent con- irtoe werd sonen: P. Ver» C 95. Kompers. uit lit D 26 naar I naar Gouda; 16 naar Bos in H 135 uit Versluis, van Pater en ge- I 147. Ver- van Dorpsstr, personen: C. aar A 191; M. 72; C. J. Mou- 6; G. Vermeu- - Vertrokken naar Streef» in Hoek van door een uit was ontvangen, kwam zij Amsterdam aan. lie voor een der enthou- imhelzin- -eren. Ook >uurtbe- b Blan- Advenentlei; 1-15 m-m. ft.80.elk* m m. maar f 0.12. derde plaattlng halve prt]*. Familieberichten 10 ct. per m.m. ten buiten eodat het met dit vervoex^— miseren. binnenstad zelfs voor en: A. Krijgs- le naar Mola ar Molenaars» bijeen- Minis- jeringsver- Zamer een opmaken. kabinet gek. j.t 1948 was veelheid is i gestegen met 91 Gistermorgei bank uitspras' 23 Januari P. Roodzant van de arts regelmatige d met vrij lange Zij kwamen i luchtbrug en hl GEEN INTERNATIONAAL LEGER. De commissie van de militaire staf der V. N. heeft <je Veiligheidsraad meegedeeld, dat zij. wat betreft de instelling van een gewa pende macht der V.N., op het dode punt is gekomen. Twee jaar te trachten i lag uit betrouwbare der Oost-Éuropese sconomische druk Het Kominform- rtij-aangele- id een zaak ’EEARTS VEROOR- »uD. door gedaan tegen dit jaar de Haagse en daarna mi mgeluk had. waai' rder was hem r i Gouda L. C. M. v. d. t C. Schilt. NIEUWE BESPREKINGEN OF HET •KREMLIN. is de derde bespreking op louden tussen de diplomatie- egenwoordigers en Molo- duurde twee en een half lagde i Amerikaanse de cont verklaarde. »mming t eventuee tot uitbrt lat deze 1 vaartverkeer xullen Venchlfn> Maandag. Woetudag en Vrijdag. Prtj» bij vooruitbeta ling f 1 85 per 3 maanden, voor Schoonhoven f 1J0. i metende Deense gistermorgen op de vergaan. Alle opvarenden, drie i wee mannen, zijn behouden aan Het jartit. dat afkomstig was uit “"’*i-zijn roer kwijt en dreef t gat binnen, ter hoog- rilde de kapitein voor et anker sleepte over da •pje werd door de, harde gedreven, waar het prong overboord om i. Dit was een ir de kust op >uw van d® t niet mees- iggend is zij door haar rer het woelige water Na twee uur befeik- lar volkomen uitgeput, andbouwer Brouwer te zerd Qpgenomgn en val voorzien. 750 strooisel enz., enz. of 750 g 131 en 136 Algemeen garine of 151 Algemeen of 100 137 Algemeen korstloze 200 gram kaas. 152 Algemeen 1 korstloze Algemeen 1 Algemeen dgemeen STRAF VOOR TITO. Reuter verneemt te Prai bron, dat de regeringen landen het uitoefenen van e( op Yougo-Slavië overwegen. 1 conflict, dat aanvankelijk een part genheid was. wordt langzamerhand van de regeringen. Te Praag wordt Slowakije de cont Yougo-Slavië reeds trouwbare zegsman sancties uitgroeien. _>per ter was. man naar de ten allen behc land .waar Hollum f— eten en klc Nel van Vliet de Hilversumse met onze Olym- •n zijn geweest en gistermiddag in met groot geju- KONINKLIJKE FAM1 TENTOONSj ntopnstelling Apeldoorn ger koninkli het mensenmassa vulde het Hil- onliggende stra- van het station iats. welke mu- )or Ger de Roos Er werden har- I door vertegen- Het Gooi van de erediploma's aan het vijftal en de trainer, uitreikten van Hilversumse sportverenigingen omité van ontvangst. Er waren loemstukken in overvloed. Na in open landauers langs een >ppige menigte werden in de burg< het gemeentehuis Nel van Vliet iga's door het voltallige gemeente- ntvangen. rgemeester mr. J. A. G. M. van Hellen- Hubar fiield een toespraak en bood de Olympische deelnemers en hun trainer een sonen, i fraai bouquet bloemen met linten in de. HU» hadden versumse kleuren aan. de wereld kan noemen, haar zegetocht be gon. Het rijtuig van de bere menigte op een omftocht kon van Churchill, gene* maarschalk Montgomery Dam en de Damstraat i de Oude Zijdsvoorburgwi Toen Fanny Blankets—Koen en haar volg in de raadszaal verenigd waren, bekende burgemeester d’Ailiy de zaal binnen. In Gloster hartelijke speech zeide hij, dat Fanny derlandse en Amsterdamse vlag grote bewezen. De .burgemeester over! vrouw Blankets het officiële het Regeringsjubileum van speldde het ji borst, Later op vat door een j woners uit de kers woont. De bu pioene een fiets a: terrein te rijden. TEXTIELPUNTEN WORDEN ONGELDIG. Het Centraal Distributiekantoor deelt me de, dat de bonnen van de oude textielkaart VA 705 na 24 October niet meer geldig zul len zijn. Die van de kaart VA 804 blijveu LENING AAN NEDERLAND VOOR AAN KOOP VAN SCHEPEN. De Wereldbank heeft een lening van 12 millioen dollar aan Nederland toegestaan voor de aanschaffing van 6 schepen. De lening verstrekt aan de volgende maat schappijen: de Rotterdamse Lloyd, de maat schappij Nederland, de Holland-Amerika lijn en de Verenigde Nederlandse Scheepvaart maatschappij. Beide eerstgenoemde maat schappijen zullen dank zij de lening elk twee schepen en beide laatstgenoemde maatschap pijen elk een schip kunnen aanschaffen. De aflossing van de lening wordt door de staat der Nederlanden gegarandeerd. AMERIKAANSE HULP AAN EUROPA. Naar van officiële zijde wordt medegedeeld ’al Amerika aan de landen, die aan het plan- irshall deelnemen, voor 1 milliard dollars aan industriële machinerieën aanbieden legen 1 10 van de in 1938 geldende prijs. Hel be treft machinerieën, die gebruikt werden^oor het vervaardigen van oorlogsmateriaal en waarvoor in Amerika thans geen emplooi be staat. terwijl er in Europa dringende behoef te aan js. B. de. Jong, B 8f; A. van Pr. Marijkeweg ven naar Zou- Aa, van Leer de Groot, van tken personen: ld. Nieuweweg Eist. Bemmel- Aa naar Leer- 3 der Leeden, •r andere leden van i ..De Robben”, die ’**1 naar Londei -Jsten werden, zijn 1 teruggekeerd en get behc men. dat de pogingen blokkade van Berlijn voor viermo- niet zijn ge- moeilijkheden gevestigd zijn en met 4 September ir te Amsterdam. wijze zal de P T T. tegenwoor- de tentoonstelling de „Nederland- te ’«-Gra”enhage. ■ywielhandelaar P de vaart, dia •g 'n heel eind neeschoof. De i op de lo evenwicht smaal door ter bes 3. Int Volgens diger. is dat vertrouw pening, slee! bewapenir-- camoufler-" Dondert^ port lijke - werd geëscorteerd door i -eden politie om de opdri afstand te houden. De wedijveren met de --neraal Eisenhower r na de oorlog, werd het stadhi zal bereikt. —Koen en haar ge- verenigd waren, trad zaai binnen. In een ijke speech zeide hij. dat Fanny de Ne- rlandse en Amsterdamse vlag grote eer had iwezen. De burgemeester overhandigde me- Blankets het officiële gedenkboek van ïgeringsjubileum van de Koningin en e haar daarna zijn eigen speldje van jubileum kankerbestrüdingsfonds op de als bewijs van zijn grote waarderii de middag werd de huldiging 1 grote groep juichende ou e straat, waar de familie ■*- buurt bood de gouden kam- aan om naar het trainings- In het tijdvak van geeft elk der volgende kopen van de daarachti 127- 1 Brood. B-147 en D 1 (geldig t.m. 21 Av 128- 1 Brood 200 gram b. met 21 Augustus). 133 Algemeen 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. 400 gram brood (geldig t.m. 21 Aug) 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kinderbiscuits. 132 Algemeen 750 gram suiker, boterham- of 1500 gr. jam. stroop gram versnaperingen. a 250 gram boter of mar- 200 gram vet. 125 gram b_‘._L _T gram vet. 200 gram kaas of 250 kaas. kaas of 250 gram kostloze ANGSTIGE STIJGING. Blijkens een publicatie van het centraal bureau statistiek bedroeg de totale geldhoe- veelheid in Nederland op 31 Maart j.l. 7683 millioen gulden. Op 31 Maart 1948 was dat bedrag 6713. De totale geldhoeveelheid is in een jaar tijds derhalve gestegen met 970 millioen guldi MOSKEE OVERVALLEN. In de streek van Taradjoe. in’ het regent schap Tasikmalaja. werden 53 leden van een Islamietische vereniging, die zich in een Mos kee in gebed bevonden, overvallen en ont voerd door een gewapende bende. De volgen de dag werden de lijken van 20 hunner ge- Ter «e]eger vonden. Het lot der anderen is onbekend. De wereldraad c politie heeft drie van de daders gearresteerd, tijdelijk opend,- de Haagse recht- i L. Grootveld. die dierenarts arbii de arts bo°* aan land ?esP°fc*“- le gouden en zilveren voorwerpen nog aiecscai fen Eveneens bleek dat de opvarende., zeker drie maanden proviand aan boor-1 ten hebben gehad. Wekte dit reeds enige terdocht. deze werd nog versterkt, toei doorweekte papieren en een groot aan* to's werden gevonden, die de bedoeling! de opvarenden nog verdachtei De opvarenden van het jacht jarige Deen diens vrouw, een zoon. Vermoed wordt, een S.S.-er en de panieren ki derlandse namen ten. Hem is nog hem bezwarende ZWENDEL IN VRIJSTELLINGEN. Er is in België een uitgebreid ondo^oek gaande inzake een grote zwendelaffaire in militaire vrijstellingen. Op het ogenblik zij» er reeds 54 verdachten. Iiï verband met deze zaak werden het eerst gearresteerd een kor poraal. een dokter en een gewezen worste laar. De zwendel heeft vertakkingen door ge heel België. en de viei reeds zwemclub ig had pische ploeg sr de allen finaliste” Hilversum t,. bel ontvangen. Nadat franny Blankers—Koen in Hoek van ten. In een der wachtkamers Holland en in Rotterdam reeds door een uit- vond de eerste ontvangst plas bundige menigte was ontvangen, kwam zij zikaal werd opgeluisterd dot gistermiddag met de trein in Amsterdam aan. ®n zÜn orkest zonder naam. Heel spoedig was Fanny, die voor een der telijke woorden gesproken raampjes zat, ontdekt en een zeer enthou- woordigers van de kring siaste begroeting volgde. De eerste omhelzin- K.N.Z.B., die erediploma's gen waren natuurlijk voor haar kinderen, de ^an Stender, 6-jarige Jan «n de 2-jarige Fanny. Ook de verschillende F vaders en moeders van het echtpaar werden en van het con hierbij betrokken. kransen en bl< Toen de witte baret van Fanny zichtbaar een zegetocht werd voor de duizenden, die voor het station duizendkoppif stonden te wachten, ging een stormachtig ge- zaal van *- juich op, dat minuten lang aanhield. haar colleg De bereden Amsterdamse politie had grote bestuur on! moeite vrij baan te maken, opdat Fanny het Burj voor haar gereedstaande open rijtuig, bespan- berg 1 nen met vier schimmels, kon bereiken. Luid Olj- klonken de toejuichingen van de duizenden, tofcn de vrouw, die zich de snelste vrouw van Cent dat de 705 na zijn. Die voorlopig geldif Koffie, thee en soda. 15 t.m. 28 Augustus bonnen recht op het ter vermelde artikelen: f 157 800 gram brood Augustus) brood (geldig tot en FOKKER MAAKT STRAALVLIEGTUIGEN De N V. Verenigde Nederl. Vli*ftuigfahrie- ken „Fokker" zijn $r kortgeled#*' In geslaagd zich de vervaardigingsrechten opAde bekende 2-motorige Engelse straaljager, de C „Meteor” te verwerven. De aanvulling en uitbreiding van de vliegendienst onzer luchtstrijdkrachten, reeds over een aantal van deze moderi gets beschikt, is hierdoor^ verzekerd. KONINKLIJKE FAMINE OP BLOEMEN TENTOONSTELLING. De tentopnstelling .Bloemen in Berg en Bos” te Apeldoorn genpot gistertm het voor recht van koninklijk Bezoek. Te ongeveer’ half zes .toen het merendeel der bezoekers reeds was vertrokken, arriveerde de Koningin en korte tijd later prinses Juliana met de drie oudste prinsesjes. Vooral prinses Juliana, die Zaterdaj een vluchtige blik op de tentoonstel.; kunnen slaan, toonde zich opgetogen ovei bloemenweeld^ hier uitgespreid. DE BEGERINGSVERRLARING. De Tweedfe Kamer is telegrafisch 1 geroepen tegen morgenmiddag 1 uur. ter-president Drees zal dan een reger klaring afleggen. Daarna zal de Kaï nominatie voor het voorzitterschap nu mr. Van Schalk zitting in het heeft genomen. Het debat over de regei eerst Vrijdag een aanvang nemen. Priuea kij de nieuwe Koningin. Tot nu toe is bekend, dat de volgende bui tenlandse missies, welke de betreffende staats hoofden zullen vertegenwoordigen bij de in huldiging van Prinses Juliana, jtot Koningin der Nederlanden, aanwezig zullen zijn: De Kroonprins en de Kroonprinses van Zweden, de Kroonprins en de Kroonprinses van Noor wegen. Prins Axel en Prinses Margarets van Denemarken. Prinses Margriet Rose verte genwoordigd de Engelse Koning, de erf-Groot- hertog van Luxemburg. De gezanten van Argentinië. Brazilië en Italië zullen hun staatshoofden vertegenwoor digen in kwaliteit van buitengewoon en ge volmachtigd ambassadeur in bijzondere zen- ^Sexico zal vertegenwoordigd zijn door een bijzondere missie bestaande uit de ambassa deur te Londen. Farril. met de rang van bui tengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in bijzondere zending benevens de gezant van Mexico, generaal Melgar, en de secretaris van het gezantschap, de heer Rennow. KRONINGSSCHILDERIJ. Het Ministerie van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen, heeft Charles Eijck opdracht gegeven, een schilderij van de beëdiging en Inhuldiging van Koningin Juliana in de Nieu we Kerk te Amsterdam te vervaardigen. Het is de bedoeling van dit schilderij 1 reproducties te vervaardigen, waarvan brengst van de verkoop aan noodl kunsten aaflt ten goede komt. RIJVERBOD IN DE HOOFDSTAD. De Amsterdamse politie deelt mede, dat ver strekkende maatregelen ter regeling van het enorme verkeer, dat met de feestdagen in de hoofdstad verwacht wordt, zullen worden ge troffen. Zo zullen autobussen buiten de bin nenstad moeten blijven, zodat het wellicht weinig zin heeft, ritten met dit vervoermiddel naar Amsterdam te orgai Des avonds wordt de i •11e rijverkeer gesloten. TRANSITO VERKEER MET DUITSLAND. De onderhandelingen tussen het Engels- Amerikaanse in- en uitvoerbureau en verte genwoordigers van de regeringen van Neder land en België Inzake de inschakeling van de Beneluxhavens in het verkeer met Duitsland xijn zonder succes gebleven. Het Jeia toont zich niet bereid de door de Benelux-landen gevraagde vrachttarieven te betalen. De Amerikaanse leider van de transportaf- deling van de controlegroep voor de dubbel- tone verklaarde, dat. indien men niet tot overeenstemming kan komen met de Bene- lux-staten. eventueel zou kunnen worden overgegaan tot uitbreiding van de Duitse zee havens .zodat deze het totale Duitse scheep- kunnen verwerken. __jn te Parijs wordt de besprekingen te Moskou oplossing van het Berlijnse iltaat zouden künnen hebben PROTEST VAN ARABISCH HOOG COMITÉ. Het Arabische hoog comité heeft een protest ingediend bij de V.N. in verband met het plan om elf duizend Joden van Cyprus toestem ming te geven naér Palestina te gaan. Vol gens het comité zou dit een schending van het bestand betekenen. Daarentegen, zo meent het cqmité. moet de Veiligheidsraad zich bemoeien ruim 550.000 Arabische ontheemden, die verdreven zijn ,door Jqodse aanvallen". T u J GROTE BEER ÉN OLDENBARNEVELT De Arabische Liga heeft de Joodse uitJgW HEBBEN VERTRAGING. [mg tot het openen van vredesonderhandelm- gen verworpen De Liga heeft in een nota aan De troepenschepen „Grote Beer en. „Johan graaf Bernadotte meegedeeld. dat de Liga van Oldenbarnevelt” met repatriërende mi niet het bestaan erkent van een Joodse staat litairen aan boor/i. hebben enige vertraging of regering, deshalve de Arabische landen ondervonden, zodfct deze schepen vermoede- geen onderhandelingen met de Joden kunnen lijk niet voor 19 of 20 Augustus in de Amster- openen. damse haven kunnen worden verwacht. met Britse licentie verschijnende Ber- Ufesé „Telegraf” meldt, dat de Russen k^Mpyen en artillerie-stellingen aanleggen fie Westelijke grenzen van Berlijn. VÓORWAARDEN VOOR DE ONTWAPE NING. Sir Alexander Cadogan, digde by de V.N., heeft de ^ontwapening - - dat ontwapenii indien nie. daan: Succesrijke sluiting van vredesverdragen Duitsland en Japan. terd Een internationale strijdmacht der V.N. twet ’-^schikking van de Veiligheidsraad. internationale controle der atoomenergie. sns Malik, de Russische vertegenwoor- la de Engels-Amerikaanse bewering, iwen voorafgaan moet aan ontwa- ehts een rookgordijn om het her- üngsprogram van bepaalde landen te eren. rdag zal het onderzoek van het rap port beëindigd worden, waarvan de uiteinde lijke tekst aan de algemene vergadering der V.N. zal worden voor gelegd. Tóen in 1898 koningin Emma haar regent schap neerlegde bood het dankbare volk de ze nobele vrouw een huldeblijk aan. een aan zienlijk bedrag, in grote en kleine giften bij eengebracht. De koningin aanvaardde het huldeblijk, maar gaf het als liefdeblijk terug en zij schonk ons volk het sanatorium Oranje Nassau oord tot herstel van lijders aan de toen nog zo machtige longtuberculose. Deze sluipende ziekte, die toen ons volk decimeerde, heeft sindsdien veel in kracht verloren door nieuwe ontdekkingen voor de bestrijding, verbetering der hygiënische toe standen en van de huisvesting en door de verpleging in de sanatoria. In 1898 bedroeg de sterfte hier te lande 17 per 1000; nu 8.5 per 1000. Vijftig jaar geleden was de gemid delde levensduur van de Nederlander 47 jaar; thans 67 jaar. Er is een andere ziekte, waarvan de naam illeen al schrik brengt: de kanker, de ge heimzinnige ziekte, waarvan de bacil of de parasiet zich tot nu toe heeft weten te ont trekken aan alle nasporingen. Een vreselijke ziekte, pijnlijk, langdurig en bijna altijd ein digend met de dood. Weer staat een koningin op het punt haar regeringstaak neer te leggen, weer wil het dankbare volk haar een huldeblijk brengen en wederom zal de koningin het ingezamelde bedrag alt liefdeblijk wedergeven aan het volk, nu ter bestrijding van de gevreesde kanker. Het kankervraagstuk Vruchtbaar onderzoek eiala kennis en moet 1 van hen die deze bjjzondi ben verworven. Het K< fonds ter bestrijding van nieuwe methoden van maken, door de aanscl apparaten sk, waart is zeer moeilijk, eist uitgebreide spe- blijven in de handen idere kennis zich heb- ioningin Wilhelmina- de kanker kan voor hen nieuwe methoden van onderzoek moge lijk maken, door de aanschaffing van kost bare apparaten en het voortzetten van het onderzoek, waarborgen door de middelen be schikbaar .te stellen voor de opleiding en vor ming van medewerkers en opvolgers. Er ia behoefte aan meer instituten, waar het onderzoek kan worden voortgezet en ook de verkregen kennis ten behoeve van de lij ders kan worden toegepast. Het Koningin Wilhelminafonds kan doeltreffend bijdragen tot het tot stand komen van een georgani seerde voorlichting en ook voor het uitbrei- van het onderzoek en voor verlichting -de lijders- >ali men weet worden de giften oa. in gezameld door verkoop van speldpjes. die te gen een minimumprijs van 50 cent overal verkrijgbaar zijn. In Schoonhoven heeft het Damescomité zich met de verkoop belast. De apeldjea zijn verkrijgbaar bq mevr. Nieuwen huizen en mevr. Peerbolte. Moeten we nog aanzporen tot koop van de speldjes, tot bijdragen in het huldeblijk aan/ de Koningin en tot verzachting of genezing van de terecht zozeer gevreesde ziekte’ -gztaak neer te leggen. volk haar een huldel uerom zal de koningin als liefdeblijk wedei nu ter bestrijding De kwestie Berlijn BENELUX-BE8PREKING OP LAND BOUWGEBIED. Dezer dagen zijn te Den Haag besprekin gen gehouden tussen vertegenwoordigers van de Belgische en Luxemburgse Landbouworga nisaties en de Stichting voor de Landbouw. Uitvoerig is van gedachten gewisseld over de landbouwpolitiek in de drie landen en een mogelfjké coördinatie daarvan met het oog op de komende economische unie. De discussies hierover waren zeer vruchtbaar en hebben stellig bijgedragen tot een verheldering van elkanders inzichten. Besloten is na te gaan op welke i de toekomst een intensief en permane tact kan worden verwezenlijkt. Hiert een kleine werkcommissie ingesteld. LIEFDADIGHEIDSCONCOURS POST- DUIVENBOND. De Rotterdamse Postduivenbond organiseert op 22 Augustus een liefdadigheidsconcours van Arlon uit, ten bate van het nationaal ge- aa ucv «ut- schenk aan de Koningin: een fonds, dat Ha- Waren het re Majesteit bestemd heeft voor de kanker» oodsen. die bestrijding in Nederland. thans is de Er wordt verwacht, dat meer dan 30.006 postduiven aan de vlucht zullen deelnemen, de Prinses-Regentes en Prins Bernhard heb ben voor dit concours medailles ter beschik» king gesteld. lg.ud.„hoüu„ JACHT MET SS-ERS VERGAAN ais een enorme toorts en tegen deze Het 10-ton metende Deense plezierjacht loed kon de brandweer weinig uitrlch- „Agathe" is gistermorgen op de Zuidkust van rwijl van de haven uit twee blusboten Ameland vergaan. Alle opvarenden, drie vrou- water in de vlammenzee spoten, be- wen en twee mannen, zijn behouden aan land paalde één van de vijf motorspuiten, die rond- gekomen. Het jartit, dat afkomstig was uit om het brandende gebouw waren opgesteld. Lustrup, raakte op zee zijn roer kwijt en draef zich ertoe het grote koel- en vrieshuis aan de stuurloos het Amelander gat binnen, ter hoog- achterzijde te beschermen. te van Zwarte Haan wilde de kapitein voor Uren lang was het een angstig fantastisch anker gaan, doch het - gezicht de vlammen over een breedte van 150 bodem en het scheepj- a 200 meter torenhoog te zien oplaaien. Zuid-Wester op het wad p Na twee uur was er van de gehele loods, lek sloeg. De bemanning sprong overl waarin palmpitten opgeslagen lagen, koper, zwemmende de kunst te bereiken. F lood haut. papier, machineriën, geperste bouw zeer hachelijke onderneming, daar platen en vele andere goederen, slechts een vier K.M. afstand lag en de vroi enorme rokende puinhoop overgebleven. schipper bovendien de zwemkunst Omtrent de oorzaak van de brand staat men ter was. Op een luik lig" voor een raadsel De schade zal vermoedelijk man en haar zoon ovei in de millioenen lopen. naar de kust geduwd, k AANVALLER VAN VEEARTS VEROOR. Wde'ta bevestigd, dat T.j.cho- P. Roodzant berooide en daarna met de auto Siert Sterft mlnTè^ ■“ÏÏierlS. Volgens^lèn™. zal deze controle tot ten laste geleSd- 4WPf» zeker drie maanden proviand aan boord móe- De rechtbank veroordeeld hem tot twee ten hebben gehad w^kte dU reeds enjge ach< jaar ^gevangenisstraf met aftre terdocht. deze werd nog versterkt, toen ook ZWARE STRAF VOOR ZW'ARTE doorweekte papieren en een groot aantal fo- AANNEMER *°'s werden gevonden, die de bedoelingen van Dn economische P»>lüerecbior m Arnhem heeft de aannemer C J H. uit Didam ver- jM1 Dccn dienJ vr twee dochters oordeeld tot 1 maand hechten» en Cen zoon. Vermoed wordt, dat men hier met van diens bedrijf voor de tijd van 1 jaar „e- een S S .M en l(Jn heeft le doen. Op gens het betalen van te hoge lonen. de paoi„en kwamen ook verscheidene Ne- BUITENGEWONE POSTKANTOREN. derlandse namen voor. De Deen is opgeslo- - snhëid van de bijeenkomst van de ten. Hem is nog niet medegedeeld, dat voor iad' der kerken zal ter plaatse een hem bezwarende papieren zijn aangespoeld. bijkantoor der PTT. worden ge opend, waar de daar ter post bezorgde stuk ken zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. Het postkantoortje zal gt 22 Augustus tot en met 4 concertgebouw Op dezelfde dig zijn op m Vrouw” 100 gram kaas of 125 gram i kaas. 1 ei. 50 gram thee. 125 gram koffie. 375 gram zachte zeefj plus 250 gram soda. 153 Algemeen 750 gram zachte zeep plus 500 gram soda. Tabak- en versnaperingenkaarten: 93 Versnaperingen 200 gram versnaperingen of 200 gram suiker, boterhamstrooi- sel enz., of 400 gram jam, stroop enz. 98 Versnaperingen 100 gram versnaperingen of 100 gram suiker, boterhamstrooi- sel enz., of 200 gram jam .stroop enz. Bonkaarten bljx. arbeid, a.s. moeders en aieken fruit Geldig zijn de bonnen van de strook N. x de Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. - Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 13 Augustus worden gebruikt. De volgende reeds eerder ai nen, zijn nog geldig tot 21 Ai 087-2 Brood met 088-2 Brood met 14 089 Brood 400 met 14 094 Algemeen gebak. 084 Vlees (reeds aangeweien) 100 gram (geldig tot en met 28 Augustus). 085 Vlees 300 gram vlees (geldig tot en met 28 Augustus). 086 Vlees 100 gram vlees (geldig tot en met 28 Augustus). Tabaks- en Versnaperingenkaarten: 85, 86 en 89 Tabak 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds he den worden gebruikt. De niet-aangewezen bonnen van strook 1 kunnen vernietigd worden. tangewezen bon- lugustus: 800 gram brood (geldig tot en 14 Augustus.) 200 gram bre '1 Augustus.) gram bre Augustus.) 400 gram brood of 1 rantsoen Maandagavond het Kremlin geh< ke Westelijke vertej tof. De conferentie c uur. Uit gezaghebbende broi vernomen, dat spoediger een probleem tot resul dan men verwacht. Er zou een oplossing gevonden kunnen worden op de volgende basis: De Westelijke mogendheden erkennen de Oostelijke mark in de Sowjet-zone van Duits land èn in Berlijn, in ruil voor de opheffing; van de blokkade van Berlijn. Volgens inlichtingen te Parijs is de Viest- telijke druk op de Sowjet-mark zo groot, dat de economie in de Oostelijke zone ernstig 2- aangetast wordt. Men achtte het daarom zeer wel mogelijk, dat de Russen bereid zouden zijn een regeling op beperkte basis te aan vaarden. teneinde de gehele economie in hun zone voor chjios te behoeden. Te Londen gelooft om het probleem der op te lossen, als voorwaarde gendheden besprekingen, nog staakt, maar toch op ernstige stuiten. DE TIJD WERKT VOOR HET WESTEN. In tot oordeel bevoegde kringen te Berlijn wijst men erop, dat te Moskou aangenomen houding bepaald zou worden, door de mate riële positie, waarin de Westelijke mogendhe den zich op het ogenblik bevinden. Men neemt hier thans aan. dat de Moskouse on derhandelingen niet tot een positief resultaat kunnen voeren, doch dat zij beslissingen zul len kunnen uitstellen tot de tijd zal zijn aan gebroken. dat de Westelijke mogendheden in staat zijn, tegenover Moskou een energieker geluid te laten horen. Er wordt op gewezen, dat dit uitstel mede mogelijk zou worden, doordat de instelling der luchtbrug verhindert, dat de noodtoestand in Berlijn zodanige vor men aanneennU dat een opschorting der beslis singen niet wel mogelijk zou zijn. Russische jachtvliegers hebben gisteravond regelmatige demonstraties jegens de luchtbrug i tussenpozen herhaald, niet boven de vliegvelden ilnderden de operaties niet. /rij kwf VEEL SCHADE AAN FRUIT. de hevige storm, die Zondag ook in de Betuwe woedde, zijn millioenen kilo's fr afgevallen. De schade, die hierdoor aan diverse pachters is toegebracht, is enorm. Fer tile de opbrengst van een boomgaard __.j geschat op f 40.000, besomden na de storm de opbrengst op ongeveer f 10.000. Voor al de goudreinet, die toch al niet dik zit, kreeg gevoelige klappen. Op de veilingen in de Betuwe werden Maandag enorme hoeveelheden valfruit aan gevoerd. TRAMSTAKING WAS REL. Tijdens een bespreking met de pers zeiden enige vertegenwoordigers van de bedrijfunie vervoer, dat de Haagse tramstaking door een communistische rel veroorzaakt werd. Een 'communistisch bestuurslid van de Haagse af deling van de Ned. Ver. van Spoor- en Tram wegpersoneel was op- de hoogte van de be staande loonvoorstellen. Hij heeft, vlak voor dat deze eisen openbaar werden, blijkbaar in overleg met leidende communisten, van de be staande onrust gebruik gemaakt om een sta king te forceren. Indien deze poging na het bekend worden der eisen gedaan zou zijn, dan zou de staking niet gelukt zijn. Naar aanleiding van de staking zijn leden geroyeerd van de vereniging. Engels afgevaar- geroyeerden behoren de vier leiders van de P.N., heeft de commissie voorde staking. wapening in de wereld Weer een grote havenbrand in iet aan drie voorwaarden wordt vol- Rotterdam Opnieuw heeft een geweldige brand het Rot- ‘-•rdamse havenkwartier geteisterd. V.' „wee maanden geleden de A.T.O. loodsen, aan de vlammen ten otter vielen, thans is grote loods C aan de Tweede Katendrecl.vox, haven, toebehorende aan Veltenaar's Hl en Transportbedrijf N.V„ gelegd. Omstreeks kwart voor drie gisternacht werd de brand ontdekt. De volgeladen houten Ipods brandde als een enorme toorts en tegen deze vuurgloed kon de brandi ten. Ten tonnen v --Side de de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1948 | | pagina 1