ITEI '1 dr»n,D;iriS^S Dr MEENK'S i)ri« Vreuww hmungBLAP VOOR ZUID-ROLLAND EN UTRECHT - Schoonhoven,che Courant WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1948 WAT ZEGT DE BILT? Rustig weer. Slechts hier en daar nog een regenbui, overigens licht tot half bewolkt en plaatselijk ochtendmist. Weinig wind en ongeveer dezelfde temperatuur als giste ren. Op- en Ondergang der Zon. 11 Augustus: On 5.17, onder 20 12. 12 Augustus: Op 5 18, onder 20 10. 13 Augustus: Op 5.20. onder 20 09. MAANSTAND. Wassende Maan. 11 Augustus: Op 13 44. onder 22 45. 12 Augustus: Op 15.07. onder 23.07. 13 Augustus: Op 16.25, onder 23.37. J 18 Augustus Volle Maan. Hoog water te Schoonhoven: 11 Aug. 10.49 uur; 12 Aug. 1137 uur. 13 Aug. 12 36 uur; 14 Aug 13 51 uur. Keulen, 11 Aug., stand 3.15, onveranderd CLANDESTIENE SLACHTERS GEPAKT. De Hilversumse recherche heeft een com plot van clandestiene slachters gearresteerd, die in de bossen bij de Hollandse rading hun werk verrichten. Een uitgekapt terreintje, dat dienst deed als slachtplaats, lag bezaaid met afval van geslachte koeien. Acht personen zijn opgesloten, onder wie de slachter, de eigenaar van het schuurtje, waar het vlees werd opgeborgen, en de slager, die zich met de vleesverkoop belastte. SMELTOVEN ONTPLOFT. Bij een ontploffing van een smeltoven in een Haagse metaalgieterij zijn gistermorgen om streeks elf uur twee personen zwaar en twee personen licht gewond Het gloeiende koper uit de snieltpot stroom de over de lichamen van de smelters J. Kou- derer (30 jaar) en B. Westerhout (36 jaar) Beide mannen werden zodanig gewond, dat het ergste gevreesd moet worden. Twee andere arbeiders werden licht gewond door de rondvliegende glasscherven van het fabrieksdak. De schade in het bedrijf is vrij groot. RING KWAM TERUG. Tn de zomer van 1946 verloor de heer D. W. den Herder uit Goes bij het zwemmen aan het strand van Zoutelande zijn trouwring. Thans kon de burgemeester dier gemeente hem mededelen, dat na twee jaar zijn ring op het strand werd gevonden. STELEND DOCHTERTJE. Sedert enige tijd miste een handelaar te Vlissingen geregeld bedragen uit zijn kas en deed daarvan aangifte bij de politie Thans is gebleken, dat zijn 12-jarig dochtertje de •chuldige was. Zij bekende, dit reeds enkele tnaanden te hebben gedaan. Het geld gaf zij evenwel aan een vriendinnetje, dat er wat ■noepgoed van kocht en het overige aan haar moeder afdroeg. Deze heeft daarvan tot een bedrag van ongeveer 1000 gulden geprofiteerd en het geld omgezet in meubelen on sie raden. 150 gulden kon nog aan de hande laar worden teruggegeven. TE WEINIG WATER. Evenals vorig jaar is de druk op de water leiding in Oostelijk Duiveland tijdens de warmte zeer gering en vele uren van de dag la er dikwijls in het geheel geen water, om dat het Westelijk dee! van het eiland te veel water gebruikt. Men hoopt dat omstreeks April 1949 de her stelwerkzaamheden zover zullen zttn gevor derd, dat alles normaal zal functioneren. GESLAAGDE AARDAPPELACTIE. J)e aardappelactie voor de Nederlanders In Duitsland is een groot succes geworden. Aan gifteh In natura werden 500 ton aardappels ontvangen. De nog ontbrekende 1500 ton wer den aangekocht. Na deze aankopen is onge veer f 100.000 overgebleven. Het aardappel comité heeft besloten met deze gelden voor tedere Nederlander in Duitsland een stuk huishoudzeep en voor kinderen tot 7 jaar tof fees aan te kopen, geschenken, die gevoegd zullen worden bij het jubileum-pakket, dat vanwege de Nederlandfee regering in de maand Augustus aan Nederlanders in Duits land wordt uitgereikt. VOEDSELNOOD IN SOWJET-ZONE? Volgens ,.Der Kurier" zijn in de Sowjet- tone van Duitsland bijzondere maatregelen getroffen ter bescherming van voedaeltreinen. Duitse hulppolitie zou de treinen bewaken en beletten, dat onbevoegden de stations betre den waar de treinen langs komen. Er zouden grote menigten pogen de cordons te verbre ken om de wagons leeg te halen. In kruien der sociaal-democratische partij te Berlijn acht men de berichten, dat er drin gend voedselgebrek in de Sowjet-zone zou heersen „waarschijnlijk overdreven". PROTESTEN TEGEN VONNISSEN VAN KRUPP. Na de bond van oud-arbeiders van Krupp heeft ook de gemeenteraad van Essen tegen de veroordeling van Alfred Krupp en enige andere gewezen directeuren van het concern geprotesteerd. De gemeenteraad heeft de hoop Uitgesproken, dat de vonnissen geen ongun stige invloed op het bedrijf zullen hebben, „dat zou kunnen dienen voor de vreedzame opbouw van Europa". I. G. FARBEN VERDEELD. De Brits-Amerikaanse bezettingsautoifitei- ten voor Duitsland hebben bekend gemaakt, dat zij een nieuwe beheers-organisatie hebben opgericht voor de I. G. Farben-fabrieken in hun zones. De nieuwe organisatie zal tot taak hebben alle eigendommen van de I. G. Far- ben te verdelen in afzonderlijke, onafhanke lijke eenheden. Zij zal voor iedere eenheid •en Duitse beheerder benoemen. VOOR JONGENS. De Uitg. Mij. Sijthoff heeft twee boekjes doen verschijnen, waaraan de Jongens ple zier kunnen beleven. Een „Jongentzakboekje" met 101 onderwerpen, waarin jongens belang stellen. te veel om op te noemen, en ..Wie Wat Waar? voor de jeugd" met een rijk gevari eerde inhoud, die antwoord geeft op allerlei vragen. ONVOORZICHTIG WACHTMEESTER. Vorige week is in de duinen aan de Zeeweg bij Overveen een veld van 20 landmijnen ont dekt. vlak bij het terrein, waar de militaire schietbanen gelegen zijn. Donderdagmiddag heeft de commandant van de bewakingstroe- pen der schietbanen, een steen naar een van deze landmijnen geworpen, die daarop explo deerde. De commandant werd op slag gedood en drie jongens uit Overveen. die in de na bijheid speelden, werden door de scherven ge- Makt. Zij konden echter na geneeskundige be handeling weer naar huis worden gebracht. Het slachtoffer was 35 jaar en laat een vrouw tn een dochtertje van 6 jaar achter. SPIONNAGE IN AMERIKA. Silvermaster. een vroegere Amerikaanse re geringsambtenaar. die wordt beschuldigd vart spionnage ten behoeve van de Sowjet-Unie, heeft onder ede verklaard, dat hij geen spion of agent voor een vreemde mogendheid is of is geweest. Zijn beschuldiger, de voormalige commu nistische agente. Elizabeth Bentley. hoorde zijn getuigenis voor de commissie voor anti- Amerikaanse activiteit aan. Zij heeft begeerd dat Silvermaster het hoofd van een groep ambtenaren was. die haar tijdens de oorlog inlichtingen ten behoeve van Rusland ver schafte. Sihcrmaster zeide. dat haar beschuldigin gen vals en fantastisch waren en dat hij slechts kon constateren, dat zij een zenuw zieke leugenaarster was. Silvermaster weiger de te zeggen of hij communist was of ge weest. Hy beriep zich in deze op zijn grond wettelijk recht. PLAATSELIJK NIEUWS. Albluserdam. V o e t ba 1. Het is Alblas- serdam 1 gelukt op de dagseries, uitgeschre ven door de voetbalvereniging Sliedrecht, de eerste prijs te behalen, 's Morgens werd te gen Hardinxveld gespeeld, waafbij het klassen verschil duidelijk naar voren kwam. Alblas- serdam bracht de stand op 60. s Middags kwam Alblasserdam in de finale uit tegen Merwesteijn uit Dordrecht. Alblas serdam won met 21 en behaalde daarmede de eerste prijs. Voor de nederlaag wedstrijden speelde Al blasserdam tegen I F C. a en won met 54. Voor dezelfde nederlaag wedstrijden moest Alblasserdam b I.F.C. b als meerdere er kennen met 30. Athletiek. De A.A.A. nam deel aan de kampioenschappen van Zuid-Holland. Bij de junioren werden J. Verkerk en N. van Heiningen 4e en 5e op de 110 Wfeter hort den. beiden in 20.5 sec Dit is een nieuw Dordts record. |Op de 200 Meter jongens be reikte M. Broekhuisen de halve finale. A A A. organiseert Zaterdag de jaajTijk- clpbkampioenwedstrijden. Bij de^ nereh wacht een spannende strijd tussen A Baas en C Risseeuw. terwijl bij de Junioren T. Maas land zijn uiterste best zal doen om zijn kam pioenschap voor de derde maal te verlengen. Het bestuur van de S.V.K. heeft Zater dag onder leiding van de heer L. Smit een Spido boottocht naar Rotterdam georganiseerd voor 40 papierverzamelaars. Met de joneens en meisjes werd de „Willem Ruijs" bezich tigd. Amraerstoi. V o e t b al. De uitslagen van de vriendschappelijke wedstrijden, die Zaterdag gespeeld werden, waren: Groot-^m- mers 2—A S V veteranen 5—8: Oroot-Amifc*rs junioren—A.S.V. junioren 03. Zordag brengt A.S.V. 1 een bezoek san IJ F. C. 1 te IJselstein. voor het spelen ven een oefen wedstrijd. Een jeugdelftal van A.S.V. zal deel nemen aan het jeugdtournooi te Bodegraven. Jaarsveld. De heer J. Brouwer, onderwi&er aan de Christelijke School alhier. alaafdtë te Utrecht voor de hoofdacte. A Op het COHCOU.S t.c Lopikerkapeli a>e- haalde de Chr. Zangvereniging „De LofsMm" in de derde afdeling een eerste prUs. 'j HOOG BEZOEK. Lekkerkerk. Morgenmiddag zal de ComnMs- saris der Koningin in de provincie Zuid-Hol land, mr. L. A. Kesper. een bezoek bren gen aan de jubileumtentoonstelling „Lekker kerk 1898—1948". Moordrecht. Voetbal. Moordrecht 1 is ingedeeld in de 3e klasse F van de K.N.V.B. voor de komende competitie In deze afdeliiv? ziin de volgende clubs opgenomen: CKC. HOV. DRL. SVW. Alblasserdam. DHZ. Spartaan '20. F.S.V. Pretoria en Moordrecht. Nleuwerkerk aan de IJssel. Raadsagen- d a Hedenavond om half acht komt de ge meenteraad in openbare zitting bijeen De agenda vermeldt o a.: Voorlopige vaststelling gemeenterekening dienst 1946: Benoeming van een onderwijzeres aan de le O.L.S Benoeming van leden voor de Bedrijvencommissie; Voor stel van B en W tot opschorting van de verplichte aflossing van houwvoorschotten-ver- leend aan de woningbouwvereniging „Ons Huis": Voorstel van B en W. tot het invoeren van een vuiln'sophaaldienat en het aangaan van een tijdelijke kasgeldlening van f 100 000. Nieuwerkerk aan de IJssel. De heer N. F. D. Kleijn, onderwijzer aan de Bijz. School aan 's-Gravenweg, heeft in verband met zijn benoeming aan een zendingsschool in Indië, te gen 1 November ontslag gevraagd. Voor het Middenstandsdiploma zijn ge slaagd: mej. M. Palsgraaf en de heren N. de Bruin. J van der Eist. W. Kolkman. D. Schip pers. J. Teeuwen. C. Vils, K. Slob, C. de Wit en D. van Wieringen. De heren T. Carlier en A. Looye slaagden te Rotterdam voor het Mulo examen boek houden. Vrijdagavond kwam de expediteur K. Dekker door te kort draaien met zijn vracht wagen in de sloot aan da Parallelweg terecht. Met een kraanwagen werd het voertuig op de vaste wal gebracht. Dieven aan 't werk. Bij de tuin der A. Mast aan de Ringdijk, werd een motor fiets uit de schuur ontvreemd, en bij de land bouwer A. den Utfl atn "s-Gravenweg werden •1 de Jonge hennen gestolen. Op de ledenvergadering van de Oranje vereniging „Marijke" is besloten op 6 Septem ber feest te vieren op een terrein jgelegen na bij de vroegere grasdrogerij. LUCERNE-KLAVER VOOR DENEMARKEN. Ouderkerk aan de IJaael. De Graan- en Vee voederfabrieken van de gebr. Baas alhier, boekten een belangrijke export order naar De nemarken. namelijk de levjring van 1600 ton gedroogde Lucerne-klaver."vandaag wordt de eerste zeeboot geladen. Ouderkerk aan de IJssel. Ziveren ju bileum. Zaterdagmorgen heerste er een feestelijke stemming ln de vergadering van het Burgerlijk Armbestuur. De heer D. Spetc- snijder vierde namelijk zijn zilveren jubile um als bestuurslid. De burgemeester was door familieomstandigheden afwezig. Namens hem heeft de waarnemend voorzitter wethouder H. Verkaik de jubilaris in hartelijke bewoordin gen gelukgewenst, waarbij hij ln het bijzonder de nadruk legde op de trouw, waarmede de heer Speksnijder steeds zyn werkzaamheden vervvulde. Namens het Burgerlijk Armbestuur bood hij een fraai wandbord aan. De jubilaris dankte voor de woorden, en het geschenk, daarbij de hoop uitsprekende, dat hij nog enige jaren het werk voor het Burgerlijk Armbestuur zou mogen voortzet ten. Vorige week werd door het Groene Kruis uitgeschreven moedercursus gesloten. De heer A. M. Roos. die de voorzitter, dr. W. J. Leeuwenburg, die wegens vaeantie afwezig was. verving, dankte de zuster, die deze cursus had geleid, en de talrijke cursisten, voor hun aanwezigheid, en hoopte, dat zij het geleerde benutten zouden Namens de cursisten werd aan de sus ter een boekwerk aangeboden. Ouderkerk aan de IJssel. Duivensport. De postduivenvereniging „Keer Weer" hield Zaterdag een wedvlucht met jonge duiven van uit Gembloux (B). Afstand 150 K.M. Lostijd 12 uur Aankomst eerste duif 1.47.39 uur; laat ste duif 2.05.50 uur. De uitslag was: 1. 2. 15. 17 19 en 21 A. Trouwborst; 3 en 28 J Trouw borst; 4, 13 en22 J Speksnijder; 5 W. Ooste- rom; 6. 14. 20 en 26 H. Demper: 7 M. de Jong; 8 en 11 C. van Hoorn 9 C. van der Poel; 10 T. van Walsum 12 W. Evtgroen. 16 N. Speksnij der 18 en 25 B van Ommen: 23 P. van Wijk; 24 J. Dijksman 27 A. Man Winden. Gedep. Staten henben besloten tot wijzi ging van het reglemena van 't hoogheemraad schap „De Krimpenerwaard". De wijziging be treft de duur der stemmingen voor hoofd-in- gelanden en hun plaatsvervangers. Zaterdag werd aan de Ketaweg een zang-, muziek- en sportavond gehouden, ten bate van. het Niwin-comité. om het zenden van een St Nicolaas surprise aan de Ouder- kerkse militiaren in Indië mogelijk te maken. OUDERKERK AAN DE IJSSSE^. Geboren: Gerarda Johanna, d. van J. K Aergelo en H. W. Veen. Getrouwd: G de Ha*n. 26 j„ en I. de Jonge. 23 j. Overleden: P .Groeneweg, 57 J„ echtgenote van A J van vliet. J Voskuilen. 49 j G. Koudstaal. 72 j., we duwnaar van M. Visser. ilijke wedstrijd te lt. Uitslag was 1—1. Avant 2 eindigde ior Unio. Oude water. Voetbal. £ondag speelde Unio ,2 een vriendschap! - gen En Avant 1 uU Utrei De wedstrijd Unio 1 in een 54 overwinning VAN kwAAD TOT ERGER. Reeuwijk. Éen groep melijes en jongens van 1718 jaar vermaakten zich vorige weck op eep der eilanpJes aftn de blasran#Pd te Reeu wijk. Gebrek I din lucifers! voor van een sigajj-efj bracht d«j jonge) op dat ogenbli breken en dna tachtigen. Het bjtjei dag liep het ecïi\t idee om in piashuisje lucifers te doosje lucifei De volgenf aansteken en op het enlie w.miiiiI een doosje iet zo goed SCHOONHOVEN. „DE ZILVERDUIF". Zaterdag heeft de postduivenvereniging „D* Zilverduif" een wedvlucht gehouden met jon ge duiven vanuit Gembloux (België). De priji- zen werden behaadl door: E. van der Ree 1 en 2; A Stout 3 en 4 Duiven in vrijheid 12 uur. Aankomst eerste duif 1.54.28 uur; laatste duif 2.14 2 uur. MUZIEKAVOND. Hoewel de muziekavond, die verzorgd werd"! door het Amsterdams Mondharmonica-korps^ „Oost-Indië" in het gebouw fet. Jozeph ge-( houden werd in plaats vim in de tuin, is da, uitvoering toch een succe? geworden. Na een rondgang door de stad traden dl muzikanten, onder wie er waren van zevei jaar. op voor de zaal. die geheel gevuld wal met militairen en burgers. ,Het korps speelde onder leiding van dedk rfgent, de heer S .D. v. d. Stolpen enige numj mers. die gelet pp het applaus, zeer in d| smaak vielen. Het optreden van „Oost-Indië" werd bet sloten met een fakkeloptocht door de stafj waarbij het uitstekende tamboers- en pijpertf kohps van zijn kurftien blijk gaf. Ondanks hflt wel wat tijdstip, het was tegen half 1«J trok deze JUchtelijke rondgang nog veel bet langstelling. Burgemeester Nieuwenhuisen en It. ko) Termaten woonden een groot gedeelte van de uitvoering bij. BOTSING. Op het tegenwoordig druk bereden hoe WalLopikerstraaü is vanmorgen een mill taire jeep,(komeqd* van de Wal. tegen een M opgebotst. De bqsJ'die in de richting van stad reed. eigerjdcjhj van de N V. De Twij mr 'de militaire Wagen i af Een meisik uit Reeuwijk. tweéj meisjes uit Bodegravjen. |n een jongen uit AMhen a\ln de ï|tijn. een meisje en een jongen i^tëjRottet-dam. en een jongen uit Gouda, dedew&kmen for meel een injjffiaak in twee plashufcen. It het ene plkshuis jwerd Voor een waarpei aan poe-, deren van tfyigeyefer f 100 buitgefniaakt. ter-') wijl uit het andere voor een waardé van onge veer f'j 250 werd gestolen. D« gestolen goede ren werden verdeeld. Lakens, küssenslopen. dekensl enzverhuisden rjaar de 'oduers van de Rotterdamse* jongeling. I'S Dff politie zat er dadelijk achter i en» Stelde vijf mfcisjes in arrest. Dé ggstolënl goederen werden achterhaald en ip (beslag genomen. ^«VWuk. Da heer Aj G. Balyer slaagde voor 'get examen middenstandsdiploma Alge mene 'Handelskennis. Hijontving zijn oplei ding $lj de heer Verhoef; ^e Gouda. iNftALLATIE BURGEMEESTER. Reeuwijk. De loco-burgemeester, wethouder J. Ballering, heeft tegen Maandagmiddag 3 uur een openbare raadsvergadering uitge schreven ter installatie van de nieuwe burge meester. de heer P. Feitsma. De wethouders Ballering en Boom zullen de meuwe burgemeester afhalen te Gouda. 's Middags om half drie zullen aan de grens der gemeente, bij café „De Sport",'acht rui ters van „L.T.J." te Reeuwijk. de muziekver eniging „Crescendo" en verschillende jeugd verenigingen. zich ter ontvangst verzamelen. Een dochtertje van wethouder Ballering en een dochtertje van wethouder |Joom zullen de nieuwe burgemeester bloemen aanbieden. Vervolgens wordt paar het gemeentehuis gere den. Van half vijf tot zes uur zal er voor de ingezetenen en besturen van verenigingen ge legenheid zijn. dc nieuwe burgemeester te fe liciteren. Reeuwijk. De muziekvereniging „Crescen do" behaalde te Montfoort op het concours een eerste prijs met 310 punten in de derde afde ling met lof voor het corps en de dirigent. Ambtsdragers. Bij de gehou den verkiezing van een ouderling en een dia ken bij de Gerf. Kerk aan de Brug. werd tot ouderling gekozen de heer M. Zwijnenburg. zulks ln de plaats van de heer A. C. ten Ca- te. en tot diaken de heer C. Oudshoorn, zulks in de plaats van de heer Buitenhuis. Fiets gestolen. Uit de fietsen stalling te Elfhoeven, werd de fiets van de heer P. E. Schouten te Gouda gestolen. FancyFair. De fartcy-fair. die werd gehouden tep bate van het Chr. Kleuterschool- onderwijs in deze gemeente, is goed geslaagd, Van alle kanten werd medewerking voor 't wel slagen van deze bazar verleend. De opbrengst ls zeer bevredigend, zodat tot aanschaffing van nieuw meubilair en leermiddelen kan wor den overgegaan. KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING. Slikkerveer. Bij Koninklijk Besluit is ver leend de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, in brons, aan Y. Verveer te Slikkerveer, gem. Ridderkerk, veerman bij de Redarij op de Lek. sta< JPnrjónciëri. wer de linkerflank aangereden, waardoor ëen groot gat in de carosserle Ontstond. 1 ongeval tbbk op depiarktdagochtend ve^l 1 dgstellinj ria Gcertruida. d. van J. H. Anbergen en A. G. Blakenburg. Overleden: F. Redmeyer 68 j., echtgen. van F. de Öoot (te MonU foort). SLIEDRECHT. Geboren: J. VethMarcelus, z. J. van den Berg»—Van Wijngaarden, z. E. StuijDe Mik. d. -p- T. VlotDe Koning, z. A. K. StuijVan Aken, d. Ondertrouwd: G. Bakhuizen en A. M. Boer. A. g! Jok en J A. den To^m Getrouwd: li. Vis- per en J. Erkelens. f- L. Fijnekam en H T. Enkemans. Overleden: S. K. Buring. geb. (an der Vlies. 77 j. J. van der Pols. 33 j., - W. Steelink. 39 j. (Won. te Amsterdam). STOLWIJK Geboden: Helena Wilhelmina, van C. Renes en J. van Buren. Teunis Cornells, z. van W. Qofns en N. A. Stoppelen burg. Janmgje. d. van T. van den Heuvel Jlen N. C. Verkaik. Janna Antonia. d van N. W. Borst en A. M- Stubbe. Overleden: M Teekens. 50 j, echtgenote van M M. Giesl. J. P. van Pruissen. 72 j, I echtgenote van G. C. Verdoold. LANDBOUW EN VEETEELT. fDe Muskusrat loer|. ij WAAKZAAMHEID GERODEN. De muskutrat, uit Noord-Amenka, om zijn vaarde volle pels in West-Europa gaimpor- (fteerd. blijft een gevaar vormen vooi- onze bwaterkeringen en voedselvoorraden. Steeds Ropnieuw wordt het dier gesignaleerd, Van aMei 1941 tot en met Juni 1948 werden in Ne- ^|derland 177 exemplaren gevangen, voof Het nerendeel in Nooro-Brabant. Het verspiïi- dingsgebied in Nederland witst er op. dat fe- waarschijnlijki van België uit, Waar Het Oosten van de Schefde rd heeft ov|j}r onze Zui» iédwaarts trgj i Hoëwel het dter slflhuw en pich vooral tel ermeeriji belijhfe grenzen Noqj| Iterk veri waterpj gijfteren rden. x$n [met jlen tegfn O.Z.V., g>ad gehoudeji zoud( Stolwijk Voor het middenstandsdiploma aljn geslaagd de dames N. Blokland. T Borsje, W. Furrer. A. van Wijngaarden. C. Voorsluis. F. de Stigter en de heren A. C. van den Berg. A. Boogaerdt. J. van den Heuvel, P. de Jong, J. van der Vlist. W. Roeper en A. Berkou- wer. Uitslaande braad. Waddlnxveen. Maandagmorgen ontstond brand ln de schuur van de >heer Breedijk aan de Bloemendaalse Weg. De brandweer wist het vuur te lokaliseren, zodat spoedig het gevaar voor het woonhuis was géweken. Het dak en de zolderverdieping werden ln de as gelegd. Een partij hooi leed ernstig schade, doch kon tijdig uit de vuurhaard worden verwijderd. KERK EN SCHOOL. NED. HERV. KERK. Bedankt voor Meerkerk (toez.) J. W. de Bruijn te Sprang (N.-Br Bedankt voor IJsselstein G Boer te Put ten: voor Nieuw-LekkeWand J. T. Doarnenbal te Oene. CHR GEREF KERK. Bedankt voor Papendrecht en voor Sche- veningen W. F. Laman te Rotterdam—W. OUD GEREF. GEMEENTE. Beroepen te Scheveningen M. A. Mieraa te Krimpen aan de Uasel. PREDIKBEURTEN. NED. HERV. KERK GIESSENDAM. Donderdag 12 Augustus. n.m 3.30 uur, ds. J. Haring, em -pred. Hu welijksinzegening. OUD GEREr GEMEENTE. CAPELLE AAN DE IJSSEL. Buffelstraat Donderdag 12 Augustus, 's avonds 7.30 uur, de heer T. de Jong. VRIJE EVANGELISATIE. OUDERKERK AAN DE IJSSEL. Zaal Har monie. Donderdag 12 Augustus. avonds 7 uur. ds. E. Du Marchie van Voortbui^en, van Sliedracht, iee h ijerdagkvond zij jt geslagen tijdens del d oertMtasr Saparoea; derrvan Cérgm. Anm. gevëèr 40 opvarendp verwronken. FUSIE ,VAN Vertegenwoordigen DuitSlana. n.l. Noord» de Amerikaanse zobelT GEVAL. TSE liSTATfj drie statdW/ ïrttembergta Zuid-Wurï in Zuid-Baden in de Fijanse «zone. hebben Kirlaruhe overeenstemming bereikt over epn fusie van deze staten. Als déze ovëreepkomst wordt geratificeerd .wordt zij aan een volks stemming onderworpen. De eventuele nieu we stgat zal Wurttemberg-Baden heten en StuttgërtJ als hoofdstad hebben. STAKING «toTELPEilSONEEL ROME. Heden begint te Rome ee4 staking van al het hotelpersoneel. Men verwacht, dat het personeel van café's en restaurants morgen ook het werk zal neerleggen. RUSSISCHE DESERTEURS. De Russische autoriteiten hebben aan de Berlijnse spoorwegtatlons leen strenge controle gehouden om 500 Russische deserteurs op te sporen, die uit het garnizoen te Wittenberg ontsnapt zijn. DE BESPREKINGEN TE MOSKOU. Uit Washington. Londen en Parijs zijn aan de afgevaardigden der grote drie te Moskou nieuwe instructies gezonden, die direct betrek king hebben op de Berlijnse blokkade als de voornaamste hinderpaal in het geschil tus sen Oost en West. DAJAKKF.RS HELPEN IN MALAKKA. Een groep Da jakkers, die tot stammen op Borneo behoren, die van oudsher koppen snellen. is op verzoek van de Engelse auto riteiten in Malakka aangekomen om het com munistisch verzet te helpen bestrijden. BOEREN NAAR CANADA. Het emigrantenschip „Kota Inten" Is van daag voor de zesde maal naar Canada ver trokken Behalve 400 Nederlandse boeren met hun gezinnen, opnieuw voornamelijk uit de Noordelijke provincies, bevinden zich onge veer 350 buitenlanders aan boord. Allen hopen in Canada, waar zU het boe renbedrijf gaan uitoefenen, een nieuw vader land te vinden. DE ON-AMERIKAANSE ACTIVITEIT. Het Russische echtpaar Samarin is gedag vaard om gehoord te worden door het „co mité tegen on-Amerikaanse activiteit". De Sowjet-Unie heeft Maandag een pro- test-nota ingediend, waarin gezegd wordt dat het echtpaar „ontvoerde is. Experts van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken hebben uitgemaakt, dat Amerikaanse agenten niet met geweld eeu Sowjet-consulaat mogen betreden, tenzij het vermoeden bestaat, dat er misdaden geschie den. Het „comité tegen on-Amerikaanse ac tiviteit" wilde weten, of mevrouw Kosenkina uit het Russische consulaat gehaald kan wor den. BERNADOTTE KAN DOORTASTEND ZIJN Graaf Bernadotte heeft gisteren aan de Joodse militaire gouverneur van Jeruzalem een brief overhandigd, waarin hij uitdruk king geeft aan zijn „grote ontevredenheid" over de toestand in de Heilige stad. Een af schrift van deze brief zal eveneens aan het Arabisch Legioen worden gezonden. Bernadotte liet de waarschuwing horen, dat, indien het geweer- en mortiervuur niet op zou houden, het nodig zou zijn „de toe stand onder de aandacht van de Veiligheids raad te brengen". „Ik wil. dat beide partijen weten, dat ik doortastend kan zijn", zo zeide Bernadotte. Bernadotte zeide, dat een internationale strijdmacht van 25.000 man niet voldoende zou zijn om een ondergrondse beweging on der bedwang te houden. BURGERLIJKE STAND. GOUDERAK. Getrouwd: F. van Harten (te Gouda) en L. van Duijvendijk. HOORNAAR. Geboren: Aart. z. van F. de Kuiper en L. Muilwijk. REEUWIJK Geboren: Elizabeth Adriana Maria. d. van J. M. Schiebroek en A. M Jans sen. Gerrit Jacob Aarie, z. van P. van den Baard en P. A. da Rave Overleden (te Gouda): J van Dijk, 80 J., echtgenoot van M. van der Vlist. OUDEWATER. Geboren: Maria Johanna, d van C. G. Janmaat en G. H. Straver. M*- L des nachts kkc.jjkv Het e helft teren afge- ende staart kop. Me ine rscUotitrt vejyakkin- lolén met epn bot rnktor stiPka n afkomstig orden jwel het dher 4cUef is. is heijjienning vrij gc| 40—6O cm- lang, waarvan 1011 rekening vvan de naar itt*. op die vijn, eed paling ge! torn*, Voorts hbbrt h boten, vifö lange^' achtjjr] grijs-bruine overuacht, Ijbruine tièkharen.j|ll oeverwaljen *fg( A afgeknapt* stfengl n2 cm. brede ioo|i( iwsporen v*p de ore) (talsmpde des wintfl| sfhutten vepraden let duer 1 Waakzaamheid}, Reve pestrijding) estryding Jjkheij! van het i Het publiek heeft daarbij jpoeilijjkheden. welke de besjrijiifj ■aevert. tot taak, meef 'èsporjng. Gevonden dieren (staart» achterpoten of kop), fermdédt. dat zij van muskuspaH Jljn. moeten naar de burgemw gebracht of rechtstreeks naar d«P planténziek- tenkunjlige dienst te Wageningen worden ge zonden] waarna direct voor een intensieve bestrlidjing in de-betreffende «treek kal yvor- den gezorgd. SPORTNIEUWS. K.N.V.B. ArDELÏNG DORDRECHT. ZaUrdagmlddagvoetbal Gorlnehem e o. Programma 14 Augustas 1948. Noordeloos 1—Kozakken Boys 2: Woudfichera 2—Wijk 1: Aalst 1—GJS 1: Andel 1—Brèkel 1; Zuilichem 1—GJS 2. Schelluinen 1—Ameide 2; Almkerk 1—Sleeuwijk 2. Altena 1—Aalburg 2; Aalst 2Hellouw 1Stedoco 2—Kozakken Boys 3; Aalburg 3—Andel 2; Altena 2—Noordeloos 2. Zuilichem 2—Kerkwijk 1; Wijk 2—Brakel 2; Schelluinen 2Peursum 2; Noordeloos 3— GJS 3: Sleeuwijk 3—Altena 3. Vuren 2—Alm kerk 3 Brakel 3—Well 1; Wijk 3—Zui lichem 3; Kerkwijk 2—Veen 2; Almkerk 2— Aalst 3. Stopsettlng competitie. In verband met de feestelijkheden ter ge- genheld van het 50-jarig ambtsjubileum van de Koningin en de Kroningsfeesten van Prin ses Juliana, zullen op 4 en 11 September geen wedstrijden worden vastgesteld. OLYMPISCHE SPELEN. De halve eindstrijd tussen de hockey-elftal- len van India en van Nederland, werd door India gewonnen met 21. nadat de rust met een 2—0 voorsprong was ingegaan. Nederland zal nu tegen de verliezer van de wedstrijd PakistanEngeland moeten spelen voor de derde plaats in het Olympisch hockey toumooi. ENGELAND VERLIEST GOUDEN MEDAILLE Het protest van Amerika tegen de diskwa lificatie van de ploeg op de vier maal 100 M- estafette heren is toegewezen, zodat Engeland de gouden medaille op dit nummer verliest er de uitslag wordt: 1. Amerika; 2. Engeland, 3 Italië. Waterpolo. ZWITSERLAND BLAAT EIAN. De waterpolo-ontmoetmg Zian—Zwitser» Olympisch zevental, die gisteravond te Bode graven werd gespeeld, eindigde in een 8—3 overwinning voor de Zwitsers. De rust wis ingegaan met een 21 voorsprong voor de gasten. MARKTBERICHTEN. GROOT-AMMERS. 9 Aug. Veiling. - Prijzen Maandagveiling. Peren: Clap's favou rite 19—58 cent. precose de trevoux 43—61 et-, suikerperen 40—41 cent. val 8—31 cent; appe len: zigeunerin 2467 cent, earley victoria 20— 43 cent. gamerse zure 2030 cent, keswick 17 —29 cent. val 4—39 cent, kroet 4—4V, cent; pruimen: reine claude d' ouillini 11—03 ct. ponds seedling 44—56 cent. witte pruimen 18- 58 cent, wijnpruimen 2958 cent. BODEGRAVEN. 10 Aug. Kaasmarkt. - Op de kaasmarkt werden Maandag èange- voerd 233 partijen. Prijzen; le aoort f 1.72— 1.75, 2e aoort f 1.68—1.70, zware soort toi t 1.77. Handel matig. ROTTERDAM. 10 Aug. Veemarkt. - Aanvoer in totaal 2401 stuks, waarvan 225 vette koeien en ossen. 975 gebruiksvee, 159 graskalveren. 209 nuchtere kalveren. 191 big gen. 114 veulens. 239 paarden. 140 schapen en lammeren. 86 bokken en geiten. 63 varkens- De prijzen waren als volgt: Kalf koeien le soort f 820. 2e soort f 720. 3e soort f 620. melk koeien le soort f 800. 2e soort f 700. 3e soort f 600 varekoeien le soort f 580. 2e soort f 475. 3e soort f 400: vaarzen le soort f 600. 2e soort 450. 3e soort f 350; pinken le soort f 425, 2e soort f 325. 3e soort f 250; graskalveren le soort f 230. 2e soort f 140, 3e soort f 100; big gen le soort f 48. 2e soort f 40. 3e soort f 33: hitten le soort f 575, 2e soort f 425. 3e soort f300 paarden werk le soort f 780. 2e soort f 600. 3e soort f 400, paarden slacht le soort t 1.40, 2« soort f 1.20, 3e soort I lpar kilo i 3 3 NIEUWSBLAD VOOR ZUID-HOLLAND EN UTRECHT Schoonhovenache Courant WOZNBDAG 11 AUGUSTUS 1948 PLAATSELIJK NIEUWS. Alblasserdam. De heer J. de Groot werd Zondag te Oostcrmeer—F.estrum door de plaat selijke predikant, ds. G Pettinga. als gods dienst-onderwijzer bevestigd, 's Middags ging hij voor het eerst voor. De heer De Groot was leider van de Jongensclub alhier. De extra collecte in de Ned- Herv. Kerk voor de kerkvoogdij bracht f 391.17 op. Vrijdagmiddag zakte de ijzerwerker M. Borsje, werkzaam bij de f.rma Kloos en Zn. te Kinderdijk, na het drinken van een hoe veelheid water plotseling in elkaar. Door twee leden Voetbal. PVV. 2 speelde Zaterdag te gen NFC 3 van Noordeloos en won met 80. PVV 1 won van Brakel 1 met 52 Zaterdag 14 Augustus speelt PVV 2 tegen Schelluinen 2. Uiessen-Nieuw kerk. De in de Ned. Herv. Kerk gehouden extra collecte ten bate van de- Inwendige Zending, heeft f 79.38 opgebracht Voor rekening van het waterschap ,,De Overwaard" werd het maken van een nieuwe brug over de Appelmansheul aanbesteed. Er waren 7 inschrijvers. G, Schermer te Nieu- denwijk f 78.000, L Schermer te NieuwendUk „sser en onu» »c jr«pciiu»ocm d» E H B O. werd het iliehtotter 71 220. Firma V,n Dongen en Co. te Dor- 4 eo ooa Iti.M* VaII,» t* Cl'hHrorhl f 73 000; Vil Smit te Papendrei •naar huis vervoerd. Het personeel van de verzinkenj firma Clement, maakten onder leiding van de direc tie een uitstapje nanr de Hoge Veluwe. Apel doorn en Zeist, waar de heren W van der Linden namens het personeel en F. W. Cle- ïirtts namens de directie tafelredevoeringen hielden. De tocht werd vla Utrecht beem- dlgd M.U.L.O. DIPLOMA S. Alhlasserdam. De volgende leerlingen vgn dt Chr. ULO.. hioU dc heer D J. C. van NeuteEem. rijn getlaacd voor het diploma B. L Jongenburaer te Albltnerdam N. van der Ven te Hendrik Ido Ambacht: J. van Vliet te Oud-Alblns: voor het diplom* A. C ker. H Bosman. G Gaal. P. van Heoen. J van der Kuijl. T. de Lange A. Louter. helj B. Vliegenthart te Alblasserdam; G de Bie W. Deelen. N. Kok. J Koutstaal. A. van der Toren te Nieuw-Lekkerland P. van Es sen te Mo'enaarsrraaf: A Soro"c..teT?'ld/J* bias J Scheurwater te Hendrik Ido Am bacht; W. Span te Blcskensgraaf. BRONZEN MEDAILLE. Alblasserdam. De fcere-medaille ^n b™nsg verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, is bij Koninklijk Besluit toegekend aan de heer A. Huisman. w 1.57.55. De uitslag .was: D. fle Kok 1. z WaltersPonsen 3! en 19, 4oh ErkelenSj 4 e Wolters ff r 56 Heuzevela Den SLf 7 9 lï H 47, en]52; Joh. StoutV C. Koudstaol' 10.' 2« 4 I Koo-rnhn 12 Vim- „„^•De W»«l 13Ï 6S on IS. 20 en 27: VI »n der as! 32 on dB) G. Wensvel Huuksloot 19 en 70: C J ter—Vastenhout 22 47. fjj ten 24. 30 44 en 53: T. 59; M de Groot 26. 46 en 86. 37 en 58. Mouthkan—^artog jl K. van Steem* Fthee 16. K Gras 17. a 18 en 69; M- van iflnk 21 en .34: Rui- K(62 Gebr Elkhui- •fljhoff 2?. 33 57 en 4 Boon—vTuljtel 26. Tw Slat- wLm 76 j" k" van? Ontleen 39' Kortland- n Erkelens 64 en 55: P. |G..l 61. O Stout 66) Joh Gaal 71. Mklblasserdam. J u b i 1 é,u m f e e! s L burgemeester heeft aan de buurtvereniging Kinderdijk vergunning verleend ter geleg 24id van het jubileum van de Koningin, een tjolksfeee! te ""..Jij' te,T Je heer Krlkman te Kinderdijk. Ameide. De heer W Streefkerk At el.agde te Dordrecht voor het Middenstandsexamen. De heer P Will, onderwijzer, slaagde voor hejt examen hoofdacte B (eerste geleel- ltL. Voetbal. - Ameide 1 .peelde Zaterdsf een uitwedjlrijd tegen Aalst 1 en verloor met ®~Ameide 2 speelde thuis tegen Sleeuwllk 2 %K°eTS#2 uit tegen BleeuwUk 2 en won met 8—1 w Krimpen*san"it Lek hübben be,1°^ ,hnelj!": stralen, «lamede het leggen ven een ln deze straten, in het gedeelte van hetult breidingsplan. gelegen ten Oosten van de Schoolstraat voor f 96 000 te guonenaande firma gebr Streefkerk en Zonen te Amewe. Duivensport. De kampioenschap pen van de postduivenvereniging „De snei- vlucht" werden als volgt behaald: vereniging: 1. H. Boon; 2 Jac. VerheU; 3. Jac. ^Kampioen duif: 1. H Boon: 2. M. Hoeien- b°Bergambaeht. De heer D OsbmADr heeft zijn benoeming tot afgevaardigde \an deze gemeente voor de Stichting Krimoener- waard. ter voorzienig in de vacature wijlen J Oskam aangenomen. Bleskenagraaf. De maandelijkse collecte in de Ned Herv Kerk bracht f 232.73 op. do diacoivc word eon gilt van I 10 teerd en voor de kerk twee vim 10. Teven, werd een schuldbekentenis van f 600 aan de kerk geschonken. Giessendam. Dé in de Ned. "Herv Gemeente gehouden extra collecte voor de kerkvoogdij heeft f 354.70 opgebracht Tevens werden oor de diaconie een gilt van l 10 tai «en van 100 ■eeollecteerd en voorts voor gezinshulp I iü, voor fondsuitbreiding f 25 en voor de kerk- V°lgdMej. 2J M Kleinendorst ,Ua^e. tw^,e" Haag voor het diploma C. lerares Ned. Mode- vakbmidrenlclolc verli«?Ht. By de wij- lerplaten van de toren'zijn thans lampen aangebracht die bij het invallen van de duis ternis worden aangestoken. tïr.EkTan taan ook des avonda óp de torenklok kan «ien hoe laat het ia. cflessen-Nleuwkerk. De heer J. Bode slaag de voor het vakdiploma rijwielhersteller. drecht f 68.320, Firma Volker te Sliedrecht f 66 280. Gebr. Van Dijk te Hardinxveld f 64.950; G van Noordennen te Hoornaar f 61.950, aan wien het werk is gegund. Mazelen. De heersende mazelen epidemie. hoewel niet van ernstige aard. blijft nog steeds aanhouden. Tientallen kinderen zijn door de besmettelijke ziekte aangetast. De heer E. Timmer behaald* te Dordrecht het Middenstandsdiploma. Onder leiding van de voorzitter, de heer C. Beusekom, maakte de reisvereniging per autobus een uitstapje naar Amsterdam en om streken. Ook werd een bezoek gebracht aan Volendam, wkar het gezelschap in Volendam- mer klederdrachten gefotografeerd werd. Toen men zifch weer in eigen costuum en schoeisel zou steken, was een paar geheel nieuwe schoe nen verdwenen. Goede raad was duur. men kocht pen pair klompen en zoo ging de reis verder, tótdat in Amsterdam een paar nieuwe schoenen! werden aangeschaft. Na een bezoek aan het vl'egveld en Oud-Valkeveen. keerde het gezelschap huiswaarts. Mejuffrouw t Maat alhier, onderwijzeres aan de Chritfejüke School te Bleskensgraaf. slaagde te UtfecRt voor het examen hoofdakte L. O De Ned Herv. Jongelingsveremging Sa muel maakte onder leiding vao de heer J van der Leun. per autobus eefi uitstapje naar Val kenburg en Vaals. Groet- Amman. Duivensport De postduivenvereniging „De Gevleugelde Bom te Streefkerk—Groot-Apimers hield een wed vlucht vanuit Gembloux. De duiven werden om 12 uur gelost. 1. 9 en 30 F. Stout. 2 en 14 A P de Lange. 3. 6 en 27 A. Eijkelenboom; 4 'en 20 B Rozen-ia* i; 5 C. de Rooij; 7 en 18 D. Ouwerkérk. 8. 13 23. 24 en 29 Gebr Gel dar- blom; 10 M. L., de ."onfe: 11 H Borsje: 12 en 15 J. Terlouw. lö P Boüter: 17 Jo den Ouden; 19 W. Kuijl; 21' Gebr. Hakkesteegt: 22 en 25 Joh Mourik; 26 Joh. Streef 28 P. van WU"en. Aankomst eerste duif 1.46.19, laatste duif 2.08 16 uur. i VEE VOOR INDÏE Hoornaar. Door beml|ddeling van de heer B- Slob zullen deze week 15 drachtige vaarzen en een stamboekstier worden ingescheept naar Indië Binnenkort zal wederom een zending vertrekken. Per flets uur ZwiWerlanfi. Hoornaar Vorige week vertrokken de l7- jarige G. Beeny» en L .Uittenbogerd per fiets naar Zwitserlsnd. Een briefkaart vanuit een Frans grensplauizje was een bewijs, dat da Jongens hun doei aderden. Zij zullen in Zwit serland door wer»cen hun beur» op het ge wenste gewicht trachten t« brengen. Hoornaar. Voetbal. Stedoco Junioren— Schelluinen jun'oren 21: Stedoco V-Brakel 2 42. Zaterdag speelt Stedoco 2 tegen Kozakken Boys 3 uit Werkendam. Kinderdijk. De metijesvereniging ..Esther" en de knapenvereniglng maakten Woensdag onder leiding van mej. C. Wensveen en de heer J. W. van der Dussen een uitstapje naar Utrecht en Zeist. In Utrecht werd de Dom beklommen en in de Zeisterbossen wertf ge noten van de natuur. KladerdUk. De collecte in de N. H Kerk ge houden. ten behoeve van het pastoriefonds, bracht ruim f 94 op. Krimpen aaa da Lek. De postduivenvereni ging De Reisduif hield een wedvlucht vanuit Vilvoorde. Afstand 168 K.M. De duiven war den om 7 30 uur losgelaten. Aankomst eerste duif 8 28. laatste duif 8 46 uur. De uitslag waa: 1. 21. 39 .44 en 57 De Hoop en Van den Heu vel 2. 3. 17. 34 en 59 W van Hamburg: 4. 11. 15. 16. 25 en 28 C. van der Linden en 5. 33. 49. en 62 J. W Mos. 6 M. de Hon 7. 9 14. 22. 23 32. en 63 P D de Jong: 8 en 46 J C Brand 10 D Nobel: 12 en 58 D. C. Visser: 16 17. en 35 W den Otter 18 en 19 H. de Jong 20 P Neef: 24 en 61 M Westbroek en Zn 36. 43 en 45 W Graafland; 29 en 50 D No bel 30 B Westbroek 31. 36 en 51 G. Stout; 40 A. Snoek: 48 en 53 L. C. vsn der Linden: 52 en 55 J Schild: 54 J. P. Gouwens^ 56 J. Neef. en 60 J .Romijn. Lekkerkerk. Wandelsport. De pas gevormde juniorengroep van de wandelsport- vereniging „Door Oefening Verkregen heeft Zondag haar eerste oefenmars gemaakt naar Berkenwoude. De afstand bedroeg 10 KM. EREMEDAILLES Nieuw-Lekkerland. Bij Koninklijk Besluit is de ere-med*llle in silver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau toegekend aan de he ren G de Bie. en T. van Dam. Aan de heren F .van der Dussen. L. van Gelderen. J. de Groot. M de Groot. C. Holdermans. G de Hoop W van Meerkerk. W Ouweneel. C. Slagboom. A Snijder. J H. van Wijnen. P J Breyer. J. W van den Berg. D van Herwenen. X van Moerkerke. S A. van de Oever, en G Taake. is de ere-medaille in brons toegekend. Nleuw-LekkerUnd Bij de herschouw over het schoeven en schoonmaken van alle water gangen in de polder, constateerde het bestuur zeven overtredingen, waarop de vaatgeatelde boete werd toegepaat. Nieuw-Lekkerland. De zangvereniging Ami- citia. directeur de heer J. den Ouden, en het mannenkoor „Kunat na Arbeid dir. de heer J Hendnx. gaven Zaterdagavond een gecom bineerd concert, dat zeer goed slaagde. Nieuw-Lekkerland. De heer W. J. Gerritsen hoofd van de Chr. Nationale School, te Kin derdijk. is in gelijke functie benoemd te Spjrang-Cape^lle.t^ri^ vgn dfi 0ranjeverenjging „Wilhelmina" is in de plaats van de heer M. den Boef. die als zodanig ontslag heeft geno men. benoemd de heer G. Terlouw. Noordeloos. Voetbal.. - De uitslagen van 7aterdau ziin" NFC 3—Peursum 2 08 Zater dag wordt gespeeld NFC 1-Kozakken Boys 1 V*ü De^emeenterekening 1947 vermeldt in de gewone dienst ontvangsten f 74110 49 en uit gaven f 70.311 88 en in de kapitaaldienst ont vangsten f 6335.86 en uitgaven f 6748.92. Noordeloos. Zaterdagavond heeft de .mond- accordeonclub uit Hardinxveld—Giessendam op het dorp alhier een goed geslaagd concert ge geven. Ten bate der vereniging werden strik jes verkocht. Ottoland. Het bestuur van de Oranjevereni ging Beatrix" is voornemens op 24 Augustus het Oranjefeest te vieren. Bij genoegzame deelname zal een optocht worden Kfhouden. Verder zijn er volksspelen en kmdertractatte. De heer A. Vonk slaagde te Dordrecht voor het Middenstandsdiploma. iinpAKAMP NV FOnpiKUNTIr WN GENEES MIDDELEN SCALDIS HOESTPOEDERS Prijs p«r pooder 7'/j Oud-Alblas. Woningbouwvereni ging. In de Chr. School vergaderde de woningbouwvereniging „Oud-Alblas'. onder voorzitterschap van de heer G. C. MaDeiis. De heren Kiers, noofdmgemeur der .vol.es- •huisvesting. en Visser, architect, zouden als 'PD.k"eS,! Kr|'!r,pr«k ov«r d« bwitten. Wat da voorilttar in d« vorne ver- gaderm* geaagd haaft ovar da wonignen. di. door de gemeente overgedaan njn aan Papen- dracht, is volgens spreker met juist, aange zien de- gemeente niet het recht heeft dit te d<Daama zette de heer Visser uiteen, wellte woningen het meest geschikt zijd voor deze gemeenteen nQg enkele vragen *®rteldwd** door beide sprekers beantwoord worden wasr na men overgaat tot vaststelling van een regle- m Alvorens dit geschiedt, wijst de heer Bou- ter nog op de bedriegelijk. voorlichtihg van de laatste circulaire. Gaarne zou hij zien, dat de leden juiat voorgelicht worden Na deze discussie wordt het vooriopigregle ment met algemene stemmen vastgesteld^Vol. gens het reglement moeten er vijf commissa rissen benoemd worden, die steeds controle op de vereniging uitoefenen. Na stemming worden gekozen de heren A Bakker W den Haan. A. Meerkerk^ H. Sprong ""Het definitief b*?tuur ls thans samengesteld uit de heren O C Mabelis. voorzitterH Ouwerkerk. 2e voorzitter D Brouwer secre- .taris: Alb. de Jon*, penningmeester; en T. ae Baat. algemeen adjunct. rapendrecht. J b i 1 e u m f i a t n. De buurtvereniging .Beatrix op hrt Oorteind luidde Zaterdag oe jubileumfeestenin terreinfeest aan oa Schoorweg. In.de "WJ uren werden de kinderen van 6—^14 jaar bezig gehouden met wedstrijden ln het «kl°I>en met hindernissen, ringsteken op fJetsen- en was ophangen, "s Middags kwamen de volks moeien aan de beurt .zoals ringsteken met til- 1„ paard, sprietslaan en .pnetto- pen touwtrekken en tonkruipen. De prtiten voor het nn(.teken met tilbury s werden be haald door me). C. Veth le prijs: mej. M. Vink 2e prijs: en mevr. Ven Wijngaarden ED?'muUekvermigmg „Excelsior" luisWrd® de festiviteiten van 6-0-30 mt,.eerconcert on. Avonds wu er gelegenheid voor krui- wagenrijden met paren en stoelendans. Tot besluit van de evond werd een gelu ds- iilm vertoond. De belangstelling van de ,»de van het publiek was 's avonds heel wat groter dan in de middaguren. Lu'cXTmeld "een' wedvlucht 'vanuit f' voorde. Afstand 101 K.M. De duiven werden om 7 30 uur in vrijheid gesteld. Gestuwd door d™ storm, bereikte de eerste prusdml een toosnelheid van I960 meter per minuut en ar riveerde om 8 2141 uur. Dc laatste prysduif kwam aan om 8.45.44 en vloog 13415 meter per minuut. De uitslag was: 1 en 29 M_ de Baat 2. 16. 17 en 45 mevr Zegelaar. T U 14. 18. 21. en 23 At Bot; 4. Ï5 vjn der Graaf. 6 en 55 Luijendijk—Veth. 6. 38^ en 48 W. de Lange 8. 36 en 39 W. van der Lin den 9 M. van Os: 10 Ph Broere. 12 en 19 Van Duin. 13. 49 en 53 J. Romijn; 20 en 33 B. Penning- 122. 43 en 56 J. Verhoef 24. 27 en W Ruitpr26 en 30 G Herwig. 31 M. de Boon. 32 Rikkers. 34 en 51 M. Gaal: 35.3J *2 y,. 50 In 54 A. Herwig. 40 G_ Stout^ 41 G_ C. Via aer; 44 en 57 J. de Groot: 46 Verdoorn. Papendrecht. De heer A- Beunis ia Maan dag geslaagd voor het Nijverheidsdiploma akte N B (timmeren). Reeuwijk. De tot notabel by de Ned. Herv. Kerk te Reeuwijk-dorp gekozen heer O Teekens, heeft voor zijn benoeming bedankt. gchoonrewoerd. Fokveedag. Dit jaar zal de fokveedag voo* zwart en roodbont vee en schapen op 24 September worden gehou den. Ook wordt er weer een kaasdag aan ver bonden. De heren A. van Kleef en A. Bongers te Hoornaar zyn aangezocht om als juryleden op te treden. Sliedrecht. Nieuw pijporgel. Zon dag w$s het voor de Chr. Jongemannenver- eniging een enigszins feestelijke dag. In een bijzondere vergadering werd namelijk het n.euwe pijporgel in het C.J.M V. gebouw offi cieel in gebruik genomen. Vele begunstigers, oud-leden en belangstellenden waren aanwezig om dit oogenblik mede te maken. De voorzitter, de heer C. J Kraaijeveld« sprak over het reeds jaren bestaande plan om een passend orgel aan te schaffen. De heer P. den Toom, hoofd van de Juliana- school. en dr De Vries. Ned. Herv. predikant, uitten hun waardering over het aangekochte instrument en feliciteer Je de vereniging met de aanwinst. De heer G Kusters. organist der Ned. Herv. Kerk. gaf vervolgens een technische uiteenzet ting over de bouw van het orgel, waarna hij dit voor het eerst bespeelde. Hierna werd nog een nummer gespeeld door de heer A Bouwman, een leerling van de heer Kusters. De heer A. de Bruin sloot de bijeenkomst met dankgebed De opbrengst van de collecte voor het orgelfonds, welke aan de uitgang werd gehouden, bracht f 30.40 op. Voor dit fonds is nog ongeveer f 3000 nodig. Aanrijding. Toen de 65-jarige schil der Ph N. Zaterdagmiddag per fiets vanuit de richting hgt gevaarlijke kruispunt Stations weg—Dijk—Kerkstraat wilde passeren, werd hij aangereden door een meisje, dat juist de Kerkstraat uitkwam Beiden vielen, doch N. kwam zodanig met het hoofd op het asfalt te recht. dat hij bewusteloos bleet liggen. Het meisje reed door Door enige leden der E.H. B O en een zuster uit het ziekenhuis werd N bij slager Bakker binnen gebracht, waar hd spoedig bij kennis kwam. Bij onderzoek bleek, dat hij geen verwondingen had opgelopen. Slledr,echt. Gevonden- Kinderbretels; steunzool: portemonnaie met inhoud zakdoek: sleuteltje: beertje: vulpotlood: zakkam in étui; insigne; kinderbezefn: kano: pakje tabak; ten nisbal; portemonnaie met inhoud, kip. en z henderf. Streefkerk. Daartoe in staat gesteld door de opbrengst van J.A.P I- en bijdragen van oudera en ingezetenen maakten alle leerlingen Van de Bergstoepse School onder leiding van het personeel en de oudercommissie per touring car een reisje neer Apeldoorn. Allereerst werd een bezoek gebracht aan de Echoput. Nadat men het Paleis "t Loo bezichtigd had. ging mkn naer de bloemententoonstelling Berg «n Bo«. Op de terustel, werd nog een bezoek gebracht aan de speeltuin bij de Ju- lianatoren. WAT KOSTEN DE SINAASAPPELEN? Voor geimporteerd. Surinaams fruit, gel den de volgende maxiraumverkoopprijzen: si naasappelen f 1.20. grape fruit en pompelmoe zen f 1.20. citroenen f 0 94. allea per kg. Deze prijzen zullen gelden tot er weer si naasappelen worden ingevoerd uit Spanje en Palestina. De oude prija ven f 0.76 per kg. had alleen betrekking op de sinaasappelen uil deze landen. HULDEBLIJK VOOR I* KONINGIN. De verzamelde handtekeningen van ruim driekwart millioen vrouwe» en de cassette met de tekeningen van 825 gemeenten, verzamgld ter gelegenheid van het regeringsjubileum, zullen, gerangschikt op vier Alkmaarse kaas berries aan de Koningin worden aangeboden op Maandag 16 Augustus. DUURDERE HARING. In verband met de grootte van de haring wordt tot 1 September de maximumverkoop- prijs voor de detaillist voor gerookte en ge stoomde haring gebracht op 10 cent. De oude prijs was 9 cent per stuk. Voor de verwer ker zei tot 1 September een maximumyer- koopprijs gelden van 7^ cent per stuk. Uit de Radio-programma's. i- Donderdag 12 Augustus. HILVERSUM I. 7 00 Nieuws, 7.15 Gramo foon; 7 20 Olympische Spelen. 7.45 gebed. 8.00 Nieuw,. 8 15 Pluk de dag de vrouw; 9 05 Gramofoon. 10.00 Concert Royal; 10.15 Morgendienst, lO.tó KoorOr- kest 1100 De Zonnebloem; 1145 Koor, 12.00 Angelus; 12.03 Piano. 12.30 Olympische Spe len; 12 45 Lunchconcert,12 55 Zonnewijzer, 13^00 Nieuws, 13.20 Lunchconcert. 13 45 «ore d' oeuvre, 14.00 Militaire Kapel; 14.30 Gramo- foon; 14 40 Causerie; 15.00 Ensemble; 15.301 Pia no; 16.00 Bijbellezing, 16.45 Schota 0r^«et' 17 00 Jeugdjournaal; 17.30 Gramofoon 1800 Viool; 18.15 C N V. kwart.er; 18 30 Strijdkrach ten 19.00 Nieuws, 1915 Leger des Heils; 1930 Actueel geluid; 19 45 Regeringsuitzending, 20.00 Nieuws. 20 05 Proloog; 20J5 Gramofoon; 21 00 Sweelinck Kwartet; 21.30 Openlucht Con cert; 22 l! Vaart der volken: 22.35 Collegium Musicum; 22.45 Avondoverdenking. 23.00 Nieuws. 23 15 Avondconcert. HILVERSUM II. 7.00 Nieuws; 7.15 Gramo foon 7.50 Dagopening. 8 00 Nieuws; 8.1Si Per soonlijk woord; 8.30 Gramofoon. 845 Piano 9.15 Morgenwijding. 9.30 Waterstanden, 9.35 Gramofoon; 10.30 Korte (*MPrekken. l0 35 Zang; 10.50 Kleutertje luister; 11.00 Orgel en Zang 1145 Sprookjes. 12.00 Lyra Tno 12^30 Weerpraatje; 12 33 In t spionnetje 12.38 Vi ool en Piano 13.00 Nieuws. ,13 *5. V®"d!vL"e Orkest. 14 00 Van de hak op de tak; 14.15 So listenconcert; 15.00 Zieken en Gezonden. 16.00 Coloriet; 17 00 Kale.doscoop 17.30 Gramofoon; 17.45 Olyrmvche Spelen IH Jublleumweek; 19 00 Mijlpaal; 19T01 The Sky- masters; 19 40 Gramofoon M00 Nieuws. 20 05 Echo van de dag; 2015 Philh. OrkeBt; 2U5 Suriname 2130 Pianoconcert; 22.10 Lez ng. 22 25 Ma'rsmur ek 22.30 Olvmpische Spelen; 23.00 Nieuws; 23.15 Walsavond. VrUdag 13 Augustus. HILVERSUM I. 7.00 Nieuws. 715 Gramo foon; 7.20 Olympische sPelen; 7 45 Woord voor dc dag. 8 00 Nieuws; 8 15 Gewijde 8.20 Gramofoon. 9.15 Ochtendbezoek.aMEn- gels-Canadees Concert: 10.30 ^orgendienrt, 1100 Zang. U30 Gramofoon. 1100 Ancora Trio 12 3\ Weeroverzicht; 12 38 Don Kozax ken; 13 00 "Nieuw,; 13 15 Ensembl, Ltchm.n; 13.45 Gramctoon, 14 20 Schrijver,: 14.40 Pre- menade Con<!& 15 25 Viool en PI»™: Declamatie 16X°r™°'™n. n v Jwn" eert; 17 30 Ssngh Pn^Spel}e 15 tier: 18 30 OlympiscBh^pelen. 20.30 20 35 Plano, 2U0 Ameffi^gnerr21 Orkeat 221» Negro SpirituaJhJJ.SO Olympl- sche Sielen 23 00 Nieuws; 23.10^Avondover denking: 23 30 Serenade. HILVERSUM II. - 100 Nieuws: foon: 8.00 Nieuws; 815 Soc. Strijdlied. 8.18 Gramofoon; 8.50 De huimouw9.00 Gramo foon; 9 30 Waterstanden; 9 35 Piano; 10.00 Mor genwijding; 10.20 Zang en Orkest. 10.30 Voor de vrouw; 10 45 Gramofoon: 11.15 Voordracht, 11 30 Vincentino: 12 00 Musette; 1230 Olympi sche Spelen; 12 45 Orgel 13.00 Nieuws; 1315 Mjstropole Orkest; 13 45 Gramofoon .HOO Kook kunt- 1420 Kwintetspelers; 1S 15.20 Gramofoon. 16.00 Marsen 16.10 Zang en Piano 16 30 Zomer: 17.00 Filmland; 17 20 Gramofoon: 17 45 Olympische Spelen; 1800 Nfeuws; 18.15 Accordeon; 18.45 Zang en Or kest 19 00 Denk om de bocht: 19.181 Appèl. 19 30 Bergrede: 19 50 Tien voor Acht; 20 00 Nieuws: 20 0.5 Koor en Solisten: 20 30 Kerk en Wereld 21 00 Men vraagt: 2130 Da Ducdalf; 21.50 Piano: 22 00 Buitenlands weekoverzicht: 22.15 Swing and Sweet22 40 Avondwijding, 23 00 Nieuws: 23.15 Symphonisch Vrijdagavond Concert. zaak verscheidene malen in Den Haag heb ben besproken. Hij dankt deze heren voor het veie werk. dat zy hebben verricht en het ver heugt hem. dat zy de zaak zo spoedig voor elkaar hebben gekregen Hij zegt verder aat thans 39 woningen kunnen worden aanbe steed In 1948 zal het materiaal voor 16 hier van. plus voor de funderingen der overige worden toegewezen, terwijl het materiaal voor de rest in 1949 zal volgen. Op deze condi ties is de firma B. en W. de Jager te Rot terdam bereid gevonden ln te schrüyen voor f 446 200. Wanneer door overmacht alechtf 16 woningen gebouwd zouden kunnen wor den. zal hiervoor de prijs f 182.256 zijn. Dez* bedragen zullen de goedkeuring van de ho gere instanties krijgen. De Voorzitt er stelt voor aan genoem de firma De Jager de bouw op te dragen. Aldus wordt met algemene «temmen be sloten. De heer J. C de Jong zegt. dat. om dit resyltaat te verkrijgen, zeer hard moest wor den gewerkt en dankt daarvoor de burge meester. de gemeente-bouwkundige en -recre- Iran* oetÉftns, en prijst bovendien de grote medewer- d. a.n»pf P- GEMEENTERADEN. NEGEN IN DERTIG WONINGEN. NIEUW-LEKKERLAND D« gemeenteraad kwam Donderdag in spoedeisende vergadering bijeen onder voorzitterschap van burB®m,e. ter F M. A. van de Rovaart. Wethouder J. H. Stam was met kennisgeving afwezig. De Voorzitt er opent de vergadering en spreekt enige woorden ter gelegenheid van Daarna komt het enige punt van de agen-^ da de onderhandse aanbesteding van 39 wo nijrv™ tml*;. di, ziin vaeantie voor d„e vergadering heelt onderbroken, zegt. dat hli en de heren J. C de Jong de bouwkundige. en de gemvente-secretar s. de van de provinciale directie van de we deropbouw. De heer De KraeU sluit zich bij deze woorden aan. Daar niemand vsn de rondvraag gebruik wenst te maken, sluit de Voorzitter d* vergadering. FEUILLETON. door W. KERREMANS. Niks bijzonders Geert, alleen maar een slappe band. Heb je bij geval een fietspomp bij de hand." Marien was. toen hij de naam hoorde, ook te voorschijn, gekomen en zei. verheugd iets voor zijn onderwijzer te kunnen doen: „Wacht maar meester, ik pomp je band wal effe op. Gaat u maar naar binnen. „Wel neen. dat is de moeite niet. zei Schip pers en gaf tegelijk Atarien een knipoog. Even wat lu<iht en ik ga weer verder." Maar Geert liet zich niet afschepen en ging mee naar de fiets van de meester kijken. Daarop had Schippers niet gerekend en nu bedacht hoe hy hem weg kon krijgen, al was 't maar even. Een glas water vragen? Neen dan zou hij binnen worden genodigd, «y vond i«ta beters; „Geert, nou moest jij eens gaan kuken of Je misschien ergens nog een stukje ventiel slang kunt vinden, w4"1 ben bang fout daarin zit." Geert holde Weg en Schippers zei vlug tot zijn protégé; Er staat een advertentie in de krant, waar in een klerk gevraagd wordt op de zuivelfa briek. Zou jij daar niet eens op schrijven? Marien kon geen antwoord geven. Hij keek de meester verstomd en vragend aan Het waa zo plotseling, zo volkomen verrassend, dat hy geen antwoord kon geven .Schippers hoorde Geert terugkomen. „Zie dat je vanavond nog even aanloopt, fluisterde hij nog." „Hier heb ik nog een stukkie slang, mees ter. nep Geert, maar 't ia ook niet best meer." „Goed zo. dank Je wel. draai 'm maar eens los. Marien." Het ventielslangetje bleek nog gaaf en de band werd opgepompt. „Kom je niet effen binnen, nodigde Geert weer. dan kan je een bakkie thee drinken" „Neen dank je wel. ik moet nog verder. Tot ziens, jongen» en bedankt voor je hulp." „Vereis nie". mompelden beiden, volgens voorgeschreven etiquette Geert ging naer binnen, maar Marien volg de hem niet om zijn schrijven te hervatten. Hij bleef staan kUken naar de wegrijdende Schippers, maar zag hem niet. Klerk. Op een kantoor. De eerste stap. Maar hoe kon hij dat doen? Wat moert hij schrijven? Diende hij niet eerst zUn ouders met zijn plan in kennis te stellen? Zyn va der zou woedend zijn als hij zonder vooraf iets te hebben gezegd hem kwam zeggen dat hij tot klerk aan de zuivelfabriek waa be noemd. Hij zou 't niet toestaan en wat dan. Kon hy dan toch doorzetten en met zyn ouders ruzie krijgen? Neen. dat wilde hij niet. dat nooit. Met de meester moest hij eerst praten, die kon hem raad geven. Hy ging weer naar binnen om geen wan trouwen te wekken en zette zich voor zijn schrift. Het kostte hem ontzaglijke inspan ning om daar rustig te blijven zitten en de minuten te laten verstrijken. Tersluiks keek hij nu en dan op de klok. die wel stil leek te staan en toen eindelijk een kwartier verstre ken was. stond hij op. trok zijn broek op. maar liet schrift en schrijfgereedschap lig gen. alsof hij spoedig zijn werk zou hervat- ten. „Ik gaan nog effe naar 't dorp. zei hij op gewone toon en zonder verder uitleg." Zijn ouders waren er al aan gewoon ge raakt dat hij dat deed en stelden geen vra- gen. l a Marien nam een fiets en reeda met apoea naar de meester. Deze waa juiat teruggekeerd over een andere weg en «amen traden zij de kamer van Schippers binnen. „Ga zitten Manen. Je hebt nu tijd gehad even ne te denken over wat ik je zei. KUK hier heb ik de advertentie." Marien las en toen hij de krant wegschoof vroeg de onderwijzer: „Hoe denk je daarover?" „Nou meester, ik sou 't nstuurUlk meer dan mooi vinden as dat kon. maare!h „Mot ik nou nie eerst met vaders praten" Ja dat heb ik ook gedacht. Je kunt deze stap niet zetten zonder voorkennis van je ouders. „Net zo. Vaders zal 't vart met goed vin den." „Zou je denken?" „Vast." „Leg hem dan eens kalm uit dat je geen lust hebt in het boerenvak en dat dit nu een kans is om er uit te komen en een burger betrekking te krijgen. Wanneer hij zou blij ven weigeren dan is Polen nog niet verloren. „Polen, wat meent u?" „Dat betekent, dat je dan nog de moed niet behoeft op te geven. Je vader is er dan op voorbereid en als hij ziet dat je blijft le ren en dat je toch niet anders wilt, zal hij tenslotte wel toegeven." „Ik zou 't anders mieters graag hebben, dat kerk zijn." „Je moet de brief in elk geval gereed ma ken. die neem je mee naar huis en als je j« vader kunt overhalen kan je die morgen gaa» brengen." „Zou dat niet te laat zijn?" „Wel neen. ze wachten een paar dagen tot ze alle brieven hebben en dan roepen ze iemand op. Ga jij daar nu zitten voor mijn tafel en schrijf een brief op een kladje, zoalf je denkt dat het moet." Marien lachte verlegen: ..Daar heb ik hejegaar zo geen kennis van meester, hoe of dat je dat mot doen." „Neen .dat begrijp ik en dat#is niets. Alloa moet geleerd worden. Schrijf Jij en $an zal ik je zeggen hoe 't wel moet. Met een bezwaard hart zette Marien zich voor een taak. die hèm njet te volvoeren leek. Hij keek naar boven en naar buiten en eindelijk schreef hij: „Daar ik wel klerk wil worde bij uwea, daar ik schrijven heb geleerd van meester Schippers, zo biedt ik mij aan. Uw vriena Marlen Venkel. Schippers les deze sollicitatiebrief *n be dwong zijn glimlach. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1948 | | pagina 2