VACANTIE-REGELING schoonhoven.se melkhandelaren Pimpelmans met vacantie. f15.20 M. L. DEERENBERG JUNGHANS WEKKERS (pMtonW? GESLOTEN Dou^rts WUUB x Zelfstandige hulp ih de huishouding Adres: Wed. DE BRUIN, A 130, SIiedrecht. Chauffeur- Monteur „Het Witte Huis" Nette werkster Spreekuur alleen avond* 7—8 uur. ARIEL 250 c.c. lichtfokkels te koop. Lekkerkerk 1898-1948 van 11-14 Augustus 1948 vindt U een complete „Bakkerij in werking" r waarin met onze electrische ovens gedemonstreerd zal worden* A de Bruijn COR OUWENEEL BIEDT U: CROÏNEVFIV^ WlUBfJ \J een naaister Slagersbediende Fa. C. J. M. v. d. Braak f 100 beloning! VRIJST. HUIS, v. all. bewm. keld., tuin, fl. schuur, gar. of stal. Bij vervoerhalte, m. enkele zeer gr. kamers benedgeen tuss. verdieping, wel zold. Ge meente onversch. Kooppr. tot pl.m. f 10.000. Volledige inlichtingen VERHULST, Meenkselaan 2, Driebergen Bi/ ohs uectwk. ONTEIGENING. Coöp. Boerenleenbank, AM El DE Op Vrijdag 13 Augustus i is het kantoor MELKMACHINES bergheeft Best 4 WOENSDAG 11 AUGUSTUS IMS '48 van Hallo I Wij hebben plaats voor: van Dankbetuiging. OOST ZEEDIJK 28b - ROTTER PAM IS I blj Haven 36 Schoonhoven Telef. 281 Van 23 tot 28 Augustus! A. van Beuzekom Fr. Broere A. Stekelenburg D. Molenaar J. C. Sluis KI. Teriouw Voetballen en Voetbalschoenen onder volle garantie. WW wore dat wort krac GEVRAAGD: BIEDT ZICH AAN: en tevens Binkw«rk«rdrMl*r Br fr. onder no. 3765, Bur. v. d. Blad. Vaar good* >«kM wordt betaald ver lacht Uw «alk m mlval-preductaa goduroade da V«- eaetle aoataat ta betelea Ook voor Uw sportartikelen naar Lopikerstraat 4 - Schoonhoven Hiermede wordt bekend gemaakt dat de inwoners van Schoonhoven gedurende de 2 vacantie-weken door een der onderstaande melk- handelaren worden bediend: Van 16 tot 21 Augustus: P. J. J. de Baf A. Versteeg W. Kok C. Koudstaa! C. W. Straver G. J. Terlouw BIEDT ZICH AAN: tevens voor naaiwerk. Havenstraat 19, Schoon hoven. TE KOOP: Een z g. al« nieuwe kinderwagen. Adres: W. den Hertog, Kerkweg 72, Ouderkerk a.d. IJssel. Van 12-15 Aug. Dr. INGELSE. Te koop: kinderwagen P. Suiker, Middelland 70 Krimpen a.d. Lek Aingabadtn: Kopklep motorrijwiel als nieuw. Met duo enz. Koopje. OARAOE I. WOUDENBERB Schoonhoven - Tel. 304. H.H. Oranjeverenigingen Wij hebben nog ongeveer 250 Adres: P. Bone, secr. oranje vereniging Gijbeland 116 BRANDWIJK. ÏES BLADZIJDEN NIEI ontvangen, in vergelijking met andere kwaliteitswekkers voor de lage prijs van Haast U-want de partij JUNGHANS bim-bam Pendules is reeds uitverkocht De kwaliteit van JUNGHANS is weer prima, prima Zoals van ouds is (Fa H. M. DEN UTL) het meest vertrouwde adres voor Pendules - Klokken moderne electrische Schoorsteenklokjes van marmer, metaal en eikenhout - Wekkers - Reiswekkertjes - Sieraden (goud, zilver, verzilverd en wit metaal) - Souvenirs - Thermometers - Brillen - Horloges enz. enz uur Wagen* VaCOHtit zijn ondurstaandu kapperszaken 16. 17 en 18 Aug. GESLOTEN Joh. 'JL Hoefnagel. T. Place v.d. Aa, W. van der Hont en J. J. Geelen. Bovengenoemde data zijn de kapsalons van G. Porsul, B. Edellng en J M. de Bruin, geopend. Electrisch* MOMENTA Bakovens Op de Jubileum-tentoonstelling Utrechtsestraatweg 97 Telefoon 449 Woerden DRUKKERIJ S. W. N. VAN NOOTEN vraagt ta koop: EEN BASCULE tot 300 K.G. met Gewichten. Aanbiedingen met prijsopga- ve: Haven 25. Schoonhoven. 24 UUR SERVICE een grote partQ Uw goederen de volgende dag bezorgd In meer dan 280 plaatsen in Nederland SCHOONHOVZN, TOL 8, TEL. 226 - BEIGAMBACHT, JOH. BLANKEN SIG. MAG. SUMATRA - «OTTMDAM. TEL. 26603 38718, 26823, 49044 BESTELHUIS AMMIISTOL VEERMAN Gevraagd: Brieven onder no. 3760 aan het bureau van dit blad. Schoonhovensche Courant Terstond gevraagd: EEN NETTE of halfwas, bij A. B. BOUTER, Sla- gerij, Qiessendam B 231, Telefoon 96. Op Zaterdag 21 Aug. a.s. hopen Jan Willam van Zoast en Lanl van Zoaat-Varkaik hun 25-jarlga Echtvereniging te herdenken. Lekkerkerk, 7 Aug. ’48. Kwkwcg 117. Gelegenheid tot feliciteren: Donderdag 19 Aug. van per dan wij in hopen; ook als gaven van de bl len in levensovei merken. TE KOOP: 130 M. kippengaas, van 1 en 2 M. hoog en handkar of hittekar. W. de Borst, Bovenkerk B60. Stolwijk 1 JONGEN 16 17 |aart als leerling EMBALLEUR 1 JONGEN tot 17 |aar, als leerling MAGAZIJNBEDIENDE MEISJES tot 17 |aar( voor afvul- en inpakwerk. Persoonlijk aanmélden op het kantoor. Event Reiskosten kunnen worden vergoed. Ook zij die reeds eerder hebben gesolliciteerd worden verzocht zich opnieuw te melden. EMoncefabriek - Tol 9 - SCHOONHOVZN Wegens overcompleet ter overname aangeboden een Ainhang Ptndaxwigin achter motor of rijwiel, als nieuw. Te zien en te bevragen bij H. Rehorst, Telf. 371, Bergambacht. TE KOOP: Partij palen voor brandhout Dakpannen, Spekkulp en Waakeip Te bevragen Lekdijk 110, Schoonhoven. Weduwnaar van Maria de Jong betuigen wij langs deze weg onzen oprechten dank. Uit aller nsam, M. EEODEMAN. Haastrecht. Aug. 1948. Wat zult U mij g»an t Voor bevordering en voltooide studie een goed boek een schooltas een passerdoos een vulpen Cor de Gruijter op de Hoek heeft selll Kath. bej. Echtpaar vraagt spoedig Hallo I Hier is de No ordelos* geluid- installatle voor alle feesten, openlucht spelen, enz. beschikbaar. Maak op tijd uw afspraak. A. C. WaHard Noordeloos W 62 naar Canada, roepen wij de familie, vrien den en bekenden een hartelijk vaarwel toe. Fam. KAPTEYN aan boord Kota Inten Willige-Langerak, 10 Aug. Gevraagd: voor direct een flinke halfwas Bakkersknecht J P. Manschot Hekendorp 53 Burgemeester en Wethouders van HAASTRECHT brengen ter algemene kennis, dat het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw voornemens is ten behoeve van de uitvoering van het Bouwplan 1948, op grond van het Koninklijk Besluit van 7 Mei 1945, F. 67, over te gaan tot onteigening van enige perceelsgedeelten ten name van de ge- meente Haastrecht Een lijst van de te onteigenen perceelsgedeelten, alsmede een kaart, waarop zij zijn aangeduid, liggen gedurende veertien dagen, voorafgaande aan de zit tingsdag kosteloos voor een ieder ter inzage ter sec retarie dezer gemeente. Een door het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw aangestelde Commissie zal op Vrijdag, 27 Augustus a.s., des voormiddag* 10.30 uur ten Raad huize te Haastrecht zitting houden ten einde eventuele bezwaren tegen deze onteigening aan te horen. Alle belanghebbenden kunnen tot uiterlijk twee da gen vóór deze zitting hun bezwaren ook schriftelijk indienen bij het College van Algemene Commissaris- sèn, van Alkemadelaan 350, te ’s-Oravenhage. Haastrecht, 7 Augustus 1948. Burgemeester en Wethouders voornoemd, LEPELAARS. De Secretaris, O. 8. OABRY. Fa. BOUTER ZONEN TE BERGAMBACHT vraagt: Timmerlieden, Sjouwers, Jongens, voor opleiding tot machinaal houtbewerker enjtitnmerman. Patent compleet f 1330. Geschikt 1 man 20 koelen 1J4 uur melk. Gemonteer^ op wa gentje. Bruikbaar voor schuit, wagen, stal. Geen melkver hes of uierontsteking. Geen spannen in 5 minuten gerei- nigd.’i maanden proef zonder betalen. Otk grotersn Instillstlss welslepen, gecombineer de slopen, ruigonmest- spreiders, 1 paard» zwad keerden, schudden, ko ren, wiorsen, schoonleven C. ROMIJN Jr. Hilligorsberg, Tel. 23574 Boezemsingel 227, Rotterdam Biedt zich aan: Flink Meisje van 18 jaar v.d e n. in omgeving van Hoornaar, Noordeloos, Hoog-Blokland, en Meer kerk. Brieven aan Wed. M Boom Hoog-ölokland, Minke- loos 277. 1908 1948 Op Vrijdag 20 Aug. a.s. D.V. hopen onze j geliefde Ouders en Grootouders Adriaan Kooyman en Adrlaantje Cornelia Aanen de dag te herdenken dat zij voor 40 jaar in de echt werden ver bonden. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare Kinderen en Kleinkinderen. J. Kooyman M. Kooyman- van Karsen en kinderen Amsterdam 3e Oosterparkstraat 198II C. Kooyman Oversllngerland no. 306 Gelegenheid tot feliciteren op Vrijdag 20 Augustus van 2:30 - 4.30 uur an van 7-9 uur. Noordeloos, Aug. 1948. NIEUWSBLAD VOOR ZU1D-HOLLAND EN UTRECHT Voor de vele blijken van belangstelling bij ons Huwelijk ondervonden, zeggen wij mede namens onze ouders hartelijk dank. P. H. Verh.oef A. W. Verhoef- Van Wijngaarden Apeldoorn, Augustus 1948. Voor de vele blijken van I medeleven ondervonden I bij het overlijden van onze lieve Vader, Pleeg- en Grootvader Aria Pieter Nobel, Verschijnt Mac en Vrijdag. Prit llng f 1-85 par Schoonhoven 1 Heden overleed plot seling onze lieve Vader, Behuwd- en Grootvader Aria van dar Graaf weduwnaar van Lena Elizabeth v. d Wouden in de ouderdom van 70 jaren. Uit aller naanr C. van der Graaf Lekkerkerk, 8 Aug. ’48 Tiendweg West 29. Da teraardebestelling zal plaats hebben o Donderdag 12 Aug. aa. Vertrek van het sterfhuis 1 uur n m. Wanneer op zee de maakt de nieuw op i officier een bestek op. tant in de hand de po te bepalen, waarbij teg gen een sneller en sect Maar het doe! is het» velvoerende officier stt van de plaats, waar li hij leest weersverwach nis van de bijzondere afgelopen uren. Datzelfde, in groter uwe minister-presidt de Tweede Kamer m uiteenzetten wat i het nieuwe kabin hij overzien in well nieuwe regering ons li treft Het algemeen overzit daarbij moest geven kleurig en vooral op ei de nieuwe stuurman et horen. Maar hij gaf da van grote werkelijkhe: gepoogd de volksve scheef getrokken, te g van 's lands financiën rijke zaken. Hij hee woorden gezegd waar De regering heeft d clusies verbonden, in trekken gegeven doelsi we bewindslieden op parlementen. En ook c men zich niet blind sta Bijna bij elke paragras klaring komen in een woorden „voorzover fi voren. Er wordt ten c dat de rijksbegroting (met het buitenland) moeten worden. Indiër daar door de regerini staande middelen san ven worden om het g ken. dan vindt men. d «te plaats een inkrimp apparaat (met opheÊ distributiemaatregelen) ttreefd. De daarmede aal er toe moeten bijd begroting te doen vei vrijheid van beweging' cal een van de bell nieuwe regering zijn. nijpend deviezentekort opvoering van onze maatregelen niet volde de gestelde doelen te I baar in het voorneme den in een bezuinigir gaafpost. die voor Oo: voor binnenlandse b< deviezen wordt een b tekort veroorzaakt do uitgaven voor de strij Deze drie hoofdpunt beleid (minder amb heidsbemoeienis en m kunnen er zeker in s gen de financiële pos te verbeteren. Het stemt evenwel gpkelijke kabinet zich van geestelijke waard ven. Het heeft uitd: dat de Christelijke lee regering moet zijn en len herhaald gewez van onderling begrip wel in het nationaal leven. Door het onverbloer kondiging voor de i van de bevolking als maatregelen en door heeft dit kabinet een Haan om bet vertrouu Heden overleed in „Zon en Schild” te Amersfoort onze Zuster Behuwdzuster en Tante Naaltls MacdanlKI Wed. van Adriaan Lommerde. in de ouderdam bijna 63 jaar. Uit aller naatn: J. Macdaniël Gz. M. Macdaniël- Oosterom Wed. O. Molenaar- Macdaniël en Kinderen Stolwijk 9 Aug. 1948. De ter«ardeb«BtelUng zal plaata hebben op de algemene Begraaf plaat* te Stolwijk op Donderdag 12 Auguatu* tuiten 11 en 12 uur vanaf het aterfhuia ^nedenkerk Aangeboden: een in goede staat. Te bevragen _ij A. den Uyl Jr. s Gra- venw., Nieuwerkerka.d. IJsiel Huibert de Heer Sergt. Instr. Kon. Landm. Opl. Camp. Soetterbcrg en Jacoba van Buren hebben de eer U kennis te geven varthun voorgenomen Huwelijk, waarvan de vol trekking D.V. zal plaats heb ben op Woensdag 25 Aug a.s. des nam. 1.30 uur. GROOT-AMMERS. Augustus 1948. Huwcliikilnzegenlng door de Wel. Eerw. Heer Dj. B. Haverkamp te Langerak. des nam. 2 uur. In de Ned Herv. Kerk te Groot-Ammer». Gelegenheid tot feliciteren In het Verenigingsgebouw. B. F-plein te Groot-Ammera, op 25 Augustus a.s. des nam. van 4-5.30 uur. Toekomstig adres: Soest (Zuid) Partisan 24 107. „Vrouw, ik geloof, dat er iemand valt”, 108. Wat was het geval? De fietsenverhuur» zei mijnheer Pimpelmans. boven in de kamer der, die er. behalve een paar verstuikte elle- tegen zijn vrouw, maU hij durfde niet te gaan bogen en een ontwrichte kaak nog al goed kijken Hij was ’t hele voorval al vergeten, afgekomen was, dacht niet anders, of mijn toen er geklopt werd De deur ging open, heer Pimpelmans had hem een beentje ge en.... mijnheer Pimpelmans werd wit om z'n licht. En nu werd mijnheer Pimpelmans ge- neus van de schrik. Het waren twee agenten, haald en smadelijk naar het politiebureau ge- „Verdachte Pimpelmans. in naam der wet, gij transporteerd. verdacht ‘van moordaanslag züt onze gevangene!” klonk het. met voorbedachten rade! aar staat Nederland het nieuwe kabinet he vroeg gistermiddag mi in de regenngsverklari antwoord in de volge de positie van ons land: In menig opzicht i grote vooruitgang te l land en ons volk bieder blik dan op j>et, voor moment, toen de beze volk onderdrukt en ons plunderd te hebbpn, zn moest geven. Velerlei stel wekken de bewond loop van een paar jarei terugziet. De totale pr vooroorlogse omvang g voorziening is voortdur Aan de intering op gen is een einde geko toestand der bevolking donkere punten, zoals het eantal gevallen va: zoveel verbeterd .dat b cijfer de sterftecijfers oeneden de voor-oorloj een laagterecord te zn sociale verbeteringen zi Niettemin is er alleri ting of zelfvoldaanheid is nog groot en de m niet geheel geweken N wanverhouding tussen noodzakelijke uitgaven, aan belangrijke goeden wij gebukt gaan onder hoge menselijke waarc Bovendien is de eci ten veel ernstiger rdt begrepen. Het nog door zo ve rdt gevoeld, kunnen ïcht handhaven. De tegenstellingen in dan wij in de tijd wij ons >ljjvend< jrtuigin Het van depl^5-^ kopje hike dnnk- ’impelmans. boven in de kamer der, di iw, maar hij durfde niet te gaan bogen 't hele voorval al vergeten, afgek- werd De dev eer Pimpelmans we... schrik. Het waren twe Imans, in naam c ie!" klonk het. En nu en smac orteerd. ^kOFflt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1948 | | pagina 3