>e SCHOONHOVENSCHE COURANT rai st kan vanl =Z~~) Russisch schip ranide opzettelijk Nederlandse kustvaarder. Hevige gevechten om Brebes. ,Nieuw-Guinea nog dit jaar bij V. S. I.” Kan %KI 1910 82e JAARGANG. G Tel. 207 (K 1823) Giro 13763 99J res be< verbonden met de voormalige Ned. In- bt|« die ÜP V van rijwislen ichinet tevens illatles ilitieke macht m j Islam zich kun- ntalis- geen I de ór r met clubs s salon-huia- oor 795.- geen £595.- reparatle een bezoek ken te zien de lein gen 1.30 uur. schuiftafel. 1 nu f. 295.- ens f. 79.30. clubfauteuils ite draaibare Radlotafels Cöi Pr lefoon 295 1 BULLE lefoon 469 i P. Tilanus 0N8 eet ne. 11 r. linnenkast 75.- ook in >au. nu voor eus ook beter. PTUNNIL een kree, stuty nemi Roor geestt hun Hoofdred.: W. Kerremans S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN cunnt landen □rijs: I ierven witte leg) •age een f en ei .6 29 )Zul erekend.) ring, en insluiting mocht •ster, dat d .er jaar v* deze toestano aldus burf»”'— sterke andere werd t neer- i 26 296 koppen. Niemand was geladen met Gdynia rtaar De- gES BLADZIJDEN. WOENSDAG 4 JANUARI 1959 NIEUWSHADV00R2UUH10LIAND EN UTRECHT irnemens angen te hun jzeren Advertentie*. 1 tot 13 mllllmatar L 1.80. alka m.m. maar f 0.12. darde plaatsing tegen halve priji. Familie berichten 10 cent per millimeter trie- en e Fotp'i 1 wl| bil U iverhoglng Portret bemanning van vijf kopj jg enig letsel. Het schip goederen, op weg van arken. In zijn van Groer Schoemakt ten te i*ïg. plekken. Hij nc‘ den: len en feit Groenio dronk 26.296 liter jenever. Nieuwjaarsrede in de raad Groenio zeide burgemeester H. J. iker. behalve op vele lichtpun- toeten wijzen op enkele donkere hoek elkai gedal op raadse.cv» tijd ee" geworuci*. keurig or geen enkt slaapkamers, gen,] zijn nu door aanvankelijke genomen wei „spobk" speelde, nada men «u?h«idan Krijgsgevangenen. Rusland, waar zij grootste stut lig dat de Kerk moeilijke tijden te- reed moet 2 noet gaat nu zij alleen komt te h®n ^f®dsev 'ing 2 zal op ■mmen. Hi Benschipse nluimveevt •dag een keuding van de ingezon dr. Van A< Hii gaf tevens n van pluim iet zijn H Doesl 1 be de ;hon d»m«ikoorkla«. lerwija ode Gehreli) amenwerking rrle Htrtong ib- en hutamu- an|o. blokfluit, asen Ingedeeld I of Fl 11.- per laervatorluaa I Verachijnt en Vrijdag, hng f 1.83 per Schoonhoven f Mnde het dat in van mej. naar huiste- lerust over zijn igsing aangifte j ideilijk op on- iUUf natuurgetrouw zijn aan het origi- re't' ..Piet nee^ om^t het origineel zelf als beeld M Maandag, Woensdag Prijs btj voorultbeta- 3 maanden. Voor 1-50 per kwartaal aam de Rt haar get Wernigei che autoi van VRIJE PRIJZEN VOOR ZUIDVRUCHT! Met ingang van 1 Januari verbruikersprijzen dadels, krenten, droogde peren en heven. Het Christendom in efevaar. Nu de scheiding tussen Nederland en het vroegere Oost-Indië volledig is geworden en deze jonge r epubliek thans dus de mogelijkheid heeft om alles geheel naar eigen inzicht te re gelen, eve Ijjk land, nu bestormt ons de vraag wat zal er worden van deze onervaren, verenigde republiek. SAMENWERKENDE LANDFN. BENELUX DEPOT VAN IJZEREN LONGEN De drie Benelux-landen zijn voor gezamenlijk een depot van ijzeren loi ves|tigen in Brussel, in het belang van strijd tegen de kinderverlamming. De ijz longen moeten binnen zeer korte tijd ver- voefrd kunnen worden naar ieder deel van de drié landen waar de ziekte uitbreekt. •nen ont» chtteB ar liep te zinken, dan duikend ver van de boot drager voor het tot stand brengen van de afdruk dient. Dat is van grote waarde, omdat er geen kans is op fou ten of. weglatingen. Wat op het origi neel getekend, geschreven of getikt is, komt in precies dezelfde vorm en gro te op de afdrukken. .Let wel dat wy niet alleen van ge tekende originelen spreken. Dat is om in overeenstemming te blijven met de mogelijkheden. Lichtdruk is zeker geen uitvinding voor architecten en aannemers alleen, hoewel zij een uit gebreid gebruik maken van de diens ten die de lichtdruk hun bedrijven biedt. Maar ook alle andere bedrijven op de diensten, omdat het overschryven of liaplein overtikken van veel werk sneller en "nolitle herder gebeurt door de lichtdruk. len” Nog zyn er andere mogelijkheden by- alS hei de tot strategische ival op het vas- "EMEMin NIEUWS. vllegtui- UÏTCEÏ GEDROOGDE PEN. zijn de maximum- voor abrikozen, bananen, rozijnen, tutti frutti, ge- gedroogde pruimen opge- ring opgehouden te bestaan en welis waar heeft de Kerk een grote mate van onafhankelijkheid maar het samen gaan met de overheid was toch wel zo danig gemoet gaat staan. De zendelingen zullen nog enige tijd pogen te behouden wat bereikt is. van uitbreiding kan geen sprake meer zijn, maar zonder twijfel zal het Chris telijke bouwsel gaan afbrokkelen en verkleinen en waar Mohammedaanse leiders thans de handen hebben zal GARAGE UITGEBRAND. Een .felle brand heeft ;oed in de garage van te Winschoten. 1 zoon van explosie 1 vlammenZel •nkele buren slaaf t in de garage ges -fi perceel te slei verkzaamheden van dc faalden, doordat et te mtelljke wateieiding slangen het begai op f 20.000 *r laag- De blus- I schoter brand- PT,pen< ■inig druk op Kwakerr tond. terwijl ,rug |eer de.zpek uit. Tei ton Hein were Weid knaapje, knaapje mc hebben gelegen. de Westerse Christelijke wereld met onmetelijke offers, in de afgelopen eeuwen- heeft bereikt. Het is dfoevig dat wij dit in de Kersttijd neer moeten schrijven, nu alles gericht is op de geboorte van Christus, dus op ae geboorte van het Christendom, maar Jjet heeft geen zin te verzwijgen dat in het rijk langs de evenaar het Christendom ten onder* Kcrkweg n de wa- J. Ames plotse- ie los van de wagen, met het voertuig zijwaarts zwenkte en rechtkwam. De heer Ames wist wegen te springen. Met vereen- weer op het droge l van de lading be- Nog zyn er andere _v voorbeeld het reproduceren van artis tieke uitspattingen van een vereni- gingsbestuurder die een foldertje of een aanplakbiljet wil hebben, zonder in de kosten van cliches te vervallen. Werkelijk er zyn vele „goocheltoeren" waarvan nog meer mensen plezier kunnen hebben. Wie er belangstelling heeft stelle zich in verbinding met de firma S. W. N. van Nooten, Schoon hoven. en notabelen van met twee stem- loten de plannen Je kerk stop •n over ie gaan tot han- twee- D Booy Wetering te- - jd begaf zich cr. maar bij zijn pogingen zakte hii in de modder, koolwijk, die juist passeer- r in beiden op het droge noemde het ernstig en zeer be- snkelijk. dat in zijn gemeente kapita- worden uitgegeven voor vermaak voor sterke drank en hij vindt dit zo ernstig, dat hij het noodzakelijk heeft geacht, de Rooms Katholieke en de Protestantse geestelijkheid hierover in te lichten en hun medewerking in te roepen ter beteugeling vgn dit kwaad. Burgemeester Schoemaker zeide. dat de parochie Groenio. die ongeveer 7000 zielen telt en iets groter is dan de ge- 1 meente Groenio. in 1949 aan diverse vermakelijkheden heeft uitgegeven een bedrag van f 63.492.—, weten f 22 117 voor bioscoopbezoek, f 12.255— voor toneel, voor sport f 3.546—vqor dan sen f 17255— en voor kermisvermake lijkheden f 18.308 Aan alcoholische dranken (dus dranken, uitgezonderd bier en 1 zwak-alcoholhoudende dranken) in 1949 uitgegeven f 184.072. wat komt op een totaal verbruik van liter of 3 3/4 liter per hoofd, met een waarde van f 26 29 Zuigelingen, vrou wen enz. meegerekend.) Ter vergelijking, en voor ingezete nen. die een aansluiting op drinkwater leiding te duur mochten vinden, zeide de burgemeester, dat deze slechts f 8.— per hoofd per jaar vraagt. Aan deze toestand moet «en einde komen, aldus burgemeester Schoemaker. zo niet goedschiks, dan maar kwaad- l SchlkS. Naar eerst thans bekend woi Oudejaarsnacht de 250 ton zijl afkomstige Nederlai .JJimfjord-’ tussen Kaa twee keer het slachtc aanvaring met een Russisc keer werd gericht. einde de zijn zoel het Rust verkeerde kant de .Limfjord" waarbij haar wand roer beschadigd. Hiei sche schip volle kracht in de duisternis. De Nee naam van het schip niet fjord” heeft zes uur s*- en wat water binnengekregen. Het vaart werd tenslotte door een Duitq schip wn. <zv«u up Deense haven binnengesleept. Volgens de: island van 15 me- b'Ug Vanhe* - Aan boord van de „Limfjord” bevond zich Groentewagen in de sloot. Ouderkerk aan de IJssel. Op de F geraakte Vrijdagavond het lemoen van gen van de groentenhandelaar lingj aan één zijde los van de it het voertuig zijwaarts t terechtkwam. De heer i de i trachten kon de wa^en i getrokken. Een deel waterschade. JONGETJE VERDRONKEN. •ndrecht. Toen het zoontje •rnaak Vrijdagavond niet i •rde. deed de moeder, ongei ■■"^blijven, van de vermiss r ilitie. Deze ging onmidd. .pek uit. Tenslotte vond men op i. in de haven van de scheep'we-f ..Piet een paar blauwe wantjes, d e herkend jen als het eigendom van het jongetje, jra vond men het lijkje van het 7-jarié Het lag tussen twee schepen. Het moet ongeveer vijf uur in het water “■•legen. «...«^verenl- I van pluim- BPV had- mden. welke Xsperen van “"s raadge- u.imvee, toom witte •sburg en A. een tweede •ns. West-Duitse grensautoriteiten zeggen, ds* Russische ingenieurs bij Wernigerode en Prei- Annenhohne in het Harzgebergte met borin gen zijn begonnen om na te gaan of daar uraniumlagén aanwezig zijn. Een door de Russen gecontroleerde onder neming zou haar gewestelijke directie in het stadhuis te Wernigerode gevestigd hebben. De Russische autoriteiten 2®uden het ge meentebestuur van Werningerode verzocht hebben woningen gereed te maken voor 1800 mijnwerkers. De Russische deskundigen zouden van oor deel zijn, dat de uraniumlagén zich uitstrek ken van Wernigerode tot Goslar. Deze laat ste stad ligt in de Engelse POOLS GENERAAL -VAN AMBT -C ONTHEVEN. aag De Poolse generaal Mieczyslaw Wongrowskl een. is uit zijn ambt van directeur van de poll- en-j tieke opvoeding in het Poolse leger onthe- uit, ven. Wrongrowski was vroeger Pools militair attache te Londen. Hij zal bij het reserve kader worden ingedeeld, waar hij zich aan politieke werkzaamheden buiten het leger zal wijden. VERLIEZEN IN INDONESIË. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: Soldaat J. van Dijk, uit Steenbergen (N.-B.). Soldaat A. van Uden, uit Rotterdam. Het Kon. Ned. Ind. Leger rapporteerde geen verliezen. >rdt, is op de metende uit Delf- indse kustvaarder lap Arcona en Bornholm toffer geweest van een sch schip. De eerste geen noemenswaardige schade aan- doch toen het Nederlandse schip, ten- le aandacht te trekken, seinen gaf en eklichten in werking stelde^ reageerde issische vaartuig door onverwacht de J kant uit te varen. Zodoende werd ten tweeden male geramd, werd ingedrukt en het •rna stoomde het Russi- vooruit en verdween ederlanders konden de •t vaststellen. De ,.Lim- stuurloos rondgedreven gekregen. Het vaartuig een Duits schip een sleept. Volgens de Ne- PLAATSELIJK NIEUWS. PLANNEN VOOR KERKRESTAURATIE STOPGEZET. Benschop. De kerkvoogden en nt de Ned. Herv. Kerk hebben men voor en zes tegen beslt voor de algehele restauratie van d< te ajetten Tevens besloot mpn z~zz verhieuwing van het gewelf. De reden waarom de plannen tot algehele restauratie niet doorgaat, is, dat men schulden krijgt. OUDE MAN REDT TWEE-EN-HALF-JARIG MEISJE VAN VERDRINKINGSDOOD. Btto.vhon. Toen de 73-jarige hew J. Ben schop Zondagmorgen een wandeling maakte. zag| hii enkele kinderen over de brug gen. Plotseling gleed een van hen. het lalf-iarg dochtertje van de heer waardoor het kind in de recht kwam De heer Benschoi onmiddelliik te water, mar- het kind te redden. De melkrijder P Kc. de. j slaagde er echter te brengen. Benschop De F: ging hield Donderdag ee.. veel in café De Haan Leden den bij elkaar zestig die’-en gekfeurd werden door dr Venne. uit Den Haag. I.., vingen omtenrt bet fokken Verhoef behaalde me leghorn een eerste pi van den Berg verwie prijs eveneens met wi een dyna- voor de Nieuw- nigde Sta- «sident Soe- ilj hield op een iresidentiële pa niet weten hoe een fabriek of koffie tuin kan worden ontpk daarvoor geld beschikbaar is. Even zeer is hei bekend dat bekwame Ne- - derlanders, van het soort dat Indië ple(' groot heeft gemaakt, niet veel lust meer tonen naar de Oost te vertrekken en zich daar te storten in een poel van haat, en moordlust waar het leven niet zeker is en waar van een normaal za kendoen geen sprake kan zijn. Ook dn is, volgens sommige bevolkingsgroe pen geen moeilijkheid hoewel zij zel ve zeer wel weten dat in Indië veel te weinig bekwame planters en zaken lieden wonen om het economisch leven daar op peil te houden en het is dus te verwachten dat de bron \an econo mische welvaart in dit rijke land zal verdrogen tot een kwijnend stroom pje. Dit zijn slechts economische en, zo men wil, kapitalistische beschouwin gen maar nu bereiken ons de onheil spellende berichten dat het werk van de Christelijke Kerk, dat zich al eeu wen voetje voor voetje heeft uitgebreid wankelt verliest. De Ned. Herv. kerk in Indië. de zo genaamde Indische Kerk, was innig v»n verbonden met de voormalige Ned. In- p°rr dische regering. Nu heeft deze rege- Nieuwjaarsreceptie door Koningin Juliana en Prins Bernhard voor het i>rps Diplomatique in het Koninklijk paleis te Amsterdam. De Koningin en 'rins Bernhard inspec teren de ere wacht en groeten het vaandel van de Jagers. SPOOKHUIZEN, kvoners van twee bovenhuizen op van de Stadionweg en het Olympiap.. Lmsterdam. hebben dezer dagen kort kr aangifte bij de gemeentelijke poli an van „vreemde nachteltfke geluide He vliering, die al even hardnekkig selachtig zijn en die in de loop van leen ware kwelling voor de bewoners zijn prden. De politie heeft thans een nauw- mderzoek ingesteld, dat echter nog kei resultaat heeft opgeleverd. Twee waarin de geluiden doordron- de bewoners vgrlaten. Een i veronderstelling, waarbij aan- jmen werd, dat een buurjongen voor pk" speelde, moest worden verworpen, it gebleken was, dat de geluiden voorkwa- in twee door de brede Stadionweg ge- huizan BUITENLAND. ALGEMENE VERKIEZINGEN IN JOEGO-SLAVIE. Einde Maart Zullen in Joego-Slavië alge mene verkiezingen gehouden worden. De nieuwe volksvergadering zal in April bijeen komen. De huidige zal op 20 Januari over haar ontbinding stemmen. Haar mandaat ein digt op 30 Januari. DE AMERIKAANSE HULP AAN CHINA. Volgens de Amerikaanse radio zouden Tru- en belangrijke steunpunten rtan en *Ün »dvi»eurs besloten hebben tot hèt verschepen van geweren, kanonnen, hou witsers. ammunitie en andere militaire goe deren naar Tsjang Kai-Sjek voor het afslaan 1 een eventuele communistische- aanval op rmosa. De radio zegt verder, dat ook twin- Amerikaanse militaire adviseurs gezonden len worden. RUSLAND BOUWT ENORME STUWDAM- dJe gerepBtrieei.d zjjn uif .aar zij gewerkt hebben aan de iwdam ter wereld, die in 1953 ge- zijn. hebben bij hun aankomst in zone verklaard, dat 30 pCt. van werd veroordeeld tot 5 10 jaar dwang arbeid. Bijna alle veroordeelden waren voor malige leden van de politie, de S.D. en de GEHEIME AMERIKAANS-CHINESE OVEREENKOMST? Volgens het communistische Chinese nieuws- bureau ..Nieuw-Chlna" is er een geheime politieke macht m overeenkomst tussen Amerika en de Chinese de Islam zich kun- nationalisten gesloten, die inhoudt, dat Ame- ï"n. ,‘?!t to‘nd'mn“undn basis te maken voor „een aanval op hét vas teland van China”. Amerika zou 16 en uitrusting voor vijf divisies met i stallages en reserve-onderdelen voor gen leveren, aldus het nieuwsbureau. Een ,(el|e brand hMft Maandagavond ge- DONA® WEER VOOR VERKEER OPEN? ÖL,™ sl“‘ d£°a>“'V" d^ed„°°U’«^ doorgelaten In politieke krmgen acht men de garago v|a„men„.g Personeel van het "°Je” ee*' ïéLXS’ „f» ««{gelllke bedril! en enkele buren slaagden er in een kwam X.u n n J 11 e de" v“1"nd- ‘T van de twee In de garage gestalde trucks uit JtêuX, d V' eef °PCn ‘e het Per«el te slepen. De blus- s ngswerkzaamheden van de Winschoter brand weer faalden, doordat er te wei» de gemeentelijke waterleiding stc tevens en'ge slangen het begaven wordt gekaamd op f 20.000 Zowel truck garage zijn zeer laag verzekerd. ONTPLOFFING IN OOSTENRIJKSE MIJN G.stermorgen heeft zich in een steenkolen mijn in Stiermarken eén ontploffing voorge daan, welke door kolendamp werd veroor zaakt Er zijn op zijn minst zes doden te be treuren. De monteur John R- Mitchell uit Dallas (Amerika) heeft zy'ïl auto, waarschijnlijk de nestor der auto’s in l'alias is, voorzien van straalaandry- ving. Waarom ook nietl Om de koel i hoeft hij het niet te talen, mant die bedragen slechts een cent per km. II is alleen laak, voor de andere auto mobilisten ruim afstand te bewgren. Mitchell heeft dan ook een bord op zijn auto aangebracht, waarin wordt geadviseerd op een i ter van zijn zo modern vervoermiddel le blijven. Witte kunst of zwarte kunst. Wanneer U deze courant in de (schaarse) zonneschijn legt zal et niets aan veranderen. Hoogstens zal na verloop van tijd het papier wat vergelen, omdat een courant nu een maal niet gemaakt wordt om de loop der eeuwen te trotseren. Maar er be staan ingewikkelde papiersoorten, die in een veel sneller tempo juist het tegenovergestelde doenzy worden door de inwerking van licht, van zier fel licht wel te verstaan, juist van geel wit. Dat geel was dan ook wat mept noemt een lichtgevoelige laag, cjre door toegewijde handen en preci- siemlichines met zorg op het papier was aangebracht. Dit lichtgevoelige papier is de hoofdgrondstof van de afdeling dia- zotypie, die is toegepoegd aan het be* dryf van S. TV. N. van Nooten. De handelingen die daar verricht worden kunnen de indruk wekken van tove narij en toch is g°en van de daar werkzamen fakir of goochelaar. Wan neer men zich gaat verdiepen in het hoe en waarom van het lichtdrukken komt men op chemisch wetenschap pelijk terrein-, daarom zullen wy ons daar nu niet op begeven. Wy willen slechts mededelen, dat de nieuwste Franse lichtdrukmachine, die in de afdeling diazotypie staat opgestela, het mogelijk maakt tekeningen of manuscripten van zeer geringe tot machtige afmetingen toe, te reprodu ceren in snel tempo en onbeperkt aan tal. De lichtdruk is geen hectografie en geen stencilwerk: het grote voor deel is juist dat de afdrukken abso- hert wav»* RMAMvn.. treil Reeds enkele malen hebben wy in den. deze kolommen de gelegenheid gehad de economische toestanden te bezien zodat men wept dat in Nederland geen bereidheid meer kan worden gevon den kapitaal beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van plantages en Industriën in Indonesië. Dit is nu, zo willen de bestryders van het kapi me doen geloven, in het geheel M bezwaar hoewel zij zelf waarschynlyk ..indien wij i„r streven wordt mei nvivu nvt ccn luviiiR ui Auiuv* mische activ' tuin kan worden ontplooid zonder dat jaatste maal L. Guinea deel uitmak ten van Indonesië". ..1 een toespraak, dl ‘-“2'ieid, welke "in het te Djakarta pit >ekarno hield zend aanwezigen leis-Rijswijk. Een de aangrenzende die via de radio ZOEKT RUSLAND URANIUM IN DE HARZ? dat ■rei- borii gaan of dat OVERZEESE GEBIEDEN. Volgens te Semarang ontvangen berichten heeft de Darul Islam een grote aanval inge zet op Brebes (gelegen tussen Cheribon en uv Tegal). Volgens reiziger» werden het regent- Jen. evenals ieder ander onafhanke- «f'SL'U? S^u ‘hTk/e^ schapskantoor door de republikeinen ïtjn heroverd. In en om Brebes, waarmede alle trein-, telegraaf- en telefoonverbindingen zijn ’’erbroken. blijken hevige gevechten te woe- Over het verloop valt echter, tengevolge van de verwarde berichten, niets met zeker heid te melden. Uit Semarang zijn verster kingen van de T.N.L en politie naar Brebes gezonden. Soekarno zegt: .Indien wtf hard werken en wanneer ons streven wordt geïnspireerd door •msche activiteit, zal. voordat de zon .natste maal in 1950 is ondergegaan. uitmaken van de Vereni; van Indonesië", verklaarde presid 'tarno in een toespraak, die hU hield plechtigheid, welke in het pu-X leis te Djakarta plaats vond. Soekarno hield z^n toespraak voor dui- in de receptie-zaal van pa- grote menigte luisterde in straten naar de toespraak, werd uitgezonden. ..CAMERONIA” OP THUISREIS. Het troepenschip „Cameronla” is op 29 De cember van Tandjong Priok vertrokken. Aan boord bevinden zich geen gesloten onderdelen, maar individuele militairen en gezinnen van militairen. o- i en w thans dus de mogelijkheid heeft

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1