SCH0ÖNH0VEN5CHE COURANT .d «9 ning 4 HOVEN De krekels en de mieren. 'W zin: üéAGE Engeland erkent Chinese communistische regering. |g JES EOEREN ‘4 ïïügEL— Mffha-HTHEII Ax,; levy Zondagsdienst Artsen. Verplichte ziekteverzekering en loonsverhoging Drie compagniën van het KNIL overgedragen. Voormalig K N I.L.-soldaat vermoord. De lonen in de landbouw. Amerika zendt geen mili taire hulp naar Formosa. Nederlandse troepen moesten T.N.I. te hulp komen. 'JARI 1953 Telef. 216 BINNENLAND. De ils h ize etalages (W/I SCHOONHOVEN xVADER TI4>: laars en de beweegrede* st de politie nog in het pas. 4 Ie Zee ICC Razzia. en Karei Doorman, com- CHINA :i ,'f f: CASIO-49151 inese com- en 1 oonhoven H ri lis U U joederen prijzen >ling dat t repatr iblik niet irijft, dat uur te Sc te Scho te Berj sser tv -307. ■KukUllL.' van livl- •n benen iet staat ODEDIENST ROTTERDAM I met alle grote regering van Singapore heeft de Chinese sul-generaal' te Singapore heden, officieel officieel ad- ten.k tenzij zij blUven. sen. deniers- nening i -?digs‘- len lire zal de _3 socl- lussische norr special i van c ruim J boord van uiderkruis" In een kam) grer van put was. woont droeg titeit nen duis de I i hut. Hevig nnen terug. HooHred» W. Kerr.mm. S W. N. VAN NOOTSN. SCHOONHOVEN Tel. 207 <K 18231 Giro 1378S Ionen, ibouw brutó-lont jaar en c srzorging 1 Adv»rt«nu«i. 1 tot IS mllllaot^ L1.80, «ika nvm. mwri 0.12. dordo plaatsing tagsnhalv» prijs Familie berichten 10 cent per millimeter ambassadeur igekomen i raai -MacArthur geen voorzieningen getroffen zijn. Het sociaal niet verantwoord zijn deze men- iag. waar. Bergam- -j tè heb. laatste da- van andere jrkeren. dat tardoor itstaan. gewezen, bestel- DÉN PITTIGE VIEN5EN t onder nul ia 1 der hevig- ?nis van de ’in den hef de spaa enkele huis Prins Bernhard brengt op het Neder landse vliegkampschip lichte kruiser J fregat Johan Maur its van NasSau bezoek aan West-Indië en Zuid-Ame- rika. Luchtfoto van het smaldeel terwijl dit v langs de Zuidkust van Engeland vaart Met i rijverguh... verstrekt f roep ningen zijn als Deze rej b*» sparen in vroeger jagen niet be- I ill "I ■IS’LUaiWgn Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs btj vooruitbeta ling f 1.83 per 3 maanden. Voor Schoonhoven f 1.30 per kwartaal AMERIKA WIL TITO STEUNEN. 1 nieuwe Amerikaanse ambassadeur fa c-Slavië, die thans via Zwitserland op .s naar zijn post in Belgrado, heeft te len onder meer verklaard, dat het Ame- verzet tegen agressie ook op Joego- ran toepassing was. ICELAND EN DE ATOOM1 Sngelse regering heeft een 1 lum over het vraagstuk van 1 aan de autoriteiten te Was’ spaarders z< m zin heeft t omdat voor bare Chinese ...oche autoritei- t het vorderen .hepen, likt woi iainan, 1 Hair is. 1 p;tjgiMOO CH|j m Dvr cmmiiriïttnbeWHttT >te Beer", Amster- Igende mi- compagnieën “staan uit Ba- overgedragen. De en de commandant, loten over te gaan tot b R I S. Dit zijn de K.N.I.L., die het le unt. JAMMÉ’"PAT MUN WINKELTJ^OP e=h vulkaan gebouwd is.... >ven - Bergambacht. dt Zütërdag en Zondi '^ensink te een razzia ge- en rust, waar- larkt werd om- irlopig 300 per- lader onderzoek r onderscheidings- de T.N.I. droegen Iheid te bezitten; Krimpenerwaard. igmiddag 2 uur tot Maandag. zijn aanwezig de artsen: J. G. schoonhoven, Telef. K 1823432; - Schoonhoven. Telef. K 1823 ergambacht. Telef. K 1825— te Krimpen aan de IJssel, Jfessup. de reizende is in Japan aanj i. met genera-' Idige reside... net blad j nebben ajn tienhonderd 1 Oonderdduize tón staal om, ontvangen. ‘Ook ..de dón aangelegd. fondsraad en het Centraal Overleg van Zie kenfondsorganisaties. geadviseerd, om in af wachting van de totstandkoming van voren bedoeld wetsontwerp, voor arbeiders, die op 31 December 1949 verplicht verzekerd waren en wier loon f 4500.per jaar niet over schrijdt, de verzekering voorshands te hand haven. OVERZEESE GEBIEDEN. Op Bali zijn drie volledige vaft* het K.N.I.L.-'die geheel bes liërs, aan de republiek manschappen, het kader hebben eenstemmig beslot; het nieuwe leger van de eerste eenheden van het ger van de R.I.S. opneer. ccr. kampong aan de Zuidelijke stads- ms van Bandoeng is een voormalig soldaat 1 het K.N.I.L. vermoord gevonden fa een t bij een verlaten woning. Het slachtoffer na drie jaar dienst, sedert twee weken lachtig in de kampong Tjidjerah. Het lijk sporen van worging. Omtrent de iden- van de moordenaars en de beweegrede^ •n tot de moord tast r---- lister. dreiging yan een invasie der Chii munisten op Formosa” te bespreken. Terwijl het communistisch-Chinese persbu reau „Nieuw-China” berichtte, dat de Ame rikanen van plan zouden zijn de Philippijnen te gebruiken als basis voor steunverlening aan de nationalisten bij de verdediging va-*- Formosa, zegt het communistische Chinese blad TSkoengpao, dat voormalige Japanse vloot- en legerofficieren generaal Tsjang-Kai- '"sk helpen bij de voorbereiding van de ver dediging van Formosa. Deze officieren zouden iverblijven te Tsaosjan op Formosa, de hui dige residentie van Tsjang Kai-Sjek. Volgens zouden de nationalisten besloten 1 de Westkust van Formosa vijf- sterkten aan te leggen, waarvoor jiend ton cement. vijftigduizend én een grote partij hout zou zijn ‘Ook zouden radar-installaties wor- Te Malang heeft de T.N.I. houden in het belang der orde bij in de Chinese wijk een mi singeld. In totaal werden vooi sonen aangehouden.U it een n; is gebleken, dat 70 hunner tekenen en uniformen van d zonder daartoe de bevoegdl sommigen waren gewapend. Te Soerabaja zijn Woendsag weer vier auto's verdwenen. Uit Djakarta (Batavia) wordt gemeld, dat In het district Djakarta politie-ambtenaren zijn, die hun plicht niet doen, hoewel be paald is. dat na de overdracht der souverei- niteit iedere ambtenaar diende door te wer ken. Zelfs verdwijnen zij met medeneming van hun wapens. Van Zaterdaj ochtend 8 1 Antvelink t« G. J. Barten 339; H. Frese 214; A. M. Visser Telef. K 1895—307 Arkel - Meerkerk Leerbroek Noordelooa en GlesRen-Nieuwkerk. Van Zaterdagmiddag 7 Januari nam. 2 uur tot Maandagmorgen 8 uur wordt de medische dienst in deze plaatsen verzorgd door dokter J. R. de Wit te Giessen-Nieuwkerk, Tel. 5. dokter W Fokkens te Leerbroek, Tel. 11. Haastrecht - Polsbroek - Oudewkter. De doktersdienst wordt van Zaterdagmiddag tot Maandagmorgen waargenomen door dokter Bonga te Haastrecht. Telefoon K 1821303. 'arf\ Moordrecht - Nieawerkerk aan de IJssel. ese Vanaf Zaterdagmiddag 12 uur to|- en met nse Maandagochtend 8 uur zal de doktersdienst in ;ai- oeze gemeenten waargenomen worden door er- drkS. J. Hage te Nieuwerkerk aan de IJssel len Telèfoon K 1803—305 u^* Zevenhuizen - BleiswUk. ®ns Medische dienst: Dr. W. H. Verduijn den Boer us Zevenhuizen. Telefoon K 1892204. Jor ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN, ind Sblwoiihoi ;jjn Deze dienst wq.rdt Zaterdag genomen door de^heex^Wen bacht Tnfafoon K 1825—*7. In de vergadering van gistermorgen heb ben de 4 organisaties van werknemers eri werk gevers in de landbouw in de Alblasserwaard en de Vyfherenlanden volledige overeenstem ming bereikt over de Ionen, dje vanaf 1 Ja nuari 1950 in de landbouw en de veeteelt zul len gelden. Deze bruto-lonen zijn voor vaste arbeiders van 23 jaar en ouder, belast met melken en veeverzorging f 47.-- per week, en voor vaste landbouw-arheiderS en fcaarde- khechts f 42,25 per week. Voor losse arbei ders zijn de lonen vastgesteld op 76i/s cent per uur. Voor jeugdige arbeiders, belast met melken en veeverzorging zijn de volgende nêrmen vastgesteld: 17 jaar f 30.25: 18 jaar f 35.—; 19 jaar 3945: 20 jaar f41.75: 21 jaar f 44.50; 22 jaar f 45.75J/2- Voor de bouw- en paardeknechts zijn de lonen voor deze cate gorie respectievelijk f 31,50, f 35,25, f 37,50, f 40,00 en f 41,25. REPATRIERENDEN. Met het troepentransportschip „Groot dat op 9 Januari in de haven van dam verwacht wordt, keren de volgc: litairen huiswaarts: Huz. A. van Doodewaard uit Waddinx- veen; Sold. I J. van Dijk uit Giessendam; Mar. II P. v. d. Hoogt uit AlblasserdamSold. A. Keuken uit Gorinchem; Sold. D. Slob uit Nieuwpoort; Sold. J. Lekkerkerker uit Berg ambacht; Korp. H. ty. N. de Jong uit Gouda; Soldaat ziekenverpj. C. J. W. Belonje 'uit Gouda. roerende goederen gelden. Maar toen na de oorlog alle prijzen in beweging kwamen, was het niet meer dan normaal en fatsoendelijk geweest, wanneer men huren en pachten overeenkomstig het gemiddelde had laten stij gen. Dat heeft men echter verboden, terwijl alle andere kosten zwaarder werden. Daar door heeft de regerjng een deel van de stij ging van de kosten van levensonderhoud af gewenteld op een <J|>etrekkelijk kleine gre en wij kunnen dit niet anders zien dan een grote onrechtvaardigheid. Ook fa deze vorm is het s. loond, ^rnaar bestraft. Ook maakt *en lazei «waai* legen het toekennen aan mensen, die hurt leven lang spaatcJ hebben en qie dus volg echte Joekels waren; terwijl t» In de Oostelijke gebieden van West-Java heeft de Dadoel Islam een heftige actie in gezet. met name in het gebied van Garoet, Cheribon, Tasikmalaja en Brebes. Volgens mededelingen uit welingelichte kringen qpt- ketende deze organisatie een hevige aanval op Garoet en wist zij zich gedurende ver scheidene uren in de stad te handhaven. Daar de sterkte van de T.1J.I. niet voldoende was, werd de hulp ingeroepen van de iq dit ge bied, voor hun vertrek naar Nederland sa mengetrokken Nederlandse troepen. Deze hulp werd verleend en dank zij deze tussenkomst werd de stad gezuiverd, doch in de omge ving is de situatie nog steeds zeer gespan nen. Tijdens de aanval der Daroel Islam wer den in de buitenwijken van Garoet ongeveer 300 woningen in brand gestoken en sedert de aantal liggen de posten der T.N.I. voortdu rend onder het vuur der extremisten. De i Joego-S weg is Londt„ rikaanse Slavië vs ENGELAND EN DE ATOOMBOM. De Engelse regering heeft een nieuw tae- morandum over het vraagstuk van de atoom energie aan de autoriteiten te Washington ge zonden, waarin onder meer wordt voorge steld. dat Engeland zich zal verplichten geen atoombommen te vervaardigen, doch dat het een bepaald aantal in Amerika gefabriceerde bommen in voorraad zal ontvangen. FRANKRIJK WIL GROTE LUCHTMACHV BOUWEN. De Franse minister Voor Luchtvaart heeft bekend gemaakt, dat aan het einde van deze maand een wetsontwerp bij de Franse na tionale vergadering zal worden ingediend, dat voorziet in het stichten van een uit 3650 vliegtuigen bestaande Franse luchtmacht. Bij dit aantal zullen zich 1800 straaljagers be- vinden. DE VERHOUDING RUSLAND—FINLAND. In politieke kringen te Helsinki vreest men dat Rusland het verdrag van militaire bijstand eïnrvriendschap 'met Finland Opzeggen. Men wacht met spanning op eerste bespreking tussen de gematigde aal-democratische regering en de Rusi gezant in Finland, die in Helsinki is terug gekeerd na een verblijf van bijna een maand te Moskou. smaldeel, bestaande uit het De de consul-generaal' te Singapore heden, officieel kruiser J. v. Heemskerk en het meegedeeld, dat Engeland de Chinese een munistische redering zal erkennen. De Britse regering heeft de diplomatieke betrekkingfen methet nationalistische China verbroken, zo wordt uit betrouwbare bron vernomen. President Truman heeft bekend gemaakt, at Amerika geen militaire hulp naar For mosa zdl zenden. De Amerikanen op Formosa is vies gegeven het eiland te verlatt dringende redenen hebben om te Volgens gewoonlijk betrouwba berichten, zijn de communistischi ten te Kanton overgegaan tot l.c van een groot aantal rivierschepen-. De vaartuigen zouden gebruikt worden voor de invasie van het eiland Hainan, dat door de 40 k.n). brede Straat van Hainan van het Chinese vasteland gescheiden is. Berichten uit Sjek Hainan zeggen, dat in de volgende dagen het dedi nationalistische leger op het eiland zijn hoofd kwartier van Hoilow in het Noorden naar Joeling in het Zuiden zal verplaatsen. Dit zou door de lucht geschieden, daar communisti sche vrijscharen de wegen in het binnenland beheersen. Philip C. van America. i| zoals hij zeide. Zoals bekend is, geldt voor de Ziektewet en voor het Ziekenfondsenbesluit een loongrens van f 3750.—. maar de minister bevordert de indiening van een wetsontwerp, strekkende onder meer tot verhoging van deze loon grens. Met de totstandkoming van. de desbe treffende wet zullen intussen allicht nog en kele maanden gemoeid zijn. Het kan op het ogenblik voorkomen, dat een werknemer, die op 31 December verplicht verzekerd was en die op of na 1 Januari zijn loon ziet stijgen boven f 3750.niet langer onder die verplichte verzekering valt. Indien over enkele maanden de loongrens wordt ver hoogd. zal diezelfde arbeider, echter opnieuw verplicht verzekerd zijn. Een dergelijke onderbreking van de ver plichte verzekering moet ongewenst worden geacht. Ten einde dit gevolg te voorkomen, ligt het in het voornemen van de minister van Sociale Zaken te bevorderen, dat voorde arbeiders, die op 31 December 1949 verplicht verzekerd waren, aan de verhoging van de loongrens terugwerkende kracht wordt ver leend tot 1 Januari 1950. In verband hiermede hebben de Raden van Arbeid, de Bedrijfsverenigingen, de Zieken- GRATIE VERLEEND. Bij Koninklijk Besluit is gratie verleend aan A. Breed, tot de doodstraf veroordeeld door het Bijzonder Gerechtshof te ’s-Gra< venhage. De doodstraf is veranderd in leven» lange gevangenisstraf. KOUDE EN HITTE. Terwijl het kwik tot 45 graden one gedaald in West-Canada, waar een ste_z koudegolven uit de geschiede! streek heerst, is het sedert drie dagen te Moi treal zo warm, dat de thermometer 15 grade aanwijst, hetgeen voor deze periode van L jaar een record is. MEISJE IN WASKETEL VERDRONKEN. In een onbewaakt ogenblik is het ander- halfjarig dochtertje van het gezin K., wo nende aan de Korteweg te Apeldoorn in een met water gêvylde wasketel geraakt en ver» dronken. Kabinetsformateurs gaven op dracht terug. De drie kabinetsformateurs van Pasoendan hebben hun opdracht teruggegeven, aange- zien huns inziens de huidige situatie gees mogelijkheden biedt voor een goede en ge* zonde samenwerking tussen regering en volks vertegenwoordiging en het volk van Pasoen» dan. Hun opdracht was een kabinet tevor» dat de orde en veiligheid fa gaheel Pasoéndan kan handhaven en dat aan de volkswil tegemoetkomt. t het schip op triërenden uit Als onderdeel van de spaaractie van de regering, wordt sinds enkele maanden een krantje, de Spaarpost. huis aan huis ver- ipreid. In het December-nummer van dit blad waren ook enkele reacties van lezers opgenomen en die waren lang niet altijd met elkander in overeenstemming. Zo publiceert de redactie een versje van iemand, die het sparen aanbeveelt en in dat versje zegt, dat men wel een enkele keer een krekel mag xljn. maar toch In het algemeen een mier moet blijven. Deze vergelijking slaat op de bekende fabel van Lafontaine, waarin verteld wordt var de krekel, die de gehele zomer gezongen had en niet gezorgd voor voorsa- den. terwijl de mier de gehele zomer ge werkt had en het in de wintertijd daardoor goed had. Maar die theorie gaat op het ogenl meer op. want een andere lezer schi de regering wel propaganda maakt voor het sparen, maar tegelijkertijd dat sparen niet beloont en zelfs bestraft. Want wanneer men met veel moeite wat bij elkander gespaard Pub' heeft, moet men ook daarvoor belasting be- den talen en wanneer men in vroeger jaren door te sparen enig bezit bij elkaar gebracht heeft, dan enag men daar hiet eens ongestoord van genieten. In vele opzichten is dit maar al te waar en het ia een van de veie verbijsterende dingen ®,nd?n,1 dezer dagen. Toen in 1940 de prijsstop werd fagesteld. moest die natuurlijk ook voor on- Woensdag -- gelden. Maar toen na de transportsch in beweging kwamen, was vertrokken. Het ligt in de bedoelt. 30 Januari weer met Tangjong Priok vertrekt. RIJVERGUNNINGEN. ingang van 1 Januari 1950 worden uïningen voor personenauto’s niet meer verstrekt en de in omloop zijnde rjjvergun- -!jn komen te vervallen. regeling schijnt verwarring gesticht, althans komt het de la regelmatig voor, dat houders i motorrijtuigen in vae mening ver alle rijvergunningen zijn afgesch^ft. waardoor bij controle ernstig moeilijkheden ont Met nadruk wordt er daarom op ge*.1 dat o.m. de Rijvergunningen voor alle l en vrtfbhtauto's nog steeds geldig zijn. SCHÉPEN VAN EN NAAR DE OOST. Asturias 12 6 uur van Batavia te Rotterdam verwacht. Joh. van Oklenbarnevelt A'dam—Batavia pas. 4 Elba Cape (Rode Zee). ",ota Baroe Batavia—Aden en R’dam, de evenaae (750 mijl Z.O. Ceylon). Waterman Batavia—Rotterdam 4 in Rod( t/h Port Soedan. Indrapoera RotterdamBatavia 4 in Rode Zee van Port Soedan. Volendam RotterdamMelbourne 4 850 'mijl W.N.W. Minicoy. Tallsse Jiva—Amsterdam 31 te Belawan. •r in hetzelfde blad be- van pensioenen -g noojt ietage- olgena de lezer de mieren niet alleen geen uitkering krijgen, maar zelfs be lasting oi het door hun gespaarde moeten betalen. Hoe voor de hand liggend dit protest ©ok lijkt, het gaat niet helemaal op. Hon derdduizenden zijn vroeger eenvfcudig nooit Kot; in staat geweest voor hun oude dag te xor- d« gen, omdat de lonen daartoe niet toereikend waren. In het bedrijfsleven trof men voor heen in het algemeen slechts pensioenrege lingen aan bij de zeer grote ondernemingen en zelfs daar waren ze niet algemeen. En als te er waren, dan waren ze vaak onvoldoende om van een onbezorgde oude dag te kunnen ■preken. Maar tegelijk ging bij andere groe- pen van bevolking in diezelfde jaren de ka pitaalsvorming vrij snel, zodat het niet te verwonderen is, dat de loontrekkers de over tuiging kregen, dat hun tekort werd gedaan. Sinsdlen is daarin een grote verandering gekomen. Thans worden allerwege pensioen regelingen gemaakt, zodat binnen afzienbare tijd geen enkele ’loontrekker meer zonder pensioenrechten zal zijn. De kosten daarvan worden soms gedeeltelijk op de lonen ver haald. soms geheel door de ondernemingen gedragen. Voor 'ieder pensioen wordt dus be taald. Op het ogenblik verkeren wij in een overgangstoestand, tijdens welke tal van men sen geholpen moeten worden, voor wievroe- «er ~|«J sou ■en aan hun lot over te laten. De gedineerde spaarders zeggen niettemin dat het dus geen zin heeft gehad om mier te ■Ijn. Dat komt omdat voorheen ieder voor zich zorgde en nu zoveel mogelijk wordt ge tracht de gemeenschap in te schakelen bij de oudersdomszorg. Dat kan de gemeenschap van ëen onderneming zijn, maar ook de ge meenschap van de* staat. En eigenlijk ligt dit veel meer in de lijn van de mieren. Want «en mier leeft nooit afzonderlijk, doch in een kolonie en voor de gemeenschap worden ook de voorraden aangelegd. Of dit nu een ideaal Is. dat voor iedereen kan gelden, hangt a ieders persoonlijke instelling af. De indi dualistische mens staat liever op eiger •n draagt zijn eigen risico, maar h< wel vast, dat de grote meerderheid liever mier is in deze zin. MINIMUMPRIJS VERLANGD VOOB SUIKER EN MARGARINE. Ook vyf procent meer bij kruideniers. De Kruideniers-Vak-Centrale heeft besloten de 5 pCt. loonsverhoging in. deze bedrijven toe te passen. De Kruideniers-Vak-Centrale sprak tevens als haar mening uit. dat het zeer urgent is. dat ten* spoedigste met steun van de over heid. redelijke minimumprijzen worden vast gesteld voor suiker en margarine, opdat het kruideniersbedrijf daardoor beschermd wordt tegen prijsgeknoei. aangezien dit en econo misch en sociaal volkomen onverantwoord is. DE NIWIN EN DE KOLENTOESLAG. Zoals bekend is wofdt met betrekking - tot de verhoogde kolenprijzen per hoofd van de bevolking een gulden terugbetaald. De mi nisterraad heeft goedgevonden, dat zij. die dit bedrag kunnen en willen missen voor so ciale werken, deze bon kunnen af staan aan de Niwin. De betaling zal dezer dagen be ginnen. waarschijnlijk aaiï de postkantoren. De alsnog aan te wijzen bonnen, die door het nubliek .ter beschikking van de Niwin wor- dv.i gesteld, kunnen in een ongefrankeerde enveloppe worden gezonden asn de Niwin, Den Haag. Machtiging 1917. „ZUIDERKRUIS” NAAR INDONESIË. Een detachement van de Koninklijke Ma rine. bestemd voor normale aflossingsdoel- -inden. een groep specialisten en enkele in- .Ble militairen van de Koninklijke Land zicht. in totaal ruim 200 militairen, zijn lag aan boord van het troepen- irtschip ..Zuiderkruis” naar Indonesië ein< het Zaken t< die op 31 waren, aar terugwerke >t 1 Januari 195 ’band hiermede ■nning ge- De VRIJDAG 8 JANUARI 1950 ACfll bladzijden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1