I SCHOONHOVENSCHE COURANT m I Lopik? Televisiezender laven 45. rit! imt ssen T kelen IUIS" :hoonhoven Lilienthal wil met Stalin gaan praten over de atoombom. Nijd en trots. Rl 1150 I hij met rcompleet, tegen um te- ïn vertrouwd rtikelan Amt GEMENGD NIEUWS. Sinds 1925 De Bilt verwacht: Toenemende vorst. wordt leve Wanneer aan bestaat en er televisie-studio komt in ieder geval in srsum. minste twee derden van het volk er voor wa ren. men enx. rn, aangeb.i DHT MISTEL. tellelaan 21, WO! dus gest ibaai van van hij Hooldred.l W. Kerreman. S. W. N. VAN NOOTBN. SCHOONHOVEN Tel. 207 (K 1823) Giro 137S3 olgei.» ■commissi van waterst ACHT BLADZIJDEN VRIJDAG 20 JANUARI 1050 82e JAARGANG. Ne. F. NIEUWSBLAD VOORZUID HOLLANO EN UTRECHT een dat zij r niet COrt! slecht Adv.rt.ntlM, 1 tot 13 mlUlm.t.r 11.80. elk* m.m. mwr 1 0.12. derde plaatsing tegen halve prlji. Familie berichten 10 cent p.r millimeter paal on kleinbe- handels- IR-. in "'IENST DIERENARTSEN, ao^ven - Bergambacht. wordt Zaterdag en Zondag door de heer Scheijgrond te •elefoon K 1823—379. de streek r< trinchem. 'en niet alleei t kunnen vt’ >als aanvanl erichten tegen, dat zelf naar Rusland istemming over Van Zate tot Maand? dienst L. J. I **F4IU»»*** neer het hui. hij toch bij opnemen? rking, dat de kende. n rechts- iven van rokken. nog wel WEER EEN SKELET GEVONDEN. *-* - N.V. Koninklijke en Zonen te op een diep- „i een man ge- icieel onderzoek wordt inge- ook de politiedeskundige dr. itrie- en te Foto's •n wij bij U sverhoglng t Portret imerman me van een percee. ■t te Amsterdam ten voor reparaties S eerste verdiepin, met een indrir., j sommeerde de t verdwijnen, en toei "?volg wilde geven, timmerman rolde ,am ’rt "ngelukig terecht, c rd in een zieken! ""neraal Taylor, dat merikaanse goedkeuring adat bijna alle zes hon- J leeg waren. De West- Woensdag het gebouw rond Lopik tot en met Den Haai zullen waarschijnlijk binnen niet ,„jn door middel van het oor, maar ook door rolgen. Er worden namelijk plannen overwe nkelljk in de bedoeling lag, maar |n Lopik een generaal Kotikof: -nerikaanse sector aw binnen, ver- desorganiseerde Berlijnse spoor- zetting zich t( strekt. ren Oos koude h voet dat wel i Boi komen en da?._ vrij gre is niet tot 7 r Overdag meer bovi Aangez.. de Noordzee zich zal de vorst naat wel enkele dagen aanwezigheid van oressies een onzel sche state ontstor ig in tot grote ingang van gen zij een schild- n en ook aan de piraat op wacht. VERKLARING EN TOELICHTING. Mr. dr. A. A. van Rhijn. secretaris-gene- van het ministerie van Sociale Zaken en zitter van de Interdepartementale Lonen- rrijzencommissie. zal hedenavond om -jnder Hilversum I suitzending ver- “’•om vragen be- u<j regering ge- t. loonsverhoging. De Amei ben een gewerkt, tuig kan voor in nator vnr ve van u pende t': Er is van mek twee in regelen voorkom- LUGHTVEGER. ..erikaanse militaire deskundigen heb» nieuw, stelsel van luchtafweer uit- waaruit geen i ontkomen, het verslag, i voor Massachus _n de senaats-con pende diensten heeft Lodge kan het legt werpen, die zich meter met een snel! voortbewegen, ontdekken. Teg< de toestellen, zo vei staat een nieuw naamd, geen enk? digd ontkomen. MELAATSHEID IN ITALIË. melding gemaakt van drie gevallen laatsheid in een dorpje in Calabrië en de streek van Ferrara. Er zijn maat- genomen om verdere besjMtting te >men. Qi" De jaarlyks vele toeristen trekt, wo. steeds verder afgegraven ten behoi van de cement-industrie. Dat was ook de waarin de middenstand door deze delde concurrentie zeer moeilijke tijc maakte, zo -- aantal maken, was tal leveranciers. In 1937 heeft de regering daaraan perk gesteld door de Vestigingswet drijf, waaruit de bekende eisen van kennis, vakbekwaamheid en credietwaardij heid voortvloeiden. Deze eisen werden. 1 overleg met het bedrijfsleven, toepasselijk verklaard voor steeds meer takken van de middenstand. Op het ogenblik bestaan dan ook 37 vestiglngs-besluiten .hetgeen dus bete kent dat men in die 37 vakken alleen als on dernemer kan optreden wanneer men aan de bovengenoemde drie eisen voldoet. Naast die wet van 1937 bestaat, sinds 1941, het algemeen vestigingsverbod kleinbedrijf, dat toepasselijk is voor alle andere midden- atandszaken dan de 37. waarvoor vestigings eisen zijn vastgesteld. Volgens dit vestigings verbod mogen alleen nieuwe zaken worden opgericht wanneer daartoe de economische behoefte blijkt. Ook het bedrijfsvergunnin- genbesluit, dat de vestiging van alle andere bedrijven dan kleine middenstandszaken be perkt, legt, volgens de vastgestelde tekst, als maatstaf alleen het behoefte-element aan. Naar de letter gelezen ia dus de vestiging van elke soort bedrijven aan beperkingen onderhevig, doch geldt slechts in 37 takken van middenstandszaken de eis van vakbe- Me kwaamheid en handelskennis, die moet blij- |m’ T“ bon(nen) aan bovenstaand schema gehouden. De bewonen van en omgeving en Goi radio-uitzendingei van het gezicht 1 in het Gooi, soa. zender te bouwen. TIMMERMAN WERD ERUIT GETIMMERD Een timmerman moest Maandag in het trap portaal van een perceel in de Fannius Schol- tenstraat te Amsterdam enkele opmetingpn verrichten voor reparatiewerk. Een bewoner van de eerste verdieping van het perceel, dacht met een indringer te doen te hebben. Hij sommeerde de timmerman onmiddellijk te verdwijnen, en toen deze hieraan niet di rect gevolg wilde geven, gaf hij hem een schop. De timmerman rolde de trap af en kwam zo ongelukig terecht, dat hij een been brak. Hij werd in een ziekenhuis opgenomen. c De oorzaak van deze wijziging in de plan- nen is gelegen in moeilijkheden, die men in het Gooi ondervindt bij de bouw van een te- )Ies' levisie-zender. Het oorspronkelijke plan hield orpn in, dat men vanuit de studio in het hartje van Hilversum het programma via een kabel over een zogenaamde gerichte „link"-zender naar een grote zender zou sturen. Wilde men dit plan werkelijkheid zien worden dan zou men echter op de Gooise heide een 200 meter ho ge zendtoren moeten bouwen. Op deze ma nier zouden de bewoners van het sterdam en Utrecht het eerste_d« uitzendingen kunnen heeft echter een spa? ve" wat voor de gemeenl :e}te niet onaangenaam is. Het is namelijk gebleken, dat de bestuur ders van vliegtuigen van en naar Schiphol •jebruik maken van kaarten, die als hoogste wMa.akel in het Gooi een hoogte van vijf-en- zeventig meter aangeven. Een zender met °an hoogte van tweehonderd meter zou daar s een zeer ernstig gevaar voor de lucht van luchtafweer uit- enkel vijandelijk vlieg- Deze verklaring komt dat de republikeinse «e- issets. Lodge, ten behoe- ommissie voor de gewa nt opgemaakt. Volgens ?er op het ogenblik voor op een hoogte van 24.000 •lheid van 1600 km. per uur op een afstand van 300 km. ;en op geringe hoogte vliegen- v’rklaart Lodge verder, be- stelsel, „luchtveger” ge- cel vliegtuig kan onbescha- V.nahljnt Maandag. Wo.nidag •n Vrijdag. Prlji bf| voorultb.ta- Ing f 1.63 p.r 3 maanden. Voor Schoonhoven f 1.50 p.Tïwartaal Er is een tijd geweest, waarin elke Neder lander. die geen behoorlijke bron van inkem- gten had, een zaakje kon beginnen. Dat was de tijd van 1935 en 1936, toen de winkeltjes en werkplaatsen overal opdoken, gedreven door een werkloze, die het nietsdoen en v.ri de steun leven beu was. Dat was ook de tijd, -- ongebrai- ijdencooi- zo moeilijk zelfs, dat men uit het ital faillissementen en liquidaties kon op- dat er een wanverhouding ontstaan tussen het aantal afnemers en het aan- S’DSE EIGENDOMMEN PEKING. Ten gevolge hiervan heeft De communistische militaire controle-com- de zender in het Gooi reeds misSie te Peking heeft officieel de opheffing bekend gemaakt van het Amerikaans, Frans inties en Nederlands eigendom van het terrein, waar elijke de voormalige militaire barakken liggen. Over r- de gebouwen van Engeland en Rusland wordt n niet gesproken. Later zouden nieuwe regelin gen bekend gemaakt worden inaeke het recht van deze landen op het „hulsel” dezer gebou wen. <0 merkte op, dat de eige- irvoor S^hTtS ren gevolge van een hevige meeuw >aar honderd gulden opnemen? storm zijn m Amerika ongeveer 52 maakte de opmerking, dat de personen om het leven gekomen. De zeker de banken niet kende. materiële schade wordt op millioenen oStWhé? eSstóg“h^vernCvan dollars geschal. De stad Portland tebestuur niet was ingetrokken. Oregon) werd geheel geïsoleerd. Door zal echter misschien nog wei (iaf de sneeuw in regen was overqe- i‘nU“1.Wm ’'raten spiegelglad en lü er z»n intrak mag nemen onbeaaanbaar. AMERIKA EN COMMUNISTISCH CHINA. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Acheson, heeft verklaard, dat zittenden waren merendeels offic'erer de Amerikaanse regering het communi»t«ovi.c regiem in Peiping niet kan erkennen, zo lang de Amerikaanse corisulaire vertegen woordigers in China slecht worden behan deld. Truman spoort Spaak aan - - iu «-“ (je vroegere j aan- •orzittefschap van Economische Sa- wilde den en op DE BRANDSTOFFEN-GULDEN. Volgende week kunnen degenen wier na? begint met de hieronder volgende tetters u gen inlevering van bon 544 van üe levensmid delenkaart ten postkantore een gulden in ont vangst nemen: 24 Mpt Ni wordt streng de hand menwerking zou aanvaarden. Spaak v niet mededelen, of hij had toegestemd. ZESTIEN DODEN BIJ VLIEGRAMP. All* zestien inzittenden van een Spaans militair vliegtuig kwamen om het leven toen het Woensdag te TobarrM neerstortte. De in zittenden waren merendeels officiëren van de luchtmacht. Het toestel stortte brandend neer en werd volkomen vernjod. Truman overweegt de on- derhandelingen niet. President Truman heeft verklaard, dat het niet de opening van on der handelingen - i te Rusland over een waterstofbom overwoog. Hij weigerde commentaar te leveren, toen hem gevraagd werd, of hij de productie van een waterstofbom overwoog. Er zijn berichten gepubliceertl, dat David "ienthal er bij de president op aan heeft stof- gedrongen Internationale onderhandelingen te mie- openen over de controle op wapens, die mas- •nste sa-vernietiglng ten gevolge hebben, alvorens ning de verantwoordelijkheid op zich te nemen .mal een nieuw wapen te produceren, dat volgens schattingen vele malen zo verderfelijk is als het standpunt stellen, dat de atoombom. aan de atoombom behoor- De president sprak de beri'*' •n en de voorraden atoom diende Lilienthal had aangeboden te gaan om te trachten overeen? dit onderwerp te bereiken. Malik verlaat atoombesprekingén Malik, de Russische afgevaardigde bij de Verenigde Naties, heeft de besloten zitting van de atoomenergie-commissie der Verenig de Naties verlaten uit protest tegen dj* aan- zigheid van x-allu.ialistische Volgens de New York World Telegram zou David Lilienthal, de aftredende voorzitter van de Amerikaanse Commissie voor Atoomener gie, hebben aangeboden te Moskou met Sta lin besprekingen te voeren om de verschillen van mening tussen Rusland en Amerika over controle op de atoom-energle te regelen. Lilienthal zou volgens het blad aan hoofd van de -atoom-commlssie blijven om ara aat P°8en de productie van waterstof-atoombom- niShe "Ïïlien’thal ".ou"”er bij Truman op aange- drongen hebben in een onderhoud met Stalin Ei een overeenkomst uit te werken. Hij zou hier- Lill< bij hebben aangevoerd, dat de waterstof- gedi atoombom de’ beschaving zou kunnen verr/._ tigen. Indien Truman geen onderhoud wer-‘" dan zou hij zelf zeker tot overeenstemming met Stalin kunnen komen, zo zou Lilienthal hebben gezegd, i- Hij zou zich op ■n Amerika alle werk de te staken er. te vernietigen. Het Amerikaanse volk moet in de gelegen heid worden gesteld zich uit te spreken over het al of niet ontwikkelen van de waterstof- atoombom, zo heeft dr. Arthur Compton, Verenigde Naties, heeft de atoomgeleerde en Nobelprijswinnaar, verklaard Van de atoomenergie-commissie der Hij zelf was voorstander van zulk een ont- de Naties verlaten uit protest tegen wikkeling, ma»r was van mening, dat zij geen wezigheid van de gedelegeerde der Chinese doorgang moest vinden, wanneer niet ten Nationalistische regering. Geheim wapen in Russische handen? Volgens de „Los Angeles Times” heeft Frank Lynch, die tijdens de oorlog kolonel bij het Amerikaanse leger was. verklaard.dat een „hoogst geheim" Amerikaans zelfrichtend luchtdoelkanon sinds 1944 m Russische han den is. Lynch zou het blad heben medegedeeld, dat hij in de zomer van 1944 opdracht kreeg het naar de Russen te verzenden. ’X ®[et Amerikaanse Ministerie van Defensie ig, Utrecht, Gouda heeft tegengesproken, dat genoemd geheim in va middLi Russische handen zou zijn. Het beschreven v.rw.,.n »l.l :£?eK,SB,Jnin de ‘Ud- Waar°V" ,prak' .opik een televisie- DE BUITENLAN1 TE 1 B1WENLAND. HEFFINGSVERORDENING KUIKENS 1950 Krachtens de „Heffingsverortfening Kuikens 1950” is de pluimveehouder verplicht voor het jaar 1950 aan het Bedrijfschap voor Pluim vee en Eieren een heffing te betalen f 0.05 van elk hoenderkuiken en/of f 0 10' elk vrouwelijk eendenkuiken. waarvoor een kuikentoewijzing in ontvangst neemt. T.B.C.-onderzoek op grote schaal. Dokter D. P. van Kammen, de districts- tuberculose-arts en directeur-geneesheer van het sanatorium „Weizigt" te Dordrecht, is op het ogenblik bezig met het treffen van voor bereidingen voor een bevolkinsonderzoek op t.b.c. Uiteraard zijn deze voorbereidingen van een enorme omvang en talloos zijn de moei lijkheden. die men te overwinnen heeft. Toch hoopt dokter Van Kammen, die al jarenlang bezig is'met het maken van plannen voor dit bevolkingsonderzoek, waarmee hij een posi tieve bijdrage wil leveren aan de overwin ning op de gevreesde volksziekte, die de tu berculose is. het onderzoek nog dit jaar te kunnen houden. Dit kan alleen als de voor waarden geschapen zijn om mensen, die aan getast zijn, te kunnen opnemen in een sana torium of in een ziekenhuis. De financiële consequenties zijn eveneens omvangrijk. Dok ter Van Kammen wil aan het bevolkingson derzoek in het uitgebreide district Dordrecht inenting met een vaccin, dat immuun maakt voor tuberculose, gepaard laten gaan. Slechts dan zal het mogelijk zijn de tuberculose te overwinnen, of althans zover terug te drin gen dat zij beperkt wordt tot enkele geval len. Aan de burgemeesters in het district Dordrecht zal worden verzocht de organisa tie van het onderzoek te willen uitvoeren. Verenigingen en stichtingen zullen op hun be roep om medewerking uiteraard gunstig rea geren. VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJ HEIDSTELLING VAN PROF. POOTJES. In overleg met d« 58-jarige prof. J. W. Pootjes uit Hilversum, hoogleraar aan de hogeschool der cultusvrlje Christusbelijders aldaar, heeft diens raadsman, mr. Stokvis, bij de rechtbank te Amsterdam een verzoek in gediend, de professor, die zich nu ruim vijf maanden in voorarrest bevindt, uit zijn voor lopige hechtenis te ontslaan. De rechtbank, die dit verzoek in raadkamer heeft behan- Jkis deid, heeft nog geen besluit bekend gemaakt. Op 16 Febrpari zal de professor opnieuw terecht staan voor de rechtbank, die geruime tijd geleden de behandeling van zijn zaak vergunning. Dat 11 volkomen onjuist en het Volga„, Slokvls wordl ,la„in de pro(1 ia slechts een uitvloeisel van de in ons land ser toerekeningsvatbaar verklaard. Gisteren weer toenemende diploma-rage. Wanneer aan js nog een tweede dagvaarding tegen hem een bepaald bedrijf behoefte bestaat en er uitgebracht, waarin hij van majesteitsschen- worden door de wet geen nadere vestigings- nis wordt beschuldigd. eisen gesteld, dan moet de vergunning ver leend worden. De ondernemer zal dan zelf zo verstandig moeten zijn vakwerk te leveren, omdat hij anders zijn eigen (economisch) graf graaft. Allerhande vakgroepen en bedrijfs- schappen mogen daarbij de vakstudie stimu leren, maar zij mogen geen dwaze eisenstel len, die slechts steunen op een verzwakt soort broodnijd en een zucht om interessant te doen met diploma's, die slechts een zeer be trekkelijke waarde hebben. ken uit verworven diploma's. In alle andere gevallen wordt slechts gezien naar het nut of de economische noodzakelijkheid van zo’n vestiging of uitbreiding. Dat is een zeer juis te maatstaf. Het is voor, ingewijden niet zo moeilijk om te beoordelen of aan een bepaald Mr. dr. A. A. van Rhijn, soort bedrijf in een met name genoemde raai van het ministerie van Sc plaats behoefte bestaat. Wanneer in een dorp voorzitter van de Interc twee wagenmakerljen zijn, om een willekeu- ®n Prijzencommissie, twee wagenmanerijen .yu, v*kwart over zeven voor de zei- lig voorbeeld te noemen, zal men ais onoe- (301 meter) in de regeringsuitzendi vooroordeèld buitenstaander tot de conclusie kiarjng en toelichting" wederom vi komen dat de stichting van een derde wagen- antwoorden inzake de door de makerij weinig nut heeft, dat daaraan althans noemde maatregel tot 5 pCt. 1ool_. geen economische behoefte bestaat. Die slot som geldt echter alleen voor de verhouding in dat bepaalde dorp en ze houdt in het ge heel geen oordeel in over de vakkennis en bekwaamheid van de toekomstige onderne mer. Zou hij vergunning vragen voor een an dere plaats van vestiging, dan is het zeerwel mogelük det dezelfde man daar wel toestem ming moet krijgen. Dat alles is klaar en duidelijk, maar we aeiden het reeds alleen naar de letter r lezen zijn de bepalingen zo. In de practijl het dikwijls zo, dat allerhande instanties, die uitsluitend het behoefte element moeten be oordelen, zich verstouten diploma's als voor vaart opleveren, men de bouw van uit moeten stellen. Thans worden met de betrokken instar1’ onderhandelingen gevoerd over een mogel^ oplossing. Allereerst zal een onderzoek wor den ingesteld naar de draagwijdte van een zendtoren ter hoogte van ongeveer vijf-en- zeventig meter. Wanneer de draagwijdte van een zender van een dergelijke hoogte vol- j ut4c ma- doende is, wordt hij dus nog in het Gooi ge- tewoners van het Gooi. Am- bouwd. 'ht het eerste de televisie- 'open, daar volgens de oorspronkelijke bere- volgen. De luchtvaart Dit onderzoek zal echter wel op niets uit- >aak in het wiel gestoken, keningen een toren van tweehónderd meter .aten rond Lopik evenwel V0°F 8°ede uitzendingen nodig is. Op het terrein van de Wanneer inderdaad blijkt, dat de Gooi- Metaalwarenfabriek Daalden plannen geen steek houden, zal het tweede Tiel is bij graafwerkzaamhec de Plan- dat m«n nu eed’ overweegt, ten uit- te van een meter het skelet voer gebracht worden. Dit houdt m. dat de vonden. Een officieel onderz zendtoren in Lopik geplaatst wordt, zodat men steld. waaraan ook de polil de moeilijkheden voor de luchtvaart omzeilt. Van Hulst uit Leiden deelne Men is reeds begonnen met het aantal aan staande „kijkers” (-ast te stellen, dat bij uit zendingen via Lopik van de televisie kan pro fiteren. De Hilvei Zondagsdienst Artsen. Krimpener waard. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandag ochtend 8 uur zijn aanwezig de artsen: J. G. Antvelink te Schoonhoven. Telef. K 1823432; H. ^rese te Bergambacht Telef K 1825214. W. J Leeuwenburg te Ouderkerk aan de IJs- sel. Telqf. K 1894266; C G. A. von Lindern te Krimpen aan de Lek. Telef. K 1895451. Arkel Meerkerk Leerbroek - Noórdeloos en Glessen-Nleuwkerk. terdagmiedag 21 Januari, n.m. 2 uur. iegmorgen 8 uur wordt de medische t in deze -plaatsen verzorgd door dokter Bastiaans te Meerkerk, Telef. 16. en dok ter U. R. Brandsma te Noordeloos. Telef. 7 Haastrecht - Pplsbroek Oudewater. Deze dienst wordt van Zaterdagmiddag tot Maandagmorgeil waargenomen door dr. Ho ving te Oudewater Telefoon 57. Moordrecht - Nieuwerkerk aan de IJssel. Vanaf Zaterdagmiddag 12 uur tot en met Maandagochtend 8 uur zal de doktersdienst in deze gemeenten waargenomen worden door dr. S. J. Hage te Nieuwerkerk aan de IJssel, Tehefoon K 1803—305. Zevenhuizen Blelswijk. Medische dienst: dr. W. H. Verduijn den Boer te Zevenhuizen. Telefoon K 1802—204. ZONDAGSpil Schoonhof Deze dienst 3 waargenomen d~ Schoonhoven Tel Weer spoorwegruzie in Berlijn. De Russische autoriteiten hebben in een brief van generaal Kotikof, de Russische com mandant. de onmiddellijke ontruiming van het hoofdkwartier in de Amerikaanse sector van de onder Russische controle staande spoorwegen geëist. In deze brief verklaart „De Duitse politie vpn de Ami drong met geweld het gebouv brak de verbindingen en daardoor het werk van de wegen". In zijn antwoord zegt gen? het gebouw met Amerikas was overgenomen, omd derd kamers enige tijd Duitse politie heeft bezet. Ten gevolge van deze geschillen reden gis teren reeds mirtder treinen in Berlijn. De spoorwegautoriteiten hebben het woord blokkad?’ al weer genoemd. arop leden van "zoek politiedes leelneemt. In de afgelopen dagpn zijn vooral inNoord- Europa de barometers voortdurend gestegen, zodat er tenslotte boven Zuid-Zweden en de Baltische staten een gebied van hoge lucht druk ontstond. Dit gebied vindt zijn voort- een rug van hoge luchtdruk, die over de Noordzee en Engeland uit- Langs de Zuidflank van deze rugvoe- □stelijke tot Noord-Oostelijke winden lucht naar onze omgeving. Deze aan- >r van koude lucht wordt begunstigd door- er in het Middellandse zeegebied een vrij- stationnaire depressie aanwezig is. .Ajven onze omgeving en West-Duitsland ■"en veel wolkenvelden voor, waaruit hier «aar enige sneeuw is gevallen. De kansis root, dat de vorst zal toenemen en het t onmogelijk dat plaatselijk het kwik a 10 graden onder het vriespunt daalt. zal dan de temperatuur ook niet oven nul uitkomen. _..o_azien de rug van hoge luchtdruk over Noordzee zich maar heel weinig verplaatst, de vorst naar alle waarschijnlijkheid nog 'en aanhouden, ofschoon de i enkele actieve Oceaan-de- ;kere factor blijft vormen. tele heid Kantonrechter zet gemeente bestuur op zijn nummer. Een landarbeider uit Blelswijk was de ge lukkige bezitter van een dubbele woning, maar hij werd ongelukkig door dit voor len benijdenswaardige bezit. Het ene gedet van het huis w3s namelijk zo bouwvallig, dat „«mjiii, aa Zd,eE^hl.^ tebestuur schreef de eigenaar, dat hij binnen een bepaalde tijd de woning moest laten op- knappen, daar zij anders onbewoonbaar zou worden verklaard. De landarbeider zag hier in een oplossing en hij liet de termijn ver strijken, zodat het huis onbewoonbaar zou worden verklaard. Tot zijn verwondering ontving hij echter van het gemeentebe stuur opnieuw een brief, waarin stond, dat hij de noodzakelijke reparaties moest laten uit voeren. Zijn financiële omstandigheden lieten dat echter niet toe. zodat hij vervolgd werd, omdat hij geen gevolg had gegeven aan de opdracht van het gemeentebestuur. De betrokkene liet het hier echter niet bij zitten. Hij verzocht de rechtbank ontslag van rechtsvervolging, omdat de tweede brief van het gemeentebestuur niet van kracht kon zijn, daar de eerste niet ingetrokken was. De burgemeester van Bleiswijk was als ge tuige aanwezig. Hij vond, dat het gemeente bestuur het recht had de beslissingen te ne men die het noodzakelijk achtte. De kantonrechter antwoordde daarop, dat het de laatste tijd maar lal te dikwijls voor-, komt, dat de gemeentebesturen op de hoge stoel gaan zitten. In de eerste brief was ge schreven. dat de woning onbewoonbaar zou worden verklaard, dus de gemeente kon na de termijn, die zij gesteld had, niets anders doen dan onbewoonbaar verklaren. De rech ter vond het helemaal niet vreemd, dat iemand, die zo weinig verdient, zijn huis niet kan laten opknappen. De burgemeester r naar toch huur ontvi woond werd. Daal bank een pa? De rechter burgemeester De huiseigen? vervolging, o™ het gemeentebc De kwestie tot een goed ei metselaar het wanneer hi hoogte igeven. Een eehonderd meter ,ig gevaar voor

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1