SCHOONHOVENSCHE COURANT Westerling bezet Bandoeng EN 3OUDA binnenland. De huurpnjsverlioging van 15 procent Guinea, .,op dit ogenblik nu zij alle pogingen in het werk dient te stellen om in haar eigen (Jnderhuur mede geregeld gebied voor orde en rust te zorgen." Ik weet zeide Westerling van mensen van het de huurprijsbepaling in de wet wordt voorge- Indonesische leger, dat er landingsdetachemen- schreven. welke onafhankelijk van de tot dus- ten met landingsvaartuigen worden opgeleid, verre betaalde huurprijs toepassing behoort te zdwel openlijk als in het geheim, voor een vinden. Deze norm houdt in, dat de prijs van landing in Nederlands Nieuw-Guinea. Of men gedeelte in overeenstemming zal de moed zal kunnen vinden om het plan ook van het gehele onroerende goed, uit te voeren, is een andere vraag. Finebel- besprekingen vlotten slecht NUARI 195 een, ni oderne Handelm Telefoon 3563 Grootste troepenschip ter N ELDIK - Gouda dec- wol- 9,97 7,97 (links) o 1 st 2 iopr- atste zeed- iruln, 1 eind Januari. A. e.a. bedoelingen: niet alleen ii donsi” Eni die I zeid- geleid en slecht gedisciplineer, staat, orde en rust te handhav schillende afdelingen ervan in terreur uitoefenen. van 2 Januari a.s. t het KINPUNT zijn met di< Daarbij zal zijn. Int» m waarbe-"— onredel ZgS BLADZIJDEN. MAANDAG Z3, JANRARI 1950 82e JAARCMnG. No. ló. NIEUWSBLAD VOOR ZUID HDLLAND EN UTRECHT Behalve voor een gen op vluchtelir' verplaatste Hoofdred.: W. Kerremana S. W. N. VAN NOOTËN, SCHOONHOVEN Tel. 207 (K 1823) Giro 13763 zo ree- in aan- ndse ‘rite worden genaakt goed en ongebouwd griet ..na feest lag en pr’ toond erzijds >n- en i staat wijze ?p het las- rden “trerp ln- rbijslagwet. jrband met inkomst!* gezinnen a komen. ---u—ug voor het eind te stellen op f 0,42. voor het twee- ;,an c ierde kind op f 0.46 en voor het vier- zolgende kind op f 0,57 per kind. nanaiCl .1 van u rendabel is tgaan. ien men uitgaat van pan de huidige bom elijke verhoging jn noodzakelijk zijn rpeil aan te passen aar ïist is om nieuwbouw z iken. ogen voorstekt tot een r te versto itiek. andt i ge regen 1.66 een verhoging van passagiersst i. zodat op 23-jari- bestaande 1 bereikt is. De vijf ri J isniet j te om iVG1' toren ntng lanS. KINDERFEESTJE OP 8OE8TDIJK. Dertig schoolvriendinnetjes gast op bgt paIe(s lag van prinses Mar- organisatie van het den van de Koningin ?rden kinderfilms ver- i a d h u i s naar AT (aanlegsteiger) ?aja. is e stilgelet ing. Er 2 ring betrok- Advertentlas 1 tol 15 milhmetar 11.80,elkem.m. meert 0.12. derde plaatring tegen halve prl|i Familie berichten 10 cent per millimeter schip heeft men tenslotte reizen beslag kunnen leg- ichepen van de internationale janisatie. die het vervoer van VERHOGING KINDERBIJSLAG. Bij de Tweede Kamer is een ontwerp gediend tot wijziging der kinderbijslag' Het ontwerp heeft ten doel, in verba. de 5 pCt. loonsverhoging een overeer' ge aanvulling op dp inkomsten voor gr die voor kinderbijslag in aanmerking Voorgesteld wordt de kinderbijslaj eerste kind te stellen op f 0,42, voor de en de.‘- de en volgende-- r— 1949 verleende de Joego-Slavië een crediet >llar voor aankopen in Amt '"7 mdse troepen strijdkrach- in afwach- Dr. Raden I en Economische ten van ïndont York aangt' nen bij de ning van Dr. Djt ichten Amerika, doe.. Europa, te interesseren nog toe. dat het niet uil de lening, diehij Import Bank te tot de Amerikaanse ling zal woi. Het jubilerende „Crescendo" in Krim pen aan de IJssel ontving van de bur gerij nieuwe instrumenten. Men zie Pag. 5. „leger van de Pasun- ein van het K.N.I.L., ..ttfdelijk hoofdkwar- j ltCi a <ez*^d. dat de regering van Injone- -t gebruiksgenot maatstaf moeten Hij gaf ook nog een uiteenzetting van zijn n. nitMineue wordt een J- larborgen te scheppen te zodelijke huurprijzen bij mderhuren is een andere methode ge elke hierin bestaat, dat een norm voor roerend goed. dE de datum waarop ..a. werking tra? is tot s a zijh beurt te worden later gebouwde gc iststell'ng van het deze volger staking i laging van de op verloop one De voormalige reserve-kapltein van het K.N.I.L. Westerling, ii vanmorgen vroeg aan bedoelingen: Een goede regering, orde en rust, het hoofd van xUn troepen Bandoeng binnen getrokken. Xië’®*" WeSWaV* Af en toe verbrak een geweerschot of het geratel van een machinegeweer de ittlte, Enjge yan Westeling-s ondercommandanten. in de nog lege straten. Niets wees op enig verzet van de troepen der Indonesische repu- die bjj djt onderhoud tegenwoordig waren, bliek. zeiden, dat hef Indonesische leger slecht wc geleid en slecht gedisciplineerd is en niet at. orde en rust te handhaven en dat lillende afdelingen ervan in West-Java een Gaat Soekamo Nieuw-Guinea „veroveren”? De commandant van het „leger van dan", de gewezen kapitei.. Westerling, heeft in zijn „tijde tier" o a. gezégd. dat sië van plan Guinea, „op hot .landbouwdeski „,.d aangekomen. Zij bezoe- de andere Marshall-ianden «ren var\ de methoden voor ersterking van de Europese idbouwontwikkeling. rtoe ging uit v voor Europese 1 een dee_ de landbouw Gebiedsdelen r-oorlogse agsvermeerde- EERSTE KAMER WIL VOORBEREIDENDE KLAS AAN DE AMBACHTS- EN LANDBOUWSCHOOL. a Kamer hteft bij de behandeling ‘groting van onderwijs een motie waarin het vertrouwen wordt i regering met bekwame voorbereidende klas- olen en aan lagere land- zal bevorderen. Deze uit- le stemmen, behalve die i, is in tegenspraak met >r de Tweede Kamer aan- arin het verlangen werd aantal ambachtsscholen ;erklas" niet zal worden van de Tweede Kamer sur aan voortgezet lager onder in het zevende leerjaar van de )1. hetzij in het eerste leerjaar van sol voor voortgezet lager wordt voorge- zan de tot dus- issing behoort te Jat de prijs van Ign sreenstemming zal de onroerende goed. mot maatstaf moeten i poging gedaan om tegen het heffen van 'j onderhuur. Venchijnt Maandag, Woensdag en Vrtfdag. Prf|s bij vooruitbeta ling f 1.85 pet 3 maanden. Voo( Schoonhoven f 1.50 per kwartaa[ PRINS BERNHARD TER KERKE. Prins Bernhard heeft gisterenochtend de mkdienst in de uit 1769 daterende fortkerk r Verenigde Protestantse Gemeente van ;ao bijgewoond. Ds. C. C. Pijpers preekte aanleiding van de tekstwoorden van iannes II 28 „De Meester is daar en Hij u”. Van de zijde van de Nederlam te Bandoeng is verklaard, dat de ten in de kazernes zullen blijven ting van instructies. °de iri>nlst«r va,i delen, heeft ons m< officiële bevestiging -log ten 0Ver de bezettif grote bezorgdhc deze berichten Vernome „Ik moet”. „“j tie ten sterkf verbro- ‘le' d.“ d» handen ex- en in^ krediet van Het ondei in Amerika varing tuss< benodigde de Engelse 26 Januari moeilijk op hé; ‘t™8 ,m de d»r ren> De deskundigen hebben Zaterdagmiddag hun werkzaamheden beëindigd. Zij hebben een smaakt, dat rekening höudt met Je storen van de economische toestarJ Dit verslag, dat aan de ministers van landen zal worden voorgelegd, ep j? aanstaande beraadslagingen als l>asi: nen. stelt vast, dat over de verschil studeerde vraagstukken in aam eenstemming is bereikt, He kundig» ibevelir t handel ie bi ie voor eerste minister van de Verenigde Indonesië, heeft in overleg met de -rlandse hoge cbmmissaris drs. Hirsch- bèsloten,_ dat „gezamenlijk Zou wordt». woordvoerder ‘gde dit uit als te betekenen, dat de Neder- mdse leger-autoriteiten zouden pogen de ^—rlandse deserteurs In bedwang te hou- die in het leger van Westerling dienen. -Iet Nederlandse leger heeft nog een divi- -hoofdkwartier te Bandoeng, maar alle Ne- rlandse strijdkrachten zijn daar, evenals in Indonesië, in kazernes geconsig- De Nationale Reserve groeit gestadig. Tijdens een vergadering van het nationale instituut ..Steun Wettig Gezag” te Amsterdam werd medegedeeld, dat zich reeds 20.245 man- nen hebben aangemeld om deel uit te maken van het vrijwilligersleger. Dit aantal beseft WCtCld VOOf fepatrieilHg Reserve Rijkspolitie, de Reserve Gemeente- .politie, de Reserve Gfensbewaking en de Na tionale Reserve. Meer dan de helft van dit totale aantal vrijwilligers heeft zich voor de Nationale Reserve gemeld. medegeGcv.M. Bandoen" - hebben getr steeds gaande Deze mededelingen werden om 11 uur van morgen te Bandoeng uitgegeven. Op dat mo ment was de toestand, voorzover was na te gaan, betrekkelijk rustig, al valt omtrent de werkelijke situatie niets te zeggen. Het hoofd van de politie te Buitenzorg heeft aan Aneta desgevraagd medegedeeld, dat, in tegenstelling met uit Bandoeng gemel de geruchten, de toestand in Buitenzorg, Tjiandjur en Soekaboemi volkomen rustig is. 'Clgens tot dusver bekende gegeveni zou in het betrokken gebied de invloed van Wester ling zeer groot zijn. In een officieel communiqué van de rege- OVM_ ring der Verenigde Sttttëd van Indonesië, rden wordt nog eons gezegd, dat' Hatta en de hoge commissaris van Nederland de situatie heb ben besproken en zijn overeengekomen, dat gecoördineerd zal worden gehandeld tegen Westerling. ..jrk). die ook in Canada werkt, bereid verklaard om Nederlands- immigranten in Canada hulp en bij! verlenen. De Generale Synode der Ne Kerk heeft in haar vergadering van L besloten, om alle emigrerende lidmaten m« aan te bevelen zich desgewenst aan te slui ten bij „The Reformed Church in America". Deze kerk heeft predikanten en houdt kerk diensten in verschillende plai Kerkelijke inlichtingen kan *"1' het emigratie bur^gu van de •vormde Kerk, datflfcevestigd is te Den - naag, Javastraat 100 en per brief btf ds. L. lening. p. Bruyn. 302 Woodbinestreet. Toronto, die voorlopig is aangewezen om de correspondent Volgens diplomatieke functionarissen te tle der emigranten te ontvangen. Washington heeft Joego-Slavië Amerika om oe gewestelijke arbeidsbureaux en bijkan een tweede lening verzocht. De Joego-Slaven toren der Stichting Landverhuizing Neder- juden als reden opgeven, dat deze lening lanH. gevestigd, op 150 plaatsen in Nederland. Mengend nodig is als tegenwicht tegen de nemen alle aanvragen voor emigratie naar oor Rusland geleide economische blokkade Canada in dadelijke behandeling, evenzo de .olgens gewoonlijk betrouwbare bron yer- cmjgratiecommissie van het Koninklijk Ne- ’«eht Joego-Slavië om ongeveet- vijf millioen derlands Landbouwcomité en de Chr. Emigra- ...,.lar voor de aankoop van grondstoffen voor tie-commissie, beide gevestigd Ruamweg 28. -Slavische textielfabrieken en andere [>en Haag. IDERZOEK NAAR „TRUCULENT"-RAMP •rzoek naar de oerzaak van de aan- 5en de Zweedse tankboot Dlvinatn onderzeeboot „Truculent’’ zal op beginnen. Indonesië tracht leningen te sluiten. Djuanda, minister van Welvaart, :he Zaken van de Verenigde Sta- v.iesië, is per vliegtuig te New ■•gekomen. Hij zal een aanvraag indie- je Export Import Bank voor een le- i 500 millioen dollar. juanda zeide óók. dat zijn land zou particulier kapitaal, niet alleen uit doch ook uit andere landen- van Hij voegde hieraan itgesloten is. dat naast wil trachten van de Export verkrijgen, ook rechtstreeks de Amerikaanse regering een aanvrage om een lening zal worden gericht. STAKING IN SIGARETTENFABRIEK. In de sigarettenfabriek van de British Ame rican Tobasso Company te Soerabaja. is ai het werk, behalve de administratie, stilgelegd in verband met een algemene staking. Er zijn /ordt thans 1500 arbeiders bij de staking betrok- >t in ke"- ver- De ONVERBETERLIJK. ..Neues Deutschland', een Oost-Duits blad, klaagt er over, dat firma's en of ficiële instanties in Oost-Duitsland nog formulieren gebruiken, waarop „Heil Hitler" voorkomt. De offic,-__ voor jeugdig 10 tot 23 jaar leidelijke op) door voor procs 3.33 ge le procent aan een POST VOOR DE ..CHESHIRE”. Post, bestemd voor de naar Nederland 1 rugkerende militairen, aan boord van h_ troepenschip „Cheshire", welke in een der tussenhavens zal worden uitgereikt, moet uiterlijk op 30 Januari in Nederland ter post werkzaamne Worden bezorgd. Behalve de gebruikelijke ge- rapport gerr gevens dient het adres de vermelding te be- engste «etc vatten: „Aan boord „Cheshireop thuisreis naa: naam van de vermoedelijke dus niet worden vermeld. Amerikaanse- landbouw- deskundigen in ons land Drie Amerikaanse .landbouwdeskundigenzijn d'1 Ï.J’!’’1?,!"™. fi’X-.ïnren’ï. ^Ssb^.S Samenierklng. X^dVT^ Joego-Slavië vraagt een tweede diensten voor landbouwontwikkeling. ”aaJ Het initiatief hiertoe ging 1 O.E.E.S. (Organisatie voor Euroj mische Samenwerking) en is het plan om de opbrengst van in West-Europa en de Overzeese 1 te vergroten en boven het voor-, te brengen, teneinde de bevolking ring op te vangen. Decf prijsl gekoi dersi Me tagfe der t gen over de mogelijkheid t van het onroeren voorschriften gehE -denkt in dit verb, ’lelijkheid om December 194 zullen te latei Voor or volgd, wel De loonsverhoging voor minderjarigen. Iclële normen van de loonsverhoging gelr^rken 8’ •ugdige mannelijke werknemers van scheepsruim! ‘„„r zijn zo vastgesteld, dat een ge- plaats zijn ipklimming kan worden verkregen troepenvervoer 21-jarigen een verhoging van 1.66 Bovendien is jcent en voor 22-jarigen een verhoging van passagiersschip procent vast te stellen, zodat op 23-jart- bestaande troepenscl leeftijd de vijf procent bereikt is. De vijf reis van Indonesië r verhoging van de kinderbijslag is niet heeft een capacite' leeftijdsgrens gebonden. Pn kfln”3e afstai and in 18 dage” talvc - schoolvrienc terdagmiddag verjaard! jriet ..na" te vieren. De l_g geheel in handc irinses Irene Er wet d en spellet les gedaan. Republiekeinen vluchten Enkele uren voor de aanval vertelde Wes terling. dat hij van plan was de geregelde strijdkrachten van de republiek, in West-Java en Batavia op te rollen, het kabinet te arres teren en een nieuwe regering te laten vor men. De troepen van Westerling hebben Tjimah bezet en het hoofdkwartier van T.N.I. te Bandoeng in bezit genomen. (Bandoeng is na Batavia en Soerabaja grootste stad van Indonesië. Voor de oorlog was Bandoeng aan het uitgroeien tot de „Indi sche ’s-Gravenhage"). Westerlings troepen hebben ook het hoof bureau van politie te Bandoeng bezet. - normale contact met Djakarta werd vi von Ken. toen een der telefooncentrales in 1. - der aanvaller, viel. rekking van de kosten volgens Reuter stonden Nederlandse bur- prins Bernhard heen g agn het hooïd van sommjge pelotons van enkele cntlsche rear- Westerllng. De aanvaiicnde troepen waren gedeeltelijk gemotoriseerd en hadden de be- schikkihg over voldoende automatische wa- jdde aan de beslissing pens Zy vertelden dat kort na het begin van E. ®?”,.scher{p de aanval de Indonesische strijdkrachten, die m in het dag- de jorpen jn de buurt van Bandoeng bezet- lng?’ ten, naar de heuvels waren uitgeweken. gecharterd Terstond na de inscheping van de laatst» onderdelen der 7-December divisie zal de re- partiëring der overige zich in Indonesië be vindende Nederlandse troepen, met onvermin derde snelheid worden voortgezet. Teneinde de repatriëring dezer troepen zc veel mogelijk te bespoedigen heeft het direi toraat-generaal van scheepvaart pogingen 1 het werk gesteld naast de reeds eerder getrokken schepen nog meer buitenlam scheepsruimte te charteren. In de eer-» plaats zijn nog vier Engelse schepen voor troepenvervoer gecharterd. Bovendien is men er in geslaagd het Franse vsagiersschip „Pasteur”, het grootste thans trocpcnschlp. te charteren vooreen reis van Indonesië naar Nederland. Dit schip heeft een capaciteit van ongeveer 4.000 man en kan~1ïe afstand Tandjong PriokNeder land in 18 dagen afleggen. Dit betekent der halve een record, zowel wat betreft capaci teit als snelheid. op dit of meer vijf schE uchtelingen-orga.. .•rplaatste personen verzorgt. ciën van de vijf-landen, schijnen slechts ifioei- De economische deskundigen van Frankrijk, zaam te vorderen. Demoeilijkheden, waarop Italië. België Nederland en Luxemburg, heb- de deskundigen stuiten zouden enerzijds een ben in Parijs hun werkzaamheden hervat. Om- politiek en anderzijds een technisch karakter trent de besprekingen’. wordF stilzwijgen in hebben. Een politiek karakter .daar Nederland acht genomen, doch de onderhandelingen, wel- wenst, dat Duitsland in de Finebel zou wor- ke ten deel hebben de weg te effenen voor de den opgenomen, terwijl de andere deelnemers reeds tweemaal uitgestelde conferentie van de dienaangaande eerder gereserveerd zijn, en d®p ministers van Buitenlandse Zaken en ftnan- een technisch karakter waar het gaat om de °®r afschaffing van contingenteringen, daar som- migb landen, zoals bijvoorbeeld Italië erR Frankrijk, van oordeel zijn, dat zij slechts -oeilijk op hetzelfde ogenblik de contingen- roept douanerechten kunnen laten va- Nederlands Hervormde Nu ii bfj de Tweede Kamer ingediend het reeda aangekondigde wetsontwerp voor huur- prtjzenverhoging. De huurprljspolitiek, die er op gericht was de voor-oorlogse prijzen strikt te handhaven, het gehuurde dreigt, hoezeer zij ook noodzakelijk was in het zijn met die achter ons liggende tijdperk, haar doel voorbij Daarbij zal het te schieten indien zij niet tijdlig wordt gecorri- zijn. Hiermede geerd. Immers, indien de huuropbrengsten onvoldende zijn om het gebouwde onroerende goed in behoorlijke staat te onderhouden, is onvermijdelijk verwaarlozing het gevolg. De voorbeelden hiervan zijn dan ook reeds in ern stige mate aanwezig. Daarbij dient in aanmerking te worden ge nomen. dat ook de financiering van de nieuw bouw grote offers vraagt van de gemeenschap. Op het ogenblik is de situatie nog zo. dat van de bouwkosten van nieuwe woningen niet meer dan 1/3 rendabel is Dit kan op de duur niet zo voortg..„... ?elfs indien men uitgaat van een aanzien lijke daling van de huidige bouwprijzen, zou een aanmerkelijke verhoging van $e bestaan, de huurprijzen noodzakelijk zijn om het be staande huurpeil aan te passen aan het huur- peil. dat vereist is om nieuwbouw zonder steun mogelijk te maken. Voor het ogenblik meent de regering te moeten voorstellen de huurverhoging te be perken tot een percentage hetwelk ener“'!J~ niet al te verstorend werkt op de loon prijspolitiek, anderzijds de eigenaren in stelt althans het onderhoud op redelijke te verzorgen en de stijging van andere op f gebouwde en onroerende goed drukkende ten op te vangen. Dit percena'ge kan word gesteld op 15. Een belangijke categorie die van het landelijk onroerend goed, waarvoor het patht- besluit geldt is van de onderhavige wette- iijke regeling uitgezonderd Voorts moet onderscheid tussdn gebouwd onroerend gc onroerend goed. Het gebouwde onroerend goed, dat voor 27 member 1940 de datum waarop het huur- jsbesluit 1940 in werking tra? is tot starid .omen, dient op zijh beurt te worden on- rscheiden van het later gebouwde goed, ïen kan bij de vaststelling van het percem huurverhoging niet al deze wonin- één kam scheren. Vervolgens moet bestaan bepaalde categorieën °nde goed van de huurprijs •heel uit te zonderen Men rband met namp aan de wen- i voor de woningen, welke na 31 )49 zonder steup van rijkswege worden gebouwd, de huurprijzen wrij ;n. van de Econo- ieel van Tidbouw neil d«;ir. „doo Volf zoeh dolle. vriendjes Joego-Slavischc het paleis industrieën. In September portbank aan 20 millioen dol? van belangrijke materialen. werd veroorzaakt door een ver- duurtetoeslag op het loon, waar- ider het personeel optrad. KLM. SCHRIJFT IN OP LUCHTRACE. De K.L.M. heeft besloten voorlopig in te schrijven voor de luchtrace, die in 1953 zal worden gehouden over het traject Londen— Christchurch (Nieuw-Zeeland). De voorlopige inschrijving geldt de zoge naamde handicap-wedstrijd. Deze nieuwe luchtrace bestaat uit een snelheidswedstrijd en een handicap-wedstrijd. evenals de Melbour- ne-race in 1934. De definitieve deelneming van de K.L.M. zal afhankelijk zijn van maarden die worden gesteld voor icap-race. OFFICIËLE NEDERLANDSE VERKLARING Minister Goetzen. de punister zonder por tefeuille. die tevens optreedt als waarnemend 1 Unie-zakeri en Overzeese Rijks- ledeèedeeld, dat nog geen j binnen 'is van deberich- ing van Bandoeng. --Jheïd heeft de minister .o .ernomem zo zeide hij, „een dergelijke pe tste veroordelen, omdat ik voor- consequenties daarvan niet anders dan funest voor Indonesië kunnen zijn." Het T.N.I.-commando van Bandoeng heeft medegedeeld, dat eenheden van de T.N.I. uit .ó^eng en omgeving tegenmaatregelen ■'*“n getroffen. De gevechten zijn nog o..ande. leze mededelingE ten te Bandoer t was de toestand, betrekkelijk rustij Namens het Prinses Margriet Fonds fs op Paleis Soestdyk ren verjaardags- aren Zaterdag taart met 7 kaarsjes aangeboden. Ko- gXsttc n»-0™ vi< ningin Juliana (links) en Prinses Margriet by de taart. Ontvoerden vermoord. Thani is komen vast te Staan, dat minitens acht van het grote aantal personen, dat verle den jaar September te Soerabaja werd ont voerd. zijn vermoord. Bij de jongste politie- razzia’s in de stad werden 150 personen gear resteerd, van wie negen hebben bekend, bij het begraven der slachtoffers behulpzaam te zijn geweest Zij noemden de namen der moorde- de naars, die tot een goed georganiseerde bende de bleken te behoren MOH. ROEM BEEDIGD Mohammed Roem is gisterochtend te Djakar- ta door president Soekarno als hoge commis- £rac' saris van de republiek Indonesië in Nederland Amj i en op m pr isatie i de emigranten naar Canada beraadslagingen als basis zal (Ue- bere,d verklaard om Nederlands-Nervormde „iit over de verschillende be- emigranten in Canada hulp en bijstand te tukken jn aanzienlijke mate verlenen. De Generale Synode der Ned. Herv. Iet wijst er in Kerk heeft in haar vergadering van Juli 1949 ?en bereid zijn besloten, om alle emigrerende lidmaten mede ingen te doen aan te bevelen zich desgewenst aan te slui- elsverkeer met ten bij „The Reformed Church in Americ lijeenkomst van Deze kerk heeft predikanten en houdt kei Europese Eco- diensten in verschillende plaatsen. •■men verkrijgen .1 de Nederlands stigd brie set, de stemd voc militairen, aan „Cheshire", welke in i zal worden uitgereit Januari in Nederland 'ze de gebruikel de vermelding te be- van het troepenschip lar Nederland". De tussenhaven mag het De Eerste van de beg: aangenomen, waarin uitgesproken, dat de spoed de instelling van sen aan ambachtsscholen en tuinbouwscholen zai spraak met algemene van de communisten, een in December door genomen motie, waari Uitgesprokendat het met zo'n ..experiments uitgebreid. De motie gat de voorkeur wijs, hetzij in hE.. lagerè school, hetzij in een afzonderlijke schoc onderwijs. De kosten van ontvangst van Prins Bernhard. Begrotingspost van f 70.000— ontlokt critiek. Het goedkeuren door de landse Antillen van een 70 duizend gulden ter dek' van Ue ontvangst van aanleiding gegeven tot ties in de Curacaose pers. „La Prensa". een blad, dat het Spaans uitkomt, wijc der Staten vorige week - tikel. De volgende dag verscheen in glad „Beurs- en Nieuwsberichten" een i..„ zonden stuk, dat zich met dezelfde kwestie AWSnSXS TBCENMAATaEGELEN. weigerden hun goedkeuring te hechten aan Een woordvoerder van het Indonesische le- een post van 25 duizend gulden om Cura$aoe- ger te Batavia (Djakarta) heeft verklaard, de gerucht naars in staat te stellen naar Guatemala te dat Bandoeng is aangevallen door „meer dan Tjiandjur er gaan en aan een post van dezelfde grootte zeshonderd man ongeregelde troepen, die de y°.lg®n.s ten behoeve van het plaatselijk museum. stad, uit het Westen en Noorden binnenvie- „Gaan onze kinderen, broers en zusters niet len.” altijd gaarne en gratis zanghulde brengen aan Hatta. de eerst elke koninklijke gast" vraagt de schrijver Staten van Indor verder. „Doen onze land- en zeemacht niet Nederlandse hof. - altijd gaarne aan een parade mee? En zal on- feld. bèsloten. dat „gezamenlijl ze koninklijke gast niet met zijn gevolg bij opgetreden". Een Indonesische de gouverneur verblijven?” legde dit uit als te betekenen. De redactie van het blad deelde in een na- landse leger-at schrift mee van de autoriteiten te hebben Nederlandse de vernomen, dat men zonder te kort te doen den. die in h».; aan de eer, die men de Prins verschuldigd is. Het Neder’ zal trachten de kosten zo laag mogelijk te houden met het oog op de tijdsomstandighe- derlan den. In leder geval echter moest een bedrag elders worden vastgesteld, dat niet aan de krappe neerd. kant wai. hoofd aan Aneta in tegenstellir

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1