SCH00NH0VEN5CHE COURANT De rust is weergekeerd i t cl 10H nt! Tragedie aan Oostenrijks-Hongaarse grens. I Hf Wankel bouwsel Vrijgelatenen uit Russische concentratiekampen vertellen Duivels-uitdrijvende evangelist No. 11. 82e JAARGANG. ANUARI Ï950 «>l n. vinsters Gilde te Curasao. 1. ter de HANDELS- .950 jruitj i i i /aren, De zijn vandaag of m< om de gehele 1 vaqde iemand. I I ■inde en is ge- men- stellen gevechten -en en ver- nstgebit ET TREKKEN. Rotterdam, iarse vaar icht, i 11-1 uur n lijk 4 lichtln< nsie lale ioor Hoofdred.: W. Kerreman» S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN Teh 207 (K 1823) Giro 13763 de i de i zijn een ver- •en stu- j naar gaat het om zie- jehouden. wei groepen id werden poli Wes ges de eigen De «ers. De Nedei tot dl nen deren, niet maatregelen die de bei overeen! de Orgi Samenw Voor*- de aa... geringsrekening de twee delega dene regeringen rapport zt Men hoopt de besprekinger toekomst te kunnen hervatten. 1 de handel op de bestaande voi ■epublikeii hoofdoffi lichtingen over echte tanden in toestand in Bandoeng: ZES BLADZIJDEN. WOENSDAG IS JANUARI 1SS» NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT Rus Mat in 1. >rp\ van hun chts van mijn Engelse spion in mijn leven sken. doch zij Is naar Span- “"feest en dat te het trum'van oldoende sepencommandant te i beleid te bereiken, deserteurs zich lardelijk metbe- rug meldde bij de i verdere len verliest veron- betrek- met ura- vlet* de salon. Met r ogenblik kon- ook wijken officieel gespi een wankel bliek. LER *EN LïEFTINCK t PARIJS. idse Zaken r J'inanciën. r •ijs verin det - Gewonden uitgeleverd aan de Russen. Wenen en de verontwaardiging van de plaat selijke bevolking zijn zij thans uitgeleverd. 'Het Oostenrijkse ministerie van binnenland se zaken heeft dit bericht bevestigd. „OMHELZING”. De zanger Ricci Valle kwam met de trein uit New York te Pittsburg aan. Een groot aantal bewonderaarsters, de meeste beneden de leeftijd van 20 jaar, wachtte hem op. Valle begroette hen glimlachend. T'“ meisjes, die de gehele avond op zijn komst gewacht hadden, bestormden hem. Zij trokken zijn jas en overhemd aan stukken en de zanger werd bijna vertrapt. Hij is naar een ziekenhuis overgebracht. bes en ovei ie zanger werd naar een ziekenl •ens tot de aanval i geen maatre- jhtdadig op te zonder Amerika len. werd ■pje evangelisten, ■rkondigde. Dit iart 1925. aldus viens toespraak door mevrouw Njo KikTjien. zoonplaats thans rofessor in ons >mi- ten gev een be- desertii m. na- irdiger ie te we- AANKOMST TROEPENSCHIP „CAMERONIA”. Het troepentransportschip ..Cameronia" wordt Donderdag in de loop van de morgen in de haven van Amsterdam verwacht De ontsche ping zal zo mogelijk nog op dezelfde dag wor den uitgevoerd. f, Ma*ndagav< indse militair b leger (T.N.I.) sren. Het is nog De toestand in De actie, die Westerling deze week ontke tende. is even schielijk geëindigd als ze be- gon. Kort nadat de troepen van de voorma lige kapitein van/het K.N.I.L. Bandoeng be zet hadden, ontri/imden zij de stad wfeer. Dit terugtrekken is echter geen gevolg van' zwak te. maar een gevolg van een overeenkomst met de Nederlandse troepen te Bandoeng. Wat die overeenkomst inhoudt is nog niet bekend. De toestand rond Bandoeng i maar dat betekent niet, da# dit Westerling en zijn volgelingen zij zijn V«nchi|nt Maandag, Woanidag •n Vrijdag. PriJ» bij vooruitb»ta- Ing f 1.85 per J matraden. Voof Echoonhov»n f JO per kwartaaj men. ui, Gordon Gray kwestie van de was. De secreta- it de vergadering a president Tru- iogte te houden van de stand der Dit was de derde vergadering van irmede de Ber- die er ernstig in de nazi- arrestatie ge- „J een Russisch ondertekenen, zonder DE LAATSTE LOODJES. Onder het motto ..Maak hun laatste lood jes lichter” zal de Niwin In de periode van 24 Februari tot 13 Maart voor de laatste maal een beroep doen op het Nederlandse volk om geld bijeen te brengen voor onze militairen overzee. MINISTERS STIKK1 NAAR van Buitenlandse Zaken mr. en de minister van Financiën, mr «.«uincic. zijn gisteren naar Parijs vertrok- i ter bijwoning van vergaderingen deï West turopese Marshall-organisatie. Men verwacht, dat deze bijeenkomsten >le dagen zullen duren. DE ENGELS-NEDERLANDSE BESPREKINGEN. Gedurende het afgelopen weekeinde zijn de besprekingen tussen een Engelse en Neder landse delegatie omtrent het verloop van de Engels-Nederlandse handel in 1950 voortge zet Er werd aanmerkelijke vooruitgang ge maakt ten aanzien van het wederzijds verle- van invoermogelijkheden voor die goe- waarvoor de kwantitatieve beperkingen zijn opgeheven door de verschillende egelen tot vrijmaking van de handel, dc beide regeringen genomen hebben «nkomstig de besluiten van de Raad van .ganisatie voor Europese Economische imenwerking. iorts is er van gedachten gewisseld over lankoop van voedingsmiddelen voor i ■"srekening door Engeland, waaromtrc wee delegaties nu aan haar onderschei- tullen uitbrengen. ;n jn de naaste Inmiddels wordt ie voet voortgezet. jr vescl tworper. .vans te weten, gekomen een gei bepalen, daar niet ■ensgezindheid bestaat. zou onder meer het geval zijn wat be treft de vrijmaking van de handel in kwestie van de eventueele inschakeling van Duitsland, ’ie'™ ?mChei Vergadering over waterstofbom? President Truman heeft gisteravond onver wacht eert vergadering van Amerikas voor aanstaande leiders op militair- en defensiege bied belegd Deze bekendmaking van het Wit te Huis heeft aanleiding gegeven tot de ver onderstelling. dat een beslissing op handen is over de vraag of Amerika met de productie nan de waterstofbom zal beginn" De minister voor legerzaken. verklaarde na afloop, dat de I waterstofbom niet besproken w ris van de president zeide. dat bijeengeroepen was. teneinde man op de hoogte te hou< bewapening. Di deze soort. De secretaris weigerde mede te delen, welke wapens besproken waren. Een woordvoerder van de Engelse regering heeft heden medegedeeld, dat Engeland. Ame rika en België op 30 Januari te Washington besprekingen zullen beginnen over „algemene kwesties van wederzijds belang op het-gebied van de atoom-energie.” In gewoonlijke betrouwbare kringen derstelt men, dat de besprekingen king zullen hebben op de voorziening J niUTO vl» de ttelgbch* Congo. ’t WORDT VERVELEND. De Sowjet- afgevaardigde in de Econoi ■sche en Sociale Raad der V.N. heeft «loten zitting van de commissie verlater dat zijn voorstel om de vertegenwooi van het oude China uit de commissk ren verworpen was. Finebel-overeenstemming. In goedingelichte kringen wordt vernomen, dat de Benelux-partners overeenstemming zou den hebben bereikt over veschillende kwes ties betreffende de ontworpen Finebel-Unie. Men meent nochtans te weten, dat men er niet toe is gekomen een gemeenschappelijk standpunt te bepalen, daar niet over alle pun ten eensgezinder’ Dit zou ondei Arbeiderstransporten naar het Harzgebergte. VOOR HET DELVEN VAN URANIUM. Volgens Duitse grensgangers is de onder lussisch beheer staande Duitse Wismuth latschappij in de buurt van Wernigerode het Harzgebergte begonnen met het delven ~r uraniumerts. Enkelen hunner, die naar „1 zeggen tot het werk in de mijnen ver plicht werden, maar kans hadden gezien te vluchten, verklaarden, dat sinds vorige week Maandag dagelijks transporten van onder dwang aangeworven arbeiders te Wernigerode zijn aangekomen. Tegen het einde van de vo rige week zullen, naar schatting van de zegs lieden. 2500 mijnwerkers, onder wie ook ver oordeelden, met het werk zijn begonnen. 800 man Duitse volkspolitie zou naar het gebied van Wernigerode zijn getransporteerd. Toorts werden pr 500 Russische soldaten verwacht dat dit hem- - - De man had talrijke blaui op het gezicht en sprak - - noemde het kamp Tost in Silez :htste plaats, waar hij geweest was. igerden hun vijf weken, dat hij er geweest was, zout i, die uit de 75 percent van de kampbewoners zijn ges* terugkeren, ven. Het kamp telde 4.000 gevangenen, al West-Berlijnse oude nazi's. leid”, die bij De vierde ontslagen gevangene was een •- half-joodse schoenmakersleerling, die in 1946 >- even buiten Berlijn door de Russen in z^n woning werd gearresteerd. Hij verklaarde nooit enig belang in politiek te hebben ge steld en hij dacht door een vijand in het doi bv de Russen te zijn aangebracht. „De Russen lichtten mij ’s nach*-- bed en verklaarden, dat ik een Engelse spi was. Ik zeide hun, dat ik nooit in mijn lev met een Engelsman had gesprok—, konden bewijzen dat ik dikwijls r»" dau in de Britse sector was geweest ik corres^óndeefde met mijn broer Parijs. In mijn zak vonden zij verder adres van het Britse recruteringscentr"”- Duitse arbeidskrachten. Dat was voU«« rede om my vast te houden. In Willemstad maakte de Prins met verschillende bevolkingsgroepen nis. Op de foto is Z.K.H. in gesprek met Mevrouw Schoort van het Pad- (e° die Volgens het Oostenrijkse blad Die Presse. heeft de Oostenrijkse politie op streng bevel van de Russische autoriteiten twee Hongaarse meisjes en een jongen, die met levensgevaar uit Hongarije naar Oostenrijk waren gevlucht, aan de Hongaarse politie uitgeleverd. De drie jongelui, de 17-jarige gravin Julis ka Nadasdy, de 23-jarige Gisela Kardos en een 22-jarige student wiens naam onbekend is, waren gekleed in ziekenhuiskleren en le den nog aan ernstige verwondingen, die zij hadden opgelopén, toen zij door mijnenveld en prikkeldraadversperringen uit Hongarije ontsnapten. Volgens hun verslag aan de Oos tenrijkse politie hadden zij deel uitgemaakt van een groep van 21 jonge Hongaren, die op 1 December trachtte uit het land te vluch ten. Toen de groep de prikkeldraadversperrin gen aan de grens bereikte, geraakte zij in een mijnenveld. Enkele mijnen ontploften en de Hongaarse grenswachten begonnen in het schijnsel van de onmiddellijk ingeschakelde zoeklichten op hen te schieten. Acht jongens ken- en meisjes werden gedood, negen gevangen genomen en vier slaagden erin Oostenrijks “rondgebied te bereiken. Drie van deze, ech- J.e zwaar gewond waren, werden in een ziekenhuis opgenomen. Ondanks protesten uit Indonesische regering zegt: „Actie vloeit voort uit houding der Nederlandse troepen.” Na een dag- van grote verwarring. hebben de troepen va® de voormalige kapi tein van het K.N.I.L., Westerling. Maandagavond Bandoeng ontruimd. Bij de incidenten zijn onder de Nederlandse militairen geen slachtoffers gevallen. Aan de zijde van het republikeinse leg er (T.N.I.) zijn zestig manschappen gesneuveld, onder wie drie hoofdofficieren. Het is nog niet bekend, welke verliezen de bevolking door de actie leed. De toestand in Bandoeng is thans weer rustig. zich nog in Indonesië bevinden, om te hande len als gasten in het buitenland”. Het communiqué zegt, dat op 22 Januari en vroeg in de ochtend van 23 Januari het Neder landse commando te Bandoeng bij herhaling op de hoogte gehouden, werd van de bewe gingen van zekere groepen Nederlandse de serteurs, die geleid werden door twee ge deserteerde inspecteurs van politie. Onder de troepen van Westerling zouden zich 300 Nederlanders bevinden, die kortgele den waren gedeserteerd Op de ochtend van 23 Januari heeft „de Nederlandse commandant” op een bijeen komst van de chef-staf van het Indonesische leger en de Nederlandse commandant te Ban doeng. die werd bijgewoond door drie mili taire waarnemers van de V.N.-commissie ver klaard. dat hij geen maatregelen tegen leden van Nederlandse strijdkrachten, die aan het muiten waren, kon nemen”, aldus het com muniqué. „Om 12 uur Maandagmiddag overhandigde generaal-majoor Engels aan de Indonesische commandant een voorstel van de opstande lingen. waarin werd aangeboden besprekin gen te houden. Het voorstel werd door de Indonesische strijdkrachten verworpen. Enige uron later verlieten de opstandelingen de stad in Noordelijke richting, ©e moeilijke en ver- wardb toestand in West-Java was het gevolg van het voormalige Nederlandse koloniale be stuur. De pogingen om normale toestanden te herstellen worden door de Nederlanders be moeilijkt. Hiervan bestaan verscheidene be wijzen. In het communiqué wordt een beroep op de bevolking gedaan om samen te wer ken met de regeringsstrijdkrachten bij hun taak de vrede te vestigen. Generaal-majoor Engels heeft een verkla ring afgelegd, waarin hij zegt, dat hij en zijn taf bemiddelend zijn opgetreden, waardoor e actie van Westerling werd stopgezet, ter wijl de leiders van de groepen werden be wogen de stad te verlaten. Engels verklaarde een enkele verantwoording te kunnen en willen dragen voor eventuele deserteurs van het K.N.I.L., die zich bij Westerling aange sloten hadden, evenmin als de T.N.I. verant woording kan nemen voor de T.N.I.-deser- leurs. die zich in de gelederen van Wester ling bevonden. De Nederlandse trot Bandoeng wist door zijn dat het overgrote deel van rog dezelfde avond onvoorwaï wapening en uitrusting terv« onderdelen. Zo werden vCi. met de daaraan verbonden AdvarlMtlMi 1 tot 15 nlUlnottr 11.80, elk» m.m. m»»r f 0.12. d»rd« plaauingt»g»nhalv»pri|i Famlll» berichten 10 cent p»r mllllnut»: De nieuwe koffiebon Het Bedrijfschap voor Granen. en- Peulvruchten te ’s-Gravenhage hee® bon 424 Algemeen aangewezen voor het kfpen van 125 gram koffie Deze bon kan rqfet ingang van Vrijdag 27 Januari worden gepruikt en blijft geldig voor het kopen bij Be detaillist tot uiterlyk 12 Februari. Het rafctsoen moet dienen voor zes weken, zodat op 9 Maart een nieuwe koffiebon zal worden aangewezen. Bonnen van de „Voedingsmiddelenkaarten 909” met een lager numnfer dan 424 kunnen worden vernietigd. De rantsoenwaarde van de in omloop zijnde rantsoenbonnen HD en BD een rantsoen blijft onveranderd 125 gram koffie per bon. DE KOFFIE IS VRIJ IN FRANKRIJK. De Ministerraad heeft besloten, dat vanaf 15 Januari de koffie vrij verkocht mag wor, den. Dit was het allerlaatste artikel, dat nog op de bon was. ar, en een intel, ziedt het uiterlijk st Sadhu Lam te Rotterdam ité voor Evangt L in een open! De ministt Stikker. Lieftinck. ken Eur< Men rieehts enkel Het Indonesische Ministerie van Defensie heeft verklaard, dat de pogingen om normale toestanden in West-Java te herstellen „door de Nederlanders worden bemoeilijkt". In een uitgebrerd communiqué worden de oorzaken van de incidenten te Bandoeng sa mengevat. Voor en na de overdracht van de souvereiniteit waren de Nederlandse autoritei- -?waarschuwd inzake de mogelijkheid van «ccertie van Nederlandse militairen, die op repatriëring wachtten. ,.De Nederlanders heb ben nooit maatregelen ondernomen, ofschoon algemeen bekend was. dat de beweging in West Java steeds sterker werd. ..De beweging werd door Nederlanders geleid, zelfs toen de Ne derlandse regering vóór de souvereiniteits- overdracht verantwoordelijk voor recht en orde in Indonesië was", aldus het communi que. .,Na de overdracht berust de verant woordelijkheid voor de gedragingen van de Nederlandse strijdkrachten nog bij de Neder landse regering. Naar verwacht wordt, zullen zij nog invloed Uitoefenen op de burgers die Een correspondent te Berlin heeft een inter- dat dit hem door een tolk was vertaald, view gehad met vier Duitsers, die uit de Rus- De man had talrijke blauwe en gele zwe- sische concentratiekampen van Buchenwald en ren op het gezicht en sprak met zac‘.. stem. Sachsenhausen zijn ontslagen en in Berlijn Hij noemde het kamp Tost in Silezië de zijn aangekomen. slechtste plaats, waar hij geweest was. Inde Zij waren neer nerveus en weigerden hun vijf weken, dat hij er geweest was, zouden namen te noemen. Alle personen, die uit de 75 percent van de kampbewoners zijn gestor- Russische concentratiekampen terugkeren, ven. Het kamp telde 4.000 gevangenen, allen worden ondervraagd door de V’z;* „actiegroep tegen onmenselijkheid”, hen informaties inwint over andere gevange nen en deze inlichtingen aan de Duitse auto riteiten meedeelt. De vrijgelatenen verklaar den in de kampen verschillende Britse. Ame rikaanse en Franse soldaten ontmoet te heb ben. onder wie een Engels majoor. Een der vier vrijgelatenen, een halfblinde vrouw van middelbare leeftijd verklaarde in 1945 in haar woning door Russische soldaten te zijn gearresteerd.Toen de soldaten haar mooie meubilair en schilderijen hadden ge zien. noemden zü haar e'-n ..kapitaliste” en namen haar mee naar een officier, die haar beval een Russisch document te tekenen. Sindsdien was zij vart het ene kamp naar het andere vervoerd. In een,van de kampen had zij een Engelse vrouw ontmoet, die met een Duitser was getrouwd, doeh haar national!- teit had behouden. Zij had een boodschap van deze vrouw bij zich voor het Britse con- De tweede ontslagen gevangene, die ingoe- gezondheid scheen te verkeren, verklaar- in 1945 als een lid van de nazi-party te i gearresteerd. Hij had als employee van i firma veel gereisd, waarover hij door de Russen herhaaldelijk werd ondervraagd. Zij wilden weten waarom hij zo veel gereisd had en waarom hij speciaal belang in Zuid-Ame- rika stelde Hij verklaarde, dat het voedsel en de toestanden in de kampen de eerste vier re- jaar uitermate slecht waren geweest en dat rent velen van ziekte gestorven waren. Sinds het midden van 1949 waren de toestanden veel verbeterd. De derde eX-gevangene. waai lijnse correspondent sprak, en ziek uitzag. was Gruppenführer partij geweest. Hij was na zijn schopt en geslagen, omdat hij document niet wilde onderti is weer rustig, l zt> blijft. Want ing en zijn volgelingenbestaan nog; afgetrokken, niet na een nederlaag, maar na een overwinning. Het lijkt er daar om veel op, dat de bezetting 'van Bandoeng slechts een waarschuwing geweest is aan het adres van de republikeinse regering. Een waarschuwing, die betekent, dat Westerling, wanneer hij dat wil. in staat is de jonge re publiek heel wat hoofdbrekens te bezorgen. De strijdkrachten van de republiek Indo nesië hebben bij deze actie een droevige fi guur geslagen. Nagenoeg zonder een schot te lossen zijn zij op de vlucht gegaan. Dat ge schiedde na de veie malen herhaalde aan kondiging. dat de republikeinse strijdkrach ten in staat waren de binnenlandse onlusten de kop in te drukken. De republikeinen wisten reeds weken van te voren, dat Westerling e< zou overgaan, maar zjj hebben gelen kunnen nemen, om kracl treden. Nederlanders hebben, zij het zt wapens, de situatie moeten redden. Soekarno schijnt dit niet te willen inzien. Deze president vertrok op de dag. dat zijn republiek in zeer ernstige mate bedreigd werd, voor een uitstapje naar India. En van uit New Delhi heeft hij zijn oordeel over de actie van Westerling kenbaar gemaakt. Zijn oordeel luidde, dat de onlusten spoedig uit de weg geruimd zouden zijn, indien de Neder landse troepen er zich maar van afzijdig hiel den. Tussen de regels door zou men kunnen lezen, dat de Nederlanders eigenlijk de schuld 'tjjn van het onverkwikkelijke verloop gebeurtenisen op Java. En dat zegt i wiens eigen troepen nog voor een eerste tref fen met de opstandelingen op de loop zijn gegaan. Opstandelingen, die voor meer dan de helft bestaan uit deserteurs uit Soekarno's detachementen.' Nederlandse troepen, die op het ogen blik nog voor handhaving van orde en rust tn Bandoeng zorgen, doen dat. strikt geno men. krachtens geen enkele bevoegdheid. Soe karno wil die troepen zo snel mogelijk weg hebben en zij doen dan ook officieel gespro ken, niet anders dan op de boot wachten. Soekarno's troepen, de T.N.I.. worden onder tussen uitgezonden naar andere eilanden in Indonesië om daar het nieuwe bewind kracht te gaan bijzetten. Maar op “ava. hun baker mat en die van de nieuwe republiek, doen Westerling's troepen, die geschat worden op een sterkte van 20.000 man juist wat ze wil len. Wësterling blijkt gelukkig een redelijk man. HU is na zijn demonstratieve bezetting van Bandoeng op aandrang van Nederlandse officieren weer vertrokken. Maar wanneer hij mrgen zijn voornemen uitvoert Indonesische regering gevangen te nemen en Batavia te bezetten, zal hij dan op aandrang van mensen, die jroken niet aanwezig zijn? Het is bouwsel, die Indonesiche repu- NEDERLANDERS NAAR AUSTRALIË. De Australische minister van immigratie heeft verklaard, dat dit jaar op grond van een uitgebreid immigratieschema 50.000 Euro pese immigranten, van wie 10.000 Nederlan ders. Australië worden verwacht. Australische regering hoopt veel meer ■rlandse immigranten te krijgen dan er iusver gekomen waren. Een grote donkere man met krullend zwart hoofdhaar, en een grijze baard, gehuld ineen gele mantel, ziedaar een korte beschrijving van het uiterlijk van de Brits Indische evan gelist Sadhu Lam Jeevaratnam, die in ..Ons Huis" te Rotterdam onder auspiciën van het Comité voor Evangelisatie-arbeid „De Red- dingsark” in een openbare samenkomst heeft gesproken. Wat doet Jezus Christus heden nog? Nadat de professor deze vraag aan de orde had ge steld en deze aan de hand van de Bijbel hsd besproken, kwam hij op zijn levensgeschiede nis. Hij vertelde, dat zijn vader in Brits Indië een Lutherse zendeling was en zijn moeder een onderwijzeres. Hij zelf ging in 1923 naar Engeland, waar hij aan het toneel ging om zijn brood te verdienen. Toen hij op het punt stond naar te vertrekken, om daar op te trede hij bekeerd door een groei dat op straat Gods Woord ver geschiedde op Zondag 31 Mas professor Lam Jeevaratnam. wie. uit het Engels werd vertaald de- Njo. de vrouw van de Chinees Nj afkomstig van Ambon, wiens wc in Nederland is en die de pr< land heeft geïntroduceerd. Zijn levensgeschiedenis vervolgende, telde de professor, dat hij te Londen ee die voor zendeling volgde en toen hij India terugkeerde beschikte hij zo verhaal verder over de gave Gods ken genezing te brengen. Evenals Zondagavond te Amsterdam «chied. konden ook te Rotterdam zieke sen zich in een rij voor het toneel opst en één voor één werden zij voor de evange list geleid, want zoals hij verklaarde, waren alle kwalen, die de mensen hadden, één of meer duivels, die zich in het lichaam van de patiënt hadden genesteld. Mannen op kruk ken, een doofstomme vrouw, jonge meisjes, allen verschenen zij voor de professor. De mensen in de zaal werden uitgenodigd te zin gen en weldra schalde door de zaal: „Daar is kracht, wonderbare kracht in het dierbaar vload v»n bat Lam", welk gezang werd be- gelaM door tModzmklap, af en toe onderbro ken 4mv Md hwüiAuf»h-garoep. terwül dbde Na twee seances over de grens gezet. SAMENWERKENDE LANDEN, achtergrond de harde stem van de Brits- Indiër opklonk. De ogen van de blinden wer- den met olijfolie besprenkeld, gebrekkigen sche en i kregen olie op hun hoofd. De mensen, die sloten zit stonden te wachten, stonden gezamenlijk te bidden. Verschillende patiënten vielen gedu rende de behandeling flauw en werden op het toneel gelegd. Wanneer z{j bijkwamen vroeg Lam Jeevaratnam: „Hoeveel duivels waren er in uw lichaam?’* waarop verschil lende antwoorden volgden. Zo vertelde een der aanwezigen, zeven duivels in zijn lichaam gehad te hebben, een andere twee. Een man, die gesteund op zijn kruk het podium opwas gekomen, moest op bevel van de professor zijn kruk op de schouder nemen en trachten te lopen en het gelukte hem inderdaad enige passen te nemen. Terwijl het zingen doorging vervolgde Lam Jeevaratnam zijn sceanco, die door de politie werd bijgewoond. De Rotterdamse politie nam na afloop van de samenkomst de professor .alsmede de Chi nees en zijn vrouw en één der 1. comité een verhoor af. Het onderzoek van de politie tegen Sadhu Lam Jeeveratnam. heeft uitgewezen, dat de ze zich onder valse voorwendsels zich een visum voor Nederland heeft verschaft. Hij kwam naar Nederland, aldus de politie, uit sluitend om te prediken, doch dit gaf hem geen recht dergeiijke aanstoot gevende bijeen komsten te houden. Mitsdien is besloten hem ompiddellijk over dë grens te leiden. Hy heeft een visum voor Zweden. Hiermee is dus een vroegtijdig ^hde ^tornen aan zijn tournee zijn het i WESTERLING SA

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1