SCHOONHOVENSCHE COURANT 1 Twee Duitse uitlatingen. Oosten gericht worden. op verzoek van de Indonesische regering. zijn! ■aal I 1.7 - r J ARI 1050 Af OVERZEESE GEBIEDEN. De toestand in Indonesië. Dieven en smokkelaars DUITSLAND ver zijn OOSTENRUK te be- 1950 worden >rl •loon 293 Bovenstel h r van 1 FRANKf lafoon 469 i P. Tllanus 25 850 445 van voor 'ese landen communis- jrijkste be- tische ver- i rege. lap en t en ische in Azië zal rin{ bor. der Washint van L tvel tot waarsc van de ARI l| dn -Ude gealii» vredesve) Hoofdrad.; W. Ktrremuu 8. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN Tel. 207 (K 1823) Giro 13763 egen actie 2 ige bene sis of idstrijd groep, erekend. jsiagen. omdat zij te weinig i. De politie slaagde erin het lemen er kant janken Advertentieii 1 tot 15 millimeter tl .80. elke m.m. meer f 0.12, derde plaatsing tegen halve prijs. Familie berichten 10 cent per millimete i com- igeveer namen WAAR HET KONINKUJh GEZIN VERBLUFT NEDERL' van ..„jure, •gerlijke de wij- onze wetge- itie. jen luchtaa) ien gebruik Oregon iaar het inodige met tlzinnig ileveranties hebben ondertussen Iding ve, en met WOl ante srd er geheel was kort, da hier ziin. i krijgen. Thyssei 1939 dooi ■rklaren. an. ikt, n weer iet pu- be- rorm geen zorgen - a’""ri ming heeft besloten mede te wer- ropa kan die het dat nut- se carna- de ramen Pepizow- woning. Een se bankbiljet- t niet aan be- ”"n de geld- een saldo bases. ■rklaarde. dat Rusland oorlog ongeveer een de Stille Oceaan had laatste tijd niet ver te. dat de Amerikaan- was uitgerust uele Russische .laan. (chefs hebben de t het zwaarte- wereldstra- Azie verplaatst oordeel zou hct< schijnlijker ztfn. communistische van vriendsch; voor de duur var king. dan een kwart „in vriendschap” twee maanden van Mao Tse Toeng. de leider, en Wysjinsky, m buitenlandse zaken. BUITENLAND. „JFe zijn nog zo slecht niet”. irseveen komt van zijn idag 19 dezer te 12 30 ..idonesische regering, en Malakka op grote gesmokkeld. iur voor Indelit opgegeven. opkomst ir 'uilen van MS BLADZIJDEN. WOENSDAG 15 FEBRUARI 1956 AZe JAARGANG. No. 20. NIEUWSBIAD VD0RZUIIH1DUAND EN UTRECHT Broederoorlog? jaar later’ schrijft de »r: ..Vier jaar na de nige punt waarop stand zqu kunnen Duitse weekblad sver: Inderdaad, deze luit meer dan één ge- Maar bij hun streven i Garoet ingezet tej Deze Enij De Duitse doui een smokkelaffaire kaanse sigaretten oi ren vert die tuss» varen b ■Duitslai ''IwiTSERL C CART0-49l?j htse Tentwagen ipjes en een ien en te bevr. LEKKERKER. er IJsselkade ater. Tel. 151 Zon- iruitstre- Het pu- ïlling voor de om» regen van 2( Me\ wacht...o Europa te geven....”, onderzoek. CIGARETTENSMOKKEL IN NEDERLANDS® VRACHTWAGEN. lane te Wyler bij Kleef heeft met drie millioen Ameri- intdekt De sigaretten wa- ■borgen in een Nederlandse vrachtwa- tussen Zwitserland en Nederland reed, waren bestemd voor de zwarte markt i» West-Duitsland. HOE RUSLAND I)E JEUGD OPVOEDT. De Oost-Duitse radio zal voortaan ’s dags in plaats van kerkdiensten ,,vooi vende jeugdprogramma’s” uitzenden. bliek toont geen bijzondere belangstel kerkdiensten aldus de directeur van roep. Rusland en de Chinese c ng hebben een verdrag mdgènootschap gesloten dertig jaar. zo meldt radio Pekii Het verdrag, waarbij meer van de bevolking der wereld wordt verbonden, werd na twe» ierhandelen heden door I' inese communistische I Russische minister vai getekend. overeenkomsten hebben de volgen» DE KONINKLIJKE VACANT JE. Op het Kaartje is aangegeven waar het Koninklijk gezin binnenkort een va- cantie zal doorbrengen. Het vertrek uil Nederland is bepaald op a.s. Maandag ireau van de burgerverdediglng in da ?gon meldde, dat naar verwachting bin nen zestig dagen 6.000 vrijwilligers gereed zou den zijn om de observatieposten en centra voor positiebepaling van vliegtuigen te bezetten. Tevens wordt verwacht, dat te Washington 10.000 vrijwilligers over een paar weken ge» reed zullen staan. Vriendschapsverdrag tussen rood China en Rusland. Gistermic vertegenwoc Moh. Roem ten paleize. TERUGKOMST MINISTER VAN MAARSE- VEEN. Minister J. H van Maai reis naar Indonesië Zone uur op Schiphol aan. HERDENKING VAN GEVALLENEN. De Raad van Ministers heeft zijn goedkeu ring gehecht aan het plan van de Commissie Nationale Herdenking om op4 Mei w eer een al gemene herdenking te houden van hen. die voor de vrijheid van het vaderland gevallen zijn Dt hebben. in da iële Engelse v i. dat Dresd» gr Amerikaanse rdeerd. nadat tot tweernt ._oepetl dm ten een dringt i dringend tomen. In zijn boek .Vier j Fransman Jean Baurhier: oorlog schijnt het dat het en nog een Europese eenheid tot komen, een oorlog is". Het ..Schlüszel" schrijft daarover: bittere woorden zijn vani zichtspunt bezien, waar 1 Door de hevige regenval van de laatste paar dagen is het riviertje de Dinkel in Noord-Oost Twente buiten haar oevers getreden, met alle nare gevolgen van dien. De rijweg tussen Denekamp en Ootmarsum staat onder water (foto links). Maar ook Engeland is niet van overstromingen verschoond gebleven. Daar trad het riviertje Par rett in Wesl-Engeland buiten haar oevers. Verscheidene boerderijen Wer den door hel water geïsoleerd, en de bewoners moesten per roeiboot voedsel worden voorzien- GEVECHT IN ITALIAANSE KAMER. Zes Italiaanse afgevaardigden, onder wie een vrouw, moesten gistermiddag door de eerste hulppost van het parlement worden behandeld wegens bijtwonden. blauwe ogen xgen. en builen. Onder hen bevond zich, de minis- Zjj L ter van arbeid. Marazza. die door een munjfct in zijn duim gebeten was. Ong 50 tfrSevaardigden van alle partijen r aan het gevecht deel. •Amerika in de ban van oorlogs dreiging? De waarschuwingsapparaien tege< welke in de oorlog werde in de staten Washington en C jedheid worden gebracht, mi k is gewaarschuwd tegen „om jdheid". gouverneur van Washington. Arthui iden. <Jp alle Langjle en de gouverneur van Oregon, Dou- «las McKay, hebben het bevel tot het weer in Xm.n w«r gereedheid bi*engen van de waarschuwingsap- olkomen weer- paraten gegeven op verzoek van de minister van defensie. Johnson. Toen hij de mededeling reed, zei gouverneur anglie: ,,De regering heeft ong gevraagd dit te leen wegens de mogelijkheid van een con» liet”. Het bui staat Ores zestig shouden. t congres zijn a“ jd. waarmee Nc_ igen onderhoudt. De strekking van de i besprekingen zal dezelfde zijn als te 3estrijding van plantenziekten op sis en vereenvoudiging van j im- en export van planten iden van nog nl»t datgene werkelijk belanj ging. Daarnaast VeneMat Maandag, Wo»n»dog ■n Vrijdag. Prlji btj vooruitbeta ling f 1.85 pat 3 maanden. Voor Schoonhoven I 1.50 per kwartaal DURE CONFETTI. Terwijl de mensen bij het jaarlijks» val te Nice bloemen en confetti uit d< wierpen, strooide mevrouw Rene nich geld uit het raam van haar regen van Franse en Nederlandse ten kwam op straat nier, waar het langstellenden ontbrak. Het einde van i was een spaarbankboekje met e ’00.000 francs ■vrouw Pepizownich is opgesloten in af- iting van de uitslag van een psychiatrisch BINNENLAND. ROEM BIJ DE KONINGIN. iddag ontving de Koningin de hoge oordiger van Indonesië in ons land, en diens echtgenote, op een thee tische jeugd, als een poging, de aandacht van de Westelijke mogendheden af te leiden van opmars en manoeuvres der communisten in Azië. Men zc kaanse vlootstrijG.». versterkt moeten wol die in de Atlantis voerders hebben kaanse vlootstrijdl naar de Stille Oc Het vliegdekschii plaatst worden, weken een zware ei de Stille Oceaan ge Met het oog op de aanwt sische onderzeeboten in de Stille Oceaan, hecht men in bijzondere aandacht aan het brengen van Amerikaanse torpedobootjagers en het opnemen in de Amerikaanse vloot al daar van het nieuwste type duikbootjager. Fritz Thys ten van de klaard, dat hem do< zijn. Moi gentir Duit door mi d< rssen. eens een der rijkste magna- e Duitse staalindustrie, heeft ver- hij zijn eigendommen opeist, die ior de nazi's in 1939 ontnomen zouden )e wijze waarop deze herdenking zal plaats t, wijkt niet af van vorige jaren. Nieuwe golflengten. Nederland is gereed om de nieuwe golf lengten volgens het plan Kopenhagen op 15 Maart in te voeren. Als er geen bezwaren rijzen van andere landen zal van die datum ar het programma Hilversum I dus-worden uitge zonden op golflengte 402 meter, en het pro gramma van Hilversum II op golflengte 298 meter. UITBETALING OP SPAARBANKBOEKJES VEREENVOUDIGD. Nederlandse Spaarbankbohd heeft een e vereenvoudiging aangebracht in de re geling voor de uitbetaling op spaarbankboek jes buiten de plaats van uitgifte. Hierdoor heb. ben de 2 276.073 spaarbankboekjes met een ge zamenlijk tegoed van ruim f 1 100.000.000 alge mene geldigheid verkregen bij de ongeveer 400 kantoren der bijzondere spaarbanken In Ne derland Iedere spaarder kan thans zonder enige formaliteit tol een maximum van f 200 per week geld opnemen van .zijn spaarbank boekje op elk dezer kantorenl ongeacht door welke dezet spaarbanken het spaarbankboekje is uitgegeven. SNELLERE CIVIELE PROCEDURE? Bij het ministerie van justitie wordt een regeling voorbereid voor de wijziging bepaalde onderdelen van de civiele procedi zoals die m het wetboek van Burj Rechtsvordering is vastgelegd en voor ziging van sommige punten van ving op de rechterlijke organisal MINUUT STILTE. Alle verkeer te Dresden (Russische zo ne van Duitsland) stond Woensdag een minuut lang stil „ter herdenking van de wrede en zinloze verwoesting van de stad door Amerikaanse bommenwerpers, vijf jaar geleden”. De minuut stilte is bevolen door de premier van Saksen, de communist Max Seydewitz. In de communistische pers van Saksen is veel entiek geleverd op wat men noemt „de onnodige en lichtzinnige vernietiging van mensenlevens door de Amerikanen in d» laatste wereldoorlog". Een officiële Engelse woordvoerder heeft ve-klaard. dat Dresden op 13 Februari 19 door Amerikaanse machines werd gebombardeerd, nadat tot tweemaal toe van de Russische troepen, die ten Oosten van de stad vochten, een dringend ver- s de stad vochten, een dringend verzoek I zoek daartoe was geko om d» West-Europese verdediging te organise ren. onderschatten de Westersé militairen be paalde feiten, die van het grootste belang zijn. Zij vergeten ook dat wij (Duitsers) niet zo snel kunnen vergeten. De Duitsers, aldus gaat dit Duitse blad verder, vergeten het recente vet- leden niet Allereerst is er de herinnering aan de oorlog Ditmaal zijn het niet alleen de front soldaten die er genoeg van hebben, maar ook de millioenen vrouwen, kinderen en andere ..burgers", die teveel verschrikkingen doorstaan hebben om de gedachte aan ’n nieuwe oorlog te kunnen verwerken. Hij. die in Dresden. Ber lijn, Keulen of Hamburg om zich heen ziet, heeft voor zijn leven genoeg van oorlog. De Duitsers zullen geen broederoorlog voeren, verklaart het Duitse blad verder De stafofficie ren van het Westen hebben geen rekening ge houden met het fundamentele feit dat er zich geen burger in de Westduitse federale repu bliek bevindt, die op zijn medeburgers aan de andere zijde van de Elbe zou ’schieten Kan selier Adenauer zelf heeft door zijn gevaarlijke interviews met allerlei Amerikaanse kranten deze dubbelzinnig atmosfeer geschapen. Wij zo goed voor wensen echter onze krachten alleen voor de het volle pond VI-eedzame opbouw van Eurnna als de aandeel- altiuii be!luil de .Sehlasael", t allereerst de itse staat ongel- geeft China een lening op lange ter- i ter waarde van 300 millioen Amerikaanse irs voor aankoop in Rusland van industrië» litrusting. troepen zullen de vlootbash in Mandsjoerije verlaten en Rus zijn belangen in de havenstad Dairen Deze bepalingen worden van kracht ondertekening van 't vredesverdrag met >an of uiterlijk 1952. Beide landen zullen samenwerking met hun geallieerden van de wereldoorlog” een vredesverdrag met ian trachten te verkrijgen. lusland zal China zonder vergoeding de Ja. parse ondernemingen in Mandsjoerije overdra- gen. die in handen waren gekomen van Russi» sche economische organisaties. In diplomatieke kringen te Londen beschouwt men het nieuwe verdrag in vergelijking met dat van 1945 als een soort anti-climax. Men is van mening, dat de voornaamste overeen komsten. die bij de besprekingen bereikt wer den, niet in het verdrag zijn opgenomen. De oproeping van de voorjaars- SAMENWERKENDE LANDEN, ploeg 1950. j»l Op vragen van het lid der Tweede Kamer I de heer Fens (K.V.P betreffende oproeping f in werkelijke dienst van de voorjaarsploeg der lichting 1950 heeft de minister van Oor log het volgende geantwoord: De geruchten, volgens welke de voorjaars ploeg van de lichting 1950 niet in werkelijke dienst zal worden geroepen, is niet juist. De ze ploeg is wel van beperkte sterkte. De daarbij ingedeelde dienstplichtigen zijn in hoofdzaak bestemd voor de officiers- en on- derofficiersopleiding. Bij vier korpsen wor den in beperkte mate dienstplichtigen in wer kelijke dienst geroepen, die niet bestemd zijn voor kader-opleiding. Elke lichting, ook de lichting 1950. wordt beschouwd als een reservoir, waaruit naar behoefte wordt geput, zowel voor de jaars- als voor de najaarsploeg. Er - legenheid gegeven tot voorkeur vo<jr een d» slechts ten J kunnen hw langen van Nu de vc een geringere sterkt» ploegt is het ook d» gevallen met de op; ning te houden, omc_--- - dienstplicht te onevenredig zou worden ver deeld. Uit het vorenstaande blijkt, dat het niet in de bedoeling van de minister ligt de inge schrevenen. die voorkeur voor Indeling bij de voorjaarsploeg hebben opgegeven, om die reden vrij te stellen van opkomst in werke lijke dienst voor het vervullen van de eerste oefening. Helder of troebel De chefs van de Amerikaanse militaire itaven zijn in een bijeenkomst tot de con clusie gekomen, dat zij voortaan meer het oog gericht moeten houden op Azië. Tot nu toe heeft Amerika, zo zeggen zij. om de eigen veiligheid te versterken de Europe! gesteund in hun verzet tegen het ci me; voortaan zal Azië het belangr etrÜdingsgebied van de communisti overingszucht moeten zijn. Dat zeiden de stafchefs, in het openbaar wel en dat betekent dus dat zij zeker ie gezegd zullen hebben, wat van aclang is voor Amerika's verdedi- st men de uitlating van de stafchefs zo uitleggen, dat zij Europa lang zamerhand in staat achten voor zich zelf te zorgen, ook al geschiedt dat in de vorm van een Atlantisch pact, waaraan Amerika wa pens levert. Deze verdedigingsvorm is im mers zo. dat de stafchefs er zelf j meer voor behoeven te hebben. De kaanse reger ken aan de bewapening en Eur» wapens zelf hanteren, wanneer i tig en nodig acht. Die wapenl^vïciiiv«Go grote opschudding verwekt in het communis tische kamp en met geoorloofde en ongeoor loofde middelen wordt daar gepoogd, stem ming te maken tegen de wapenverschepingen. De havenarbeiders worden opgestookt de wa pens niet te lossen, de spoorweglieden moe ten de wapens niet vervoeren en het gehele volk moet weerstreven, dat het land bewa pend wordt. Zo willen de communisten het. Het is te voorzien, flat hun gestook weinig uitwerking zal hebben, omdat de communis tische invloed over het algemeen gering is. Hier te lande tenminste Maar ook in landen waar die invloed groter is. komen de wapen» op volkomen regelmatige wijze aan. Er is hier geen sprake van rebellie of van wapensmok kel. waarvan de communisten zelf bij voor komende gelegenheden overigens niet terug deinzen. Wij zeiden het boven reeds de wa pens worden slechts aangevoerd en gebruikt wanneer het volk dat nuttig en nodig acht De volksvertegenwoordiging heeft in over grote meerderheid besloten tot aansluitinf aan het Atlantisch pact, waaruit de wap» leveranties voortvloeien en die wapens dienen zeker niet voor een veroveringsoorlog: zU hebben daarentegen een zuiver defensief ka rakter. In de volksvertegenwoordiging hebben de communisten zelf ook afgevaardigden, die het spreekt vanzelf tegen al deze voor- ■tellen gestemd hebben. Toch zijn zij aange nomen. omdat dt democratisch tot uitdruk king gebrachte meerderheid van ona volk dat wenst De communisten hebben dus in een volkomen eerlijk spel verloren, maar ze wil len of mogen daaruit de consequentie niet trekken, dat zij zich bij bet meerderheidsbe- ■luit neerleggen. Zij jammeren over oorlogsophitsing en sto ken voor wild» havenstakingen met als enig zichtbaar doel het levendig houden van de ontevredenheid in eigen kringen en wellicht ook met het oog op de mogelijkheid van vis ten in troebel water, wanneer tenminste al enige vertroebeling door hun manipulaties zou ontstaan Zelfs dat is nog zeer te bezien, omdat blijkens recente vergaderingen onder alle niet communistische transportarbeVJèrs etn helder begrip voor de verhoudingen blijkt te bestaan. jmenteel woont hij met zijn .dochter in Ar- inié. Thyssen is een tijdlang lid van de Itse Nazipartij gewee’t. In 1948 werd hij een denazificatiehof als ..kleine oorlogs- nisdadigers geclassificeerd en hij werd veroor- leeld tot het afstaan van 15 procent van zijn bezttingen in Duitsland- In 1939 zou hij uit Duitsland uitgewezen zijn en volgens zijn zeg gen zijn toen zijn belangrijkste eigendommen aan Hitlers regering gekomen. Hü woonde aan de Franse Rivière toen de Duitsers Frankrijk binnenvielen. Volgens zijn jongste verklaringen zou hij toen 'n jaar in een Duits concentratie kamp gezeten hebben Hetgeen Thyssen thans terugeist is zijn aan deel van 200 millioen mark in de „Vereinigte Stahlwerk". Dit betekent een vierde gedeel te van het aandelenkapitaal van deze combi natie. Sedert de ..Vereinigte Stahlwerke" in een ïiquidatieproces verwikkeld zijn op last van de geallieerden, kunnen de aandelen niet verhandeld worden of overgedragen. De ..Stahl werke’’ schijnen er financieel zo goed voor te staan, dat alle crediteuren 1 uitbetaald zullen krijgen, evenals houders Herr Thyssen tracht confiscatie van 1939 door de Duit dig te laten vei De commissie van Amerikaanse stafchefs, die van een rondreis langs de Amerikaanse bases in het Westen van de Stille Oceaan is teruggekeerd, heeft in een geheim rapport president Truman haar mening over het tot ting staan brengen van de communistische uit- )en/. breidings-politie In Zuid-Oost-Azlë meege- De stafchefs maakten bekend, dat zij gene raal MacArthur, de geallieerde operbevelheb- ber in Japan, hadden gema^tigd in geval van nood het bevel over de Amerikaanse vlootstrijdkrachten in Japanse wateren over r» te nemen. Bradley zeide. dat Amerika in de s. Westelijke Stille Oceaan geen afstand zou doen van zijn militaire bases. Admiraal Sherman verklaarde. d kedert het einde van de oorlog kwart van haar vloot in gehouden en dat deze de sterkt was. Sherman zeidt se Stille-Oceaan-vloot zodanig t en opgesteld, dat zij een eventu» duikbootaanval zou kunnen afsla De Amerikaanse staf» conclusie getrokken, di punt van de Amerikaanse legio van Europa naar Z moet worden Naar hun t militair gesproken, waarschijnlijker zijn, dat elke crisis of noodtoestand in de huidige wereldstrijd tussen Amerika de Russische groep, het communistis> China meegerekend, zich voordoen dan in Europa. Zuid-Oost-Azië wordt beschouwd als het gevaariijkste gebied, in het bijzonder Indo- China. waar Amerika en de onder Russische invloed staande landen de twee elkaar vijan dige regeringen reeds hebben erkend. Men neemt aan, dat het gebied van Indo-China een van die zwakke punten is. waarvan Ache son verleden week zei. dat ze een onweer staanbare verlokking voor communistische in menging vormen. De stafchefs beschouwen het jongste Russi sche optreden in Oost-Duitsland. zoals de „sluipende blokkade" bij Berlijn en het plan tot het houden van een mars der communis- 'lartenziektenkundig congres in Den Haag. De onlangs te Florence gehouden vierde Europese conferentie, georganiseerd door het internationale comité tot bestrijding van de co loradokever. werd door delegaties van veertien landen bijgewoond a'smede door een delegatie van de F.A.O.. de' oedsel- en landbouworga nisatie van de verenigde volkeren Ter conferentie werd de organisatie van de bestrijding van de oloradokever in de ver schillende landen besproken. In principe is besloten, de werkzaamheden van het comité tot andere, van internationaal belang zijnde plagen uit te breiden, waartoe >uwd als een reservoir, waaruit naar in eerste instantie aan de bestrijding van de fte wordt geput, zowel voor de voor- aardappelmoeheid en van de San José schild- als voor de najaarsploeg. Er wordt ge- luis is gedacht. rabaja stun leid gegeven tot het kenbaar maken van Een voorstel voor een nieuwe overeenkomst naar Madioe 7 voqr een dezer ploegen: die heeft zai in »>verleg met de F A.O. nader worden gelost Ook ten doel zoveel mogelijk rekening te uitgewerkt en daarna worden besproken ge- - houden met de maatschappel|^e be- durende het congres, dat door de Nederlandse t de ingeschrevenen. regering in samenwerking met de F.A.O.. van oorjaarsploeg van de lichting 1950 26 April tot 3 Mei te ’s-Gravenhage ter gele- lere sterkte heeft dan de najaars- genheid van het 50-jarig- bestaan van de Ne- of w daarom niet mogelijk in alle derlandse Plantenziekentenkundige Dienst zal komgn opgegeven voorkeur reke- worden gehouden. vuurwan idat anders de druk van de Voor dit congres zjjn alle landen ter wereld antW( «.r- uitgenodlgd waarniee Nederland diplomatieke Fchee betrekkingen onderhoudt. De strekkir-J- te voeren besprekingen zal dezelfde zij.. Florence Bestrijding van plantenziekte! internationale basis en vereenvoudiging maatregelen die bij im- en export van en plantendelen in de verschillende l*n» kracht zijn. vieren hoogtij Diefstallen en smokkelarij nemen in Indo nesië verbijsterende vormen aan. Vooral in het havengebied van Tandjong Priok wordt op grote schaal gestolen. Dievenbenden tot een sterkte van vijftig man dringen de lood sen binnen en stelen alles wat los en vast is. De dieven treden zo brutaal op. dat zij zich van het bewakingspersoneel niets aantrekken en de gestolen goederen op klaarlichte dag wegvoeren. Deze week werd op een nacht een wagen met koffie, die op het station te Soe- rabaja stond, door dieven achter een trein ien gehaakt en bij aankomst aldaar Ook op de ondernemingen nemen de koffiediefstallen op onrustbarende wijze toe. De administrateur van een onderneming had verschillende malen de republikeinse militai- ‘ïn in de omtrek opgebeld en gevraagd, wanneer een roversbende goederen zou opeisen, gebruik mocht maken van vuurwapens. Hij kreeg echter geen duidelijk >ioord. Toen op een dag een bende ver scheen schoot hij de twee leiders neer De nc dieven gingen op de vlucht, maar de admini- vallen strateur kreeg geen pluimpje van de T.N.I. Zullen’ii Integendeel, hij werd gearresteerd en in de in gere£ gevangenis opgesloten. En de republikeinen b]2ek hebben nog krasser maatregelen genomen, die ZOrgdhe er sterk aan" doen denken, dat zij de benden de hand boven het hoofd houden. Op alle Lanelie6 ondernemingen hebben de T.N.I.-ers namelijk aiastvir de wapens in beslag genomen, 2 X d ^4- soneel van die bedrijven nu volkomen weer- üe aandacht mod Op net 1°De"'Nedorland,e torpedojager ..EverUen". heeft in de Zuid-Chinese Zee voor een mil- x Rusland maakt in het Westen daar er tussen Java slechts schijnbewegingen. schaal k0"‘c In een van zou van oordeel ztfh. dat de Ameri- d vlootstrijdkrachten i» de Stille Oceaan irden. zftfs ten koste van ische OceaaB Militaire.tfoord- bevestigdrWat reeds Ameri- ikrachten uit de Atlantische Jceaan worden overgebracht, ip ..Sicily" zou half April ver- tcrwyl in de eerstkomende _»n een lichte kruiser naar jedirigeerd ■>»uden worden, de aanwezigheid van Rus- wateren van de militaire kringen middag enkel plan tot het over- kort en kleir torpedobootjagers* oedsel ontvii ceeboten hecht mer indacht aan 1 Amerikaar nemen in de i het nieuwste kaanse duikboc Actie tegen Daroel Islam. de omgeving van Garoet heeft'de T.N.I. zuiveringsactie ingezet tegen de benden van de Daroel Islam. Deze actie zou eensuc- ""svol verloop hebben. Enige bendeleden wer- 1 gevangen genomen. De Indonesische politie heeft te Bandoeng opnieuw een aantal arrestaties verricht. Soe- nario. lid van het parlement van Pasoendan, die lid was van de delegatie van Pasoendan ter Ronde-tafel-conferentie en twee politie commissarissen werden hier in hechtenis ge nomen. Hoewel in verband met deze arresta ties geen officiële inlichtingen werden ver- strekt, neemt men toch algemeen aan, dat zij in verband staan met de kwestie-Westerting. In de gevangenis te Medan hebben Zondag- ond< middag enkele honderden gedetineerden alles Chir in geslagen, omdat zij te weinig de I- --dngen. De politie slaagde erin het te Moskou oproer te onderdrukken. De twee de inhoud: Rusland 1 mijn dollai Ier en spoorwegui De Russische Port Arthur ,j> land zal zijn opgeven r na de Jap! „in 1 tweede Japi Ri

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1