I I - Ijzeren gordijn onmisbaar voor Russische tyrannic. •%- lenbank t I landel g 1 ordt Russische Watervervuiling eist spoedig maatregelen. s VARI 1850 Storm en loods. maar ook liever gezamenlijk te In de BUITENLAND. ru” I fl er helpen de wat it dt Bestuur. 3l ebruari; jhruari; Februari; 23 Februari; *bruari. 'ij hua eleerd, trouw snd ’s mor- 1.305 uur. m 68 uur. w watervlieg» pte het. Een e over het iter zijn mi- EN ehang eerst» Maart ieder» id een ioeling ligt op in verenigde /erband met itschap en gordijn rondom minder volledig en non z van pvt (blijk c toe om toestand in. >or is iokje De t de vergi dat het de beide bijeen te ....pen de mindt spoedig overleg iele kabinet. r spaarbank- amilienamen» partijen uit de moeilijke tijd van voor de souvereiniteitsoverdracht niet mok kend blijven critiseren alleen omwille JAARGANG. Ne. NIEUWSBLAD VDOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT s~ SCH00NH0VEN5CHE COURANT sf Scboonh..», Hootdred.: W. Kerremu» S. i W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN T.1, 807 <K W»> Giro 137M zeic_ -t zelfs e :hap kan in het jn onmi W..SÏÏ». SS” i» m Djakarta—Amsterdam, pas. U Ti- °*t tuys Djakarta—Rotterdam 16 2.45 i Portsaid. ikend ei on- wan- reini- 'voor- Volgens de ..Schweizerische Handeleer ?n irrotf- worden onderhandelingen gevoerd tusset vater kan wor derland en Zwitserland over het plaatsei het rioolwater - e>= “‘"IntiS’ bS'e'n -- nillioen Zwitsere francs met een 1_„ 10 jaar. De opbrengst der lening ‘b aflossing van eerde. .Upland opgenomen bar Het t vroege morgen van repatriërende militairen "haven van Rotterdam w De ontscheping van d< onvoorziene omstandighi des morgen te 8 00 uur. Het tro< - loop van «.atv. in de haven tijdstip van ont rie rekening- entebyschry- ocht dit als« ioen. .3 vorde- jaien op lakt wer- diep be- *rvaa nog ten. rika ge- itulatie van de belang- dat' is te- regerings- hebben gedurende twee tot vijf aan de nieuwste vindingen op van de militaire luchtvaart en op van de marine. ..De meesten we- dan vele van onze eigen generaals ie verklaring verder. De Amerikaanse cht deze Duitsers thans over te ha- Amerika te vestigen. worden in het werk gesteld deze jnistische elementen" zoals ze irden betrekkingen te geven aar anse universiteiten. oende ge. -lokkade x van China' zamerhand macht tegc besloten is sche waarin idealen en vei de Westerse le Hoffmai het aan te overdi nistische in de Belgische volksraadple ging op 12 Maart De Belgische prins-regent heeft het uitvoe ringsbesluit met betrekking tot de wet over het houden van een volksraadpleging inzake de terugkeer van koning Leopold naar België ondertekend. De volksraadpleging zal worden gehouden op Zondag 12 Maart. gen was van Amerika gen door de htburo op ren trachtte nige wijz< ernstig be Ofschooi Russische jbasis. Dit alles is zeer ver- Prinses Marijke, die Zaterdag haar (et blijkt, dat de oppositie- derde verjaardag viert. een were ;en te st plaats ïrwachtii. levenswijs an vervolgde: het juiste eind. kijven met betrekt bedreiging tegen wereld." DUITSLAND „WENST" WEER IETS. m redevoering van Verkeer. het Duitsland aan insportdiensten Ki den. Hij zeide. onmogelijk is Duitsland te noodzaken altijd buitenlandse zeeschepen te gebruiken. Toen wy in ons vorig nummer een van de oppositie, maar dat zy het lands- hoofdartikel afdrukten over het com- belang weten te stellen boven het eng munistlsch misbaar ten aanzien van begrepen partijbelang. Omgekeerd kan de Amerikaanse wapenverschepingen hetzelfde gezegd worden van de rege- naar ons land begon minister-president ringspartijen, die geen wrokgevoelens Drees tezelfder tijd aan een redevd^- tegen oude tegenstanders blijven Roe ring in de Eerste Kamer, waarbij het- steren, maar ook liever gezamenlijk zelfde onderwerp ter sprake kwam, het land willen dienen. Dr. Drees is een zeer bezadigd man, maar bij dit onderwerp heeft hij toch laten stroi 1 geven, ing van .plossing hiervoor h briek te De Krim in met het afvalwater -- boeren, met wie de fabri*'* eenkomst heeft aangegaan. de bevloeiing enigszins als e wijl het water door de gront VSS-fiiü ta kaasfabrieken in ’tot -J“b enorme «n’spuien. l, wanneer men leze wei bevat i. Een gedeelte ïipoeder. terwijl r en meer wei als veevoeder gaan en. Maar nog altijd worden millioenen wei in kanalen of riolen gespuid, om- - mdere bestemming voor heeft, t de. wei spoedig tot rotting dus- niet .er uit van de WesV deze naar n beter zal e vestigen .a..dse industrieën, aangezien de laatste rondstoffen moeten importeren en i ervaren en doelmatig zullen werkv... dient te worden overwogen, dat. indien -?herming vaji de export van eigen in- iducten de invoer van soortgelijke zou worden beperkt, hier- Jort van Nederlandse agrari- .u,uu>»isch zou worden ver- bij noodzakelijke in- le erop moeten wor- het zal worden beperkt ten i verwachten is. dat “ieën zullen kunnen regering trad gaat len. zich in 1 Pogingen v inti-commui- „..loemd worden bet verschillende Amerikaai uits- aanvalsplannen? Baron’Kronacker. de Belgische liberale oud- minister hééft in een gemeenschappelijke ver gadering van de Belgische parlementscom missies voor defensie en buitenlandse zaken verklaard, dat ..een Amerikaanse oorlogslei- der” hem bij zijn bezoek Jian Amerika had cegd, dat het Russische leger zich gereed- iakt om West-Europa op zijn laatst ln 1952 van deze Amerl» niet rische ex- 1 ering nog- „ant dat vesti- gene Nederland niet mag industrialisatie, welke n de West-Duitse industrie „_jn bestaansmogeliikheid zal bieden. Bovendien wordt lelijkheid tot export van I* -vka producten naar Dui gebaren aan de volksvertegenwoordi ging duidelijk gemaakt „dat de rege ring niet van plan is te bukken voor de communistisch» In dat laatste woord kwam de pre mier tot dezelfde conclusie, als die. welke wij in ons vorig nummer here- het regeringsbeleid deneerden. vastberaden is, des Maar er was meer in de rede van dr. hebben de stormkrachten. Drees, dat de aandacht verdient. Hij had meer in overeenstemming met zijn natuur een verzoenende hand, hem van de zijde der anti-revolutionai- ren toegestoken, gegrepen. Voor het eerst sinds de bevrijding was de Eerste Kamer in de gelegen heid geweest algemene beschouwingen over het .regeringsbeleid te houden, ronder dat net debat overschaduwd word door de Indonesische kwestie. Zoals men weet had de a.r. party steeds een scherpe oppositiehouding aange nomen, waar het ging om de gedrags lijn, die de regering volgde ten aan zien van de verhouding tussen moe derland en voormalige koloniën. Nu die steen des aanstoots de toenadering tussen de oppositie en de regering niet meer in de weg stond verklaarde de ajn. fractieleider in de Eerste Kamer, de heer Anema dat zijn partij de re gering een hand wnlde toesteken. Hij zeide, dat een verbreding van de kloof tussen a.r. en katholieken niet in het landsbelang zou z|jn en dat er tussen de tg. en de p.vd.a. voldoende „aanra kingspunten zijn”. Voor de binnen landse politiek wilde hy een voorbeeld nemen aan de internationale beginse len die een samenwerking tussen uit eenlopende eenheden voqrstaan. Op diezelfde manier achtte hy samenwpr- plking tussen megering en voormalige oppositie mogeljjk. Minister-president Drees antwoordde prof. Anema, dat in 1945 getracht was een nationaal kabinet samen te stellen, doch dat de a.r. partij daaraan toen niet wilde medewerken. De regering dacht er evenwel niet aan de nu toege stoken hand terug te slaan en zij was zeer verheugd over deze toenaderings poging. Met het noemen van de benaming „nationaal kabinet” gebruikte dr. Drees een omschrijving, die ook het c.h. lid Kolff had gebruikt, toen hij op soortgelijke gronden als de azr. woord voerder pleitte voor een verbreding van de regeiringsb»-’.-. heugend. He te v waai over internationale leven in de vrije 1.- Russische volk van de rest geslóten gehouden wordt o dat er in Rusland een einde beitje, dat Amerika en andere vrije volkeren van uien tegen Rusland samenspannen en om de wer- hanf In kelijke toestand in Rusland voor vreemde nen tornt ogen verborgen te houden. hun Tijdens zijn bespreking van het Amerikaan- Om deze g< se regenngsvoorlichtmgsprogramma. dat zijn den. is het cht) alleen mag vertakkingen in alle delen van de wereld t imde natuurlijke heeft, wees Sargeant erop, dat de Russische dijn is hierin zeer stgesteld dat de regering meer uitgeeft om de radio-u<tzen- Het ijzeren gordijr J: :lyts- dingen in de Russische taal van de ..Stem van voor vreemde ogen de we- Amerika" te verstoren dan de totale kosten Rusland verborgen te houd-~ van. dit station bedragen voor alle uitzendin- mogelijk in het buitenland naar de gehele wereld. Naar zijn mening loof te doen vinden van het i dit wel een bewijs ervan dat de Stem Russische arbeiders. Het stelt erin was geslaagd door te drin- en de Cominform in staat de ijzeren controle, welke het Po- reld een bedriegelijk beeld te de geest van de Russische volke- vredelievende Rusland. Het mo vhtte uit te oefenen en wel op zoda- toegegeven worden dat het ija >jze dat het Politburo zich hierover werkt en zelfs goed werkt, bezorgd maakte. >n het ijzeren gordijn rondom de Toch nog een gouden eeuwt satelliet-staten minder volledig en Jn Mn toe5praak lot cen geKlschap rikaanse studenten, zeide Paul G. Hoffman, de Directeur van de Marshall-organisatie (E C A.). dat het beste, wat de huidige gene ratie kon hopen was, dat de vooruitgang wel ke tot dusverre gemaakt was. de mensheidin staat zal stellen nog verdere en vluggere vooruitgang te maken. Ik ben van mening, dat de mogelijkheden, welke de toekomst in zich bergt, onuitputte lijk zün. en het zou zeer goed mogelijk kun nen zijn, dat de atoom-eeuw een gouden eeuw zal worden, waarvan de mensheid reeds eeuwen lang heeft gedroomd. Hoffman gaf een overzicht van de ringen welke in de afgelopen 50 ja geestelijk en materieel gebied gemat* den en liet hierop volgen dat het treurenswaardig is dat de wereld hier' nU^volledig de voordelen kon geniete Wze vrije gemeenschap en alle vrije ge meenschappen worden thans ernstiger be dreigd dan te eniger tijd in mijn bestaan, zei de hij, en deze bedreiging is maar al te waar. In dit verband haalde hij de woorden aan van Ward, een Engels* econoom, die gezegd had: Hoe veel meer waarschuwingen heb ben wij nog nodig? Is Griekenland niet vol doende geweest? Of Tsjecho-Slowakije? Of de blokkade van Berlijn? Of de ineenstorting a? Waarlijk wij horen nu zo lang ui te weten dat wij in Rusland een jenover ons gesteld zien, welke vast sloten is een wereldorde van communisti- le instellingen te scheppen, een wereldorde geen plaats meer zal zijn voor de 'ingen en gewoonten van Barbara Ward heeft 1. Het is niet mogelijk kking tot de commu- m de vrijheid overa’ ijn woonplaats gleve industrialisatie i gegaan v?r' trie hat waarmede de In- zou hen jn de jonge staat de idee modern land te Duit8e j ,n Zij ondervindt bij het vervullen van aan zichzelf gestelde taak vele moeilUk- Van de actie-Westerling zeide minister Van MS Deze^ctie is alleen maar schadelijk en zal •teen enkel nut voor wie dan ook afv-— s gebeurtenisseh in Bandoeng zij.. - een alleszins bevoegd Nederlands waarnemer beschreven als een bruta*®n zinloze moord- P*De minister verklaardè i zullen plegen met het geh» Morgen komen twee troepen schepen binnen. Treedt Acheson af? De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken. Dean Acheson, zal waarschijnlijk bin nen zes af acht weken aftreden Dr Philip Jessup, de reizende ambassadeur resident Truman, volgt Acheson vermoe- op- Een woordvoerder van het Amerikaanse mi nisterie van Buitenlandse Zaken heeft het be richt over een eventueel aftreden van Acheson als ..nonsens" bestempeld. ,.3t water zwart en stink is zelfs niet mogelijk om wei •dund in de riolen te laten weglopen. „_»r het rioleringsstelsel een biologische ring ging heeft. Dit stelsel, dat in meer dan •inl- ’fiattelandsgemeenten wordt toegepast, is v< al daar van betekenis, waar men geei wateren heeft, waarop het rioolwater ka den afgevoerd Men laat dan in 1 na bezinking van het vaste vuil bepaalde bac- t ontwikkeling komen, die de over- jvende verontreinigingen in letterlijke zin „op-eten” Matffwanneer het rioolwater veel wei bevat, kunnen die bacteriën er niet in blij ven leven en komt er dus van de reiniging niets terecht. Het onschadelijk maken van wei is daarom een uiterst moeilijk vraagstuk. Ankt.rt Grote moeilijkheden heeft men ook op te los. w.r in «en bij aardappelmeelfabrieken Al nemen nnni meeste van deze fabrieken vrij omvangrl. al wni.rvArvui maatregelen om zo min mogelijk stoffen in 2* kanalen te laten stromen, die tot rotting aanl «rnnrthX van din8 kunnen geven, treedt toch vrijwel te De Krijn in Overijssel gevonden, het afvalwater akkers te bevloeien •ren. met wie de fabriek daartoe een over- ikomst heeft aangegaan. Voor het land werkt bevloeiing enigszins als een bemesting, ter- jl het water door de grond wordt gefiltreerd tenslotte gereinigd in sloten en kanalen >mt. Maar er zijn ook chemische industrieën. serijen. groenten-conservenfabrieken. groenk-..- Veilingen en niet te vergeten vele gemeente lijke riolen, die in hevige mate vervuiling van het publieke water veroorzaken. Zoals gezegd neamt deze vervuiling door de groei van de be volking en de uitbreiding van de industrie snel toe. Zo snel, dat er een verontrustende(toestand is ontstaan en wettelijke regeling van dit ge- bijeer hele vraagstuk thans in de naaste toekomst werjpi onvermijdelijk moet worden geacht SPOEDIG CHINEES-RUSSI8CH HANDELSVERDRAG. Radio-Peking heeft Medegedeeld, dat bin nenkort het sluiten v.m een handelsvefdrag tussen het communististhe China en Rusland kan worden verwacht. Thans worden, te Mos kou besprekingen over dit handelsverdrag ge voerd. Duitse geleerden in Amerika weten teveel Amerikaanse regering durft hen niet naar hui» te laten gaan. ”2““>nderd geleerden, die naar Amerika bracht gijn uit Duitsland na de capitulatie het Derde Rijk, weten zoveel van ck bc. rijkste Amerikaanse militaire geheimen. ..we hen njet kunnen toestaan naar huis rug te keren”. zo*1uidt een officiële r< verklaring. Ze hebben gedurende twet jaar gewerkt aan de nieuwste vindi het gebied van de militaire luchtvaart het gebied van de marine. ..De meestel iv.i meer dan vele van onze eigen ge zo gaat de verklaring verder. De Amt -r. TUitsers y Duitsland bedreigt de agrarische export. elke aanstonds na de be- ...tworpen voor een inten- ..„ustrialisatie van ons land is menuit- van de gedachte dat de Duitse indus- lar vroegere positie op dit terrein rnemen. Thans gaat men echter uit van een vlug herstel van Duitse industrie. Dit betekent, dat alle waarschijnlijkheid goedkoper en beter kunnen produceren dan de nog te vestig»” Nederlandse industrieën, aangezien oe lauisiu de grondstoffen moeten importeren en min- vV, °n der ervaren en doelmatig zullen werken, "'acht zij Voorts dient te worden overwor J ook afwerpen, ter bescherming van de expoi zijn mij door dustriële producten de invoer - Duitse goederen r~'- -J*- mede ome de export van sche producten automatisch - minderd. Derhalve zal bij dustrialisatie hier te lande r den toegezien, dat zulks zal worde,, tot bedrijven, waarvan te verwachten zij met de Duitse industrieën zullen kum concurreren en dat zulks derhalve i ten koste van de Nederlands agrari troepenschip ..Cheshire" wordt in de port. Derhalve zal er bij*3e reger morgen van Zaterdag 18 Februari met maals op aangedrongen woRten, uit Indonesië in de ging van industrie in Nederland verwacht leiden tot economische de .Cheshire" begint door het herstel van heden voorbehouden in de toekomst geer. Sen'ch™ “zïiderkruU- wordt ln d« daardow de“moBl1|k i Zaterdagmorgen 18 Febr eveneens deriandse agrarische van Rotterdam verwacht. Het l®nd belemmerd, itscheping van de ..Zuiderkruis” Js voorlopig vastgesteld op Zaterdagmorgen 11 Atlantis Djakarta—Amsterdam 15 540 M. O.ZO Guardafui. Dorsetshire Johan v. pass. 15 Pasteur Djal N.N.W. Pei Tabinta Djal nister re Willem Rt uur van AFVLOEIING VRIJWILLIGERS BIJ DE MARINE. In verband met de \fcnselijkheid van hun afvloeiing moeten alle *>g in dienst van de Koninklijke Marine zijiw oorlogsvrijwilligers indien zij medisch geajtikt zijn, uiterlijk 1 April 1950 de dienst hebben verlaten met uit zondering van hen. wier dienstverband, dat door bijzondere redenen langer dan normaal is aangegaan, op die datum bnog niet is geëin digd en van de in Indonesië dienende oor logsvrijwilligers. die in verband met de uit zending van hun gezin pp rijkskosten voor «en vierjarig verblijf aldaar zijn aangewezen. REPATRIËRENDE MARINIERS. tegenstelling met hetgeen bij hun ver is medegedeeld, zuilen de mariniers, die •aren met het troepentransportachip .a van Oldenbarnevelt" en op 21 Fe- te Ami le wijze t hun 1 In tegenstelling - trek is medegedeeld, z thuisvaren met het „Johan van Oldenbarnei bruarie te Amsterdam worden verv normale wijze direct na ontscheping bus naar hun woonadres worden vei PRINS BERNHARD IN RK> E” Prins Bernhard is Woensdagm-- zes in Rio de Janeiro aangekomen. Vierhonderd cafe's met verlof-A minder Ongeveer 400 café s met verlof K zul met ingang van 1 Mei moeten verdwijnen, de in 1932 nieuw ingevoerde drankwet komt een bepaling voor, vermeldende dat een ver lof-A (dat is voor zaken waar zwak-alcoho- lische dranken worden verkocht) alleen - worden verleend aan zogenaar personen. In 1932 werd vastgestc,^ toen bestaande verloven op naam van reel personen tot 1 Mei 1950 konden blijven be staan. Niet overal in het land zal het verdwijnen van de 400 café's gelijke gevolgen hebben, want de wet maakt onderscheid tussen ge meenten waar het maximum aantal verloven reeds is bereikt of overschreden en gemeen ten waar dat niet het geval is. Het grootste aantal verloven zal komen te vervallen in gemeenten, gelegen in Zuid-Lim burg. het Zuidelijke deel van Noord-Brabant en in Zeeuws-Vlaanderen. Zwitserse lening aan Nederland? Volgens de ..Schweizerische Handelszeitung" worden onderhandelingen gevoerd tussen Ne derland en Zwitserland over het plaatsen van Zwitserland, ten behoeve van vt zou een lening betreffen van 50 millioen Zwitsere francs met een looptijd van 10 jaar. De opbrengst der lening zou be stemd zijn voor de aflossing van eerder door Nederland in Zwitserland opgenomen bank- credieten. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD. Binnen korte tijd is de aanwijzing te ver- jn_ wachten van de organisaties, welke de leden xan de sociaal-economische raad, die zal wor- den ingesteld ln het kader van de Publiek- rechtelijke Bedrijfsorganisatie, zullen benoe- V*e men. De raad zal bestaan uit 45 leden, van k wi« de regering er 15 zal benoemen. De aan n vrijwel steeas de wuzen werkgevers- en werknemersorga- op. Een aardige nisaties zullen ieder 15 leden benoemen, zo- lardappelmeeifa- dat het totaje aantal leden 45 wordt. I gevonden, door Het llgt in de bedoeling, dat de eerste zit- van tingsperiode op 1 April zal ingaan. Binnenlandse leningen. De Tweede Kamer heeft zich verenigd met het wetsontwerp, waardoor de minister van Fi nanciën machtiging verkrijgt tot het sluiten van binnenlandse leningen tot een gezamenlijk nt”®‘ beloop van anderhalf milliard gulden. VERENIGDE VERGADERING DER STATEN-GENERAAL. voorzitter der Tweede Kamer heeft in rgadering van gistermiddag medegedeeld in de bedoeling ligt op 28 Februari Kamers in verenigde vergadering roepen in verband met de wetsont- inzake regentschap en ’•'ogdij over fer|ar*Be koning- BINNENLAND. De snel toenemende dichtheid van bevolking over, waardoor het brengt in ons land een hand over hand erger wordt Het is zelfs wordende vervuiling mee van de kanalen en ri- verdund in de riolen te vieren. Vooral daar waar geen riolering bestaat neer het rioleringsstelsel of althans vele fabrieken niet op de rioleri“' - zijn aangesloten, neemt de water-’ ging vormen aan. die voor een got de maatschappij onduldbaar zijn. Tot nu toe wan men daartegen geen afdoende maatrege len nemen, daar er geen wet bestaat, die het vraagstuk van het afvalwater regelt. De Pro- i^rién tot vinciale of Rijkswaterstaat kunnen wel bepaal- blijvende de eisen stellen, wanneer men afvalwater op ..op-eten” publieke wateren wil lozen en de gemeenten kunnen zowel aan de Ifend van de Hinderwet als met eigen politie-verordeningen iets berei ken. maar het is reeds gebleken, dat deze ver brokkelde wettelijke voorzieningen ontoerei kend zijn. Sinds tientallen jaren doktert men dan ook aan een plan om een „rlolen-wet" in te voeren, teneinde met ryksvoorschriften paal en perk te kunnen stellen aan de watervei ling. Vele en grote belangen moeid. zoals volksgezondheid, het vee. drlnkwatervoorzienii visserij en toerisme. Al aarzelt men nog steeds dit euvel bij de kop te pakken, wel is binnenkort te verwach ten. dat de autoriteiten op grond van de be staande voorschriften meer zullen gaan ingrij pen, wanneer sommige industriën blijven voortgaan afvalstoffen zonder maatregelen te nemen om deze onschadeiijk te makenDit is bijv, het geval, wanneer de kaasfsbri*'' de maanden van de grote productie massa's wei eenvoudig in de kanalen Wei is de vloeistof die overblijft, van de melk .kaas maakt en de veel melksuiker en melkzouten daarvan wordt verwerkt tot wei de boeren meer en meer wei als gebruiken. Maar nog alt ij tonnen dat men er geen ant In de kanalen gaat >or dat ..ec bij zijn gezegd, dat het Rt maakt om West-Eu »an te vallen. -Lronacker zou de naam kaan niet hebben genoemd. Russische vliegtuigen boven Scandinavië? Burgers van de Zuidzweedse stad Malmö hebben hun kranten opgebeld met de mede deling. dat zij vliegtuigen bovên de stad heb ben gehoord Er waren echter geen Zweedse of Deense militaire of burgervliegtulgen bo ven de stad. De Zweedse luchtmacht en lucht verdediging heeft geen vliegtuigen waarge nomen. In Denemarken deden ook dergelijk» geruchten de ronde. v“ °P re* Howland Sargeant, waarnemend Amerikaans minder ondoordringbaar is. is men bezig dit - ’«rwacnt. op staats.secretaris van Openbare Aangelegen- ook te vervolmaken, aldus Sargeant. „r-il per auto- heden. heeft in de loop van een rede te Chi- Terwijl hij erop wees, dat het ijzeren gor- -cr- vervoerd. cag0 verj{jaard. dat het Russische regiem zich dijn even werkelijk is alsof dit van staalplaat DE JANEIRO, van de wereld door een ijzeren gordijn heeft was gesmeed, vroeg hij zich af wat de be- middag om half afgesloten om te voorkomen dat het Russi- doeling van Rusland was geweest om deze sche volk de waarheid te weten zal komen hindernis op te werpen tussen het Oosten en internationale aangelegenheden en het het Westen. Hij zeide. dat Stalin zich ervan de vrije landen. Hij zeide. dat het bewust is, dat zelfs een dictatuur geen macht t van de wereld af- en zeggenschap kan behouden, zonder toe- om te voorkomen, stemming van het volk en dat daarom het ie komt aan het fa- ijzeren gordijn onmisbaar is. Het voortbestaan dere vrije volkeren van de dictatuur over de Russische volkeren »n om de wer- hangt ervan af of deze ervan overtuigd Jcun- voor vreemde nen worden, dat de andere (vrije) volkeren „uU vijanden zijn en tegen hen samenzweren. deze gedachte in leven te kunnen hou den. is het nodig het Russische volk van de buitenwereld af te snijden, en het ijzeren gor dijn is hierin zeer goed geslaagd. Het ijzeren gordijn dienst er tevens jemde ogen de werkelijke toes- verborgen te houden. Daardoor is het in het buitenland het sprookje ge- doen vinden van het paradijs van dë - ~beiders. Het stelt het Politburo rest van dewe- geven van het noet inderdaad -jzeren gordijn bevolking land erger tanalv. lering de ri -verontrei— ied georden- Tot nu le maatrt r alle uitzendin- laar zijn mening »n dat de Stem jeslaagd door te drin- en d itroleL welke het Po- reld volke- wel op zoda- zich hierover van aefen in de Eerste Kamer, waarbij het- steren. Waardering voor republiek Indonesië. Mr J H. van Maarseveen. minis*— asngelgenheden en Overzeese gistermiddag tegen 6 uur ln zijl ln Utrecht aangekomen. ..Wet mij het meest getroffen héél telde de minster. ,.ls de ernst w donesische regering tracht van een ordelijke, welvarend en maken Zij ondervindt bij h iana willen menen. Dr. Drees is een zeer bezadigd man, Juist in verband met het onverkwik- hedni maar bij dit onderwerp heeft hij toch kely’k geschetter van de communisten, met stemverheffing en met geagiteerde ook in de Eerste Kamer, doet het goed gebaren aan de volksvertcgenwoordi- te kunnen waairnemen dat meer beza- gee •jing duidelijk gemaakt „dat de rege- digde partijen zich niet door vermeen- De .ing niet van plan is te bukken voor de tegenstellingen laten scheiden maar de communistische terreurpogingen”. rustig naast elkaar gaan staan om het J J schip van staat door de woedende stor men van deze tijd te loodsen. Hoe meer '1 eendrachtig en des te minder kans

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1