4 SCH00NH0VEN5CHE COURANT r tl I I Sr IHUIS 2T Tachtig procent der wereldbevolking lijdt honger. a y JARl 1950 ’DZIJDEN. I r Koninginnedag op 1 Mei. OVERZEESE GEBIEDEN. de Aantal faillissementen le ink lipins 2T BESTUUR sonen komstif SAMENWERKENDE LANDEN. Prinses Marjjke ontving ter gelegenheid •nplak- ooven INHEN BUITENLAND. Emigratie naar Australië door de lucht. Advertentleii 1 tot 15 mlUlmatar f 1.80, elke m m meer 10.12, derde plaatsing tegen halve priji. Familie, berichten 10 cent per millimeter kind” van de Verbindingsdienst, ge schenken. algemeen v wel degel ijl moest re riode. D; kiezinj weer i LAATSTE ONDERDEEL VAN 7 DEC.- DIVISIE THUIS. van zal lan- Here af- Zonder ■peciale Arnhem ••HHEN eersn: Meer opgeó betaal niet? 7r<s P- ’DZIJDEN. WOENSDAG 22 FEBRUARI 1950 82e JAARGANG. No. ZS. NIMLAD VOOR ZUIDtiOLLAND EN UTRECHT Hoofdredj W. Kerremuu fc W. K. VAN NOOTBN, SCHOONHOVEN Tel. 307 (K 1823) Giro 13763 De Mini ar de Mei. - uur dv< ior zov' gere pu rzocht ft overt volgd, 1 igen aai jrdiei van ht meeste regeri .oester en v nongerende u dé 7 ommant s verhei missen w.d m wij hen e t enkele oget kantore van de irnhcm. gepost: WAT GEBEURDE ER MET HET VEE VOOR PERU? te de t )r- de i Asal na 1 reder.- De be l°ch in het 1 d?‘ World" .lij ze hebben slechte ver- Ziedaar twee belangrijke oorzaken alleszins onaangename positie waar- niet gedemobiliseerde militairen on. zijn gewoon lijkheden. Bijna nooit zijn zij diplo- i zij groot-industrië- J in 1900 in Berke- moeder was een in Los Angelos. PRINSESJES TE AANGEKOMEN, iana is gistermorgen met te Sankt Anton aangekon is óe Nederlandr- t telegram van ste wensen voor ichten zouden aan dezij- iet bekend, r-»V rnemen. hoe velke gevol- leviezenpositie ing. Als uatum. heer Posthumus aan de minister Joekes. schrifte- mde de vee- Januari naar groot aantal wegens slecht vergunning rknemers in jok een halve wordt er de Brjaardag lluen gevierd Emigranten zullen Australië kunnen vliej zal de K.L.M. enige 1 schikbaar hebben voor ▲ystralië wensen te emi Indone- ervoor uitziet, als het rrzamel- het hun keren. AMERIKA BREEKT MET BULGARIJE. Amerika heeft besloten de diplomatieke be- ■ekkingen met Bulgarije te verbreken, aldus eft het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken bekend gemaakt. Het is de eerste maal na de oorlog, dat de V.S. betrekkingen met enig land hebben af gebroken. In diplomatieke kringen te Londen gelooft t het besluit van Amerika misschien gevolgd door een dergelijke breuk rye. 'maakt ive de 1000 auzzlet» franco bedrag akken. Tijdens de verj ment van Indoi enige opschudding heid van iemand, tekende en zelfs geer zat. Het was de baby parlementslid Mudigc der op schoot zat naar irt en April plaatsen be- die naar ening Courant» if heden voor hrijving ten Het Chinese i van defensie op 1 van het plan- in het Noordooste ianbevelen 600 100.000 Chinezen autoriteiten in commi zouden mooi istieer s^ond Vo1 mensen, toen de trein Sankt Ai binnenreed. Amerikaanse. Engelse, Frt actiscn Oostenrijkse en Nederlandse welkomstkr weerklonken, toen de koi sesjes. omstuwd door menigte in skitenue, het lifepen. dat naar hotel Post gang van het hotel deed de blaasinstrumenten schallen. 13-jarige Elisabeth raar van tte. In dt Prins Bernhard heeft tydens zijn be zoek aan Bjp de Janeiro aan de Brazi liaanse president het grootkruis in de orde van de Nederlandse Leeuw over ontving de Zuidelijke on- krej taL> ton van de rassendisci In Californië is ka, aan Negers, Mc gen verbode- betreden, donr het op verbindings- n iedere nacht voor i.et mogelijk zijn, :t staat een zuive- in het gebied van Het Tweede Kamerlid de (Partij v. d. Arbeid) heeft van Sociale Zaken, de heer lijk vragen gesteld, betreffei transporten in December en Peru. Er werd beweerd dat een dieren onderweg overleden v ervoer. De heer Posthumus vraagt of de minister van Sociale Zaken hier iets van bekend is en of er de nodige maatregelen zijn genomen, indien de berichten inderdaad juist zijn. BABY IN HET PARLEMENT. S •rgadering van het parle- ‘mesië. ontstond gisteren wegens de aanwezig- die geen presentielijst l en geloofsbrieven be- van het vrouwelijk 5 ;do. die bij zijn moe- en- „wat net oearag amenra betalen6 Wordt Marshall-hulp met heelt hel 828 millioen dollar verminderd? van het plan Marshall zal men, dat herstel in 1950 ’51 2.950 zal worden 1 met Hongari Varichijnt Maandag Woensdag •n Vrijdag. Prtji btj vooruitbeta ling f 1.85 per 3 maanden. Voor Schoonhoven 1 130 per kwartaal Na C onze mi zowel wat treft. Ze zijn werkeloos en blijven. Ziedaar twee voor een a" in de nog vdffcejjen. Het Indonesische leger heeft de kazernes en andere legeringsgebouwen in beslag genomen en de Nederlandse soldaten mèt hun officie ren zien zich aangewezen op verblijven als oude krijgsgevangenkr Reeds voor de sr"~ ren er weinig geko— ondergebracht konden panse bezetters ver aard. Toen de soldatt 1945 naar Indonesië bfj gebrek aan iets i Hes verheven tot kazernes, •ide Het is dus te begrijpen, dat oor sische leger deze kazernes opei soldaten minde dse troepen >opt in r~ candidaat stellen. Op het ogenbli dat in bijna alle districten slechts candidaten van drie partijen de gunst der kiezers pogen te winnen. Er komt evenwel maar een van rende schip luuii/nc ivi havens van haar derde verjaardag als „pete- JLve de verme „Kota Intel ter we- enkele cen- lakkelijk te s gegeven woi- plaats de hon- >dsel te voorzien, meden van Ameri- i voedsel redding hun honger moeten stillen met gras, bladeren, aarde en overal ter wereld plannen wereldbevolking te voeden, men. ’wezen „..^tampen, souvereiniteitsoverdracht wa- jelegenheden waar militairen worden, want de Ja- •’rnielden alles van dien den na onze bevrijding in gingen, werden vooral anders schoolgebouwen ternes. OPSTAND TEGEN COMMUNISTEN IN CHINA? nationalistische departement Formosa heeft verklaard, dat uv, Noordoosten van de provincie Hoenan Chinezen tegen de communistische yJteiten in opstand gekomen zijn. Vele •munisten. die voedsel in beslag namen, den volgens het departement zijn ver- )rd. irdien- nogelijk in zijn tigingen ien hem beide Het is dus te begrijpen, dat nu het voor sische leger deze kazernes opeiste, het ruikt de Nederlandse soldaten minder mooi Tuten De Nederlandse troepen worden i_ ware opeengehoopt in zogenaamde vers rayons, waar zij moeten wachten tot he n beurt is naar het vaderland terug te 1— zaken toeliet en bovendien nog flink ver de.... Men trachtte hem het leven onmoj te maken; er ontploften .stinkbommen f eethuizen, raadselachtige voedselvergifti doken op. verschillende processen werde aangedaan. Maar Clinton overwon dit Na Pearl Harbour gingen Clinton en zijn zoons in militaire dienst. Zijn talenteh massavoeding werden in het leger gebri Het werd mogelijk 800 mén in acht minuten tijd te bedienen. Hij kreeg van de legerautori- teiten gedaan, dat de soldaten bij het eten mochten roken; hij liet in de cantines bloemen op de tafeltjes zetten; hij plaatste in de ver schillende lokaliteiten vogelkooien met kana ries: hij liet piano’s neerzetten; hij deed aparte maaltijden bereiden voor hen. die ’s nachts wacht hadden, hij hing schilderijen op en be vestigde overal aardige gordijnen en doeken En zoals overal, plaatste hij een bus, waar in ieder, die een idee had om de gang van zaken te verbeteren, dit. op schrift gesteld, kon werpen. Na de oorlog ging hij zich toeleggen op het serveren van „drie- en vijfcents maal tijden". Met behulp van verschillende geleerden werd een ..grondmaaltijd" van soyabonen uit gevonden. Dit nieuwe voedsel werd in zijn cafetaria’s op smakelijke wijze bereid. diend. In 1946 richtte Clinton zijn „SticL. voor Maaltijden voor Millioenen” op. Met d stichting zou niet verdiend worden en op grt scheepse wijze wordt 't Amerikaanse volk gewekt bijdragen te geven, opdat millioenei hongerenden met het nieuwe voedsel van Clin ton gevoed kunnen worden. Clintons Ideaal is. dat men overal reld een blik van dit voedsel voor er’ ten kan kopen; het eten is zeer gems bereiden en kan zelfs aan babies den Clinton wenst in de eerste ens- gerenden van India van voed 'lln- alsmede de millioenen ondervoi ka. Clinton ziet in zijn blikken voor hen, die h_.. 1 een stamppot van boomschors. Terwijl ontstaan om de sterven er millioei TWEE TON VOOR SOCIALE DOELEINDEN IN OOST-SUMATRA. Het Nederlandse comité te Medan, dat na tweede politionele actie gelden verzamel- voor de noodlijdende bevolkipg vanZuid- ïhan, heeft het overgebleven saldo vanbij- twee ton aan het staatshoofd van Oost- Sumatra. dr. Mansoer, overgedragen voor so- viale doeleinden in dit gebied. De administratie voor het Europese millioen dollar vragen. De toewijzing van gelden voor het plan sn konden. Marshall voor steunverlening in 1949/’5O be- chocolade- draagt 3.778 millioen. zodat het nieuwe ver zoek een verlaging met 828 millioen betekent. Volgens kringen, die in nauwe betrekking staan tot de administrateur van het plan Marshall, zal Paul Hoffman aanbevelen millioen dollar te bestemmen voor het pro gramma ter bevordering van de vrije orfiwis- seling van valuta's tussen de landen van het plan-Marshall. Kansspel of Democratie? Morgen is het een dag van grote betekenis voor Engeland, maar ook voor vele andere West Europese landen. Toen na de oorlog in vele landen socialistische regeringen aan het bewind kwamen, had het voorspel daarvan plaats gevonden in Engeland, waar in Juli 1945 de labour partij aan de macht kwam. Morgen gaat Engeland opnieuw ter stembus en vele tegenstanders van het socialisme in en buiten het eilandenrijk verwachten een nederlaag voor de regerende labour-partij Uit die verwachting putten zij reeds hoop voor het verloop van de eerstvolgende ver kiezingen in andere landen, omdat volgens hun redenering ook nu weer de uitslag de Engelse verkiezingen een voorspelling Inhouden voor de overige West-Europese h den. Wanneer inderdaad in Engeland zou blij ken. dat de socialistische regering zo weinig heeft voldaan, dat Churchill en de zijnen weer aan het bewind zullen komen het geen wij ondertussen sterk betwijfelen dan nog betekent dit geenszins, dat West-Europa Inderdaad dezelfde keuze zal doen uit kapi talisme en socialisme. Het Engelse verkiezingssysteem maakt het Immers mogelijk, dat door een slechts kléine verschuiving, de machtsverhoudingen geheel omgekeerd worden. Engeland kent niet het evenredige kiesstelsel, dat gebezigd wordt om de Nederlandse stembusresultaten te bereke nen. Engeland is verdeeld in 625 kiesdistric- ten en in elk district kunnen de partijen één handigd Hij C kruisorde, de hoogste Braziliaanse derscheiding. DAROEL ISLAM VALT INDONESISCHE LEGER AAN. Troepen van de Daroel Islam hebben ver scheidene hevige aanvallen op Indonesische troepen in Tasikmalaja uitgevoerd sedert het vertrek van Nederlandse eenheden op 8 Fe bruari. Volgens deze berichten gingen 500 guerilla's in de nacht van 13 op 14 Februari de stad binnen, deden een aanval op verde- digingsposten en op de gevangenis, waar zij 29 gestraften vrijlieten alvorens zij bij de te- gen-aanval verdreven werden. Van de Indonesische strijdkrac 52 leden gedood zijn. De verliezen a de van de Daroel Islam waren niet doch deze zouden groot zijn. Aanvallen van guerilla's wegen van het leger komen ie en volgens berichten zou het dat het leger op het punt s ringsactie op grote schaal ir. Tasikmalaja uit te voeren. Waarnemers te Djakarta waren van me ning. dat het stilzwijgen van het leger hier omtrent tot heden zijn oorzaak zou kunnen vinden in het feit, dat de regering nog poogt het vraagstuk van de Daroel Islam door po litieke onderhandelingen op te lossen. Slechte verzorging van militairen in Indonesië. de souvereiniteitsoverdracht verkeren lilitairen in Indonesië in moeilijkheden, legering als wat verzorging be- Met de Johan van Oldenbarnevelt”, die stermorgen in de Amsterdamse haven de- irkeérde, repatrieerde het laatste onderdeel m de 7 December divisie, het eerste regi- ent Huzaren van Boreel. De minister van orlog en Marine, mr. W. F. Schokking. be- oette hen. „Gij hebt veertig maanden dienst ■daan en uit naam van de regering zeg ik hartelijk dank en heet ik u welkom. „Ik eld u dé 7 December divisie thuis", zo sprak idant, generaal-majoor E Engles •ugend. zo zeide de minister. He- wij hier 500 van uw kameraden. ,.i en de anderen die vielen hier -“enblikken stilte gedenken". listerraad heeft bepaald, dat ook dit bevrijding zal worden gevierd op op welke dag de rijksdiensten van des namiddags af gesloten zullen zijn jver de dienst zulks toelaat. Aan de publiekrechtelijke lichamen zal worden t ertoe mede te werken, dat door hen zereenkomstige gedragslijn zal worden hetgeeq insluit, dat niet op andere m het personeel vrij af zal worden ter zake van de bevrijding. J voorts te verwachten, dat van van het college van rijksbemiddelaars een algemene vergunning zal worden gegeven om de werknemers in het particuliere be drijfsleven ook een halve dag vrij te geven. Tenslotte wordt er de aandacht op geves tigd, dat de verjaardag van de Koningin dit jaar zal worden gevierd op de eerste Mei. binnenkort ook •gen. In Maar honderden pl personen, ngr eren. moge lijk en in de practijk ook meermalen voorgekomen, dat de twee candidaten dieniet verkozen worden, tezamen aanzienlijk meer •temmen hebbe^ dan de ene man, die wel naar Londen gaat. Daaruit is verklaarbaar, dat de labour-phrtij op het ogenblik met twaalf millioen stemmen rond het dubbele aantal zetels heeft van de conservatieven, die negen millioen stemmen kregen. Bij kleine partijen werkt jdit stelsel nog ohguns zadat dan ook de strijd in Engeland practi tussen de twee grote groeperingen gaat. De liberalen doen het weliswaar in hun propa ganda voorkomen alsof zij kans hebben „op de wip" te komen, doch de werkelijke mo gelijkheid daartoe is slechte zeer gering. In het Ttu zittende parlement hebben zij18 ze tels en voor elke zetel hadden zij 187000 stem- mep nodig: labour kreeg zijn meerderheid met slechts 31000 stenétnen per zetel. Het Engelse systeem werkt dus met zo on- T berekenbare factoren, dat de populariteit van één party wel zeer groot moet zijn om van tevoren de waarschijnlijke uitslag redelijk juist te kunnen benaderen. Zo opgelegd inde gunst van het publiek, bevindt zich evenwel geen der in Engeland aan de verkiezingen deelnemende partijen. De conservatieven staan vrij sterk in hun propaganda, doordat zij alle Impopulaire maatregel regering in de afgeloi wijten aan wanbeheer van die kant. Daartej over staat, dat de Engelse kiezer over vrij nuchter de zaken beziet en zich lijk realiseert, dat labour 1 regeren in een wel zeer moeilijke pe- 3at zovele beloften uit het vorige v<=,- igsprogram toch zijn ingelost, werkt in het voordeel van de socialisten. Al deze omstandigheden hebben tengevolge, dat de spanning in Engeland zeer hoog ge- •tegen is. Morgenavond zal die gebroken zijn. Dan zal blijken of Engeland definitief socia listisch geregeerd zal worden, dan wel of de labour-regering slechts goed was voor de na oorlogse periode. .v Tf.uuLu. nviixi. cwiiwex uiacu evil vuil de drie in het lagerhuis. Het is dus zeer wel BINWNLAND. KONINGIN EN SANKT ANTON Koningin Julis-z ir drie prinsesjes te Sankt Ar In Bazel overhandigde de sul de Koningin een Bernhard, die zijn best voorspoedige reis zond. z Het kleine stationnetje in Sankt Antort en de trein Sankt Anton ranse, dse welkomstkreten mingin en de prin- een honderdkoppige smalle weggetje af- nst leidt. Voor de in- van het hotel deed de dorpsmuziek haar knrn<.ttP(, M.noainstrumenten schallen. Toen trad naar voren de 13-jarige Elisabeth Tschol. het doch- tertje v«n de skileraar van de prinsesjes, dat de koningin begroette. In de hall van het ho tel maakten nog enige autoriteiten hun op wachting. Deviezen betalen voor Nederlands A product. i opgelegd inde publiek, bevindt zich evenwel m?„en„,“c51 i men. nu de Kamer zich verdiept in de nood- Engeland aan de verkiezingen zakelijkheid van benzine-accijns-verhoging. lartijen. De conservatieven staan Het is daarbij namelijk gebleken, dat de die ropaganda. doordat zü alle die door Nederlandse werkers uit de Neder- De bckende Pearl Busk verhaalt leien, die de socialistische landse bodem (Drentel wordt gepompt, toch ln het Amcrlkaa“se blod „Unf ■open laren moest nemen bel t bei d ™el -rden met de- World" van een man de zoon van VPt belastingen uit de Tweede Kamer, dat zij £rn®e,rjfia ,^«i’ nog gaarne nadere inlichtingen tegemoet ziet venstaak heeft gesteld zoveel mog< ei en zich omtr«nt de valuta s. die met de aankoop van nge mede-burgers gratis of byna Engeland benzine gemoeid zijn. Het is de commissie u°edi?ul te voorzien en.- er to< pe- niet duidelijk geworden, waarom ook de hier hoorlijk geld mee te verdienen. In e ver- te lande geproduceerde aardolie in vreemde waar tachtig procent werkt valuta moet worden betaald. Indien dit ver- 15 v/aar de band houdt met op deviezen-gebied tussen- belangstelling kot de oliemaatschappijen getroffen overeenkom- dan voor sten, dan wil de commissie vernemen, hoe helaas milli deze overeenkomsten luiden en welke gevol- den bij gen die voor de Nederlandse deviezenpositie wel in hebben. nen. POST VOOR DE „KOTA INTEN” ^al Post bestemd voor naar Nederland terugke- de militairen aan boord van het troepen- ip ..Kota Inten". welke in een der tussen- zal worden uitgereikt, moet uiterlijk op iruari in Nederland worden gepost. Be- 2 gebruikelijke gegevens dient het adres leiding te bevatten „Aan boord van de in”. vertienvoudigd sedert 1946. Uit de voorlopige gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, blijkt, dat de in 1946 aangevangen stijging van het aantal fail lissementen onverminderd voortduurt. Het to taalcijfer kwam van 168 in 1945 op 1694 in 1949, dit is ruim tienmaal zo hoog. Gesplitst naar bedrijven en beroepen is het hoogste cijfer in de grqep handel namelijk 426 t de in 1949 tegen 344 in 1948. .tornen. Het aantal faillissementen per 100.000 inwo- idse con- nets liep van ’.8 in 1948 op tot 17,1 in 1949. in ^fins De provincies Utrecht. Nootd- en Zuid-Holland vermelden een hoger cijfer dan het rijk, name lijk 19.2. 26,7 en 20.9. tegen 17 van het rijk. Zee land vertoont met 3.7 het laagste cijfer. Van zeven steden met meer dan 100.000 inwoners, die alle een hoger cijfer Vermelden dan het rijk, is dat van Amsterdam het ongunstigst. 34.8 per 100.000 inwoners. Bijna 60 procent van de in 1949 uitgesproken faillissementen van Noortf-Holland betrof bedrijven of per- in Amsterdam gevestigd. Het overeen- percentage van de provincie Zuid- voor ’s-Qravenhgge en Rotterdam te zamen beloopt ruim 68 procent. aifpd Nations in de .oprich- zich tot Ie gelijk honge- gratis van >ch zeer be- t een wereld, iet mensdom onder- tc regeringen meer igstelling koesteren voor oorlogvoeren voor haar nongerende burgers, moeten Llioenen paupers nog de hand ophou- j meer bevoordeelde stervelingen. Hoe- Amerika velen de filantropie" beoefe- 3, waarbij stevig verdiend wordt, is de loop- aan van Clifford E. Clinton alleszins belang wekkend en kan men zijn verdienste jegens de mensheid niet wegcijferen. Mensen als Clifford E. Clintor lijk geen beroemde oersoonli. nooit zijn ze staatslieden, i maten en zeer zelden zijn len Clifford Clinton werd ii. xow m ley in Californië geboren. Zijn moeder was t der eerste grootste filantropen in Los Angel Zijn vader richtte de eerste cafetaria-ter wereld op in San Francisco. Beide ouders waren kapi tein in het Leger des Heils. De kleine Clifton bracht een groot deel van zijn jeugd in China door, waar zijn ouders missiewerk verrichtten. Clifford zag al vroeg mensen, die baadden in de overvloed, en mensen, die stierven van hon ger. Op 25-jafigp leeftijd was hij bedrijfsleider van de zes bloeiende cafetaria's van zijn va der. Twee jaar later richtte hij een eigen maatschappij op. In China had hij hongerende Chinezen aarde, wormen en gras zien eten; hij zag hen etensresten uit vuilnisemmers graaien en hij bedacht, wat een kostbaar eten= afval de Amerikanen dikwijls wegwerpen. Clv- ton werd specialist in het beperken van etens- afval en dus in het tegen zeer lage kosten ex ploiteren van restaurants. Niet alleen zijn eigen zaken profiteerden van zijn ingenieuze vindin gen. het hele restaurantbedrijf i» Amerika leerde van hem. In 1931 opende hij in Los An gelos de „Pacific Seas Cafetaria", waar hij op iedere kassabon liet drukken: „Wat het bedrag op deze bon ook is. onze i aannemen. w»t u wenst te w gratis dineren." Ondanks alle onheilspellende profetiën bloei de deze cafetaria, terwijl meer dan de helft van de Amerikaanse eetgelegenheden in het erste jaar van hun bestaan verlies lijden. *eer dan 100 millioen maaltijden werden hier ""ediend en meer dan vier millioen mensen c,aalden wat zij missen konden of aten voor iets. Zij. die hun maaltijd niet betalei regen een blik voedsel mee en een iblet. waarin vitamine C verwerkt was. Clin ging nog verder Hij verbood toepassing de rassendiscriminatié in zijn restaurants. het. zoals overal in Ameri- lexicanen en andere kleurlin- □den de restaurants der blanken te Een golf van verontwaardiging ging land toen Clinton iedereen in iün INTER-EUROPESE BETALINGSVER KEER BINNENKORT GEREGELD? De Belgische minister van Buitenlands* Zaken. Paul van Zeeland, die de functie van voorzitter van de Organisatie van Europese Economische Samenwerking vervult, heeft verklaard, dat men waarschijnlijk binnen en kele weken een oplossing tegemoet mag zien van het probleem der inter-Europese beta lingen. Als gevolg van de inspanningen der O.E.E.S. kan dit jaar een grotere samenwer king op financieel gebied in Europa verwacht worden. Indonesië zendt delegatie naar Moskou. Rusland doen weten, dat naar Moskou zal zenden i diplomatieke betrekkin- i premier en minister van drs. Moh. Hatta. ontving een telegram van de Russische Buitenlandse Zaken, Wysjinsky, xKlaard werd: „Ofwel u zendt uw oordiger naar ons. ofwel wij zullen ■genwoordiger naar u zenden. Wij voortgaan, langs een van beide we en intwoordde Wysjinsky. dat Indonesië iwoordiger voor onderhandelingen i zal zenden. beteren, dit. op schi rpen. Na de oorlog ging hij het serveren van „drie- en vijfcents Met behulp van verschillende geit ..grondmat Dit niet’« op smal— 1946 richtt tijden voor i niet v** jze woi Indonesië heeft het een delegatie voor het openen van gen. De Indonesische Buitenlandse Zaken, c kort geleden een telf minister van men uit- waarin verkil in zijn vertegenwoor d. opge- onze vertege' Stichting willen - deze gen". root- Hatta ai l op- een vertegem »n naar Moskou

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1