SCH00NH0VEN5CHE COURANT r 'dien Productie-verhoging per hec« tare een dringende èis ’■Bsi Toenemende spanning tussen S Republiek Indonesië en Djokja Ss r 135 125 r boten Westerling komt voor de rechter Vakgroepwee ■4 EINDELIJK EEN TWEELING. van BUITENLAND. irten De taak van de landbouw BINNENLAND. s SERVICE Militaire chauffeurs bezorgden het r(jk 1 impi Ik in tie. levert 4 l apler voor ceningen en lichtdrukkers ■loonhoven nog zijn >and __n. Hi isterde tegen z" van m< dt in bliek >nger iheld ge en be. sdaan, een een lan. gan lanj de komen mate 1 "»n d< volgens «angenis ep men ilmatig leven Na hulp rurgroiw landen Nederl izichte Advartintlaii 1 tot 13 mlUlmatar i 1.80, «Ik* m.m mui 10.12. darde planning tegen halve pril» Familie berichten 10 cent pe» millimeter- bekend uitgewe- sren nog teit vast te en wonder dat men niet de contributies voor dit loen. Er zullen niet die Do ski-Ieraar van de prinsesjes Beatrix' en Irene helpt de meisjes by het Bevestigen van de ski's. En dan kan de tocht fn sneeuw en zon beginnen.’ Hoofdrad.: W Kerremaoa 5 ów» VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN Tel. 207 IK lB23)Glro 13783 Schade van 1.2 millioen verslag der commissie voor de het verslag der Algemene 1948 wordt het volgende idag Woemdag btj vooruitbeta- 3 maanden. Voor 1.30 per kwartaal F»E8 1»T,nr’TDEN. pvOENfipAG 1 MAAKT 1950 82e JAARGANG. No. ft. NIEUWSHADVDDRZUIDflOUAND EN UTRECHT Venchtjnt Maande en Vrijdag. Prtj» L. ling 1 1.83 per Schoonhoven f ve in staat zijn hoogde verbru tegemoet ie toenemende verbetering vai is hiervoor een aanmerkell ging van de opbreng.. iandse bodem geboden. Productieverhoging likt door uitbreiding reacties komen uit Oost-Indone- minder sterk, ook uit Oost Sumatra van Java. v.e reacties zullen zijn in het parle- der Republiek Indonesië valt nog niet “ten, aangezien de fractievorming nog in een beginstadium verkeert, en de itieke stromingen nog niet duidelijk zijn. De spanningen tussen de regering der Re- mbliek Indonesië en de Republiek Djokja wor- en zullen waarschijnlijk zeer ontknoping leiden. De rege- ...jolë kan onmogelijk dulden, van deelstaten als Oost-Java reel willekeurig geschiedt, zon procedure en met voorbij- jndwettelijke bepalingen. welke vorige' week Za- >aja werd gehouden en waar- ..g van Oost-Java bij Djokja i, waren slechts zestien van i het Oost-Javaanse parlement Aan het jksuitgaven over ekenkamer over itleend: b t k - .d 111 ue lijkheden om X: kunstmes' verantwoordelijke Indonesische kringen te Djakarta in termen als „Djokja onthult zijn ware bedoelingen”. Toch kan niet worden aangetoond, dat er bepaald een weloverwogen systeem of plan zit achter de acties in Oost-Java, Madoera en de andere deelstaten. Dc indruk bestaat, dat de machthebbers in Djol wassen tegen commandanten, de staat van oor recht ontlenen op op te treden. De ste moeten daarom vas gingen om de milit zindheid te overtroeven. t« de situatie meester te worde pelende optreden heef reacties er op niet kc licht sterker worden, dachtzaam optreden vi zijn geweest. De/gelijke i sië en. mind< en delen v Hoe de ment te zegge steeds ir polit Buiten dat een in de lationalis- en met niet worden be- oppervlakte cul- Een vdn.de belangrijkste gevolgen van deze tuurgrond. aangezien de oppervlakte, welke de bevolkingsgroei is de toenemende behoefte aan aanslibbing en drooglegging wordt gewonnen, levensmiddelen. Vergeleken met het verbruik vrijwel geheel opweegt tegen de oppervlakte, gemiddeld in de jaren 1936 tot 1938 bedroeg de welke jaarlijks aan de stadsuitbreiding, aan- verhoging van dq consumptie van broodgraan, leg van verkeerswegen, vliegvelden enzovoorts. suiker, vetten en oliën, vlees, melk, kaas en in beslag wordt genomen. De vermeerdering eieren in het jaar. eindigende op 30 Juni 1950. van de opbrengst moet dus worden gezocht in ongeveer 335 milhoen gulden. Het verbruik de verhoging van de productie per H A. Zo. van fruit, groenten en aardappelen is hierbij als bekend, gaf de Nederlandse landbouw reeds niet inbegrepen, zodat de totale verhoging van voor de oorlog zeer hoge opbrengsten per een- het levensmiddelenverbruik in ofrs land aan- heid. Niettemin vertoont het productiepeil na merkelijk hoger komi te liggen. Dit verhoogde de oorlog nog een aanmerkelijke stijging. verbruik wordt ivoor ruim 20 procent, dus met gemiddelde pobrengst per H A. voor tarwe en waarde van ongeveer 72 millioen gulden, in de jaren 1936 tot 1938 2910 K.G. en in door de verhoogde binnenlandse opbrengst van 1950 4100 K.G. Deze cijfers zijn voor deze producten gedekt. en 72.9 K.G., voor gerst 2320 en De bevolkingsaanwas is niet gepaard gegaan voor haver 2450 K.G. en 3143 K.G., Edgar Masson Torres uit Lamesa. In Texas, is op 71-jarige leeftijd vader ge worden van een drieling. Een der kin deren is overleden, doch de andere twee stellen het zeer goed. De 71-jarige had reeds 36 in leven zijnde kinderen uit zijn vorige zes hu welijken. De vader verklaarde zich ver heugd voor de eerste maal in zijn leven een tweeling onder het dak te hebben. mot door de regerini ^mindering en t i de subsidies te komt shands geen mogelijkheden uu> boter te stimuleren. i... sn het botervraagstuk ziet de - altijd belangrijke moge- Publiek Indo..- :etting van de productie “en ®,nel, <r°ter r as spoedig tot een ont ring van Indonesië dat opheffing en andere gehee. der enige legale zien van alle gror Op de conferentie, terdag te Soerabajc op de aansluiting i werd beklonken. de 75 leden van hel aanwezig. Naar aanleiding van de jongste verklarin gen van de regering te Djokja sprak men in DOOR STRAALJAGER OPGEZOGEN. Een Zweedse vliegtuigmonteur. die op kor te afstand langs de uitlaat van een straalja ger liep, werd door de krachtige luchtstroom gegrepen en in de uitlaat gezogen. De man werd gedood. Ons land zal altijd groten» deels afhankelijk blijven. In een uitvoerig memorandum over de ontwikkeling van de landbouwproduc tie in ons land, dat aan de Organisatie voor Europese Economische Samenwer king (O.E.E.S.) is aangesloten, geeft de Nederlandse regering te kennen, dat «y be langrijke mogelijkheden voor de opvoering van de agrarische productie aanwe zig acht De regering verklaart zich hierby volledig accoord met de lynen, zoals deze door de O.E.E.S zyn aangegeve.h. maar zy waarschuwt tevens te gen mogelijke verwachtingen, dat Nederland zichzelf onafhankeiyk zou kunnen maken van enigerlei import, aangezien de consumptie in vergelijking met de pro ductie op het ogenblik in sterker mate toeneemt. De situatie is zo, dat ons land altijd grotendeels afhankeyik zal blijven van de Invoer van enige zeer belang- rUke producten, zoals broodgraan en vetten. Het Engels^ javik aan de grond gelopen, ren uitgezet. s._ leden van de Vijfttien man. di gered. De Chinezen. klaarde men ons van bevoegde zijde, i dit verzoek geen gevolg worden gege\ Westerling zou hier te lande wel wort recht voor wat hij in Indonesië heeft i doch het is een internationaal gebruik, land zijn eigen burgers n et uitlevert ander lan s een in Württembc i tegen de pogingen van de huidige meni- d om de mens tot „materiaal” te degra- _jren. Christus h^eft in de naaste altijd slechts het beeld Gods gezien en daarom heeft hij ook misdadigers kunnen vergeven. Niemöller gaf ook zijn standpunt te ken en in verband met dc tegen hem ingebrach- rwijten. Hij zeide. dat hij geen vijar koesterde tegen het Rooms Katholieke broed< wereld dat 47 r on sleet achter he Westerling zal deze week te Singapore voör het gerecht verschijnen op beschuldiging van het plegen van geweld en het illegaal bin nenkomen van dit gebied, aldus werd offi cieel te Singapore bekend gemaakt. Vernomen wordt, dat Westerling een beschuldiging, gisteren in de gevi een mede-gevangene geslagen heeft. De officiële woordvoerder, die maakte, dat Westerling zou worden i zen. heeft nog gezegd: „Wij probei steeds zijn werkelijke nationality stellen". Wanneer Westerling naar Nederland wordt overgebracht zal hij bij zijn aankomst gearres teerd worden. Hij heeft voldoende strafbare feiten gepleegd, welke arrestatie wettigeh. Wanneer Indonesië aan ons land uitleve ring van Westerling zou vragen, aldus ver- b vol rook. jegin van brand was ont- - ”"n electrisch materi- Het vuur was in de J.Willem Bart iten traan en jetiecyfers van de over- ‘iet vorig vangseizoen leer) luiden 69.112 vaten lermolie VRIJLATING dezelfde tijd zal een zitting van ln de J scomité van de Raad van Europa de mtnis •gd, waarop mogelijk de Duitse d'‘5.eejd' or het lidmaatschap zal worden be- J959' de Dertig doden bij scheeps ramp. tankschip „Ciam" is bijReyk- Westkust van Ijsland aan de n. Twee reddingsboten, die wa- sloegen om. Men vreest dat 32 bemanning zijn omgekomen, lie aan boord bleven, werden meeste bemanningsleden waren AMERIKAANS SCHIP IN CHINESE HAVEN GEBOMBARDEERD. Het Amerikaanse ministerie van landse Zaken heeft bericht ontvangen vrachtschip van de Isbrandtsen-Lijn Chinese haven van Tsingtao door ni tische vliegtuigen is gebombardeerd machinegeweren beschoten. SAMENWERKENDE LANDEN. Raad van ministers in April bijeen? De raad van ministers van Buitenlandse Za ken va nhet Atlantische Pact, zal. naar wordt verwacht, eind April in Europa bijeenkomen. In welingelichte kringen te Londen noemt men 's-Gravenhage. Brussel en Kopenhagen als de mogelijke plaatsen van samenkomst De vergadering zal tevens voor de minis ters van Amerika. Engeland en Frankrijk de mogelijkheid van afzonderlijke besprekingen over de problemen der grote mogendheden meebrengen. Omstreeks het ministers! worden beleg aanvraag vooi sproken. CONSUMPTIE-PEIL STIJGT. ‘Ta te hebben vastgesteld, dat de Marshall- Ip een aanmerkelijke verlichting heeft ge bracht in de bestaande betalingsmoeilijkheden en dat het nijpende gebrek aan grondstoffen. dat zich na de laatste wereldoorlog deed ge voelen. vrijwel geheel is opgeheven, wordt in het memorandum nadrukkelijk naar voren ge bracht. dat de nationale economie wordt be ïnvloed door twee dwingende factoren, name lijk de grote bevolkingsaanwas en het toene mende tekort aan cultuurgrond. Van de bij de O.E.E.S. aangesloten landen heeft de bevol-* kingstoenemlng zich in Nederland het sterkst doen gevoelen ten opzichte van 1936—1938 met 18 procent. Minister Mansholt: Boterprijs kan ónmogelijk traanproductie „willem barendsz". verlaagd worden. In zijn memorie van antwoord op het voor- ten spermolie De product lopig verslag der Eerste Kamer over het wets- eenkomshge periode in h< ontwerp tot vaststelling van de begroting van (met twee V3ngdagen m< het ministerie van landbouw, visserij en voed- traan en 3838 vaten spe selvoorziening voor 1950. deelt de minister on- der meer het volgende mede: rPRIFDFX Een verlaging van de prijs voor de boter be- stemd voor binnenlands verbruik zou be1*'— nen. dat op dit product uit overhek weer subsidie zou moeten worden het kader van de door de politiek om tot verminderinj afschaffing van minister voorst het verbruik van t Ter oplossing vat minister intussen nog s’i! lijkheden in een omzetti van boter In die van kaas Amerikaanse onderzeebootjagers voor Nederlandse Marine. In het kader van de wapenhulp aan Europa zuilen fn het voorjaar zes Amerikaanse onder zeebootjagers naar ons land komen om deel uit te maken van de Koninklijke Marine. De schepen, die door Nederlanders naar ons land gevaren zullen worden, zullen volledig bewapend aankomben L B rijks„.. Rekr-' ontleeiiu. Niet zondér ergernis nam de commissie ken nis van het feit, dat in 1948 door het depar tement van Oorlog een bedrag van bijna i 900.000 is uitbetaald aan schadevergoeding, voor het grootste deel het gevolg van Schad^. veroorzaakt door aanrijdingen. Bovendien werd aan jaarlijks terugkerende schadeloos stellingen wegens aanrijdingen een bedrag uitbetaald van f 8610.60. Kapitaliseert mjen dit laatste «bedrag, dan komt men tot de conclusie, aldus het verslag der commissie, dat in 1948 door chauffeurs, ressorterende onder het departement van oor log, aan het land een schade is berokkend van niet minder dan ongeveer 1,2 millioen gulden. Dit resultaat, dat weinig vefwc wekken bij hen, die in staat zijr. - - eigen ervaring na te gaan hoe militaire chauf feurs nog altijd door stad en land rijden en rossen, qpht de commissie dermate ernstig, dat het haar bevreemdt, dat de minister van Oorlog op de opmerkingen ter zake der Al gemene Rekenkamer op generlei wijze heeft gereageerd In verband hiermede stelt de commissie tot dp- minister de uitnodiging te rich* te willen mededelen, welke maatregelen hij heeft genomen om aan het door de R« kenkamer gesignaleerde euvel paal en perk te stellen, zomede de vraag of het niet mo- deel u.- gelijk zou zijn door middel van verzekering Het s' de risico's, welke -voor de staat voortvloeien gemeente uit het rijden van militaire chauffeurs tot zenden i een minimum te beperken. ken. ENGELAND WIJST HONGAARS VERZOEK VAN DE HAND. Engeland heeft de Hongaarse nota, waarin om inkrimping van de Engelse legatie-staf te Boedapest wordt verzocht, van de hand gewezen. Rusland eist opnieuw uitlevering van oorlogsmisdadigers. Aan de Finse gezant te Moskou is een Ru«- sische nota overhandigd, waarin Rusland Fin land opnieuw de eis stelt tot uitlevering van Russische oorlogsmisdadigers. RUSSISCHE JEUGDOPVOEDING, Te Oosf-Berlijn is gisteren de eerste Duits- Russische school geopend waarop ..duizenden Duitse kinderen in de geest van de Russische cultuur zullen worden opgevoed” Voorlichting aan jonge kiezers. Sedert enige tijd leeft in gemeentelijke kring de gedachte, dat het noödzakelijk is om met de jonge mensen, die voor het eerst kies gerechtigd zijn, nader in contact te treden. Een proef met het organiseren van burger- dagen werd al het vorig jaar in een aantal gemeenten van ons land genomen. De ge meentebesturen van Apeldoorn, Gouda. Maas tricht. Utrecht. Wateringen. Zaandam en an dere gemeenten hebben proeven genomen om met de kiezers over de betekenis van hun staatsburgerschap te spreken. In speciale bij eenkomsten hield de. burgemeester dan een toespraak tot deze nieuwe kiezers en voerden een of meer sprekers het woord over de be tekenis van het staatsburgerschap. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft voor deze burgerzin-gedachte grote be langstelling getoond. Zij zocht contact met een uitgevejij. die een boekje over „burger schap en burgerzin" in voorbereiding had. dat de bevolking en in het bijzonder het aanko- De mende kiesgerechtigde deel der bevolking - alarrr voorlicht over de grote betekenis van bet*’#? kiesrecht. I Kei Op een eerste kennisgeving van de Vferenf- ging van Nederlandse Gemeenten, da^./Jtyr- gerschap en Burgerzin" zou verschijnen, wird door 250 gemeentebesturen geantwoord dat zij in principe belangstelling voor deze .'uit gave hadden. Op uitnodiging van de veréhi- ging verklaarde een commissie zich bereid de tekst van het boekje te beoordelen. Van de Ie- commissie maakt onder andere mr. G. C. van •rk der'Willigen,, burgemeester van L^kkerkérk, deel uit. staat al vast, dat een zeer groot aantal ntebesturen bij elkaar enige tiendui- i nieuwe kjezers dit boekje zal uitrei- PRIJZEN HUISBRANDTUBP Staatscourant is een beschikking van ister van Economische Zaken gëpu- waarbij met ingang van 1 Maart prijzen voor alle soorten huisbrand» rden vrijgelaten. PRIJS VAN VERSCHILLENDE ARTI KELEN VRIJ. In de Staatscourant zijn twee beschlkkfn- de minister van Economische Zaken :eerd. volgens welke met ingang vai} 1950 de prijsvoorschriften. met in- van de prijsstop, ten aanzien van j, pantoffels, sigaren, kerftabak, als mede ten aanzien van de handelsmarges voor kunstmeststoffen buiten werking zijn gesteld. jag moet ontkennend beantwoord In de eerste plaats, omdat de orga nisatie-Woltersom een overblijfsel is uit de bezettingstijd. Vervolgens omdat zy geen functie meer heeft en voor zover zy nog een functie mocht hebben, staat deze in generlei verband met de hoge bijdragen, die van de leden worden geëist. In de derde plaats her inneren wU aan een uitlating in het verleden door minister Van den Brink gedaan, waarbij hU er op wees, dat de vakgroepen geen last mochten worden voor het bedrijfsleven. Wij menen te mogen concluderen, dat de organisatie Woltersom door het bedrijfsleven niet meer gewenst wordt, haar vertrouwen niet meer geniet en daarom als een econo misch onding dient te verdwijpen. En wel met grote spoed. BRANDJE ONDER HET ENGELSE LAGERHUIS. e Londense brandweer werd gisteren ge meerd voor het gebouw van het Lagerhuis. i de kelder waarvan brand zou zijn uitgebro- »én. De vergaderzaal w«s Het bleek, dat een be_ staan in een magazijn van aal onder de vergaderzaal. 1 enkele minuten tijds geblust. met een. evenredige uitbreiding van de bestaan de oppervlakte cultuurgrond; deze oppervlakte is ten opzichte van voor de oorlog met slechta vier procent toegenomen. PRODUCTIEVERHOGING. Wil de Nederlandse landbouw derhal ve in gtaat zyn niet alleen un het ver hoogde verbruik van levensmiddelen jn, maar bovendien in i by te dragen, tot de ie handeUbalana, dan ^amerkeiyke verho. rengit van de Neder todei Productieverhoging kan reikt door uitbreiding van de tuurgrond. aangezien de opper' aanslibbing en drooglegging w vrijwel geheel opweegt tegen welke jaarlijks aan de stadsui leg van verkeerswegen, vliegvel in beslag wordt genomen. De van de opbrengst moet <fus loging van de prodi ld, gaf de Lvucuam oorlog zeer hogy iettemin vertoont het productiepeil na irlog nog een aanmerkelijke stijging. De idelde pobrengst per H.A. voor tarwe was in de jaren 1936 tot 1938 2910 K.G. en in 1949/ 1950 4100 K.G. Deze cijfers zijn voor rogge 2420 en 72.9 K.G voor gerst 2320 en 2844 K.G voor haver 2450 K.G. en 3143 K.G., voor ItAol- De tweede wereldoorlog bracht tal nood-instituten om de moeilijkheden, welke een soepel verloop van het maatschappelijk verkeer in de weg stonden, het hoofd te bie den. Speciaal op economisch gebied dreigde de oorlogstoestand de normale gang van za ken ernstig te verstoren. Wij denken aan de grondstoffenschaarste en het daaruit voort vloeiende goederentekort op schier elk ter rein. In dit tijdsgewricht werd de organisatie van het bedrijfsleven in vakgroepen, onder-vak- groepen enz., zoals die werd uitgevoerd naar het plan Woltersdm, in zekere zin met vol doening begroet. Immers hierdoor schiej organen, die de distributie en het regel voortgang hebben van het economisch op allerlei terrein krachtig konden bevorde ren. Deze organisatie Woltersom werd onder aandrang der bezetters ingesteld. De demo cratie was verdwenen, zodat van enig verzet dan ook nauwelijks sprake is geweest. Even- dnig protest gerezen tegen de de onkosten van deze organen eden: een jaarlijkse aanslag per i gebaat. Bo- mtributie" in n niet als grote last gevoeld, dbiljettenpers volop draaide en I geld met schrikwekkende clj- Jles was verkoopbaar, men had anger naar goederen dan naar vakgroep-bijdragen zonder veel u-'aald. DUITSE HERSTELBETALINGEN AAN NEDERLAND. Nederland zag zich in de afgelopen week een belangrijk kwantum industriegoederen als Duitse herstelbetalingen toegewezen, een waarde vertegenwoordigend van ruim f 1,5 millioen. De hoofdschotel hiervan werd ge vormd door een belangrijk gedeelte van de „Stahlwerke Brauschweig" te Hannover, een fabriek vnor de reparatie van locomotieven en wagons. min is er wei wijze waarop werden bestree lid. Tegenstand zou niet hebben vendien werd die vakgroep-,.cor de oorlogsdagen omdat de bahkb de hoeveelheid fers toenam. Al een grotere hong»1* geld, zodat die vn^e gemor werden betai Nu echter kunnen we vaststellen, dat met de terugkomst van de normale maatschappy de betekenis van de vakgroepen ten einde is. Het gehele bestaande apparaat is een lichaam dat geen enkele betekenis meer heeft voor het bedrijfsleven en voor zover dat nog wel het geval is, functionneert. het als inlichtin- bron voor de departementen. Als zodanig is het een overheidsorgaan, dat er is ten dienste en in het belang van de overheid en dus eigenlijk door haar dient te worden gefinan cierd. Het is dan ook geer meer bereid is om v. holklinkende vat te voldt vele vakgroep-leden zijn, die nog iets van dit over het algemeen als oorlogs-restant ge ziene apparaat verwachten. Bovendien is het niet op democratische wijze ingesteld en be rust de gehele structuur op het leidersprin- cipe. Zo wordt de contributie door de voor- zitler bepaald.-De.aanslagen vindt men bijna unaniem te hoog. De rechtgeldigheid van de vorderingen wordt op tal van gronden be twist. Pogingen om de bevoegdheden van de voorzitter aan het bestuur over te dragen, werden door de Hoge Raad afgestraft met het ongeldig verklaren van de betaalplicht. De hoofdvraag is deze: heeft het zin de or- ganisatie-Woltersom ook nog maar een dag iger te continueren, vooral met het oog op komende- publiekrechtelijke bedrijfsorga nisatie? De vrai worden. Ir str ïttigc nd ul aldut voor ten, hy L— k^.ikami te steil» ■■■‘.C zou !-ico's. het mini lesië al ge zal au sven. rden gedc t ‘s een internationaal gebruik, dat n eigen burgers n et uitlevert aan md om ze daar terecht te doen stat ■“•vondering kan zijn geweest uit militaire ck land rijdei lermate J- minis „...re der Al ’enerlei wijze heel !teemd’o?aplan Di- Niemöller: a, Madoera en DE „HI^LER IN ONS MOET DOOD", aiaien. ue inurun uesiuai, üut srs In Djokja niet zyn opge- t ;;Dc Hitler in ons binnenste, die de naaata de vele plaatieiyke militaire ‘e’^ns weer voor zUn eigen doeleinden wU die zich gaarne beroepen op 8terven verklaarde Dominé irlog en beleg en hieraan het Niemöller tydens een grote evangellaatlebU- op allerlei gebied zelfstandig eenkomst m Württemberg Niemöller keerde terke uitlatingen van Djokja tegen de pogingen van de huidige mer* ■aak worden gezien als po- beld om de mens tot „materiaal te degi .itairen in republikeinse ge- deren Christus heeft in de naaste aL - teneinde zodoende S>eehts het beeld Gods gezien en daarc ,e worden Dit overrom- heeft hU ook misdadigers kunnen vergeven. sft echter tot gevolg.dat Niemöller gaf ook zijn standpunt te ken- cunnen uitblijven en wel- ken verband met dc tegen hem ingebrach- dan bij een meer be- te verwijten. Hij zeide. dat hij geen vijand in van Djokja het geval zou scbap koesterde tegen het Rooms Katholicis me of tegen zijn Katholieke broeders, maar hij was van mening, dat hU de wereld er'eens opmerkzaam op moest maken, dat 47 procent van alle Evangelische Duitsers en slechts tien procent van de R.K. Duitsers achter het ijze ren gordijn wonen. Hij keurde het af, dat in het gebied van de Westduitse Bondsrepubl' gedaan werd alsof deze mensen geen hon behoefden te lijden, alsof de Duitse eenh wèl bestaat, „terwijl wi| in het Westen voed worden met Amerikaanse millioenen genoeg te eten hebben." In de West-Duitse Bondsrepubliek wonen echter 90 procent van alle Duitse Rooms Ka- van de Duitie Pro. Restanten® Aanmere’ „onhoudbare toestand” moet een eind komen door het verdwijnen van het ijzeren gordijn. Daarom stelde hU voor, dat de Verenigde Naties zich moesten bezighouden met het Duitse probleem.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1