SCHOONHOVENSCHE COURANT 7^ 50 Overwonnene? wit Twee Amerikaanse torpedobootjagers voor Nederland. meisje gevr. Ie dagen of v.d.en enweg 221, Lisa», sf. 3123-K 2530 Europa’s positie na een Russische bezetting Jongeman uit trein gevallen en gedood De kolonisten op Nieuw Guinea hebben het zeer moeilijk. OVERZEESE GEBIEDEN. Nog geen nieuwe regering in België. Naar een regering voor Europa BINNENLAND. SO MA \RT 1950 De leeft •wapeni ting bang op bang, jlelt Indom extiel. alger rijke pak n Ze' rborr BRERO, APELDOORN mee 1.2.3. /as zó het >ordet 'leemt le wo I tollen ’eilige Hat aerate elftal van V.V.E. (Nieuw-Lekker- land) dat het kampioenschap behaalde. Men sie png. 5 voor nadere bijionderheden. I had n onmi wear ■onder r voor Amerika bestond om veroverd ta *n. BT AnZIJDEN. WOENSDAG 22 MAART 1938 «2e JAARGANG. No. 28. NIEUWSHADVD0R2UID HOLLAND EN UTRECHT Hoofdredj W. Kerremans W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN TeL 207 (K 1823) Giro 13763 sprf inge- dstraf, Jijzon- veroor- •lt Adenauer ing en hij laat, n. hoe belang- v.tJiging tegen >r het 1 istemde thans smet, die het Hitler- geworpen heeft en van Duitsers thans verke en te te lg. Daar» dat de men zijn te ver- BUITENLAND. Verklaring van Adenauer. de dit te ryke 1< De in het te vangen regeringsnu ,000. zodat het secrets nog over sten wdr- aan ij ook tijdelijke als de definitieve re- B uitkering bij het derde kind. ..ief van de Engelse ’edeeld, dat de Ea rn 1954 de beschlk- ”'“t een zogenaamd terkte van een half lig binnen de 24 uur ..men worden geroe- ;er is te vergelijken ionale Reserve). Morf“" Amste. mc. stelling positie, b( stelling”, Men woi ste vindin auto's. One bestelauto'! fen we derlands der ar.' gens. i tonner. vliegtuigtyj nieuwe ‘-nslotte enkele hie _A de chassis. O] uitmaal geen perse. irs wart :ers. I LFOTO’S voetbal )n (of zijn foto's een daar alles wil weten het mooie Pagano, un recht een zo- liddellijk leger. e Ame- uit de de At- •wacht. dat le versche- Een verzwakte versie i nazifilm „Titanic” trekt de West-Duitse bioscopen wers. Deze film werd in Goebbels gemaakt. Toen de was, verboden de geallieerd V»nchtjm Maandag ■a Vrijdag, ling i 1.83 p« Schoonhoven I jeheel verschillende en uitsersge- duidelijk lijke •id buiten derwt dergel daar dan) Wat maatrej gering neveld der kolonii daan op dr leiden. E. moet word slagen van beide voeti üstische leiding staande vakverbond, heeft zijn tal- .t tot een algemene staking protest tegen de nieuwe Het hoofdbestuur heeft opdracht gegeven datum en ist te stellen. stroomden gisteravond be- binnen over botsingen tussen arbel- politie. Plaatselijke vakverenigingen in verschillende plaatsen reeds op "et protest-stakingen en -demon- BUITENLANDSE 3 Ai Op de gisteren geopende reeds tal van buitenlandse - grootst in aantal waren de Belgen, doch ook Amerikanen. Engelsen. Zwitsers. Scandina- Vièrs, en vooral IJslanders, meldden zich aan bij de buitenlandse dienst. Onder hen bevond Zich ook de heer S A. Shareff uit Karachi, die naar men van, de zijde van het Jaarbeurs- /bestuur mededeelt in opdracht van de rege ling van Pakistan, aanzienlijke bestellingen moet plaatsen. de aankomst van ip „Waibalpng" met ruim 500 Immi- te Manokwari. kon deze plaats geen k meer verschaffen aan alle nieuwe Later kwam nog de „Reaal" met nieuwelingen, om in Februari nog g te keren om 144 kolonisten aan rlljk aan wal. leze immigran- beloften, die m Zevenhuisen. Omstreeks half ze? is gister- de achttienjarige J. C. van der Stappen water, uit een rijdende trein gevallen iood. ongeluk gebeurde bij de overweg bij. t voormalige station Zevenhuizen. Iemand, die daar voor de spoorbomen stond te wach ten. zag. zonder aanvankelijk te weten waar mee hij te doen had. het stoffelijk overschot van Van der Stappen liggen. De rijkspolitie legde aanvankelijk beslag op het lijk, doch dat is thans vrijgegeven. Nader vernemen wij nog van de Nederlandse Spoorwegen, dat Van der E. met drie scholie ren in een postrijtuig was gestapt. Het schijnt, dat de jongelui tijdens de rit zijn gaan voet ballen en op een gegeven ogenblik Van der Stappen misten. Ze merkten toen, dat de ach terste balcondeur openstond Van der S. moet- dus door deze deur uit de trein zijn gevallen. SMOKKEL IN VERDOVENDE MIDDELEN. De rijkspolitie te Winschoten heeft vier per sonen, die betrokken zijn bij een groots opge zette opium, en cocainesmokkel in Noord- Oost-Groningen gearresteerd. Gebleken is. dat men hier te doen heeft met een smokkelcomplot. dat grote voorraden opi um en cocaine, welke afkomstig zijn uit oude Duitse legervoorraden. over de Nèderlandse grens brengt AdvanaatiM. I «X 13 mllllmatM H.S0. «Ik» m m. mm i 0.12, d«rd« plaaulnj tegen halve pdj». Familie berichten 10 cent oer millimeter >g vonden de Duitsers werkelijk front van eensgezinde en eens- lende naties tegenover zich. Nu is dat an ders. Van een samenwerking tussen het Wes ten en Rusland is reeds niets meer te bespeu- nachten v ren en ook in de verhouding tussen Westerse strand, landen onderling ontstaat nu en dan iets wat schuur er op een barst lijkt. De geheel verschillende J11061 opvattingen van de mate van vrijheid en Ontwikkelingsmogelijkheid die de Duitsers ge- wa® gaven moet worden zijn reeds een Voorbeeld daarvan en zo'n onenighei_ de Duitsers steeds meer uit. Nu Churchill heeft voorgestel^ om Duits land te bewapenen ten einde een Russische Stormloop te kunnen keren, heeft Duitsland lijn kans gegrepen. Er was dadelijk een Duitse stem, die beweerde dat Duitsers niet Voor Engelse belangen zouden willen vech ten. Adenauer heeft epnleuw een opr frankrijk gericht om samenwerking. schljnHjk omdat dit land de meest In de ministerraad die Maandagmiddag in het Ministerie van Justitie werd gehouden, heeft Prins Bernhard verslag uitgebracht over z(jn reis naar het Westelijk halfrond. Tijdens de zitting, van links naar rechts: minister Schok- king (oorlog): Prins Bernhard: minister WiJers (justitie) en minister Lieftinck (financiën). gevaar worden. De vrede zou alleen 5 door de onmogelijkheid overen. VERTONING VAN NAZI-FILM IN WEST- DUITSLAND. van de anti-Engels« op het ogenblik in i zeer vele toeschou- 1943 op last van oorlog afgelopen ieerden de rolprent Op Oudejaarsdag 1949. na het schip ..Waibalpng'* met granten te Manokwari. kon onderdak meer verschaffen burgers. Later kwam nog ruim 300 r eens terug te keren om 1.. wal te zetten. En wel heel letterl want het grootste deel van d< ten vond, ondanks allerlei dwaze bepaalde personen hun hadden menen te moeten doen, geen huisvesting. In de eerste uten was het een dak op palen op het een leegstaande barak, een open »n dergelijke, d,ie voor de meesten -- •sten dienen als minimum-bescherming In Manokwari wordt, althans figuurlijk, de n regen. En thans ziet men in Manokwari hand aan de welhaast verroeste ploeg gesla- steeds de wonderlijkste woontoestanden, gen. en de wijze, waarop dit gebeurt, wekt •bij in open barakken een onbeschrijfe- nieuwe hoop. Als het daar lukt, dan is al veel verzameling kisten, koffers, kasten, kin- gewonnen. zagens, machinerieën en huisdieren on- ebracht aijn, met daartussen, daarop en ir tegenaan vrouwen en kinderen. Deson- iks zijn ze nog zeer welgemoed. thans nodig is, is ingrijpen. De eerste rgelen daartoe zijn getroffen. De r heeft de assistent-resident F. J. Gro iangewezen als de algemeen leid -.lisatie,' en de eerste stappen zfjage- '•nroep tot daan op de weg. die naar een oplossing fnoet :ing, waar- leiden. Een urgentieschema, dat hiervoor st aarzelen- moet worden opgesteld, dient voor het wel- 4» ’houding aanneemt ten aanzien van de =la8en va" dit 8C^ier °n^e8°n^.? werd',meJ ^•«en van het Atiantisch verdediging systeem. Ondertussen zinspeelt Adenauer ook door de directie, voor de hand liggende pro- op de Russische bedreiging en hij laat, blemen van organisatie en her-oriëntering r het te zeggen, uitkomen, hoe belang- aan te grijpen. Het kan als een verheugend rijk Duitsland Is voor de verdediging tegen begin worden beschouwd, wanneer hat Rode Leger. Wanneer hij werkelijk zou slagen om enige aarzeling te doen ontstaan over de doeltref fendheid van de West-Europese verdediging, wanneer er regeringen zouden zijn, die bij nader Inzien toch meer heil zouden verwach ten van een samenwerking met Duitsland militair gebied, dan heeft Duitsland het plek gewonnen, maar dan hebben de geallieerden de afgelopen oorlog verloren uU Raau “inder lueïl. De stellen van met beperkt! Ook zal de comi ontwerp-verdrag ginselen van de 1 gelegd en dat er «naren van oorlos „uuudag. Woensdag Prijs bq voorultbst» 3 maandsn. Voa 130 par kwartos DRIE DUITSERS TOT DE DOODSTRAF VEROORDEELD. re Raad van Cassatie, uitsp tegen de Duitsers L., L .wv door deze requiranten i Zij behouden dus de doods Ironinger Kamer van het Bi; Leeuwarden hen heeft ENGELAND HEEFT OOK EEN NATIONAL! RESERVE. Veldmaarschalk Slim, chef generale staf, heeft medegeu. gelse regering verwacht in 1 king te zullen hebben over „territoriaal leger" ter sterki millioen man. dat zo nodig 1 onder de wapenen zal kunr- pen. (Het territoriale leger met de Nederlandse Natie t Amerikaanse ministerie van landsver- jing heelt bekend gemaakt, dat twee Amerikaanse torpedobootjagers, in het kader van het programma voor Jiet verlenen van Amerikaanse militaire hulp aan de staten van het Noord-Atlantisch verdrag, aan Nederland zullen worden over gedragen. Het zijn de Amerikaanse oorlogsschepen die, in het kader van de Amerikaanse mili taire hulpverlening, aan een buitenlandse re gering worden overgedragen. In totaal zullen twaalf Amerikaanse torpedobootjagers' aan andere regeringen worden overgedragen. Men verwacht, dat de „Buijrows" en de ..Rinehart" -^zo heetten de schepen bij de Amerikaanse marine begin Mei aan de Nederlandse regering zullen worden overge dragen. DJOKJA LIJFT DEELSTATEN IN. Bij de presidentiële besluiten is de aanslul- van Midden Java, Madoera. Padang. Sa- en Pasoendan bepaald bij de republiek __-.)esia. De regering van de republiek Indonesië, die van deze besluiten reeds op de hoogte is ge steld. heeft thans tot taak de aansluiting dezer gebieden en de overdracht van bevoegdheden zo spoedig mogelijk ten uitvoer te brengen. TWEE ÉEDEN KONINKLIJKE MARINE IN INDONESIË GEDOOD. In de omgeving van Malang deed zich Don- rdag een incident voor tussen bewapende jonesiërs en vier leden van de Koninklijke Marine. De juiste teodracht is nog niet bekend. Noch van de zijde van de Nederlandse mari ne noch van de zijde van de militaire gouver- neur wenste men inlichtingen te geven. Naar verluidt werd een auto met leden van de KM. door vijf bewapende Indonesiërs aangehouden. Vaststaat, dat een onderofficier en ®en korpo raal werden neergeschoten. De twee anderen slaagden er in te ontvluchten. Kort na het inci dent werd alarm gemaakt, waarna een achter volging werd ingezet. Er werden enkele In donesische bur zijn de daders Naar de Belgische socialistische volksverte genwoordiger Arthur Dailly tijdens een Maan dagavond te Charleroi gehouden vergadering der socialistische actiecomité's verklaarde, zal Vrijdag in geheel Wallonië gedurende 24 uur overal het werk worden neergelegd om te pro testeren tegen een terugkeer van Koning Leopold. Eyskens is er nog niet in geslaagd een nieu we regering samen te stellen. Gistermiddag deelde hij mede, dat hij besprekingen had ge voerd met de voorzitters van Kamer en Se naat. Van Cauwelaert en Gillon. alsmede met oud-minlster De Schrijver, de liberale minls- in het demissidnnair kabinet Dierckx, ap secretaris van de Konlng.'Pirenne. Ook heeft een onderhoud gehad met een aantal ex- parlementairen. De heer Eyskens deelde Ier mede, dat hij zijn onderhandellngen pas kan voortzetten, wanneer hij volkomen op de hoogte is van de houding der liberalen. Volgens Eyskens is een katholiek-liberale coalitie nog steeds mogelijk. Eyskens zal zich niet naar-Pregny begeven. BEROEP OP BOUDEWIJN. een open brief heeft de socialistische oud« lier Spapk van België een beroep op Ko ning Leopold gedaan om zijn zoon Boudewtfn terug te zenden, zodat alle Belgen zich om hem konden vérenigen Spaak raadde de Koning aan zich tevreden te stellen met de morele overwinning, die de volksraadpleging hem heeft verschaft. Dit zou erop kunnen wijzen, dat de socialis ten een gematigder standpunt hebben ingeno men en mogelijk genoegen zullen nemen met een terugkeer van de Koning voor een korte tijd, waarna Koning Leopold ten behoeve van zijn zoon zou aftreden. POLITIEK LENTE-IOFFENSIEF IN TSJECRO-SLOWAKIJE? Volgens het Engelse blad „Daily Telegraph" bereiden deTsjeeho-Slowaakse communisten voor de lente ..het grootste politieke offensief sinds Februari 1948” voor. Dit offensief zou onder meer ten doel hebben de isolatie van Tsjecho-Slówakije van het Westen te vol* tooien. DE COMMUNISTISCHE PINKSTER- DEMONSTRATIE TE BERLIJN. Met Pinksteren zullen de Westelijke geal lieerden voldoende troepen in West-Berlijn hebben om het hoofd te kunnen bieden aan eventuele ongeregeldheden ten gevolge van de Pinkstermars der onder communistisch» leiding staande Vrije Duitse Jeugd. Mc Cloy verklaarde te hopen, dat de troe pen niet nodig zullen zijn. DE VERGADERINGEN VAN HET NOORD-ATLANTISCH PACT. In Den Haag. In Den Haag zijn.reeds verschillende deel nemers aan de vergaderingen van het-Noord- Atlantisch pact aangekomen. Vandaag zullen nog leden van de Amerikaanse. Canadese, Portugese, Deense en Noorse delegaties ar riveren. AANBESTEDING DIJKWERKEN VAN DE ITALIAANSE COMMUNISTEN WILLBN OOSTERPOLDER. STAKEN. Ten behoeve van de drooglegging van de Het onder communi „Oosterpolder" ligt het in het voornemen, dit algemene Italiaanse va’ jaar drie dijkwerken van deze polder aan te rijke leden opgewekt t besteden, met een ,27-jarige uitvoering. De jn het gehele land uit totale kosten van deze in 1950 aan te vangen regeringsmaatregelen, werken worden geraamd op f 40.000 000, zodat het secretariaat voor de voltooiing daarvan in 1951 nog over duur van de staking vas een bedrag van f 20.000.000 zal moeten wdr- Uit geheel Italië stre den beschikt. richten t'- - Tijdelijke kinderbijslagregeling eigen gezag met voor zelfstandigen. straties. Er zal binnenkort een wetsontwerp worden ingediend tot vaststelling van een kinderbij slagregeling voor kleine zelfstandigen. Deze regeling zal van tijdelijke aard zijn, maar waar schijnlijk zal over twee 'jaar een definitieve regeling worden getroffen. Deze tijdelijke kinderbijslag zal worden ge financierd door de schatkist De uitkeringen zijn uitsluitend voor hen. die een inkomen heb- ben beneden een bepaalde grens Zij zullen lager zijn dan die van de definitieve regeling, v waarbij de belanghebbenden moeten meebeta- len en waarbij geen inkomensgrens zal wor- het VO£ den bepaald. Zowel bij de tu',“n,v“ 0,0 re geling begint de verzekerd kunne 1 om Europa U uitspattingen van vroegere nazi's, die steeds brutaler gaan gedragen, over be wonderaars van Hitler die een „model staat" willen stichten, over vertoningen van anti- Engelse films. Al die berichten mag men. wanneer men de Duitse handelingen vergoe lijkend wil bezien, terugvoeren op de on doordachte daden van enkelingen, hoewel in lommige gevallen de feiten in flagrai genspraak zijn met die-veronderstelling naast wil men dan gaarne beweren verantwoordelijke regeringen in de verschil lende Duitse landen zich veel beter bewust lijn van de ernstige regime op hun land g de positie waarin de ren. Dat is slechts ten dele juist. De officiële Duitse personen laten zich inderdaad nu en dan uit in democratische geest, werkelijk ver- oordelen ti) bij bepaalde gelegenheden de ditm Jodenhaat, maar nog nimmer is gebleken, dat die beweringen niet voortspruiten uit een voorgewende houding, uit een zucht om de geallieerden naar de mond te praten. Er zijn daarentegen wel symptomen, die er op wij ten, dat de Duitsers heel voorzichtig en voorzover zij daartoe in staat zijn tactvol dezelfde politiek volgen, die zij toegepast hebben na de vorige oorlog en die zij tever geefs hebben geprobeerd te nutte te maken tijdens de tweede wereldoorlog: de tactiek van het uitbuiten van verdeeldheid onder de geallieerden. In de oorlof ■en gesloten 1 willi KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD STEGEN MET 71/, PROCENT. Sinds de devaluatie. Sinds 15 September zijn de kosten van le vensonderhoud met 7.6 procent gestegen. De prijzen van verschillende voedingsmiddelen, vooral die van aardappelen, groenten, fruit, eieren en rundvlees, waren in Februari hoger dan in Januari. De verhoging van de prijzen voor groenten en fruit kan eigenlijk bui ten beschouwing worden gelaten, want dit betreft een seizoensverschijnsel. Naast de voedingsmiddelen stegen in prijs: schoensmeer, meubel was. textiel, petroleum, rijwielbanden, reizen en haarknippen. Voor het duurdere levensonderhoud zijn drie oorzaken te noemen. Ten eerste de de valuatie. ten tweede de loonsverhoging met vijf procent en tenslotte de grote export, vooral van agrarische producten, waardoor de vraa/ en dus ook de prijzen op de bin nenlandse markt stijgen. De West-Duitse kansélier. dr. Adenauer, heeft op een persconferentie een Unie tussen Duitsland en Frankrijk voorgesteld ter ver sterking van Europa tegen een mogelijke Russische aanval. Hij achtte het „niet waar schijnlijk, dat Amerika voor de bevrijding van Europa zou vechten, indien dit eenmaal door Rusland bezet zou zijn.” De verleiding voor Rusland om oorlog te maken is daarom groter dan men algemeen veronderstelt en ik ben dan ook van oordeel, dat een oorlog, die Europa in handen van Rusland zou plaat sen. voor Rusland de moeite waard zou zijn.’’ Als eerste stap voor een Unie tussen Frank rijk en Duitsland stelde Adenauer een econo mische Unie voor. „De tijtd tot handelen is gekomen", zo zeida hij. Er diende een gemeenschappelijk „econo- mbch parlement" Ingesteld te worden, waar in gekozen leden van de parlementen van beide landen zitting zouden hebben. De twee regeringen zouden dan een lichaam kunnen vormen voor de uitvoering der economische besluiten. De bevoegdheden van beide licha men zouden geleidelijk uitgebreid kunnen worden „om de landen stap voor stap nader tot elkaar te brengen". De onlangs door Frankrijk en het Saarge- bied gesloten overeenkomsten gaven een voor beeld voor de wijze, waarop twee landen verenigd konden worden. „Het zou zonder twijfel een grote stap voorwaarts zijn, in- dien Fransen en Duitsers om één tafel in één huis konden plaats nemen om de gemeen schappelijke verantwoordelijkheid te delen. De Franse verlangens naar veiligheid zouden bevredigd en de groei van het Duitse natio nalisme verhinderd kunnen worden." De Frans-Duitse Unie diende aangevuld te worden door deelneming van de landen van de Benelux, Scandinavië en Italië. „Indien Engeland zich werkelijk beschouwt als een Europetee mogendheid zou het een plaats In het kader van de Verenigde Staten van Euro pa kunnen innemen, overeenkomstig zijn po sitie en kracht". De Amerikaai noodzakeljjke nuchterheid, de lelding-gevende gedachte is, die het thans begonnen werk kenmerkt, en die voornamelijk bestaat uit eenvoudige doch tijdrovende maatregelen van organisatorische aard: Inventarisering, regis tratie van personen en van gronden, kaarte- rlng der betrokken gebieden .afhandeling van geschillen, behandeling van binnenkomende verzoeken om huisvesting, beheer der trans migratie en emigratiegoederen en de behar tiging der belangen der reeds aanwezigen. Er is onder de druk der omstandigheden een eind gekomen aan fantaslën. Er kan nu alleen sprake zijn onmiddellijke leniging der feitelijke nood. In Manokwari wordt, althans hand aan de welhaast verroeste vijze, - - R-A-L-lENTOONSTELLING. Jorgen wordt in het R.A.I.-gebouw te •■terdam door minister Spitzen een tentoon- lling van bedrijfsauto's geopend. Deze ex- litie. bekend onder de naam „R.A.I.-tentoon. .D duurt tot 1 April. '"ordt er geconfronteerd met de nieuw elingen op het gebied van bedrijfs- '■'nder de inzendingen van vracht- èn «u.o’s, autobussen en onderdelen tref- ~s enkele laatste producten van de Ne- idse Ford Automobiel Fabriek aan. on- indere drie soorten gesloten bestelwa- waarvan degrootste, een drie-kwart voorzien is van schokbrekers van het /pe Verder exposeert Ford twee trucks, verschillende tractoren en 'tele hieuwigheden op het gebied Op de tentoonstelling zijn ronenauto's te zien. Ook vooi Voor Nederland en Belgie bes rikaanse leger-uitrusting wordt wapenopslagplaatsen naar havens aan lantische kust vervoerd. Men verv in de eerstvolgende twee weken d« pingen zullen beginnen. DE AMERIKAANS-NEDERLANDSE VLOOTOEFENINGEN. Schout-bij-nacht T. S. Cojnbs. commandant van de Amerikaans-Nederlandse vlootoetenin- gen bij Cuba, heeft na de manoeuvres een telegram gezonden aan schout-bij-nacht J. J. L. Willinge, waarin hij zijn waardering uit spreekt voor de goede samenwerking. Te Straatsburg is een bijeenkomst begon nen van de commissie voor algemene zaken van de Raad van Europa, tijdens welke een voorstel, zal worden besproken, dat beoogt de Raad van Europa meer op een regeringen minder op een debatteerclub te doen gelij ken. De commissie zal spreken over het in een Europese politieke autoriteit te functies, doch wezenlijk gezag, imissie een haar voorgelegd bespreken, waarin de be- Raad van Europa zijn neer- onder meer in voorziet het onwettig te varklarao. De Bijzondere Raat iTelkens en telkens weer komen uit Duits- doende in de zaak L, hnd berichten over oplevend netlonelleme, over uitspattingen van vroegere nazis, die waartoe de Gi lich steeds brutaler gaan gedragen, over be- jere Hof te deeld. i de mi ingen t iet Ir onesifc.h jrofflcir- den neergeschoten. De twee andv er in te ontvluchten. Kort na het .rm gemaakt, waarna een ach ingezet. Er werden enkele irgers gedood. Men zou geslaagd s te arresteren. POST BESTEMD VOOR „'GENERAL BINTZELMAN** EN „CASTEL BIANCO”. Post, bestemd voor naar Nederland terug- derc kerende militairen, aan boord van de troepen- inde ■chepen „General Heintzelman” en „Castel Blanco”, welke in een der tussenhavens zal worden uitgereikt moet uiterlijk op 27 Maart In Nederland worden ter post bezorgd. Behalve gebruikelijke gegevens, dient het adres naam te bevatten van het troepenschip. IE BEZOEKERS OP DE AARBEURS. ‘Jaarbeurs waren bezoekers. Het Belgen, doch c „itsers, Scandii meldden ziel Onder hen b« ireff uit Karac van het Jaai ■■’“ïht van di evlng vi incident rs en vier rine. De juiste tec :h van de zijde 1 ran de zi, pHl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1