SCH00NH0VEN5CHE COURANT II T r Dreigende burgeroorlog tussen Djokja en Oost-Indonesië. waarop 1 Vertrapping van R.T.C.-overeenkomst Her fihkuis koopt? *33.\ •er dubbel aM e I Nederlandse veestapel over vijf jaar vrij van tuberculose. h«. rr. lie JAABOANG. BINNENLAND. Naumann, afkomstig uit In- I NIEUWE SPANNING AAN DE EVENAAR. men f 0.98 ad sier kachels ot-Ammers 3 JKINK BUITENLAND. Ten behoeve van de Marine Opsporings- en Reddingsdienst worden binnenkort in dienst genomen acht Sea Otter Am- ANKER” phibi-vliegtuigen enige en snelle patrouille-boten, n.I. de BI. 1 en de R.I. 2. Dese bo- ten kunnen een snelheid be reiken van 40 kilometer per Uur. De vliegtuigen en boter sullen gebruikt worden bil «chee psonae vallen. vin. finp zal del Oud K.N.I.L.-sold a ten slijpen hun klewang. BIJEENKOMST WEST-EUROPESE MINISTERS. Ne- .me- MR. toests der nd Cant beti De 1 „..•Afri'-- »t felt. een ;veze naar Ma- van rden gelee de r -rerkte ui loos. Tel. 356 I ten i van drijvt voor borden tot ge- Hoofdrei: W. Kerromane S i W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN TeL 207 (K 1823) Giro 13763 de bare Ne- ver- zijn Van ver lost te hoge mesië *nwel ogei 1 land ei it wordt. rno's agei... i de lanf’" ïng een gr«« naar men ze selgenomen. 1 brachten te jekarno. veredeld :ke vorm sgering el mo- jeharde waar in 1 voorgest die niet Bolleurs. M. Sumuel. sameni 5 regering dat r. de toekomst samenwerking uit. hilderij uit zeker op. >na kijken f ZEE OUDSTE KRUK i «de Koningin de Prins der Amerika Prins, uit te i lange >r Paas- AdvsruntlM. I «x 13 I 1.80, slis m.m. mwr i 0.12, dsrds plaatsing tegen halve pril». Famtb». berichten 10 cent oer mlUlmeue tES BLADZIJDEN MAANDAG tl MAART 1951 NIEUWSBLAD VDOR ZUIMOLLAND EN UTRECHT HET BESTRIJDINGSPLAN. het thans voorgelegde plan wordt gesteld van alle melkvet ..et over reactle-vr^e bedt de K.N.I.L. Indonesië. Deze staan als vurigt thans over In O< en men botsing* oude vijanden van van Djokja) ioud« Vetichqnt Maandag, Woentdag on Vrijdag, ling 1 1.85 j Schoonhoven Prlji bq voorultbet» per 3 maanden. Voor en 1 -50 per kwartos' tie. M. F. Rumemper, af- idonesië. 8 L. Ploeg, afkomstig uit :n. Grote sorte- losse Gero-arL tels, teilen ent VERLIEZEN IN INDONESIË. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in In donesië zijn gerapporteerd: Kon. Ned. Ind. Leger: Soldt. 2e kl. infi komstig uit In< Serg.-maj genie Rotterdam. Serg. inf. F. donesië. Koninklijke Marine: Schipper H J. C. M Ind korp schrijver 1 vreemde d*n- tweemaal toe meenam naar lar daar - -- de ober j op verontwaardigde toon mede, dat tuis in haar eteti gevonden had. De er slaagde ze in haar opzet en kreeg stapel heeft, zo aterling schadevergoeding uitbetaald, ook achten zij 1 men haar door en werd id_ sterling niet uitbetaald. “lasgow dat deze zaak •roordeelde haar tot zes De verdediger bracht ziek was en al een wMrM Os KU, mA wk hl fc. kssh SuswwwS e De Unie-conferentie. Al deze spanningen werpen een sombere schaduw op de conferentie van Unie-minis- ters, die Zaterdag in Djakarta is begonnen. Daar werden goedwillende wooi ken over samenwerking tussen n Indonesië als gehee iester M*..^.^.iaar i ’■j en heeft zijn _B regering, uit ie wet. die gemengde Verwacht wordt, dat andere zijn voorbeeld zullen volgen. De t.„ Natal, dr. L. N. Fisher een brot aartsbisschop van Canterbury 1 klaard, dat de betreffende wet „stommiteit” is. De Rooms-Kati.v riteiten in Zuid-Afrika zijn in ops n tegen h»t feit. dat. volgens jat gemengde huwelijke kerk gesloten ware gesloten gemenj id-Afrika mwett -et, d Mal i vert ireven. Men *t voornemen mende we- I uiterst ge- voorzichtig zo heet ge- opgediend, mplete bur- van' de staat Oost- Djakarta (Batavia) oarlement 'van de Ver- «onesië hun land ver- SSï =££-=£«;■ - !S»- vruchtbare oj Een van voortvloeit Soekarnc’- wachten, dat vonden zullei. namelijk „de dat eiland wil publi zoele ie lar joegen de r zijds en de del in vee dat zij het vEft deze kaS ree het daai Het heeft 10.000 goec ;nde politic een groot len Djokja wil i door con- •venwel zo ver zachten. De ver- .idelijk vastge- zo zegt men. waarborg, dat s conferentie niet te pogen Oost-Indo- Reeds meermalen is moeten blaken, dat het streven van de republiek van Djokja. de bakermat van Soekarno's beweging, er op gericht is de met soveel moeite ter ronde- tafel-conferentie bereikte resultaten te niet te doen. Het gehele samenstelsel van onder ling onafhankelijke staten, die zouden gaan samenwerken in het verband van de Ver enigde Staten van Indonesië wil men so snel mogelUk liquideren. Steeds meer van die deelsUten worden ingelUfd bjj de oude republiek Djokja. In een hoofdartikel hebben w(j er enige tijd geleden op gewezen welke a-democratische methoden hierbij toegepast wor- Morden. Door de nog gebrekkig functionerende volksvertegenwoordigingen en ten gevolge van de beperkte uitingsmiddelen dier deelsUten gaat de opheffing hunner zelfstandigheid vrij geruisloos. Thans schijnt dat evenwel anders te worden. nemen, ken met waj irmd. De wa ■*~**ikte opschriften Maar de meeste volksgezondheid, van deze goed als vrij hët aan de mini Jaar in een zelfde gunstige positie verkeren. NEEMT VAN ROVEN DE TAAK VAN VAN KLEFFENS OVER? Volgens de Haagse correspondent van „New York Times”, die zich op „betrouwbe bron beroept, zal dr. E. van Kleffens, derlands ambassadeur te Washington, in band met de gezondheidstoestand van echtgenote zijn functie neerlegen. Dr. KJeffens zou door dr. J. H. van Royen vangen worden, wiens ambassadeurspost Ottawa door A. H. Lovink, voormalig vertegenwoordiger van de Kroon in Indor zou worden ingenomen. De Nederlandse ambassade te Washington heeft meegedeeld, dat dr. Van Kleffens in Ju ni zijn functie zal neerleggen en naar Den Haag zal terugkeren te zetten in de Grote Oost. De reg van Oost-Indonesië verhaast zoveel gelijk de overgang van de g< K.N.I.L. soldaten in haar dienst, uit eens te meer blijken kan dat men vast van plan is niet te zwichten voor de intimidatiepoglngen van Djokja. Rusland wil onderhandelen. id is „niet ongenegen" een speciale bijeenkomst van de veiligheidsraad te hou den om het bijleggen van de geschillen tus sen Oost ?n West te bespreken, aldus heeft Trygve Lie. de algemene secretaris der Ver- zes niet-permanente le- meegedeeli TfROEPEN... De toestand wordt nog meer toej spitst door het voornemen van de i gering van Djakarta om troepen de hoofdstad van Oost-Indonesië. kassar, te zenden. Deze uitzending zou geschieden onder druk van Djokja, maar officieel is niet opgegeven wat het doei van deze expeditie is. Begrijpelijkerwijs vc vatten de Oost-Indonesiërs dit op als een rechtstreekse inbreuk op hun rech- opzj ten en hun zelfstandigheid, temeer om- dat zij, naar zij zeggen niet op de hoog- z,jn te gebracht zjjn van het voornemen de yruc troepen naar Makassar te zenden. In Djakarta wordt weliswaar beweerd, dat die officiële mededeling wel verzonden is, doch de president van Oost-Indone- sië „weet van niets". slgens de oude tactiek van daar trachten tijd te winnen nties. Oost-Indonesië is ever— standig daarvan niets te verwac! houdingen zijn voldoende duic legd ter ronde-tafel-conferentie, on er bestaat geen enkele Djokja ook na een nieuwe weer zal gaan stoken om te nesië in te lijven. durende en Nederland en gedaan, is zov< danig histc baarheid leen in opgenor innerint— De regering meent, dat niet beter uitdruk* king kan worden gegeven van deze dank aan canada, aan zijn dappere en edelmoedige be volking. dan door aan het Canadese volk als geschenk een schilderij aan te bieden vaneen der beroemde Nederlandse meesters. De regering is van oordeel, dat deze genomen schenking bij wet dient te woi vastgelegd, opdat op die wijze duidelijk uitdrukking worde gebracht, dat het een ichenk is van heel het Nederlandse volk. POST VOOR DE „GROOTE BEER”. Post bestemd voor naar Nederland terug kerende militairen aan boord van het troe penschip „Groote Beer", die in een der tus senhavens zal worden uitgereikt, moet ulter- lijk op 27 Maart in Nederland worden ter post bezorgd. Behalve de gebruikelijke gegevens dient het adres de vermelding te bevatten: „Aan boord van het troepenschip „Groote Beer” op thuis reis naar Nederland.” In een officieel communiqué van Soekar no's regering is bekend gemaakt, dat de 112CMUV11 T.N.I. troepen „binnenkort” naar Makassar speciaal zullen vertrekken. Het tijdstip van vertrek of hebben aankomst daar is niet nader omschreven. Men c(Oar verwacht evenwel, dat indien het voornemen or van Soekarno werkelijk in de komende we- p|a ken wordt uitgevoerd „de toestand uiterst ge- de spannen zou worden. Dat is heel - uitgedrukt, want indien de soep zg geten wordt als zij thans wordt c staat niet veel anders dan een comj geroorlog te wachten. Oost-Indonesië zoekt in gewapende kracht, de beschikking over oefende en goed gewapei nen. Daarnaast verblijft van de Indonesische led< K.N.I.L. binnen het gebiei Indonesië. Deze mensen. .1. .M.ige Djokja-1 ,vr ir. Oost-Indones vreest terecht dat zich bic igen zullen voordoen, wanneet vijanden van de T.N.I. (hel ien Dogen voet Bestrijdingskosten f 20 millioen per jaar Bij de minister van Landbouw is op het ogenblik een plan in studie, om bin nen vijf Jaar de gehele Nederlandse veestapel vrij van tuberculose te maken. On derzoekingen hebben uitgewezen, dat zeven procent van nieuwe t.b.c.-gevallen in enige grote ziekenhuizen afkomstig blijken van runder-tuberculose. Deze ziekte treedt onder schoolkinderen daar op, waar de meeste gevallen van rundertubercu- lose voorkomen. Niet slechts voor de volksgezondheid, ook voor het welzijn van *g lands economie is het uitbapnen van deze ziekte van grote betekenis. Amerika en Denemarken zjjn thans zo goed als vrjj van rundertuberculose. Aandere lan den zjjn er na aan toe. Indien het aan de minister voorgelegde plan verwezenlijkt wordt, zal ons land over vjjf jaar in een zelfde gunstige positie verkeren. pogingen van Djokja om hun staat in te lij ven daadwerkelijk zullen verzetten en een absoluut onafhankelijke staat Oost-Indonesië zullen uitroepen. Nog zjjn afgevaardigden Indonesië aanwezig in waar zij in het grote pai enigde Staten van Indor tegenwoordigen. Zij thuiskeer te overwegen, i een openlijke breuk tusse regering van Soekari len de •eten opm jaar zou dan het zieke vee jven met tien tot twintig pro- •■jeerders verdwenen moeten -jven met 20 tot 30 procent moeten na drie Jaar zuiver met 30 tot 50 procent binnen en die met een hoeveelheid die meer dan de helft van runderen uitmaakt, binnen schikken, een korting van twee procent op de inkomsten van de melk af te houden.* Dit geld zou worden ingehou den door de zuivelfabrieken. Deze twee procent zou dan moeten worden bezler als waarborgsom. Bedrijven met minder dan tien pro cent reageerders zouden binnen eei Jaar na de start van de campagne al hun besmet vee moeten opruimen. Bin nen twee jaar zou dan het zieke van bedrijven met tien tot twintig cent reageerders verdwenen moetei zjjn. Bedrijven met 20 tot 30 proci ziek vee moeten na drie jaar zuh zijn, die met 30 tot 50 procent binnei vier Jaar en die met een hoeveel' besmet vee, die meer dan de helft het aantal runderen uitmaakt, vijf jaar. Indien een veehouder in de voor hem ge stelde categorie aan de gestelde tljdsnonn voldoet, krijgt hij zijn twee procent terug. Dan is de waarborgsom dus een soort spaar- toen Ne- pot geweest. Zo niet, dan komen de ingehou» i de Ame- den ten goede van de t.b.c.-bestrjjding. voorwaar- Het onderzoek naar ziek vee zal per pro- van tuber- vincie geschieden. De opbrengst van de hef fing van een kwartje per 100 kilogram melk ook bevorderd zal per provincie besteed worden. Door mid- t.b.c.-vrije vee- del van nauwkeurige tuberculinatie zal de igen. Daarom staat van gezondheid van ieder dier worden >otste belang, opgemaakt. Men rekent er op, dat mert twee „reageerder" millioen dieren per jaar zal moeten onder zoeken. Iedere „regaeerder” zal een merkte ken krijgen. Indien een veehouder besluit zijn zieke dieren buiten de „vrije markt” om op te ruimen, dan zal hij hiervoor vergoeding eehouders, ontvangen. Van de melkkwartjes en het over- Irljven be- heidsgeld, zo. berg>*m Tnen. zou ongeveer 125 gulden per dat buiten vrije verkoop wordt opgeruimd, beschikbaar zijn. Dit geld wordt uücetaald, indien op bedrijf met ingangyVan de staltijd inderdaad uitsluitend gezojjxfe dieren worden aangetroffen. mening van landbouwdeskundigen redenen van. volksgezondheid «ner- belangen van de veeteelt enhan- anderzijds zozeer tegen elkaar op half om half dragen der kosten eze campagne door boeren en publiek» •chtvaardig achten. Per jaar zal de bestrijding volgens het plan twintig millioen gulden vergen, waarvan de openbare kas en de rundveehouders ieder de helft zouden moeten ppbrengen. Gedacht is aan een centrale heffing van 25 cent per 100 kilogram melk. De totale melkproductie in Nederland bedraagt ruw geschat vier en een half milliard liter per jaar, waardoor het veehoudersaandeel in de bestrijding ruim schoots gedekt zou kunnen worden In Nederland bestaan reeds verschillende reactievrije bedrijven, hetgeen zeggen wil. dat de tuberkelbacil daar niet voorkomt. Door de levendige veehandel in den lande er zijn hier maar liefst 10.000 veehandelaren blijft echter altijd gevaar voor besmetting bestaan. Door de veehouders zelve worden dikwijls maatregelen genomen om de gevreesde ziek te te weren. Tuberculeus vee is ongeschikt voor export. Het vlees wordt bij slachting dikwijls geheel of gedeeltelijk afgekeurd. Het is voor de boeren dus een bestaansvoorwaar de. onbesmet vee te hebben. Dit ble^k onlangs nog duidelijk, derland melk kon gaan leveren aan rikaanse troepen in Duitsland. Als i de werd gesteld, dat deze melk culosevrij vee moest zijn. De export van vee zal zeker worden, zodra Nederland een t.b.c.-vrije *1-“ïl heeft, zo menen deskundigen. Di - achten zij het van het grot als binnen vijf jaar de laatste verdwijnt. ZAL DE LIBERAAL DEVEZE OOK NIET SLAGEN? De prins-regent heeft Zaterdagavond Albert Deveze. de liberale minister van defensie, in het demissionaire kabinet, opgedragen nieuwe regering te vormen. Minister Dei heeft de opdracht aangenomen. De liberale kabinetsfopnateur verklaarde j zal trachten de koningskwestie in hatio- in op te lossen en dat hij hierbij zal pro beren de medewerking te verkrijgen van li beralen, katholieken en socialisten De katho lieken zullen waarschijnlijk niet meedoen, waar door ook deze poging gedoemd zou zijn te mis lukken. KESPER IN APRIL TERUG. De toestand van mr. L. A. Kesper. com missaris der Koningin in Zuid-Holland, die, in verband met een beenbreuk in een zie kenhuis in Zweden wordt verpleegd, is thans goed vooruitgaande. Indien de genezing zich blijft ontwikkelen als tot dusver, denkt de commissaris in de tweede helft van April naar ons land terug te keren. Het Nationaal Monument De Nationale Monumenten Commissje voor Corlogsgedenktekens heeft medegedeeld, dat het nationaal monument op de Dam in Amster dam geplaatst zal worden waar thans een plantsoen het voorlopig monument omzoomt. Dit plar.tscen zal vervangen worden door een bestrating gelijk aan die voor het Koninklijk Paleis. Hot monument zal bestaan uit een grote in doorsnee ellipsvormige zuil, die meer dan twintig meter hoog zal zijn. Deze zuil wordt ge plaatst op een verhoogd plateau, dat weer het middelpunt is van cirkelvormige treden. De zuil zal worden vervaardigd van beton, waardoor een nobele en strakl kan worden benaderd. De „Urnengalerij'', welke de elf provinciale urnen zal moeten bevatten, alsmede de urn uit Indonesië, maakt de beweging van de treden mede en is een sector van een der cirkels. Deze urnengalerij is opgevat als een eenvoudige, dikke muur, waarin bergplaatsen voor de ur nen. Teneinde deze rij van urnen zo aesthetisch mogelijk in het geheel op te nemen, zullen de urnen door fraaie sluitstukken met wapens en inscripties worden afgeschermd. De wand Van de ..Urnen galerij” zal ingehakt krijgen De kosten van het vervaardigen van het mo nument worden begroot op f 385.000. KONINGIN EN PRINS MET TW1 PRINSESJES NAAR FRAN1 Het ligt in het voornemen van haar vacantie. onderbroken om c Nederlanden bij zijn terugkeer uit te ontvangen, voort te zetten met de die daardoor gelegenheid krjjgt geheel rusten van de vermoeienissen van zijn reis, en de twee oudste prinsesjes, wier vacantie in die tijd valt. D« plaats van be stemming zal waarschijnlijk Val d'Isere in Frankrijk zijn. De dag van vertrek is ver moedelijk Woensdag 29 Maart. VAKGROEP SECRETARIS VERDUISTERDE 130.008. Een jaar en drie maanden gevangenisstraf eiste de officier van justitie bij de Rotterdamse rechtbank tegen de 39-jarige J. H W uit Rot terdam. die als secretaris van de vakgroep ..Groothander in gebruikte vaten" in de periode van November 1947 tot October 1949 een be drag van f 100.000 zou heböen verduisterd. Verdachte erkende, dat het totaal bedrag ongeveer f 130.000 moet zljn- geld had hij gebruikt voor de aankoop van machines voor zijn metaalwarenfabriek 8CHADEVERGOEDING8PROCES TEGEN DE KLM.? Beschuldiging door Knickerbocker's echtgenote. De weduwe van de Amerikaanse journalist H R. Knickerbocker, die bij de ramp met de „Franeker" in Juli 1949 bij Bombay om het leven is gekomen, zou het plan hebben opge vat een schadevergoedingsproces tegen de K L.M. in te stellen. Zij zou een bedrag van 250.000 dollar willen eisen, aanvoerend dat de dood van haar echtgenoot te wijten is aan „opzettelijke fouten in de technische werking van het toestel". OOK EEN MANIER OM AAN GELD TE KOMEN Geldnood brengt de menfeen tot gen. Mevr. Alice Rogers ying tot een muis in haar woning' die ze een restaurant en vervolgens in het haai geserveerde eten verborg,- Dan riep ze g en deelde op verontwaardigde toon ze een muis in haar eteH gevonden eerste keer slaagde ze in haar opzet 20 pond sterling schadevergoeding u..~ De tweede keer had men haar door r- de gevraagde 50 pond sterling niet uitb Het gerechtshof in Glasgow, dat deze te behandelen kreeg, veroordeelde haar maanden gevangenisstraf. De verdediger nog naar voren, dat zij ziek was en al jaar werkloos was.... is oegunnen. orden gespro- de Verenigde en; met Neder- s conferentie een boodschap gezonden, hoop uitspreekt op een •plossing van de moeilijkheden. de agenda-punten. dat ook al uit de hebzuchtige tendenz van io's regering, doet echter niet ver- i, dat die oplossingen gemakkelijk ge in zullen worden Dat agendapunt heet lijk „de kwestie Nieuw Guinea". Ook eiland wil Soekarno inlijven bij zijn re liek. Zomin Nieuw-Guinea als Nederland len daarvoor iets. Zowel ten opzichte van Nederland als ten dchte van de andere deelstaten isdusSoe- mo’s drijven naar een eenheidsstaat onder i dictatuur een ernstig struikelblok voor jchtbare samenwerking. Wanneer Soekar no’s regering dat niet leert inzien, ziet het er met de toekomst van Indonesië zelf en van de samenwerking met Nederland vrij som ber Schilderij voor het Canadese volk. Uit dankbaarheid. Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot aanbieding aan de staat Ca nada van een schilderij van de Nederlandse schilder Meindert Hobbema, welk stuk be kend is onder de naam van „de twee water molens”. Wat Canada, zijn regering en zijn volk, ge durende en na de laatste wereldoorlog voor Nederland en voor zijn prinselijk gezin heeft gedaan, is zoveel en voor Nederland van zo- ‘„torisch belang, dat de grote dank- van het Nederlandse volk niet ai de annalen van zijn geschiedenis is >men, maar ook voortleeft in zijn her- .igen. Noord Atlantisch Pact Militaire voorzieningsraad in gesloten vergadering bijeen. De vergadering van de militaire voorzie ningsraad. die Vrijdag in Den Haag is be gonnen. wordt in deskundige kringen als zeer belangrijk beschouwd. Op deze vergadering, die met gesloten deuren wordt gehouden, zullen onder meer de resultaten worden uit gewisseld. die de verschillende regionale groe- pzn in het Atlantisch Pact op hun terrein hebben bereikt. De financiering van de de- lensieplannen zal zeer waarschijnlijk niet worden besproken. Over deze aangelegenheid zullen de ministers van financiën van het Atlantisch Pact op 29 Maart in Londen ver gaderen. Ook aan deze vergadering wordt zeer veel gewicht gehecht. Men verwacht, dat de ministers van financiën in Londen zullen proberen de gelden, nodig voor de op gestelde plannen, over de deelgenoten te ver delen en in de begrotingen der deelnemènde landen onder te brengen. EERSTE COLORADOKEVER GEVANGEN Te Udenhout in Noord-Brabant is een co loradokever gevangen, voor zover bekend de eerste in dit seizoen in ons land Het voor het aardappelengewas zo schadelijke insect is aan de bevoegde instanties ter hand gesteld. STEPPEWOLVEN BEDREIGEN CANADA. In Alberta (Canada) wordt toenemend ge bruik van vliegtuigen gemaakt bij de jacht op steppewolven. Het provinciale bestuur heeft iedere plaats, die georganiseerd jacht op dit dier maakt, financiële steun beloofd. In Fe bruari weren in de provincie Alberta 690 wol ven gedood. De steppewolf is het meest ver nielzuchtige dier van West Cannada. Het rooft 1 schapen en kippen. Tal van boeren i. het schapenfokken maar opgegeven, de steppewolven enorme slachtpartijen >nder dit woldragende vee aanrichten. Vroeger ilacht het provinciaal bestuur vijf doller aan <e boeren te betalen voor een ingeleverde do de volwassen wolf en twee dollar voor een jon ge wolf. Het aantal binnengebrachte wolven werd toen zo groot, dat al spoedig ontdekt werd, dat sommige boeren de steppewolven in gevangenschap teeldenSinsdien is de wol- venbevolking dan ook enortn toegenomen. De steppewolf kan zich ontzaglijk snel voortbe wegen en heeft de gave zich enorm goed te kunnen verstoppen. Het is daarom onmogelijk voet of te paard jacht op het dier te ma. i; een licht vliegtuig echter, dat op gerin ge hoogte vliegt, kan een hoop uitrichten. De 690 steppewolven, die vorige maand gedood werden, werden dan ook door de bemanningen van twee vliegtuigen neergelegd. De Wiart kon ook geen Belgische regering vormen. Eyskens en Van Cauwelaert voelen er nu helemaal niets meer voor. De koningsgezinde Graaf Carton de Wiart, die in opdracht van prins-regent Karei een nieuwe Belgische regering zou vormen, is hierin niet geslaagd Toen hij Vrijdag de prins-regent rapport uitbracht, heeft de laat ste De Wiart van zijn opdracht ontslagen. Prins Karei stelde zich daarna in verbin ding met Gaston Eyskens. de aftredende ka tholieke premier, en Frans van Cauwelaert, de katholieke voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden. De prins-regent verzocht hen een katholieke regering te vormen. Zowel Eyskens en Van Cauwelaert hebben dit ge weigerd. De belangrijkste en oudste deelstaat: Oost- Indonesië. die Celebes en de eilanden van de Groote Oost omvat is met van plan te zwich ten voor de Ondergrondse of openlijke druk van Soekarno's agenten. Reeds de vorige week werd tegen de langzaamaan tastbaar worden de dreiging een grote demonstratie gehouden waaraan naar men zegt 40 000 personen heb ben deelgenomen. Met spandoeken en in spreekkoren brachten zij hun voornemen tot uiting zich te verzetten tegen een inlijving door Soekarno. A»n het slot werd een nieu we beweging gesticht, die zal strijden voor zo groot mogelijke onafhankelijkheid voor Oost-Indonesië. Deze beweging, de G.R.I T heeft bekend gemaakt, dat de leden zich bij De ministers van buitenlandse zaken, de fensie en financiën van de mogendheden, die Zijn aangesloten bij het verdrag van Brussel, zullen op 16 en 17 April te Brussel bijeen komen. Zij zullen bespreken, hoe de plannen voor de defensie het best kunnen worden gefinancierd. Men verwacht, dat de besprekingen zullen gaan over de kwestie, of er een gemeenschap pelijk fonds moet worden ingesteld en elk land bijdragen moet leveren in overeenstem ming *net zijn financiële en economische hulp bronnen. GEESTELIJKHEID IN ZUID-AFRIKA IN VERZET TEGEN MALAN'S RASSEN THEORIE! Een Anglicaanse priester in Natal heeft zijn dat functie van ambtenaar van de burgerlijke n£de stand neergelegd en heeft zijn volmacht terug- beren irom thans gegeven aan de regering, uit protest tegen de .Evft reeds nieuwe wet. die gemengde huwelijken ver goed ge- biedt. Verwacht wordt, dat andere geestelijken ieman- zijn voorbeeld zullen volgen. De bisschop van »t deel Natal, dr. L. N. Fisher een broer van de van het aartsbisschop van Canterbury heeft ver- led van Oost- klaard. dat de betreffende wet een grote i. die bekend „stommiteit" is De Rooms-Katholieke auto- Ruslant -haters, gaart riteiten in Zuid-Afrika zijn in opstand gekd- bijeenkoi isifiche dienst men tegen h’t feit. dat. volgens de nieuwe den om loedige wet. de staat gemengde huwelijken ontbindt sen Oost er hun die door de kerk gesloten waren. (Alle in vroe- Trygve 1 - leger ger jaren gesloten gemengde huwelijken, zijn enigde Naties aan aan wal u_L in Zuid-Afrika mwettig verklaard. Red.) den van de Raad

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1