SCH00NH0VEN5CHE COURANT I I I w i 4 «SS" SSafiSaSSaS -. II II til tOOD 1 IR - West-Europese verdediging zonder West-Duitsland is onverantwoord MAART 1959 WINKEL8LUI- nomen zij bij rer i niet vergeten. ■i \NKEN Van Maar de prettij en 1 59 van minis ters van defensie Is Woentd. v.d. maaarf ltd. 2a Wnsd. v.d. maaad ETBAKKERIJ TELEF. 323 a basi ’trein ceurig het atlantisch pact Geen beperking. neus on geboord. was op ld. IGITEM l- SCHOONHOVEN olgens afspraak eni* aan oter .•luk- zlch iuwd Daar pijen hoge wo. de de de met com- der er lus- Hoofdred.: W. Kerremana 5 W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN TeL 207 (K 1823) Giro 13783 rikke- Hier- ?rhoud Het >zet van letgeen .jortrr- mesië vow. - gulden. i garantie! .-eed E' s nog ojjwonen. zal het Ie huidansen teidskuur bij t vijftig jaar et Palmolive i één minuut olive-schuim. teer per dag. van de drie :n binnen 14 1. Door deze >ok Uw huid bij 2 van i 3 vrouwen Philips Flits camera met in gebouwd zonlicht. Vsnchljnt Maande •o Vrijdag. Prijs L Ung f 1-M pc Schoonhovsn i HJa eiker- pMttslng tegel berichten 10 dag. Woensdag bij vewuitbet»- 3 maanden. Voos t J0 per kwartad toe- het zo ja. dienen VIER BLADZIJDEN. MAANDAG 3 APRIL 195» «2e JAARGANG. No. 4». NIBIWSHADVD0R2UIIH10UAND EN UTRECHT zeede een tbe- irvan is s in een ie delen aan thans welk tijd- nistt •n zijn. Bei- i-“s- Het Amt jft het Wo< commissie-’ 'land Mar»... ;.land verde< 218- Advenenuee. I ex 13 miuitnetee ■ya. meer f (Ml derda igen halve prijs. Famthr cent Der milllieeew BURGEMEESTER WIL STRATEN MAKER WORDEN. emeester van de kleine ge- immern in Zuid-Baden (Duits- eft gesolliciteerd naar de be- -i—r ,n j,yn ge_ een hoger ongeluk gebeurde omstreeks 12 uur lags toen de korporaaj alleen een oefen- maakte Het toestel, eèn Harvard-' vliegtuig, kwam neer tussen de Wielstraat de Molenvaart in het ten Noorden van de meente Dongen gelegen 's-Gravenmöer. Het toestel is door oi vrilje gekomen en he geveer anderhalve Smolders, die alleen slag dood. Het toeste de i de j ogere mai zorden g~l maximu minister maximumpi )t inganj Gezien wereldmt te toekoms prijs wordi Zaterdag is in de Prinses Juliana kazerne te Den Haag, het hoofdkwartier van de ge nerale staf, de bijeenkomst van de ministers van defensie van de landen van het Atlan tisch Pact gehouden. Ijsland was alleen niet vertegenwoordigd. Om en in de kazerne wa ren zeer straffe veiligheidsmaatregelen geno men. ..Dit ters ties, dii voox Ami ..DUITSLAND» AANSLUITING BIJ EUROPESE RAAD IS HOOGVERRAAD". De socialistische eenheidspartij heeft de Westduitse federale regering gewaarschuwd „niet een nieuw hoogverraad te plegen door zich bij de Europese Raad aan te sluiten ..Een dergelijke stap zou de afscheiding van het Saargebied van Duitsland sanctionneren en gelijk staan met het uitlokken van een nieuwe wereldoorlog door de Westduitse re gering”. aldus de S.E.D. URK AAN OVERIJSSEL. Zaterdagmorgen is Urk in tej heid van verschillende autoriteit! overgedragen aan de provincie Urk maakte voordien deel uit vincie Noord-Hoiland. tgenwoordig- ten officieel s Overijssel, van de pro- OVERZEESE GEBIEDEN. Alleen over Nieuw-Guinea meningsverschil Hatta staat economische samenwerking voor. Unie-conferentie geëindigd. De export van Indoneuië naar Nederland zal op de huidige basis worden voortgezet en T». naar gchatting in het komende half jaar plus minus 175 millioen gulden bedragen. Voorlopige militaire missie, n het punt der agenda -- van de taak, de sa- positie van de Nederlandse Indonesië alsmede de vast- rrl *>n rio wij/:e V8n UitVOe- w.., tot het besluit, ing en de bepaling van de dp h zal geschieden terstond na i de reorganisatie ’*x‘ de t en len uitwerkii van het vi - Europese la nen en de dollars, die zij zullen moeten uit geven, wanneer de Marshall-hulp eindigt. ENGELAND KRIJGT TOCH MARSHALL HULP. Huis van Afgevaardigden j een proefótemming m aesluit om En- mthouden, zolang .3 tegen 60 stem- DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD Het internationale arbeidsbureau heeft een overzicht gepubliceerd van de prijsontwi' ling in het afgelopen jaar in 34 landen, uit blijkt, dat de kosten van levensondei in 23 van deze landen zijn gestegen. sterkst was de stijging in Oostenrijk, n.l. met 27.5 pCt. Tot de landen, waarin de kosten van levensonderhoud daalden, behoren Zwitser land. Italië en de Verenigde Staten. WEST-DUITSLAND SCHAFT DE SUIKER BONNEN AF. Op 1 Mei gaat in West-Duitsland het laat* voedingsmiddel suiker van de bon. n steenkool en benzine zullen dan offi- nog gerantsoeneerd zijn. Deze artikelen ■chtcr al enige tijd zonder bon verkrijg* f 16.50 19.75 19- 22.65 M 8.80 M 17- 14.50 u 36.25 1550 De burger meente Zir land)heef. -- trekking van stratenmaker meente, omdat hij hierdoor salaris zou krijgen. Als gekozen hoofd van zijn gemeente ontvangt de burgemeester 166 Mark per maand (ongeveer 140 gulden). De stra tenmaker ontvangt ongeveer drie hon derd Mark (ongeveer 250 gulden). De burgemeester is getrpuwd en heeft vijf kleine kinderen. HET NADERENDE ZOMERSEIZOEN. In Zandvoort is men op het ogenblik druk bezig met voorbereidingens te treffen om de bad gasten te ontvangen. De houten café's op het strand werden reeds ingericht. ’^Wii^liWen dat-8de samenstelln S„dVr“X»0'„"mldd! dellijk een voorlopige Nederlandse militaire missie worden gevormd, waarvan de sterkte ”’«t groter zal zijn dan 800 man. ’Iet communiqué spreekt ook over Nieuw- lea (Iran), jen aanzien ^an dit probleem ?n beide partijen het erover eens. dat een adelijke oplossing nog niet, kan worden uden tijdens deze eerste conferentie. 'Eer van de verdere en definitieve an dit vraagstuk op de tweede daarvoor te beleggen mir werd besloten, een gemengde i elk der deel- .„.slag uitge- ten wenden, komt alleen, omdat zij van wat ner aanhangige voor hen thans twee kwaden zijn, althan» met betrekking niet het ergste willen*kiezen. Vele leden brachten de Nederlandse poli te tiek tegenover de bezettingsmogendheden in i- Duitsland ter sprake. Terwijl zij zich er van bewust waren, dat de regering op grote te genwerking bij de geallieerde bezetters stuit en daardoor zeer belemmerd wordt in haar activiteit, vroegen zij zich echter toch af. of onze houding in de afgelopen jaren niet te passief was en of niet meer initiatief van re geringszijde had kunnen uitgaan Naar hun oordeel had een betere coördinatie kunnen van plaats hebben tussen, de verschillende depar- Het tementen, die zich met de Duitse aangelegen- voor, dat dit heden bezighouden. In dit verband zouden zij is, dat door gaarne van de minister vernemen, of ook hij wordt. Zij het niet wenselijk oordeelt om iemand te be- zich bele- noemen (misschien een staatssecretaris). di« czaamheden betreffende Duitsland op ?d van de politiek, de economie, de en de culturele samenwerking coördineren. West-Dults leger? VolgWis zeer vele’ leden staan Europa en dus ook Nederland zeer bepaaldelijk voor liet probleem der Duitse herbewapening. Het lijkt niet verantwoord de West-Europese defensie te organiseren, zonder het West-Duitse ge bied daarin te betrekken. Sommige leden, welke een geheel afwij- kende, zienswijze huldigen, meenden tewrwe- terM dat het Amerikaanse leger ondanks of ficiële ontkenningen reeds thans alles in het werk stelt om te komen tot de oprichting van een West-Duits leger. In dit verband zouden zij gaarne vernemen, of van de zijde van Amerika te dier zake in deze of gene zin contact met de regering is opgenomen. Zeer vele leden waren over de gang van zaken met betrekking tot onze kapitaal-be- langen in Duitsland allerminst te spreken. Volgens het accoord van Parijs van Novem ber 1948. waarbij leden van de Verenigde Naties zouden mogen beschikken over hun eigendommen, is naar hun weten nog steeds niet uitgevoerd. Door de deconcentratlepoli- tiek in het Ruhrgebied en andere maatrege len zijn nog steeds grote bedragen geblok keerd. Onze belangen worden gediscrimi neerd vergeleken met Duitse eigendommen, waarover vrij kan worden beschikt. Dit is voor ons land een onduldbare toestand en deze leden zouden dan ook gaarne van de re gering vernemen, welke maatregelen zij ge- heeft. respectievelijk welke stappen de geallieerde bezetters ondernam om protest tegen deze behandeling aan te teke nen. 44 MILLIOEN DOOR TRIBUNALEN VERBEURD VERKLAARD. De verbeurdverklaringen, door de trlbuna* len uitgesproken, belopen een bedrag van on* Militair lesvliegtuig neergestort. KS Piloot kwam om het leven. justitie in zijn antwoord op de betreffende niet groter zal zt)n dan 800 man. krachten, afkomstig van het vliegveld Gllze— K: ""rB"lort'De p,10Dt kwm ”m het waren beide partijen het erover eens. dat een Het is de reserve-korporaal A. V. G Smol- TROUWEN OP ..RAAD8BEVEL”. d,: behandeling van dit vraagstuk op de tweede V°l8'n oplelc“n|! vu* pachter, toegewezen Daar de vraag grot Sr,"»feS'e we^SoV eJ^ïïmTÏÏ; fT"8"' Sr|d'r™ ”,Bd Vbt" "i" de“ bevo'nd' SmSsste °tê‘benoemen waSnTk de?™ 1° vo” het ralli‘“te breV'‘ Mhl'r d' f™™* «te echter b« navnag ongeht -Set ongeluk gebeurde omstreek, 12 uur .e™. towSl»bed, Indonesië leent 200 millioen van ;luïtdaiïïn £ikS.r“J tor;!lj°"du'«™i!n'„l;i Mp/lprland vliegtuig, kwam neer tussen de Wielstraat en trouwen". ncuaiaMU, de Molenvaart in het ten Noorden van de ge- .Dnnvvivr iv Er Is overeenstemming bereikt over een meente Dongen gelegen 's-Gravenmöer. aardbeving in ITALIË. lening van Nederland aan Indonesië groot Het toestel is door onbekende oorzaak in een AJs gevolg van een aardbeving zijn Zater- f 200 millioen. Op de conference der Unie- vrilje gekomen en heeft zich met de neus on- dagavond te Livorno dertig mensen licht ge- tmo- ministers werd eveneens overeenstemming geveer anderhalve meter in de grond geboord, wond. Verscheidene huizen zijn ingestort. Ook 'bor- bereikt ten »anzien van een financiële rege- Smolders, die alleen in het toestel zat. was op in de plaatsen Pisa. Luca en Pontevera z^r j. ling betreffende de ultbetyju^nensioenen. slag dood. Het toestel is geheel verniald. lichte schokken waargenomen. De Tweede Kamer heeft een verslag uitge bracht over de bij die Kamc- nota over de stand van zaken --- tot het Duitse vraagstuk. Verscheidene leden wezen er op. dat de ontwikkeling van het onder geallieerde con trole staande West-Duitsland zich niet in vrij heid en zelfstandigheid voltrekt. Een streven naar werkelijke democratie vindt in Duits land op zijn weg ruïnes, desillusies, gekrenkte eigenwaan en geestelijk nihilisme, zoals die door het regime van Hitler en diens oorlog zijn ontstaan. De tweede vraag i?. of de thans gevoerde politiek inderdaad leidt tot het bereiken de integratie van Duitsland in Europa, voor de hulp aan het kwam deze leden aanvankelijk voor, da* tken bedraagt thans niet het geval is. Het noodlottige is, dat door gaarne irin zijn begrepen de discriminatie het doel niet bereikt wordt. Zij het niet herstelprogramma en heeft tot gevolg, dat de Duitsers zich bele- noemen (i J'zd gevoelen en zich innerlijk van het Wes- alle werkz het gebiec voorlichting t zou kunnen cc idse delegatie bestond uit ml- i en generaal Kruis. gingen in vol vertrouwen eer uit elkaar. Tijd en plaats voor de vol- •nde bijeenkomst zullen zij nog nader vast- BUITENLAND. DE OPSTAND OP LUZON. v&tehete ’aïduFdc etod^Lu'zon11 onto 'nSltah' gezaï^c 'plaat-' ab“ “wSend' d°d'", Amerikaanse Huls van Afgevaardigden. Plan voor hulp aan buitenland goedgekeurd. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zijn goedkeuring gehecht aan het pro gramma voor hulp aan het buitenland, dat met ingang van 1 Juli een periode van 12 maan den bestrijkt. De stemverhouding was 287 voor en 86 tegen. Verder bevestigde het Huis met 254 tegen 38 stemmen het eerder genomen besluit om het bedrag van het Plan-Marshall, dat oor- mkelijk 2 950 000.000 dollar bedroeg, met millioen te verminderen. Een door de huiscommissie voor buitenlandse aangelegen heden in de wet opgenomen bepaling, dat een gedeelte van de contante toewijzing vervan ger zou moeten worden door een gelijk be drag aan surplusvoorraden van Amerikaanse landbouwproducten, werd eveneens goedge keurd. Het totale bedrag, dat buitenland is uitge|rokl...- 3 102 450.000 dollar, waarin zijn begrepen de gelden voor het Europees herstelprogramma en voor Trumans „punt-vierprogramma" voor PROCES TEGEN MONNIKEN TE PRAAG. I Te Praag is een proces begonnen tegen - tien Rooms-Katholieke monniken, die er van beschuldigd worden de bevolking, tegen de staat te hebben opgezet en communisten met ex-communicatie te hebben bedreigd, waar door zij de wet op de bescherming van de staat hadden overtreden. ste 1 Radio-Praag meldt, dat Augustin Machalka. Alleen t van een klooster te Nova Rise in Moravië cieel n eft bekend, dat hij zich aan tegen de staat zijn ec. gerichte activiteit had schuldig gemaakt. baar. Het Duitse vraagstuk in de Tweede Kamer. omstre allee eèn 1 de loord jen ‘s-Grac onbekende oorzaak in een leeft zich met de meter in de grond n in het toestel zat. tel is geheel vernialc “m de r „„Lingen 1 teitsverbn 1 de - ngen.. iciteitsverbruik icht wordt, .ziciteits- en peil staande BINNEMAND. GARANTIEWET VOOR K.N.I.L. MILI TAIREN IN ONTWERP. Naar in Den Haag wordt medegedeeld is thans eën garantiewet voor militairen inont- I werp gereed gekomen. Zodra de ministers, die thans nog de Unie-conferentie in Dja- Atlantisch Pact, karta bijwonen, in Nederland zijn terugge- keerd. zal het ontwerp in de ministerraad HtlCCïl KOlTIHt worden besproken. Dit dhtwerp komt in gro- 9 te lijnen overeen met het ontwerp van de garantiewet voor het civiele personeel. MEINEED BIJ ONDERZOEK NAAR REGERINGSBELEID. De enquete-commissie heeft aan de Twe Kamer medegedeeld, dat op het ogenblik vierde en vijfde deel van haar verslag in werking zijn. Een groot gedeelte daarvan reeds in een eerste en soms ook reeds tweede lezing gezet. Voltooid zijn deze uewn echter nog niet en de commissie kan thans ..Dit is de derde vergadering van de mi- ook nog niet precies aangeven, op welk tijd- nisters van defensie van de twaalf grote na stip ze voor publicatie gereed zullen zijn. Bei- lies> een deelgenootschaj de delen worden zeer omvangrijk. voor de vrede en de i Voor het eerst heeft de commissie zich ge- Amerikaanse minister noodzaakt gezien de stukken, betrekking heb- Johnson, bende op het verhoor van een voor haar ver- De schenen getuige, te stellen in handen van de ^rst,blJ.e officier van justitie wegens verdenking van Wij hielc meineed. Het betrof hier een getuige inzake het England-Splel De koninklijke marine w“dkewk?“n’ en het atlantisch pact ^®sorja^’" defensie van De chefs van staven van de landen van De doeleln het Atlantisch Pact zijn bij het vaststellen Verdrag zijl van het gemeenschappelijke verdedigingsplan yen wij overeengekomen, dat de Koninklijke Marine tweede., zich niet zal beperken tot de verdediging van eventue- Nederlandse havens en kustgebieden. De Ne- ‘OS derlandse marine is opgenomen in het bevei- liglngsplan van de vitale verbindingslijnen ter zee. aldus vernemen wij van doorgaans welingelichte zijde. Overigens is men -onferentie de menii «..te te weinig ge--.. ischappelijl - dig WOL-, begrip vooi van verse T'—t. Vele „2 of op econc billende lande „J dezelfde goede verstandhou ding en samenwerking bestaat als tussen de vloten dier landen. Onder de maritje-mensen ter conferentie, die op zee geen grenzen ken nen. menen wij de ijverigste voorstanders van het wegvallen van tariefbarrières in Europa *e moeten zoeken. BINNENKORT NIEIT TIN(- tort is de s verwi celsluitir gemet ‘geven om verband m< ITSOEN! tICITl JACHT OP VERZONKEN MILLIOENEN In de ball varf .Tobermory, voor een der Westelijke, Schotse eilanden, wordt gedoken near een schat, ter waarde van ongeveer 320 millioen gulden, die zich moet bevinden in een Spaans galjoen, dat aldaar ongeveer 350 jaar geleden is gezonken. De schat moet be staan uit gouden dubloenen en dukaten, uit v.w. goudklompen en gouden platen en houwelen verierenwooraigmg. Het wrak van het galjoen ligt, op ongeveer Vele leden meenden te weten, dat men er vijf meter onder de zeespiegel, onder de mod.- in geallieerde kring nog niet toe wil over- der en het zand van de bodem van de baai gaan normale diplomatieke relaties metDuits- van Tobermory. land te onderhouden, al zal men een aanvang Duikers van de Engelse marine hebben het maken met uitwisseling van consulaire amb- wrak bereikt. Zij hopen vandaag in hét bin- tenaren. Deze leden waren van mening, dat nenste ervan te kunnen doordringen en vast ook zolang nog geen diplomatieke relaties te stellen, of de schat zich werkelijk aldaar met Duitsland zelf worden onderhouden, de bevindt. Hun pogingen worden door geheel Nederlandse vertegenwoordiging bij de hoge Engeland met gespannen verwachting gevolgd commissie te Bonn steeds In handen moet zijn De duikers meldden dat het hout der scheeps- van onze bekwaamste diplomaten Een goede balken, die uit Afrikaans eikenhout werden samenwerking met West-Duitse staat is vervaardigd, nog steeds zo hard als ijzer is. voor ons land een levensbelang en het schep* De duikers werken in opdracht en voor re- pen van „goodwill" naast het leggen en on; kening van de hertog van Argyll, die beschikt derhouden van waardevolle en veelvuldige •r de bergingsrechten van hetgeen in de contacten is van een niet te onderschattes i wordt aangetrotfen en die aanspraken waarde. doen gelden op te'he?tV0'grSte:«: d.-reorg.nluue van h« “8’8',n£e n"e n‘e' I',; De ministers-conferentie in het kader Van de Nederlands-Indonesische Unie is Zaterdag middag in het Indonesische ministerie van vooriuc 8n|" teiït“‘n d°“ d' VW>rti““8 V8n belde de' manstelltag en de plX “el ^'"?ar{sJï„eie?ddeW‘ goede sfeer tijdens de besprekingen in her- \‘n.g ai? k van de samenwerking tussen I Nederland niet alleen voor beic1- groot voordeel is, m®'”- die door groeiende wordt, een van de zijn.” zwaar te verduren Al, bij Noord- dee| dat de conIe„„t,e het bewljs gelevetd dhey el>r^m ^Mrand onder- °d? do wind nto het Wasten, zodat zaRen nagaa„ bllJkt N1" .t dan storten grote stukken duin Guineaa.t enig, 0„derwerp te zijn, waar- rijnen tn hot kokende water over eJj|ege™telUng bestaat Het is gewt duinencomplex lax dat kwestie zo snel mogelijk van irtoren komt angs^ agendajferdwijnt1'. aldus Hatta. Aan^^t slot der conferentie werd een munitfee 1 uitgegeven over de resultaten besprekingen In deze verklaring wordt onder meer gewag van gemaakt, dat er h sen Indonesië en Nederland c lingsaccoord overeengekomen is. hetwelk vroegere dienaangaande béstaande regelingen thans in een geheel samenvat en aangepast .s aan gebleken behoeften. "oor het handelsverkeer blijft de opzc bestaande regeling gehandhaafd. h« - *--*. komende halfjaa|B|^eën expo gelijkheid van Nederlanci^^BBuyioi ziet, ter waarde van 126 p^Aën j lij h< kur marine hebben het' vandaag in hét bin- doordringen en vast w» schat zich werkelijk aldaar ~:jingen worden door geheel gespannen verwachting gevolgd Idden dat het hout der scheeps- /..„ans eikenhout werden ‘eds zo hard als ijzer is. in opdracht en voor r»- 3g van Argyll, die beschik schten van hetgeen in J* tfen en die aanspraken alles, dat wordt gevon- iagen loopt het contract van _e admiraliteit echter af. Is de nog niet gevonden, dan moet hij wijze de bergingswerkzaamheden ar ver- De ministers van defensie ran de eerst bijeen te Washington op x^v. hielden onze tweede vergadering op 1 December 1949 in Parijs. Wij bestaan als zo danig nog geen zes maanden. Het Noord-At- lantisch Verdrag is nog maar juist een jaar zeer korte periode hebben wij i zeer bemoedigende voortgang bij de voorbereiding van de defen- i West-Europa en die van het gehele Atlantische gebied ten bate van de n elk van ons. pinden van het Noord-Atlantisch jn zeer eenvoudig. Ten eerste: stre- er naar agressie te voorkomen; ten onszelf te vérdedigen; tenslotte een iele aanvaller, wanneer hij ons de oor- j zou opdringen, te verslaan. Voorkomen, sproi verdedigen, verslaan, dit zijn in het kort de 250 successievelijke doeleinden, die wij proberen na te streven." xijde Na de toespraak van minister Johnson, die is men in marine-kringen ter door de Nederlandse minister Schokking in conferentie de mening toegedaan, dat er in hartelijke woorden werd beantwoord, gingen feite te weinig gelden beschikbaar zijn om de de gedelegeerden over tot de eigenlijke con- gemeenschappelijke zeemacht zo sterk te ma- ferentie, die met gesloten deuren wordt ge- ken als nodig wordt geacht. Vanzelfsprekend houden, heeft men begrip voor de financieel ongun- De Nederlands! stige positie van verschillende landen in het nister Schokking Atlantisch Pact. Vele marinemensen vragen De ministers zich echter af of op economisch gebied tus- weer uit elkaar, jen de verschillende landen van het Atlan- gende bijeenkoms tisch Pact wel dezelfde goede verstandhou- stellen. Wat gebeurt er na afloop van de conferentie, die op zee geen grenzen ken- Hiring ten. menen wij de ijverigste voorstanders van lTiar»!lall=Iluip .»t wegvallen van tariefbarrières in Europa De jongste ontwikkeling op het gebied der 8 moeten zoeken. Amerikaanse plannen voor de tijd na afloop IWE WINKELSLUI- van de Marshallhulp in 195» werd Vrijdag IGSWET bekend. Het Amerikaanse ministerie van hui- Blnnenkort is de indiening bü de Tweede tenlandse zaken deelde mede, dat dè ecuM* Kamer te verwachten van een nieuw ont- mische deskundige Robert Few. voorma ig werp-wlnkelsluitingswet. In de nieuwe wet eerste economische adviseur van dit m-mste- zouden de gemeenten ruimere bevoegdheden p® een studiereis door West-Europa zai nia- worden gegeven om van de bepalingen af te ken Feis werd door de minister van ouitfn- wijken in verband met plaatselijke belangen Jandse zaken uitgenodigd .onafhankel.jk de toestand aldaar te bestuderen en de invloed OPHEFFING RANTSOENERING GAS EN van deze toe8tand op de Amerikaanse bui- ELECTBICITEIT. tenlandse politiek." Vermoedelijk zal Feis Binnenkort zal de opheffing van de nog twee maanden in Europa doorbrenger). Naar steeds bestaande ransoeneringsbepalingen ten j,et schijnt zullen zijn bevindingen gebruikt aanzien van het gas- en elektriciteitsverbruik worden bij de uitwerking der plannen tot Binnenkort zal de opheffing van de nog overbrugging van het verschil tussen dedcl- steeds bestaande rantsoeneringsbepalingen ten lars, die de Europese landen kunnen verdie- aanzien van het gas- en elednciteitsverbruik nen en de dollars, die zij zuilen moeten officieel een feit worden. Verwacht wordt. geven. wanneer de Marshall-hulp eindigt dat de .kolenaanvoer der electriciteits- en gasfabrieken een op een redelijk voorziening mogelijk zal maken. Munten met beeltenis van Koningin Juliana feXd Binnenkort zal een'begin worden gemaakt men verworpen. ïu±W’wbSe',ten^!.“,S: BELG.B TEKENT WAPENVERDRAG Koningin Juliana is aangebracht. Prins-regent Karei van België heeft het Op de munten is de rechtergelaatshelft van wapenverdrag tussen Amerika en België ge- Koningin Juliana afgebeeid. Van Koningin tekend. De Amerikaanse regering is van deze Wllheknina werd- de linker gelaatshelft af^v- ondertekening op de hoogte gesteld. beeld. Dit geschiedt overeenkomstig de Ne- derlandse tradititie volgens welke opeenvol gende vorsten op munten beurtelings naar links en rechts zien. Het kapje op het haar van Koningin Juliana is een getrouwe afbeel ding van het kapje, dat zij droeg ter gelegen heid van de inhuldigingsplechtigheid. De te genzijde der munten ondergaat geen wijzi ging. Uiteraard blijven de krachtens de muntwet 1948 geslagen munten, welke de beeltenis van Koningin Wilhelmina dragen, gangbaar. BENZINEPRIJS VRIJ. regering van de benzinemaatschap- garantie neeft gekregen, dat geer irges door hen in rekening zul gebracht bij een vrije prijs, dan mumprijs verdisconteerd waren, htf van economische zaken besloten iprijsregeling voor autobenzine „ng van 1 April te doen vervallen, i de verlaging van de notering op de larkt, mag dientengevolge in de naas- •”ist enige verlaging van ,<ie benzine- ».Jen verwacht." De zee tast Texel aan. Het Noord-Oostelijl het weer zwaar te Oöstenwmd 1 wordt door dt mijnd. Draait c het water stijgt, omlaag en verdwi, Waar vroeger een breed la nu de zee. De nieuwe vuui dicht bij de wal te staan. OM ONTSNAPPING VAN GEVANGENEN TE VOORKOMEN. De minister van Justitie heeft aan de Eerste Kamer medegedeeld, dat hetgeen gebeurd is met Meyer Schwenke. hem aanleiding heeft lii gegeven in het algemeen een onderzoek in te vr stellen naar de mate van bewegingsvrijheid, th welke aan in psychiatrische inrichtingen ver- is pleegde gedetineerden pleegt te worden toe- Vo< gestaan Aan de hand van de uitslag van het de b onderzoek zal worden nagegaan of en zo ja. voor het welke maatregelen ter zake genomen dienen gelijkheid te worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1