N SCHDONHOVENSCHE COURANT II s 1'1 svJïE sirs isKieurig uit, t h nu O a ;ijn. VEN ANK 7 egenstelling '-UI Kapitein der opstandelingen meet zich Zij. die denken, dat. indien verantwoorden hTV^m8 ^„*7^te vo< 5 APRIL 1930 rwdt wrtvriend! OP TWEEDE PAASDAG Men Het volgend nummer nota, Spaak: en gemaakt. iaat niet Hevigs overstromingen BUITENLAND. EN- EN fECTIE 'UREN bleef, n.l. 112 uren tegen 122 nor- zal de Schoonhovenjsche Courant niejt verschijnen de tocht gereed, lachend in het rond te kijken. t het kantoor dei dag voor Pasen de Ring S DE BOER, I, Telefoon 20782 •stel ij ke on- liets is meer Zeeland, >erale re Amerika alle HAM’S ENENMABMIJN rk-rka dljual N De 1 dermat. zal zal wed GEREED VOOR DE TOCHT, de skileraar prinses Irene de wat sodat het t< uran ?n luch ’-jet Indien r keen SIgwe HoofdredW Kerremans ver! linkse innen ?rwinnina idag vcin track'-- de vogel- geen Dja- Ook lar de t van dr. Diapari ig-aanvrage mge- president is afge- tsteg. ornaat te Djakarta 'cheden zou te Ma- -gen. van i e S 1., verzekerd, dat voordat de Het Bit officieel n stat:on zal krijt,— bopw van het istdn bij Reading verschillende de zesde Engelse atoc ken er al en de vijfde i lik nog in aanbot Het tet dusver in I van Et KRIJGT ZIJN ZESDE ATOOM. FABRIEK. Umsterie ven bevoorrading heeft edeeld, dat Eng*l8nd een nieuw i (Van atoomenergie dat «Al- ire zal ko- in een Dege- Ko- tenen olko- -r--l te celman" Grote ibriek zijn. het ogen- rWAALF BLADZIJDEN VRIJDAG 1 APRIL Me JAARGANG. Ne. NIEUWSNAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT reeden. vlieg- een on- aanhoutfeni/e regen de Murrumbidgw ('W buiten haar oevers trad. De °e\a Wagga Wagga onder water vanuit de de opstand. Nederland ikoop van dollar, te •t in Ame- een oppos Joch ons i brengen". ie Paul van katholiek-libt we- kpril dit jaar kunnen wor- aarschijnlijk, m de koude het verdere Paasdagen. raren van 23 aimburg zelfs met de afgelopen 100 de situatie zich r heel wat koeler MvKt.nn-' I IS 11.10. «Ik» m m 10.!2. d.rdi oldautng legen halve pril» ramt»» Wicht» «O Th R. Jf Wij- 'durende enige •wen. niet en ver- rbonden. van de imer. en imische de Konin- •ken. sieunschoenen it ontvingen iwste modellen is- en ischoenen voor de Paasda- itse mi x meegedeeld dat Et oor de onwgkking j^en. ren een speciaal vliegtuig Makassar vertrokken om •nt van Oost-Indonesië. overste “ir Dja- ing van met het RIJNA Terwijl - latten enderbindt, staat prinses Beatrix, al voor de tocht gereed, lachend in het •n houdt. Men lende panieken Het Is alles het ontheili- yoi nerika zal zijn diplót Europese landen inkrir soneelbeleici" in dit gebied de welingelichte diplomatie! New York Times, “tie Reston is dit kj, die door deze Amerikaanse c zaken is uitgec V«nchi)ti' Maandag Woimdag •d Vrijdag Prl|i bij vooruitbot» Ung I I 83 poi 3 tnaandea Voor Schoonhovoo 130 ooi kwartaa DE FRANSE COMMUNISTEN EN DE WAPENZENDINGEN. Het twaalfde congres mumstische partij is vaarding van een rest munisten geïnstrueerd gingen te fabricage van Kte nemen at van de atooi normaal maal. Van d; veel hagel, weinig t< ree Maart hoog maar De ken i wel eens den. lijkt daar alle kant zijn gewc verloop i log die ve tot 25 30 gr. jaar war thans lat zijn. kan zich geen diepere tegenstelling denken dan die tussen de mens van nu en de Paasgedachte. Ontstellender nog dan dat de wereld, ondanks de terugtocht van de actieve oorlog, in anfst en zorg gevangen ligt, is het feit, dat de mens daarbij berust. Onze tijd heeft de adem der verwachti’ afgebonden. De huidige mensheid de wereld, zoals die na twee c worden is en doet n.et anders dan daarover haar mistroostige gevolgtrekkingen maken. Zij beeft alleen maar voor haar beslissende on dergang, die nabij schijnt. Tot opbouw it zij niet meer bij machte, haar denken analyseert het Iped. of leidt tot nihilisme, haar kunst is een kreet van angst en verbijstering. Over de mensheid kleppen de Paasklok- ken. klinkt de uitroep..Christus is waarlijk opgestaan". De Paasgedachte. die van Op standing. van Verrijzenis getuigt, vormt de tegenstelling tot het bewustzijn van nu, dat zich bij 's werelds ellende nederlegt en zich in de vertrouwdheid met de ondergang ver liest. Het klinkt als een genstelling geeft.aan Paasboodschap is loren wereld, dat De com neraal Bt dagavond in een radii van het K.N.I.L. ernstig gewt niet te mengen „in zu.ver intei -- gelegenheden der V-S.I." en gezegd ö..l brachten b.A. K.N.I.L. geen partij mag kiezen in Wales in Australië in gevaar toen door geschillen, die de v.s.l. betreffen, aonhoutftnt/f* regen de Murrumbidgw Volgens een Nederlandse woordvoerder te - - - - •»- Djakarta hebben enkele manschappen van .NI L. ..onder druk” deelgenomen aan i. De meeste dezer manschappen waren nu naar hun kwartieren teruggekeerd „DJAKARTA LLOYD” BESTELT SCHEPEN IN NEDERLAND. De heer Darwis Djamin. president-directeur van de Indonesische Scheepvaartmaatschappij „Djakarta Lloyd" deelde gisteren mede, dat hij de eerste opdracht heeft geplaatst voor de bouw van acht zeeschepen, bestemd voor het inter-insulaire verkeer in Indonesië, aan een scheepsbouwmaatschappeiii te Haarlem. De grootte der bestelde sche n varieert van 600 den tot 2000 ton. Het ligt in de bedoeling, nog dit heel jaar de eerste schepen^ de vaart te bren- gering te gen. De opdracht beloopt ongeveer f 14 mil- dracht a?’ lioen. we regeri de >aak t— snartikc van de Franse com- besloten met de aan- van een resolut e waarin de com- geïnstrueerd worden „massa-bewe- bewerkstelligen tegen transport en oorlogsmateriaal en actief deel ian een campagne ter verbieding imbom". BINNENLAND. In Noord-Holland; VIJF PROCENT LOONSVERHOGING IN LANDBOUW EN VEETEELT. Ingevolge de uitspraak van de hiertoe ■telde commissie, dienen thans ook in de akker, en weidebouw en t in de provincie Noord-Holland E"* kende kracht van 1 Januari 19! de bekende regeringsbeslissing te worden verhoogd, zo deelt de. so ling der Stichting voor de Landbot provincie mede. •t nieuwe station. in Berkshii jaren duren. jelse atoomfal is op )UW. belangrijkste atoomcentrum Berkshire, waar de krachtigste Suropa staat Deze fabriek pro- radioactieve isotopen voor medische ,tle en wetenschappelijke doeleinden ■iae hoeveelheden plutonium worden er advies gedurende enige ten houden. Het wordt wen- hij zich ook daarna aan de spanningen issen. aan het ministerambt verbondei voornemens, na de behandeling van justitie, in de Eerste Kaï wetsontwerp, op de econoi lm de Tweede'Kamer. aan ig uit zijn functie te verzoel alleen woorden. Canada is van mening dat de aanstaande bijeenkomst van de Noord-Atlantische Raad behalve militaire ook economisch» aangelegenheden dient te bespr hoopte ook. dat de Raad kwesti» en niet slechts formele kwesties delen. Een dringend vraagstuk w: uitdenken van een apparaat, dat tionneren wanneer de Marshall-hul den opgeheven. NOODTOESTAND IN NOORD-IERLAND De regering van Noord-Ierland heeft naar aanleiding van het werpen van vier bommen moe in de loop van de vorige maand de noodtoe- door «tand afgekondigd Bil* Het Oost-Indone heeft Woensdag diend, dal wezen. Het de Indonesisch zijn waarschut den komen, i 3. kassar landdei i- Dr. Hatt heeft dr. er geen toestand >OR OOST-EUROPA. smatieke missies in impen en zijn .per- :l herzien, zo schrijft rtieke correspondent 3, James Reston. besluit het gevolg van Oost-Europese landen departement van buiten- ïoefend ies van belang -s zou behan- was o.m. het t zou func- ilp zou wor- „De strijd in België begint pas”. Weer een nieuwe kabinets formateur. Prins regent Karei heeft weer re kabinetsformateur aangeste.v. v,uuaB1 eft hij Paul van Zeeland verdocht een re- te vormen. Van Zeeland heeft de «viii. aangenomen. Het ziet er voor we regeringssamensteller niet gezien de .uitlating van Hei Spaak schreef Woensdag Rust in Makassar weergekeerd. jSwuSS! 4 tische partij er niet in slaagt door e 1 roepen nog niet ontscheept oppositie van linkse 2 jaren zou kunnen dui lijk de overwinning zou Gistermiddag verklaarde dat hij zal trachten een ki gering samen te stellen. ‘ft een vlieg- om kapitein opperbevel- Diapari. tot terug te is te Die cot cyclotroi duceert r industrial 5e klasse. 12e lijst. Ook klei 6884. 25 000. In de 509e Staatsloterij is de f 25.000 gevallen op verklaart stellet ontvlk. de Tsji r eens een an- steld. I leid. Ditmaal reden Tsjecho- len zendien. regering heeft de se eis tot uitlevering van de ach. op 24 Maart met drie vlier* Tsjecho-Slowaakse lUGuvam. laar de Amerikaanse zone van zijn uitgeweken, verworpen. estaat." aldus de Amerikaanse uitleveringsverdrag tussen Amerika en [Slowakije en volgens de beginselen internat onale recht mag geen uitle- jlaals vinden, wanneer dit niet in een geregel?. dien is het duidelijk, dat het I jluchtel ngen betreft en geen ijegering heeft zich ooit tot de iperworpenhe d aan een jid verlaagd, welke e =kenen inse nc* drie Tsj< todra het r Koele Paasdagen? (Van onze weerkundige medewerker). De maand Maart was in vele opzichten een goede voorjaarsmaand. De temperatuur was op 23 dagen boven normaal, terwijl er tal - ij van dagen met hoge middagtemperaturen Canada wil daden, niet voorkwamen. De gemiddelde koudste dag was 2 Maart, waarop ook de laagste minimum temperatuur werd gemeten. n.l. 6 gr. C. op de vliegvelden. Uit de cijfers blijkt dat Maart nd dit ^aar' hoewel niet tot de warmste, dan lantische Rasa toc|j tot groep van machte Lentemaanden icne en sociale behoorde. Op 7 dagen kwam het kwik in de •’■u.Bilt onder het vriespunt tegen 12 normaal. Een bekend weergezegde of weerrijm luidt: „Een droge Maart en een natte April is naar de boer zijn wil". Welnu. Maart was over het gehele land sterk aan de droge kant, er viel n.l. gemiddeld 25 m.m. neerslag tegen 46 nor maal. De provincies Utrecht en Zuid-Holland waren de natste. De zon had het verre van gemakkelijk en ~ioeat af en toe heel wat moeite doen om >r te breken, zodat het totale aantal te De aarojustraarda uran »nnna«rhiin ondar Het kabinet van de V.S.I. is gistermorgen bijeengekomen ter bespreking van 3e situatie in Oost-Indonesië. Inmiddels is gisterei. van de V.S I. naar Makassar vertrokk de minister-pg?sident van Oost-Inc Diapari, een van de kabinetsleden. Mokoginta en kapitein Adbul Aziz naai karta te vervoeren. Met uitzondering kapitein Aziz. zijn genoemde heren n» vliegtuig te Djakarta aangekomen. Een woordvoerder van de regering van V.S.I. heeft verklaard, dat Abdul Aziz t vrij zal worden verklaard, indien hij gevolg geeft aan de order om zich te karta te verantwoorden voor de actie, zijn volgelingen zullen, indien zy niet nat barakken terugkeren, buiten de wet worden gesteld, aldus de woordvoerder. De T.N.I. troepen aan boord van de ..Wai- kelo" zijn ook Donderdagochtend nog niet ontscheept. Majoor Worang. de commandant van de troepen, die Woensdag te Makassar ontscheept zouden worden, heeft medegedeeld dat hij bericht van Djakarta af wacht, alvo rens te beslissen of hij zal ontschepen of naar Djakarta terugkeren. Te Makassar is het thans volkomen rustig. Aan de zijde van de militaire politie zjjn bij de acties drie doden ik de lonen Kevallen Aan de z‘Jde van Adbul Aziz viel Ce’houS dod* en werden vier mannen gewond, met terugwer- K.N.I.L. mag geen party kiezen. 950 ,a< .Y?1®’ De commandenl van het K.N.I.L.. lult, ge- ^met vijf pet. neraai Buurman van Vreeden heeft Woens- sociale atae- dagavond in een radio redevoering de troe- uazOUW jn deze pcn van jiet k.N I.L. ernstig gewaarschuwd. zich niet te mengen „in zuiver interne aan- dat het interne bekende Maartse buien, somis met sneeuw of onweer, kwam 'dit keer echt, zodat gezegd kan worden dat Jgstens wat heeft gekwispelstaart r me>r ook niet. vei onderstelling, welke wij enige geleden maakten, als zou April dit - een te koude maand kunnen woi tot op heden niet onwaarschijnüjl dagen van April nog aai ■"■•veest, al wil dit voor 1 verloop hog weinig zeggen. De die verleden jaar met temperatui gr. C., en in Zuid-Limburg C. de warmste van i •fen. zullen, zoals lat aanzien, dit jaar MARSHALL-TOEWIJZINGEN. De Marshall organisatie heeft aan N» een machtiging verstrekt voor de aank. tarwe tot een bedrag van 2.579.000 leveren voor 31 Juli De tarwe moet rika worden aangekocht. Koninklijk gezin over een wee.k terug. -"“■":hting Dr Petri, de burgemeester van Val d'Isere ;d aanvaardt heeft de Koningin, de Prins en de beide Prin- oorlogen ge-’ sesJes bet erelidmaatschap van de plëatselijke rtm amsoboieu De prinsesjes zullen Zaterdag deelnemen aan een skiwedstrijd vpor kinderen, waarbij de Koningin de prijzen zal uitreiken. Ieder een is nieuwsgierig of zij er in zullert slagen de jeugd van Val d’Isere te slaan. Het verblijf .van de Koninklijke Familie in Frankrijk zal waarschijnlijk tot 14 of 15 April duren. Het staat nog niet vast, op welke wij ze men naar Nederland zal terugkeren. AANKOMST TROF.PENSCHEPEN. Het troepenschip ..Goya" wordt vroeg in de morgen van Zaterdag 8 April in de Rot terdamse haven verwacht. De ontscheping van de opvarenden zal. onvoorziene omstan digheden voorbehouden, om 900 uur begin nen. De volgende troepenschepen worden eveneens met voorbehoud van onvoorziene omstandigheden in de week na Pasen ver wacht: „Castel Bianco" Dinsdag 11 April te Rotterdam, ..General Stuart Heintzr’- Donderdag 13 April te Amsterdam en Beer Vrijdag 14 April te Amsterdam. Alle ontschepingen vinden plaats om 9.00 uur cp de dag van aankomst. POST „GENERAL MUIR”. Post, bestemd vooj>naar Nederland terugke rende militairen aatë boord van troepenschip .General Muir". welke in een der tussenha vens zal wordend uitgereikt, moet uiterlijk op 7 April in Nederland worden ter post bezorgd. Behalve de gebruikelijke gegevens dient het adres de vermelding te bevaten ..aan boord van het troepenschip „General Muir". MINISTER VAN JUSTITIE LEGT ZIJN WERK NEER. De minister van Justitie, mr. ers. zal op medisch maanden rust moet» ■elijk geacht, dat meer blootstelt moeienii Hij is v- begroting van het delicten ir gin ontsla] Luiienant-generaal Buurman van Vr» de commandant van het K N.I.L., is per tuig naar Makassar vertrokken om derzoek in te stellen. De Indonesische regering heef tuig naar Djakarta gezonden Andi Adbul Azis. de plaatselijke hebber en minister-president dr. wiens bestuur dit gebied behoort, halen. In een door de regering der deelstaat Oost- Indonesië uitgegeven commun qué betreurt deze regering het, dat. ondanks de getroffen maatregelen om de komst van het bataljon- Worang zo goed mogelijk te doen veriopen. voormalige K N.l L.-nulitairen onder leiding van de kapitein Adi Abdul Azis eigenmach tig verschillende punten in de stad hebben be zet. waarbij aan beide zijden enkele slacht offers zijn gevallen. Major Cartwright, een militaire waarnemer van de U.N.C.I. .die thans te Makassar ver toeft. bracht naar de op de rede liggende ..Waikelo" (aan boord waarvan het bataljon- Worang zich gedeeltelijk bevindt) het adv.es van overste Mokog.nta om niet te debarkeren over. paradox, maar deze te- Pasen zijn diepe zin De is de boodschap aan een ver- -«at zij is gered. Maar om haar te begrijpen moeten wij inzien/ dat zij nim mer kan worden gered uit zichzelf. Dat er een werkelijkheid van andere orde dan die waarvan wij ons dagelijks bedienen ons leven heeft te doorbreken, een andere werkelijk heid dan die. welke onze ogen aanschouwen. WJj hebben in te zien, dat de Paasgedachte een nieuwe dimensie in de wereld brengt, dat wij in haar ontstijgen aan ons versplinterend danken, aan ons wantrouwen, aan onze wan hoop. aan onze drang tot zelfvernietiging. Paeen stelt de verlossing als enig mogelljke oplossing van het raadsel des levens. Men kan alleen doordringen tot de kern van het gebod der totale vernieuwing, wan neer men zich rekenschap geeft van de grote tragedie der mensheid, die van de atval van God, de tragedie der ongehoorzaamheid, die van het misbruik der menselijke vrijheid. Kan er heil voortkomen uit een bedorven wereld? Is er enige redding mogelijk dan uit een kracht van hogere orde, van andere na tuur? De mena verloor zijn heil, omdat hij geen halt hield voor het Gewijde. Wij kunnen dit proces van gees dergang dagelijks aanschouwen. Ni „heilig", de mensheid hangt zich het masker voor der schijnheiligheid. De ideële waarden vormen de vermomming van het belang en koude oorlogen worden gevoerd met edele leuzen. Een regen van woorden wil Gods Be doeling verduisteren. Hetgeen gelaakt en ver worpen moest worden verschijnt in de vorm van „objectiviteit". Alsof er geen oceaan van ellende achter lag, schrijft men. onontroerd, over de nieuwste verschrikkingen, welke de atoom-energie in zich geborgei Jaagt het mensdom in een dod< men doet dit met een koel oog. het doorvreten der afvalligheid, gen van het geheiligde. Waar men rond kijkt, overal ontmoet men hetzelfde verschijnsel. Zo heeft Pasen vooral in onze tijd van ver arming en ellende en ontheiliging de diepste ■In. Maar de boodschap van Pasen gaat r.ist alleen tot de mensheid, zij gaat ook tot de individuele mens. Men spreekt van een „Pasen der ziel". Hier eveneens kan men het ingrij pen waarnemen van een hogere orde. Hier eveneens voltrekt zich een radicale levens vernieuwing, éen beslissende zuivering. P. H. RITTER Jr. Kabinet wil ontslag. lesische kabinet Woensdag z ja ontslag- i echter poor ae p. ’t kab.net vroeg om onts '■«che te. erale regering ti jw.ng, dat er moeuijkl ind en fede. ale troepen en. in de wind had geste; tta. min ster-p’ esic'ent Diapari telefonisch troepen zullen landen, opgeklaa.d is. Amerika laat zich niet intimideren Tsjecho-Slowaakse eis verworpen. De Amerikaanse regering heeft de Tsjecho- Slowaakse eis tot uitlevering van de acht vlie gers. die op 24 Maart met drie vliegtuigen van de Tsjecho-Slowaakse luchtvaartmaat schappij near de Amerik.-anse zone van Wesb Duitsland „Er W „geen u Tsjecho- van het vering r verdrag is Bovenalen is het duidelijk, dat het hier po- lit’eke vluchtel ngen betreft en geen Ameri kaanse ijegering heeft zich ooit tot de smade lijke onperworpenhe d aan een buitenlands» mogenl aid verlaagd, welke een uitlevering van deregüjke uitgewekenen zou betekenen. In de] Amerikaanse nota wordt verder nog tl: ..De dr.e T.jecho-Slowaakse toe- [ullen. zodra het onderzoek naar de ting voltooid is. ter beschikking van [ho-Slowaakse autoriteiten worden ge- men te Praag om de een of andere vliegers om de toestellen naar irakije terug te vliegen, zou wil- zal het de Amerikaanse lucht- tcegen zijn vliegers ter be- len. om de toestellen naar Praag tcjri’g te brengen." engelAnd onze tweedracl Zij. die denk» ie partij >e stakin pro e ft roos snri Spaak. =MJg namelijk !,-1 begint pas „,x„o..eer van de 1 einde zal beteke1 vergissen zich vol indien de sodalis- laagt door een alge- _gkeer te voorkomen, opgelost, begaan een jer van de Koning. zou terde en meedogenloze men. zijde, een oppositie, die D:t iren. doch ons uiteinde- Vier blik - mning z 2 verkil ichten et te steller

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1