SCHOONHOVENSCHE COURANT iten i binnenland. S' Nederland neemt deel Katholieke meerderheid OONSTATEN SCHOONHOVEN Zes landen staan deel van hun souvereiniteit af SAMENWERKENDE LANDEN. Nederland een gewaardeerde bondgenoot. Straaljager met twee inzittenden verongelukt Vervoer van pluimvee in gehele land verboden Vorming Wed-Duitse bij Belgische verkiezingen J s G 2 JUNI 1956 loog I Me een EUROPESE JEUGDLEIDERS NAAR DE PRO’ AMERIKA. sic te beclc root ing de shoonhoven n 38 cent imen 29 cent l jram echts 40 cent sappelhmaak) pot 55 cent Mende smaken), r suiker i pak 20 cent 1 sta »r 77 cent Bodschappen el I t keuren n 59 cent les van f 1 05 ir 81 cent Hoofdred.: W. Kerreman». S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN Tel. 207 (K 1823) Giro 1376S VIER BLADZIJDEN NIEUWSBLAD VOOR ZUID+IDLLAND EN UTRECHT v een kinóer- werd van de huis en kwam hler- uit rhe- n de l-organi behc )VIfv Prins hun -ppel botste de at door tot sti de kinderwagen delfracluur. 7 ziekenhuis te chauffeur weru genomen. AD IK AUUD WETENSCHAPPELIJK ITE IN 7 VAN DE 4. DIE IN DE OET VERDWUNEN. overwe- politie- -t-Duit»e e vor- te) ÏL,„ g inWest- zezig was and door- rtaüge Grondslag gelegd voor verwezenlijking plan-Schuman. plattelands jeugdverenigingen ihillende Europese landen, zul- Tum te gast zijn bij de 4-H Club, welke in tampbijeenkomst heeft V«nehftn> Mocmdqg n Vrijdag. Prt), bt| hg I 185 pe SehoonhovM EERSTE NIEUWE HARING IN IJMUIDEN. De eerste nieuwe haring Is in IJmulden bin nengebracht door de „Scheveninger 9” Prinses Marijke. th *s «noraeas en ndim^COLGATt na elka maaltijd Fanilioduln 175 d imen. rfectie v mogel ermde .vaar vordt fen van moest aanvallende Er zijn et bijzonder betreft ,.d_ - personeel, nieuwe politie-» ’“lijk geblé- drie Westelijke ■«t te torpe- aanzien- der onder- de onder uit percen- “n wanneer Ier de zeespiegel blijft er nog een aanvaller, zij voellge slagen .ropese boven verdoezeld, er uit ge- DJAKARTA-LLOYD. Wij varen binnen het jaar. Een groep Ne derlandse banken heeft ons vijftig millioen crediet toegezegd. Ik hoop binnen een maand goedkeuring van de V.S.T-regering op onze plannen te hebben pn dan kom ik terug om in Nederland bestellingen te plaatsen", aldus verklaarde de heer Darwis Djamin. directeur van de nieuwe Indonesische scheepvaartmaat schappij Djakarta-Llo.vd Zaterdagavond te Scheveningen. De heer Dismin vertrekt van daag voor overleg naar Djakarta. Hij zeide verder: Wij willen gaarne sa menwerken met de Nederlandse scheepvaart maatschappijen. dip wij jn geen enkel opzicht concurrentie willen aandoen. •rbod is ontheffing mo- of namens de districts- irtsenijkundige dienst kan de vorm van een vergun- voeren kippen moet ver- Adrmeetu», I tot II mOtam ■m Mr f 0.11 dorde pl trowing togen halve prik Faadte- berichten 10 cent oer milhnetw Plan-Schuman van zo gropt stap in de richting van een" Hsatie van de Europese eeono- van mening Is. dat het recht gedeelte van de 600 millioen Marshall-organisatie van ’t •rveren ten behoeve van de nie. van de Marshall-organisatie rklaarden dat het inderdaad oorloofd zóu zijn Marshall-gelden •1 te besteden. een negen het_ slachtof- chauf- ïschon- icht. stuur en reed hij een kinder- Door detgt.., eind werd meege- ondersteuning i kant van de straat gebruiken zou u,“ heid, we" atoombor egen. een igelijk is HET RODE KRUIS EN DE ATOOMBOM. Paul Rügger. voorzitter van het internatio naal comité van het Rode Kruis heeft Zon dag je Mexico verklaard, dat het Rode Kruis aan de regeringen van 64 landen waaron der Amerika en Rusland een brief heeft gezonden waarin het volstrekte verbod van het gebruik der atoombom bjj een mogelijk conflict wordt geëist. Rügger zei dat de atoombom zowel de burgers als, de. militairen doodt en dat het Rode Kruis 1 practisch mach'eloos staat tegenover de vernietigende uitwerking. Amerika perfectionnesrt Het Amerikaanse leger maakt plannen voor de vervaardiging van atoomwapens, die door artillerie kunnen worden af gevuurd. aldus heeft generaal Collins, chef-staf. verklaard. Door degelijke wapens, die het leger ter v^n Zjjn Opevaties zou kunnen en wil ,,een bijzondere nauwkeurig- reïke het practisch gebruik van de _jm mogelijk zal maken", worden ver kregen. een veel grotere nauwkeurigheid dan mogelijk is mei atoombommen, die uit vlieg tuigen worden geworpen. -Woensda» i bf| vooraltbs» pat J ■aandm. Ve® M IJO w Hranarf logendheder van een Duik :ht van de Wes ring. Naar verluidt werd deze macht beloken romst van de drie West» uitenlandse zaken. De uiteindeli zal binnenkort genomen wort geallieerde hoge commissarissen waartoe de verzamel- de West-Duitse regering; de besprekingen in de In diplomatieke kringen te Londen ver- sten komen, was dat het klaart men met nadruk, dat deze politiemacht e van de op- geen gelijkenis zal vertonen met de Oost- ‘"elijk is met Duitse. Zij zou onder toezicht van de federale „e bovenwa- regering komen te staan, terwijl op het c**“*’- r moest daar- blik de verschillende West-Duitse staten len. dat enige standige politie-eenheden hebben. waren, die Het voorstel tot vorming van een centrale i de onder- politiemacht is gedaan door de West-Duitse men er- kans-’’ wallende Er i r betreft De deur blijft voor Engeland open. Frankrijk Is „volkomen bereid” Engeland pp een later tijdstip aan de onderhandelingen te doen deelnemen, indien de Engelse rege- - J- wens hiertoe te kennen zou geven. regering heeft speciale maatre gelen getroffen om Engeland van dag tot dag volledig op de hoogte te houden van de ont wikkelingen in de besprekingen over d® steenkool- en staalproductie. Marshall-steunT Bevoegde' Amerikaanse kringen sluiten de mogelijkheid niet uit dat Marshall-hulp recht streeks oLindirect zal mogen worden aange wend te/ bevordering van het Plan-Schuman tot- unificatie van de Europese ijzer- en staalindustrieën. M&n acht het belahg als een gezonjfere organ) mie. denk men v heeft op een ged.. dollars welke de 1 congres moet reser Europese economi Functionarissen v te Washington verk wettelijk geoorlooft voor dit doel U Zaterdag is de weg geopend voor een ver wezenlijking van het plan-Schuman tot het onder één gezamenlijk beheer brengen der Europese zware industrie door een gemeen schappelijke. belangrijke verklaring van zes landen, waaronder Nederland. Het communi que luidt: ..De regeringen van Frankrijk. Duits land, België, Italië, Luxemburg en Neder land besloten een gemeenschappelijke ac- gezien als een be- Je huidige pogingen ling van Europa. Een •anse regering sprak dag voor Europa". Voor iedenis zijn zes Europese (Ver een deel van hun Df beschikking te stel- voor rikaanse dat het d geïnspi- naar ind om in steden. 50.000 over I dert 1948. et gemeenschappelijk communi- g is gebracht is de Nederlandse nmin als de andere regeringen voorbaat gebonden aan de uit- het plan, zoals het thans ter t plan immers geeft nog slechts algemene lijnen aan en het is nog niet vol doende ver uitgewerkt om de economische consequenties op dit ogenblik geheel te over aaien. Het ligt in de bedoeling dat vertegen woordigers van de Nederlandse ministeries JEe»t-Europe»e marine-manoeuvre» door grote en ervaren admiraliteiten als de macht Engelre en de Franse nauwelijks verbeterd Bondsi kon worden. Misschien is het bestaan van de- mlnf ze grote capaciteiten in Den Helder ook een ste I nieuwtje voor het Nederlandse volk. Het mag ters zich dan trots tonen op die marine. Zij is het besli waard. De tweede conclusie, de zeeofficieren bij df haven van Brest moeste, ondanks de verregaande perft. sporingsapparaten nog steeds i een onderzeeboot een beschei rvloot aan te vallen. Weliswi „J in aanmerking genomen wo veiligheidsmaatregelen getrofft de verhouding iets ten gunste zeeboten wijzigde, bovendien i mede rekening houden, dat de a onderzoeboten bemand waren met kundig (Nederlands of Engels) «ar toch zou het inderdaad mogeli. i fijn enige schepen van de vloot ren. baartegenover staat dat een percentage van de pogingen de oten bekocht zouden zijn met d onderzeeër zelf en dit wellicht nog hoger zijn ndig personeel onder de z rrk is. maar altijd tl voor een drieste jrme verliezen, geve te brengen aan de West-Eun rvloot. •n heeft die waarheid niet lendeel. de conclusies zullen een worden die nodig zijn. admiraliteiten, nauw samenwerkend, zul- inspannen en hun gebleken grote !i ten diensten stellen om te berei- het onderzeebootgevaar nog verder rminderd. Laat het Nederlandse volk, twee oefeningen Verity en Activity de •“°en heeft op internationaal gebied ?envolgens te bewijzen hoe vaardige ningen en staven het kan leveren, laat ik bewijzen dat de oorlogsvloot inder- -ift in en deel uitmaakt van het Ne- VOGELPEST IN WESTERVOORT. Bij een landbouwer te Wester voort (bij Arnhem) is pseudo-vogelpest onder het pluimvee geconstateerd Al het pluimvee li afgemaakt en maatregelen om verdere ver spreiding van de ziekte te voorkomen zijn genomen. Wederom is in ons landeen vliegongeh te betreuren. Bij het vliegveld Twente stort Vrijdagmiddag een straaljager neer, hetgei het leven kostte aan de twee inzittenden. H toestel, een Meteor, dat wejd gebruikt als trainingstoestel, kwam normaal binnenvliegen voor een landing op het vliegveld en had zijn landingsgestel reeds uit. toen het dooi- onbe kende oorzaak op 500 meter afstand van de landingsbaan, plotseling in horizontale stand neerstortte. Zodra het vliegtuig de grond raak te. vloog het in brand en werd volkomen ver nield Men neemt aan. dat de inzittenden, een instructeur en een leerling, op slag gedood zjjn. In Barneveld is op een mestcentrum. een bedrijf dat zijn/pluimvee uit alle delen van het land ontvangt., de pseudo vogelpest ge constateerd In verband met deze ernstige situatie heeft de minister van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening bepaald, dat het met ingang van Zaterdag 3 Juni verboden is in Neder land levend pluimvee te vervoeren. Het mestbedrijf in Barneveld is het derde in Nederland, waarop de gevreesde vogel- riekte is geconstateerd. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat nog meer mestbedrijven. die uiterst gevoelig zijn voor besmetting, aange tast zullen worden, indien ten aanzien van het vervoer van levend pluimvee geen maatrege len worden genomen. Van het vervoervei gelijk, hetgeen door hoofden van de veear! worden verleend in de ning. die de te vervoeren gexelleri. Bovendien moeten voor ontheffing wc veren worden afge de naleving van kèlijk uitgevoerd 1 De inspecteur van dienst heeft te Goor op t ven pseudo-vogelpest gecor en verdachte dieren zijn ai Ook is de pseudo-vogelnf pluimveebedrijf in het t Kootwijkerbroek en Gare van alle dieren, waar- wordt verleend, de staart- gesneden. zodat controle op het vervoerverbod gemak- kan worden. de veeartsenijkundige twee pluimveebedrij- mstateerd. Alle zieke afgemaakt. ’est ontdekt bij een gehucht Stroe, tussen rderen. van economische zaken en buitenlandse zaken ands jongeren. zullen worden aangewezen voor deelneming >mst in het kamp zullen aan de besprekingen, welke naar alle waar* n deelnemen aan een «chijnli.ikhcld omstreeks 15 Juni te Parijs zul» irwerp: „Kent uw rege- aanvangen. i binnenlandse en inter- jrden. ■lieden aan programma van ok bezoeken aan van de Amerikaanse Afgevaardigden, het *-•--* en het proef- Landbouw te I heer Duit CAMPAGNE VOOR PLAN-MARSHALL. Achttien vrolijk gekleurde ballons zijnVrijA dagavond te Parijs losgelaten bij de opening van een campagne om de Europeanen te over tuigen van de f oordelen van 't pian-Marshali. Minister Stikker opende de campagne met (a het loslaten der ballons, die de volgende bood- ring de wens schap meevoeren: ..zoals deze ballon vrijelijk j)e Franse i over steden en landen heeft gevlogen, zo zul- gelen getroffei Jen de koopwaren en consumentengoederen -■ eens gaan door een verenigd en welvarend Europa". Drie grote wagens zujlen een tocht maken Stockholm. Kopenhagen. Utrecht. Duitse i. Athene en Italië. me« films en affiches het Europese economische herstel se- Leiders van i uit negen verschillende len van 14 Juni tot 21 Ji een kt georganiseerd. pOlltlOmSCIIt O® jeugdleiders zullen 1< maand tot 4 maanden in de Verenigde Staten blijven om drie, Westelijke mogendheden overwe- een grondige studie te maken van de werk- de oprichting van een Duitse politie- zaamheden van de 4-H Club en andere ver- t onder toezicht van de West-Duitse enigingen van plattelands jongeren. sregenng. Naar verluidt werd de vor- Tijdens de bijeenkomst in het kamp zullen ig van deze macht betteken op de jong- de buitenlandse gasten deelnemen aan een bijeenkomst van de drie Westelijke minis- discussie over het onderwerp: „Ken* s van buitenlandse zaken De uiteindelijke ring", en verder zullen lissing zal binnenkort genomen worden nationale problemen besproken woi door de geallieerde hoge commissarissen en Voor Nederland nemen vijf jongel de West-Duitse regering; dit programma deel. Op het p1 In diplomatieke kringen te Londen ver- de buitenlandse gasten staan ook klaart man mat nadruk. dal deze politiemacht d. Agrarische commissies van d. geen gelijkenis zal vertonen met de Oost- Senaat rn he, Huis van j Duitse. Zij zou onder toezicht van de federale Amerlkaanse Hooggerechtshof komen te staan, terwijl op het ogen- !taUon va„ he, Minlsterte van verschillende West-Duitse staten zelf- Beltsville in de Staat Maryland. Ige poli* i»-»»nn»nf>n hphhpn voorst» ilitiemacht niselier Adenauer. n nog geen besluiten genomen wat .de aard en de sterkte van eventuele politie-eenhedën voor Duitsland". De j geallieerden hebben zelfs nog niet uitgemaakt, of versterking van de poli tie wel noodzakelijk is De voorgestelde politiemacht is bedoeld voor de bescherming van de bondsregering en haar ministeries te Bonn en omstreken. Een woordvoerder van het Ameri ministerie van buitenlandse zaken zei. veftoek van Adenauer ongetwijfeld r reerd is door het besluit van Rusland Oosst-Duitsland een pplitiemacht van man op de been te brengen. Volgens officieuse cijfers Het is gisteren bij de Belgische verkiezin gen gegaan, zoals de Katholieken het ver wacht hadden, namelijk de meerderheid voor hen. De stemming is rustig verlopen. Volgens door het ministerie van binnen landse zaken verstrekte officieuze gegeven» Is de samenstelling der Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers als volgt: Katholieken 107 zetels (winst twee). Socia listen 78 zetels (winat twaalf). Liberalen 21 zetels (verlies acht). Communisten zes zetels rerlies zes). )e samenstf voor zover treft, is als zes). Commur Katholieken 54 len tien zetels Honderd zes I worden recht genaamde ar de prof rechtstreeks gekozen senator» vinciale senatoren kiezen h 23 zogenaamde gecoöpteerd» De Katholieken hebben thans tels een absolute meerderheid van tels in de Kamer van Volksvertegenwc gers. In de vorige Kamer had zij 105 j Russen namen in Wenen Nederlander gevangen i inwoner van Terneuzen. de 44-jarige Lammens, is dezer dagen in zijn woon- teruggekeerd, nadat hij in Wenen een gevangen is gehouden door Russische leiten. heer Lammens had zich op 15 Mei met e .Nederlanders naar Aalzburg begeven Dar een congres van esperantisten bij te de terugreis, na afloop van het icht het gezelschap een bezoek aan xzc hacA La......^as is daar het gezel schap kwijtgeraakt en werd op een gegeven ogenblik in zijn kraag gepakt door enige Rus sen. De heer Lammens zegt, dat hij in een auto is gezet en naar een gevangenis is ge bracht. Bij zijn arrestatie heeft de Nederlan der enige klappen opgelopen, waardoor enige van zijn tanden sneuvelden. De gevangene was zeer overstuur. In de gevangenis waar men hem heenbracht hebben Russen, volgens de heer Lammen» hem een in;ectie gegeven waardoor hii en kele dagen buiten kennis is geweest Hij is ook nog enige dagen opgenomen in het zie kenhuis der gevangenis. Hij verbleef daar in een kooi. De gevangene is. naar hij zegt, op kunst matige wijze weer tot bewustzijn gebracht en toen verhoord. To°n bleek, dat m?n hem van spionnage verdacht. De Nederlandse consul te Wenen .die door de leden van het gezelschap Nederlandse es perantisten was gewaarschuwd, dat hun land genoot was verdwenen, stelde een onderzoek in. Hij slaagde erin de heer Lammens uit de gevangenschap te verlossen. Hij verblijf thans in een ziekenhuis. DRONKEN CHAUFFEUR RIJDT BABY DOOD. Zaterdagavond is te Venray ccr. maanden oud kind uit Venray het slt fer geworden van een aanrijding. Dc feur. iemand uit Venray. kwam in bes... ken toestand met een wagen door een bo» verloor de macht over zijn over het trottoir, waardoor wagen aanreed, die een sleurd. Aan de andere - juto tegen een huis en kwaï tilstand. Het kind was intussen i igen geslingerd en had een sche- Tijdens het vervoer naar het te Venray is het overleden. De ^erd door de politie in hechtenis Pluim voor ^ederland. Die werkelijkheidszin duurde voort toen na afloop de resultaten besproken werden. Dit keer heeft men zich niet, zoals na Verity, uit geput in beleefdheden maar men heeft zich bepaald tot de hoofdzaken. De grootste en belangrijkste ontdekking voor de buitenlandse marines was dat de voorbereiding en de lei ding van de oefeningen zo perfect georgani seerd was door de Nederlandse marinestaf. Een oude rot in het vak als de opperbevel hebber van de Engelse thuisvloot admiraal Vian, die de oefeningen als toeschouwer had meegemaakt, stak niet onder stoelen of ban ken. dat de Koninklijke marineleiding daar mede een prestatie geleverd had, die zelfs Engeland Is bedachtzaam. In tegenstelling tot de verwachtingen heeft Engeland zich niet bij de zes landen aange sloten. Het Engedse kabinet besloot geen deel .e nemen aan de onderhandelingen Verondersteld^wordt dat Engeland vooral bezwaar maakt-<ftgën de in de verklaring op genomen verklaring vooraf te moeten verkla ren de besluiteri van de in te stellen ..be- •rsautoriteit" ré zullen uitvoeren. In West- _itse regeringskringen meent men. dat En geland niet bereid is een dergelijk aanzienlij!» gedeelte van zijn nationale souvereiniteit prij« ie geven. telling van de Belgische Senaat, -r>vo>- het de rechtstreeks gekozenen be is als volgt: Socialisten 39 zetels (winst Communisten 3 zetels (verlies twee)- i zetels (blijft gelijk). Libera (verlies vier). leden van de Belgische Senaat jchtstreeks gekozen. Zes-en-veertlg provinciale senatoren worden "ovincale raden gekozen. De 106 i gekozen senatoren en de 46 pro- latoren kiezen hierop gezamenlijk gecoöpteerde senatoren. lolleken hebben thans met 107 ze ibsolute meerderheid van twee ze- i Kamer van Volksvertegenwoordi zetels (Nabeschouwing van onze speciale verslaggever op de vloot). Toen vorig jaar de eerste gezamenlijke ma noeuvres gehouden zouden worden van de oorlogsvloten der landen, aangesloten bij de West-Europese Unie, heeft de politiek een be langrijke drijfveer gevormd bij het uitwer ken van het denkbeeld. Die eerste manoeuvre was voor een groot deel een demonstratie. Aan de wereld werd getoond, dat het moge- lijk was de vrij heterogene verzameling sche pen. waarover die landen beschikten bijeen ccu te brengen in een vloot en die als een een- teri held te laten optreden. De kracht van die bj] vloot kon het duidelijkst blijken uit de tot de buitenwereld het meest sprekende getallen van de grote aantallen schepen. Aan het eind van die eerste manoeuvres (gehouden onder de verzamelnaam Verity) zijn de comman danten van alle deelnemende bodems alsme- avuia, de de staven der verschillende marines bij- maa •fengekomen om de resultaten te bespreken icen Wederom was er een politieke kleur aan die der» conferentie. Over en weer werden compli- lyfc entjes gemaakt en de commandant van het zeeboten uur,, ■heel, de Engelse admiraal McGrigor. noem- gang van de i met name enige bodems, die zich bijzon- tage jOll ir verdienstelijk geweerd hadden Daarbij minder kun» aren toen ook twee Nederlandse schepen aan bef wer (Vulkaan en Tijgerhaai). De algemene con- mogelijkheid dusie moest evenwel zijn, dat de practiische het met efibi bruikbaarheid van de ervaringen opgedaan in toe Vepity niet groot was. Er was alleen geble- y/gten ken en dat was ook de (politieke) hoofd- Men zaak dat de wil tot samenwerking in West- intege Europees verband, inderdaad aanwezig was trokk» en dat de mogelijkheid daartoe bestond door- pe dat de verbindingen ook in deze meertalige ]en Zich i vloot goed bleken te functioneren. vaardigheid De marinemanoeuvrq®* die in de afgelopen ken dat het twee weken onder demhaar Activity gehou- wordt ven den zijn hebben een geheel andere doelstel- dat jn de t ling gehad Wij prijzen ons gelukkig uit eigen kans gekregei aanschouwing een vergelijking te kunnen ma- achtereenvolg! ken. waartoe wij in staat zijn door de gele- bemannir genheid, ons geboden door de Koninklijke dat volk Nederlandse Marine, beide manoeuvres mee daad leeft in e te maken. Dat daar de geneigdheid bestaat derlandse volk, het publiek door middel van de pers te laten delen in de verrichtingen der oorlogsschepen opent eén rijk verschiet met aan dë horizont een vloot die kan steunen op het Nederlandse volk, ook in zijn West-Europese taak. Zich voor die taak voor te bereiden was het doel van Activity. Daarom was deze keer een oorlogsvloot bijeengebracht, zoals die in werkelijkheid ook zou moeten opereren en die zich zelf moet kunnen beschermen tegen de vemietigingspogingen van de vijand. Reeds eerder hebben wij uiteengezet dat een belang rijk deel van de oorlogstaak der West-Euro pese vloten en met name van de Koninklijke Marine zal bestaan in de bescherming van de scheepvaart tegen onderzeeboot-aanvallen. Het leeuwenaandeel van de oefeningen bestond dan ook daaruit, waarbij de omstandigheden zo dicht mogelijk de werkelijkheid nabij ge bracht werden. tie te voeren voor vrede. Europese soli dariteit en economische en sociale voor uitgang, stellen zich als als onmiddell(jk doel voor ogen het samensmelten van de steenkool, eh staalproductie en de instel ling va^ een nieuwe hoge autoriteit, waar van de besluiten bindend zullen zijn voor bovengenoemde landen en de landen, die hiermee zullen instemmen". ..De onderhandelingen op grond van het Franse voorstel van 9 Mei zullen geopend worden op een spoedig door de Franse rege ring vast te stellen datum ten einde te ko men tot het samenstellen van een verdrag, dat ter ralificatie zal worden voorgelegd aan 0e parlementen". Deze verklaring wordt langrijke gebeurterffs in de tot economische één wording woordvoerder van de Frs van „een historische c het eerst In de geschk landen overeengekomen souvereiniteit elkaar ter len De Nederlandse regering juicht het initia tief van minister Schuman toe en wenst gaarne deel te nemen aan de besprekingen over dit KONINKLIJK BEZOEK AAN CIE DREN THE. Koningin Juliana en Bernhard zijn Donderdagmiddag voor bezoek aan de provincie Drenthe in Meppel aangekomen. Na de begroeting door de commissaris der Koningin en de burgemees ter van Meppel. begaven de Koningin en df Prins zich naar het rosarium in het park, waar de vorstin een krans legde bij het mo» nument voor de gevallenen Een P C. plaats week autorit» De I- andere 1 om daar wonen. Op congres, brac Wenen. De heer Lammens t en wei ap k. ■nbhk L De

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1