SCH00NH0VEN5CHE COURANT ft I 1' i u Gelukkiger toekomst? Gaat uniek molenbezit toch wijn k:. AL R OP ekker” verdwijnen? NI 1950 H.) )T MEISJE. op SAMENWERKENDE LANDEN. >en. NK ER’’ den lijk F S Radio’ i Utrecht BINNENLAND. Neder- m Nooten ld sl alle 456 teken die Graafland C 9 menten OVERZEESE GEBIEDEN. latior als VAN DE WEEK mtiei degdreiaen steeds tg van i geleg en. arop Jtaat c en Veerhuia de Bruin de /orden, wor- van inte- Hoofdred.: W. Kerremans. S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN Tel. 207 (K 1823) Giro 13763 zoeken, hoet willen bijrfr; r ontwi' de •uw in het iretaris llleerd het afbetalings- EE8 BLADZIJDEN WOENSDAG 14 JUNI 1956 '82e JAARGANG. No. 87r NIEUWSHAD VOOR ZUIDHDLLAND EN UTRECHT gedi tr de gemeens De te w dat de door t ig meisje innen ge- .et toestel it ongeval later Wanneer i zijn vak r op de mo zijn, dat dt rote hal ing van e stuw? 18 adhaattr r f 01». derde drjjv Ook ven aansi JU langen, st ver- Advwtentt»l tot ‘1.80. elke m. mwr plaatsing tag«n halve prij». Famtha- berichten 10 cent oer millimeter m, valt in ontwik- j ver- reeds van de kolen- i-Ahoy" »n leng- geheel tterdo»! i-Ahoy" Venchtw Maandag en Vrijdag. Prlje bij t Mng f 1.85 p- Schoonhoven Koning de Paui De latei 1 bevindt 2 reders. Zij in. waarin de gehele koopvaardij vf van ..het Par romen mag wu» een motorrec lerniserl •n deelt dat 1 die 1 ien in de L_ ‘Inemend land zer- welke vorden egtuig. dat laag ach bij KaratsjJ lien-jarif vriendin loog het dat het en is 1 n groot par- bezoeker in r perioden rijn uitge- r o.a. een inzen- en het K.N.M.I., ig van de Rijks- anisatie exposeert vanwaar men te- :ht heeft over de de hal. Langs een k GEEFT LAATSTE IWING. reorganisatie van het .eslag heeft gekregen, •r van defensie", aldus Djokja mede. De sul- alles is gezet, atie van het Leopold en ifjn echtgenote z(jn ii in particuliere audiëntie ontva koning en prinses de Rethy bij het m van het Vaticaan. collectie- graanbe- Dedrijven. de ha- hier te Woemdai Pnj« bij voorultbit» pat 3 maandan. Vaat •n 1 150 per tnrarwi stwezen i strekke ing. :k van 3vereer' _jch om rijst of •n volste moet w c wordt laire. ding M k Het plan vanNI .ische Nederlandei i de Minahassa en derlandse bezit'. r~ kijven in Indonesië Rijksbehoud de intensieve voor vraagstukken van Ine Koningin zal „Rotterdam Ahoy” openen •n zal Koningin Juliana te Rotterdam vententoonstelling „Rotterdam- Morgen de hav openen. Het 37 H A grote expositie-terrein. waaroj „Rotterdam-Ahoy" is ondergebracht, best; uit drié onderdelen, n.l. Dijkzigt, hét Park de Parkkade Na de entrée, waarvoor zich een keerterrein uitstrekt. belandt de bv. hel, paviljoen Rotterdam, waar vier uit de Rotterdamse gcschiedepis zi, r zien wij hier c Rijkswaterstaat ei die aansluit op de inzending loodsdienst. De Marshall-organ. op een verhoogde platform, v?' vens een oriënterend overzich grote 120 bij 60 meter metendi SULTAN VAN DJOKJA WAARSCHU1 „ïndien op 26 Juli de r K.NJ.L. nog niet haar bes treed ik af als ministei deelde de sultan van 1 tan zeide. dat thans alles op a om op die datum de rgorganisat KNIL, te hebben voltooid. Sprekende over Oost-Java. noemde de sul tan de situatie aldaar zodanig toegespitst ..dat een oplossing niet langer kan worden uitge steld. De centrale regerjr ter hand genomen. 1 onruststoker als een en ik ken tegen hem zal krachtig optreden schrikken, om, indien fen in het openbaar Ik zal geen waarscl» liter gal Irt en. anders et bederft, meurig en CARTER 3 liter gal op ig en atoel- :e regelen, il. onover- omen. Elit van „Rotterdam - kade, waa op eer meter, bijkans een reid, keurig ontleed. In de oevers van ten behoev Koninklijke houden ver ten. die het uitwj vliegtuige Gisteravond is te Parijs de tekst vrijgege ven van het Nederlandse plan van actie voor Europese economische integratie. Dit plan omvat onder meer de navolgende punten: Het doel van de integratie der Europese zodoer.. volkshuishoudingen is om het levenspeil der gelegen bevolking te verhogen en de betalingsbalans dat de opzichte van de rest van de wereld in tegen wicht te brengen onder het nastreven en D< ..laven van een hoog en stabiel peil der gelegenheid. kan worden bereikt door middel :!isatie der productie en verbetering isindeling. Specialisatie der pro- politiek verbeterde arbeidsdeling gijn slechts bijzonde i vorming van een grote nodig in de geleidelijke wegneming dele gefi sringen. zowel kan de in- fonds. D< lerzijde. die een maxi- investefi ‘goederen en diénsten economil drage worden geleverd tot handhaving de stabiliteit der werkgelegenheid. Aldus worden bereikt, dat een dergelijke daling in plaats van te leiden tot hernieuwde handels- belemmeringen. de mogelijkheid tot een ver snelling der int tot zeg< trekken, wanneer ichtige gedeelte maakt duurzame arbeid of kosten ?en niet een te zware L van het huishoudelijk budget vc Iet strekt tot vloek, wanneer het ischaffing van weinig nuttige vcfoi pen en tot een zware belasting van het houdelijk budget. Het is de taak van de gever zoveel mogelijk een ontwi..l._? het afbetalingsvwezen te voorkomen ten nadele zou strekken van het wel onze samenleving. Bij het werk van de commissie gaat het niet om de overeenkomst van afbetaling en huurkoop, doch om het afbetalingsbedrijf. De vraag rijst of met de huidige regeling kan worden volstaan, dan wel een nadere voorziening moet worden getroffen, waardoor het mogelijk wordt ook andere eisen aan de uitoefening van het afbetalingsbedrijf dan het hebben van een vergunning te stellen. Ook de regeling van de colportage kan opnieuw aan de orde worden gesteld, omdat in de practijk gebleken is. dat de thans geldende regeling op practische bezwaren stuit. Ook het spaar- en betaalzegelkasbedrijf vraagt hernieuwde overweging. De BELANGRIJK NEDERLANDS INITIATIEF dSS „Plan Stikker” voor Europese economische eenwording Vitgebreider dan plan-Schuman tekst vrijgege- een efficiëntere productie tot stand wordt van actie voor gebracht. r»tie. Dit plan Teneinde c' expansie van de p.- zodoende een algemene ini ?nheid te voorko" _e economische poli ’■“leringen mede op dit Deze compenserende overheid worden bereikt door manipulatie tingheffing, zowel als van de overl ven. Als belangrijke objecten voor de uitgaven- “olitiek der Europese landen moeten in het bijzonder de investeringen worden genoemd, nodig in het kader van de integratie en ten Jjnancievd uit het Europese integratie Door versnelling vatj het tempo dezer •ringén kan in eew'Hjd van dalehde i.ische bedrijvigheid eeir gewichtige bij- srden geleverd tot handhaving van werkgelegenheid. Aldus kan dat een dergelijke daling in •iden tot hernieuwde de mogelijkheid tot itegratie zal brengen. ;gerjng heeft nu “ii. Thans beschoui een verrader van het volk ‘-?m geen pardon meer. Ik „ei en er niet voor terug gen nodig, militaire sfraf- aar te doen plaats vinden, schuwing meer geven". J- kunstschilders ma- C1. tentoonstelling wor- n de baten voor deze ?rs zullen worden be- MARSHALL-TOEWIJZING. De Marshall-organisatie heeft aan nd een bedróg van 5.817.000 dollar weten voor de invoer van tarwe en uit Amerika. PRINS -BERNHARD FONDS EN K L M. EENDEN KUNSTSCHILDERS NAAR BUITENLAND. Van de zijde van het Prins Bernhard Fonds deelt men mede, dat reeds geruime tijd bij dit fonds en de K.L.M. plannen bestonden kunst schilders naar het buitenland te zenden. Ve lerlei moeilijkheden hebben tot dusver de uit voering van dit plan verhinderd. Nu is men rover gevorderd, dat vier schilders zullen worden uitgezonden: C. Timmer naar Zuid- Afrika. P Kraus naar Istanboel. C. Andrea naar Corsica. A. van Loo naar Rome. Het Prins Bernhard Fonds hoopt in staat te tijn. als met deze uitzending gunstige ervarin gen worden opgedaan, nog meer schilders in de gelegenheid te stellen buitenlandse trips te maken. Van de werken, die de I ken. zal te zijner tijd een tt den gehouden, waarvan uitzending van schilders Btemd. STICHTING ..RIJKSBEHOUD’’ OPGERICHT. Opvolgster van Handhaving Rijks- eenheid. Op Donderdag 8 Juni is de acte gepasseerd, waarbij de stichting „Rijksbehoud" is opge richt. De stichting is in het leven geroepen na het besluit tot opheffing van het nationale comité Handhaving Rijkseenheid. omdat de initiatiof- de hand met degenen, die het streven jkseenheid hebben gesteund, willen be ten evenwic handhax werkgelegen! Dit doel k van specialisatie uc der arbeidsindelir ductie en verbetei- denkbaar bij de markt, d.w.z. door van alle bfelemmeringet voer- als aan de uitvoe male uitwisseling van in de weg staan. Delen van het productie-apparaal van een land zouden immers kunnen worden uitge- «chakeld tengevolge van een volledige vrije uitwisseling van goederen en diensten met ernstige gevolgen voor de handhaving van een hoog en stabiel peil ‘van werkgelegenheid in de betreffende Pectoren. De gemeenschappelijke voordelen van integratie kunnen slechts bereikt wc wanneer de lasten gemeenschappelijk den gedragen. Het hier volgende plan actie geeft aan langs welke wegen de gratie zou kunnen worden bereikt. Pirn van actie. de Europese klaard 1 het handels- lar best deze gebit dollar, int hoen t( derland aan! den <400.000 HULP AAN ONONTWIKKELDE GEBIEDEN Maandag is te Lake Succes de internationale conferentie begonnen, waaraan 66 landen ook niet-leden van de Verenigde Naties deelnemen en welke conferentie zal onder zoeken. hoeveel geld de verschillende landen willen bijdragen om technische hulp aan min der ontwikkelde gebieden te verschaffen. Zestien landen hebben zich bereid ver- tesamen meer dan zestien millioen dol- schikbaar te stellen voor de hulp aan leden Amerika beloofde tien millioen idien andere landen hier zeven mil- tegenover stelden Het bedrag dat Ne- ibood. bedraagt l</z millioen gul- dollar'. grote hal bevindt zich de in- i de Rotterdams reders. Zij bestaat >t bassin, waarin de gehele Rotter- eegaande koopvaardijvloot ronddob- de ingang van „het Park" staat een die beklommen mag worden. In het onder meer een motorreadingboot ctor opgesteld, terv.'^jl een „Whtpper- het redden van drenkelingen zal de- mstreren. Kikvorsmannen'in de lamste bekend geworden. n duikers zullen in .azen tank hun werk laten zien. ziet men in het park bijvoorbeeld nog '“^zeeshow. matste gedeelte v “gen aan dc Parkki i bijna 200 igt uitgcspix—, eesd werd (bedrijven men niet houden, van de aangrenzende werd. men de moed niet op. jds nieuwe gevallen ge- larvan is nog in onder- je uit het dorp Voort- len werd de- iteerd en tot ipel overge- -naval nemers de van Rijk» houden. Dc stichting staat onder leiding van een da gelijks bestuur, waarvan deel uitmaken de he ren: C. van Baren Jr., dr. K. J. Boeyinga. kol. K. Dost, mevrouw R. W. van DijkHendriks, j en de heren prof. mr. P. S. Gerbrandy, prof. dr. C. Gerretson, J. H. Hemmers Sr. (secreta ris), E. Looyen, vice-adm. A. S. Pinke. J. Reyers, gen. P. Scholten. Ch. J. I. M. Welter, mr. A. Zeegers De stichting wil volgens een circulaire het bewustzijn wekken, dat het Nederlandse volk als volk en staat nieU.van de Indische kwes tie af" is, al betekent dit niet, zegt de circu- Kinderdijk. Reeds langer dan een jaar wor den onderhandelmgen gevoerd over de moge lijkheden tot behoud van het molenlandschap. dat jaarlijks van over de gehele wereld be langstellenden trekt. Reeds verscheidene ma- lejrnebben wij aandacht besteed aan de be- jireiging met ondergang van dit typische Ne- reid verklaard het derlandse en bijzonder schilderachtige polder- behoorlijke subsidie beeld. De acht molens van de Overwaard, die J‘ reeds geruime tijd buiten bedrijf gesteld zijn, de acht molens voor de Nederwaard, die even- schap is i mjn nog een werkelijke functie in de bemaling derdijk ei van onze lage landen verrichten en de vier het is een andere molens voor de kleine polders in de Nederland nabijheid, allemaal geraken zij langzamerhand in verval. De waterschapsbesturen deinzen terug voor de vrij aanzienlijke onderhoudskos ten. die g^én rente meer afwerpen. Zij die- LOPENDE KOFFIEBON GELDIG TOT 18 JUNI. De aandacht van het publiek wordt er oj, gevestigd .dat de op 1 Juni aangewezen kof fiebon 464 Algemeen uiterlijk op 17 Juni bij de detaillist kan worden ingeleverd. De vol gende koffiebon zal op 13 Juli 1950 worden aangewezen. Afbetaling, vloek of zegen Regeringscommissie geïnstalleerd. In het departement van Economische Za ken is Vrijdag door staatssecretaris mr. W. C. L. van der Grinten geïnstalleerd de com missie van onderzoek inzake hc wezen. Als de voortekenen niet bedrieger de komende jaren een toenemende or keling van het afbetalingsbedrijf te wachten. De afzet van verschillende artikelen wordt moeil ijker. xVoor zover de markt koopkrach tig was. is zij bevredigd. In deze economische situatie ligt een als het ware natuurlijke sti mulering voor de koop op afbetaling, de koop op crediet. Het afbetalingswezen kan voor de samen leving strekken tot zegen of tot vloek. Het kan tot zegen strekken, wanneer het aan het minder draagkrachtige gedeelte van de be volking mogelijk maakt duurzame goederen te verwerven, die arbeid of kosten besparen, mits de afbetalingen niet een te zware be lasting van het huishoudelijk budget vor men. Het strekt tot vloek, wanneer het leidt tot aanschaffing van weinig nuttige vdorwer- 1 huis- van de wet- rikkeling van »n. welke 'elzijn van Bij het tot stand komen van betahngs unie zal 60 pCt. van verkeer door de deelnemende landen moeten worden geliberaliseerd. Dit percentage zal uiterlijk 31 December 1950 moeten worden verhoogd tpt 75 pCt. Ieder land zal dit percentage dienen te be reiken door de vaststelling van één enkele lijst, die zal gelden tegenover alle deelne mende landen. Terwijl tot dusverre eendee i neuei- nemend land veelal verschillende lijsten to ir toege- Paste t °-v- de andere deelnemende lande •n bloem zal ingevolge dit voorstel ieder land slech één lijst bezitten, welke tegenover alle ove rige deelnemende landen geldt. Nu de totstandkoming ven een bevredigen de intra-Europese betalingsregeling gegaran deerd schijnt, moet dit percentage bereikbaar worden geacht, mits ook voor het tarief-pro- blecm een bevredigende oplossing wordt ge vonden. Tenslotte wordt voorgèsteld dit per- centage te bereiken voor alle goederen teza men en niet, gelijk tot nu toe. voor de dri goederen-groepen t.w. grondstoffen, voeding! middelen en eindproducten afzonderlijk. Het is duidelijk, dat de voordelen der 11 beralisatie op ongelijke wijze door de ver schillende landen worden genoten. Deze on gelijkheid dient té worden gecompenseerd door de garantie dat de genomen maatregelen worden gevolgd door een completering der integratie, welke hieronder wordt omschre ven. Voorgesteld wordt deze completering der integratie bedrijfstakgewijze door te voeren aangezien het ondoenluk lijkt door het uni form opvoeren van het liberalisatie-percen- tage de beoogde doeleinden te bereiken. In aanmerking komen allereerst de basis industrieën. de landbouw en die verwerken de industrieën, welker specialisatie een bij zondere bijdrage tot de levensvatbaarheid van Europa kan leveren en welker producten een gewichtige rol spelen in het internationale handelsverkeer, zowel binnen Europa als in tercontinentaal. Wat de basis-injlustrieën betreft, is een begin gemaakt door het initiatief Franse regering met betrekking tot de en staalindustrie. Het Europese integratie-fonds is de uitwt king van de gedachte, dat de nadelen w®1 op weg naar de integratie mochten wg.v. ondervonden, gemeenschappelijk moeten wor den gedragen. De wijze waarop het fonds zal worden gefinancierd, zal nog een punt van nader overleg moeten uitmaken. Het fonds kan in de eerste plaats uitkerin gen doen ten behoeve van de modernisering van een bepaalde bedrijfstak in een deelne mend land, wanneer mocht blijken, dat het land slechts aan de integratie van driifstak kan medewerken, indien in trokken bedrijfstak in dit deéL.c...< dat zij „de grondslagen van de verhou-* balustr tussen Nederland en Indonesië, zoals de- ker loc gelegd zijn ter Ronde Tafel Conferentie, ’“illen aantasten". Zij meent, dat Neder- Buitenge Z.ken, d.t .«.do.! N'd.r’«„'d"r.” vön d^.Z,^ heeft de zware industrieën van verschillende van de Minahassa en de Moluk ken en van de Europese landen onder een internationaal ge- Nederlandse bezittingen in ondernemingen en zagsorgaan te stellen, vraagt internationaal bedrijven in Indonesië. Met name wil de Stich- grote belangstelling, terwijl tevens aandacht ting Rijksbehoud de aandacht van Amerika besteed worde aan het besluit van de rege- d«"' Intensieve voorlichting richten op de ringen van Frankrijk. België. Nederland, vraagstukken van Indonesië. Luxemburg en West-Duitsland om nader over leg te plegen over de verwezenlijking van dit voorstel. Indien het plan uitvoerbaar is. be tekent het een belangrijke schrede voorwaarts bij de politieke en economische eenwording m Europa. Sommigen laten de waarschu- ing horen, dat men er voor dient te waken it het plan uitloopt op de vorming van een economisch kartel dat eigenmachtig de prij zen zou kunnen bepalen. Het is in de Euro pese geschiedenis nog niet eerder voorgeko- *men. dat zes staten tdt overeenstemming kwamen over een dergclijk verstrekkend voorstel als dat van minister Schuman. Er uit de Rottere lijn in de loop der tijden heel wat verdragen beeld. Verder en overeenkomsten tussen de volkeren der ding van de I Oude Wereld gesloten, doch deze kwamen die aanslv vrijwel altijd alleen tot stand wanneer er ge vaar van oorlog dreigde. Natuurlijk werden ar ook handelsverdragen gesloten, doch deze hadden slechts een zeer beperkte strekking. Dat Engeland zich op dit tijdstip niet bij de overeenkomst wil aansluiten is niet direct afkeurenswaardig. hoewel te betreuren. socialistische regering en in een economische slag gewikkeld. Er zouden l.. caties voordoen, wanneer de Britse zware in dustrie op stel cn sprong met die der overige landen gecombineerd moest worden. Ook Engeland zal zich, zij het na verloop van tijd, bU de overeenkomst moeten aansluiten. Het plan-Schuman heeft immers ten doel een bepaalde stroming, die in de gevaarlijke neutraliteitspolitiek uitmondt tegen te gaan. Niemand kan beter weten dan Engeland, dat de landen van Europa niet van plan zijn voor de vierde maal in de geschiedenis de strijd i te binden om een vrede tot stand te ingen die nog steeds gebaseerd zou zijn op onderverdeling van Europa, waardoor het uitbreken van het conflict verhaast werd. PAdmistische pacificten beweren, dat .bij het ©lan-Schuman niets anders dan de ge dachte aan de vorming van ouderwetse kar tels voorzit. een en ander ten behoeve van de Duitse en Franse industriëlen van wie wel gezegd werd, dat zij over oorlog en vreda be slissen. Doch het plan-Schuman zou ook wel egns een staaltje van realistisch staëtmanilchap kunnen zijn, dat in de jongste geschiedenis zijns gelijke niet kent. Het zou wel eens de belangrijkste schrede voorwaarts kunnen zijn bU de oprechte verzoening van twee erfvijan den: Duitsland en F rankrijk. Tevens zou het in aanzienlijke mate kunnen bijdragen tot de beveiliging van West-Europa tegen het ge vaar dat van de zijde van Rusland dreigt. Het zou de hoeksteen kunnen vormen van een gebundeld Europa. Wij nemen aan dat minister Schuman niet op instigatie van een groep industriëlen van da oude stempel met dit plan is komen aan dragen. doch dat hij zich als staatsman van zijn beste zijde heeft laten kennen door het Indienen van dit voorstel, waardoor hij me dewerkt aan het scheppen van een gelukki ger toekomst. nen alleen om een monumentaal brok Holland» schoon in stand te houden, doch nut voor de bemaling leveren al die kosten hoegenaamd niet op. De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben zich reeds vele maanden geleden be- u - ?rklaard het onderhoudswerk met een hoorlijke subsidie te steunen, doch daaraan was de voorwaarde verbonden, dat ook het rijk een bijdrage zou leveren. Het molenland- Immers geen speciaal bezit) van Kin- *n zelfs niet van Zuid-Holland alleen: van de grootste rijkdommen, die aan schoons te bieden heeft. Daar om moet het rijk evenzeer meebetalen in de kosten. Nederland is over de gehele wereld beroemd door zijn molens. Het werkelijk aan tal molens in ons land is evenwel nog slechts bedroevend klein. De unieke verzameling, die hier aan touristen getoond kan worden, moet dan ook met een offer door het gehele land gedragen, in stand gehouden worden. De onderhandelingen daaover vlot ten evenwel niet. En ondertussen blU- van de waterschappen alleen opdrpaien voor de kosten. De Nederwaard heeft daarvan nu genoeg gekregen. De acht molenaars in haar dienst hebben per 1 Juli aanzegging van ontslag gekre gen. Dat beteknt een besparing voor de Nederwaard van 15 duizend gul den. Maar het betekent ook, dat de acht stenen molens, die dateren uit de eerste helft van de achttiende eeuw, in verval zullen geraken. niet een molenaar met liefde voor met oneindige zorg voor zijn molen wlen woont, dan zal dra merkbaar de elementen vrij spel hebben. Dan zal het fraaie molenlandschap spoedig de te kenen gaan vertoneji van een verzameling bouwvallen. In plaats van de trots van de waard en van het land zal het molenlandschap een schande voor het Nederlandse volk vor men. Voor ieder zichtbaar zal daar een aan klacht staan, dat de Nederlanders met onver- schilligheind voor de fraaie erflatingen van onze voorvaderen, het koele financiële bere keningen. een welreldberoemd cultuurmonu ment doen ineenstorten. Zal het zover komen? VRIJSTELLING OMZETBELASTING OP SIGAREN. In verband met de toestand’ in de siga renindustrie is de regering voornemens een wettelijke maatregel van tijdelijke aard voor te ^tellen, waarbij sigaren worden vrijgesteld van omzetbelasting Deze maatregel zal. teza men met maatregelen door de industrie zelf te nemen, moeten leiden tot prijsverlaging van sigaren. Voorts zal de regering, ten einde de verhou ding in belastingdruk op sigaren en sigaret ten meer in overeenstemming te brengen met die van 1939 en bovendien de vereiste budge- be- taire compensatie te verkrijgen, tevens voor- be- stellen de omzetbelasting van de duurdere si garetten te verhogen. ’--’ -trade van een brug. waarover de bezoe- *oopt. is een goot aangebracht. Het daar door stromende water symboliseert de Rijn. Met de stroom meegaand ziet de bezoeker de geprojecteerde tableaux, betrekking hebbend op de Rijnlanden tot en met Rotterdam. Hier verlaat de „Rijn" de goot cn het 'sater stort op *de ronddraaiende aardbol, welke het in ternationale karakjer va» de stad wil uit beelden. In de grote hal is vervolgens een ve inzending van de expediteurs, de jven, de stuwadoors en de veembedi k beelden, die de verwoesting van i in herinnering teriigrofepen, zijn ischouwch. .Aidden in de zending van uit een groot damse zee bert. Bij g, vuurtoren, gras staat met tract toestel" m on stre oorlog t een glai Ook een diepzi Het laat is gclej te van schip lij POST VOOR TROEPENSCHEPEN. Post bestemd voor naar Nederland terugke rende militairen aan boord van de troepen schepen „Castel Bianco". „Gen. Taylor", „Goya". ..Fairsea" en „Empire Brent", welke in een der tussenhavens zal worden uitgereikt, moet uiterlijk morgen in Nederland ter post wórden bezorgd. Behalve de gebruikelijke gegevens dient het adres de naam te bevat ten van het troepenschip, onder toevoeging: „Op thuisreis naar Nederland”. Vogelpest te Barneveld is critiek. Wat lange tijd in Barneveld gevret is een feit geworden De op de mestb uitgebroken pseudo-vogelpest. heeft i tot deze bedrijven beperkt kunnen ofschoon het pluimvee bedrijven vernietigd Nog steeds geeft maar er worden steef meld. Het aantal daarvan is nog zoék. waaronder enige uit het dc huizen. In enkele andere ge- alle finitief pseudo-vogelpest geconstati vernietiging van de pluimveestap gaan. Volgens mededelingen van officiële zijde, breidt de pseudo-vogelpest te Barneveld zich uit als een olievlek. Er zijn thans zeer in grijpende maatregelen afgekondigd. Alle pluimvee in een gedeelte van Barneveld moet opgehokt worden .terwijl honden en katten vastgehouden moeten worden. Honden en katten, welke toch loslopen, worden doodge schoten. Loslopend pluimvee wordt In beslag genomen en eveneens vernietigd. Op drie plaatsen is er thans in dé gemeen te Barneveld pseudo vogelpest: te Barneveld dorp, te Voorthuizen en te Kootwijkerbroek. Bij elkaar zijn er ongeveer 25 bedrijven thans aangetast. Het laatst gemelde geval komt uit Kootwij- kerbrock. dat tot nog toe vrij bleef. Uit het onderzoek bleek, dat de eigenaar reeds vorige week Vrijdag de pest op zijn bedrijf had. maar omdat hij het zo druk met de hooibouw had" nog niet had opg“geven. Hij kreeg prompt procesverbaal voor het verzwijgen van pseudo vogelpest op zijn bedrijf. De aangrenzende bedrijven werden ook besmet verklaard en als hun pluimvee in aanraking heeft kunnen komen met de zieke kippen, dan wordt het onherroepelijk afgemaakt. MIJNEN-UÏTKIJKPOSTEN LANGS DE SCHELDE. komende maanden zullen op de de Schelde palen werdén opgeriCht oeve van de Mijnen-uitkükdienst der lijke Marine. Deze werkzaamheden verband met het verrichten van pos ingeval van oorlog zullen uitzien naar verpen van magnetische mijnen door jen. INDONESIË GELIJKGERECHTIGD. Indonesië heeft voor de eerste maal als gelijkgerechtigde natie aan een vergadering ven de Verenigde Naties deelgenomen, toen de conferentie voor technische hulpverlening heden bijeenkwam. Nederland heeft bij monde van de Neder landse gedelegeerde, prof. E. de Vries, aan- gekondigd. dat het bereid is de tegenwaarde van 400.000 dollar in guldens beschikbaar te «tellen en bovendien door middel van ver schillende dienstverrichtingen het werk van het op te richten bureau voor technische hulpverlening te steunen. Indonesische kringen zien In het aanbod kwestie van Nederland om op ruime schaal techni- ik elke sche krachten, diensten en kenffls in het ka der van het plan der V N. aan andere landen beschikbaar te stellen een practische moge lijkheid tot samenwerking tussen Nederland en Indonesië, daar veel van wat Nederland op dit gebied aan te bieden heeft door Indo nesië benodigd wordt- de geleidelijke en evenwichtige rt de productie te garanderen en een algemene inxjnking der werk- id te voorkomen, is het gewenst. lobtiek der afzonderlijke u.t doel gericht blijft -heidspolitiek kan ie der belas- rheidsuitga- manipulé van de Een omgevallen ■nheid om

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1