f- SCHOONHOVENSCHE COURANT I I I •1 ■I II KI hl i Nieuwe oorlogsbegroting f 851 irfhlioen. Zwaartepunt der uitvoering in handen van bedrijfsleven BUITENLAND. Wonder gevraagd. BINNENLAND. Bs J de do c**su. voei >egd en zij i.r.1 lorsii Marshall, assistent op de bedrijfsverenigingen Is al ie ii gram 30 ct. /PASTA en deni en kans is lat de toesti zan ni rwi TJHG UUGCN M3 (I STOSS* B ooo» atom anm 1 xun m <mmmd4 ■sport- Voor ten op we i ge bijna aan ropa zal jn assis- ang van t de- ierge- 'zen et- dat den in i. die toch uit iakt de Hoofdrad.: W. Kerremans. S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN TeL 207 (K 1823) Giro 13763 le belang- uitvoering ervarin.. bedrljfstal- ingsorganu=- immigral ler. vooi comité I nigr— Adv»rt»ntl«« 1 tot 13 millimeter 190. elki »it. mwr f 0.12. dorde plaauing tsgcn halv» pttj«. Tamili»- b»ridjt»n 10 c»ot ptr ntillmtter Zondagmc troepentrani Greely" e scheept D tairen uit EMIGRATIE NAAR K.L. Pa«a I marWM M »»»*W» COLGATE to M ■smllls-tube 175 ci ondc /orden srr^et ten. tOhe pat ierde st partij alle voor het Konlng tot ingen .-ereni„: de vooi verzekering r. uitvoering tent organen, dan beeld van een en in de not«c beid en in het missie is ver/k Ten aanzien vj van i jende jaren i afzonderlijke 1';3den. Jktbij ■werd een de- irom ge- van ïndonesi 61.340.0 der deint dienst ïljfer van 657 milde houdende regeling msverzekering, ver- tadium van voorbe- De hulsleeuw van mevr. Jones Smith te Sud bury (Engeland) deelt sfjn drinken met Jack en Bill, de twee tamme witte muizen die niet in bet minst bang zijn voor de leeuw. 555 BLADZIJDEN MAANDAG 1» JUN! UM J B5e JAARGANG. No. NIMIAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT Tsjechoc •n nota men veert!» tat geelst. J s.s. „Ger cade te Rc ste schip Nedorlai van het repatriërc hedem die werk-, —n vak- - en al- ■mer, poch i in een internieuw liteit. Wij •n heerlijk n energie- ischappen. natuurlijke tot nu toe itgeiloten inaasappel, en citroen, effect van rneembaar. mee als U ■rslaan Uw svermogen rrukkelijk 1 het voeren van - de bedrtffsvereni ~ndermg en ond •nte voorwaar inië. het e zitting t Liga, waar tegenwoordig v Het pact vei *“t Atlantisch in een alliantie NIEUWE FUNCTIE VOOR HARRIMAN Averell Harriman, de reizende ambassadeur van het Plan-Marshall. is Vrijdag .benoemd tot bijzondere assistent van president Tru man. In bijsta inter- >t het aantal Nederlandse emi- vergroten. Voor het vol- aan een aantal van 20.000 -leer, indien de transport 's zouden toelaten. Nederlandse emigrante •oberen Indië tegoeden ge- i bovendien hen. die kort na de bevrijdii lioneerd naar Nederland terugk log de beste partij gekozen. Zij - geld meenemen naar het vaderland, die bleven, die wilden prol op te bouwen, vonden hun t< eerd en thans gehalveerd en nog geblokkeerd. weinig vertrouwen meer in de toe komst van Indonesië. ..Alles is kapoten men Vreest dat het hand over hand erger zalwor- digheden is dat vertrouwen beschaamd Inderdaad kwam alles, terecht. Nu is dat anders. De vertrouwensuitspraak in de toekomst bleef bestaan toen de moei lijke onderhandclingen slepende waren. Zij werd wat zachter toen de ronde-tafel-confe- rentie ook al zo lang bleek te duren en ze verstilde geheel, toen bleek, dat de afspra ken van die ronde-tafel-conferentie in hetgt heel niet nagekomen werden. De steeds c der wordende misdadigheid, de onbetrouw baarheid van de wederpartij in welke over eenkomst ook en de als maar door stijgende prijzen hebben thans een andere uitspraak in ge len nu meermalen per dag tot iië is alles kapot; voor altijd. -J__ —u waA ijverig doorgewerkt en gej weer bovenop te brengen, rijkssteun. Zij hebben hard t hpbben nu onlangs hun spaart véren. Het gedeelte van de bankbiljetten, waarop de beeltenis van Koningin Wilhelmina moe voorkwam, moest ingeleverd worden. Met dat gehalveerde bezit moeten zij nu hun inkopen doen. Inkopen, die niet de helft maar een veelvoud vergen van de prijzen van voor de geld-jtanering". Een kilo margarine kost f 6.—; suiker, een Inheems product, kost toch nog f 3 50 per kg.; een Hollandse sigaar is slechts verkrijgbaar tegen f 130. En nog steeds vlie gen de prijzen van levensmiddelen omhoog. Dat aljn. evenmin als de hier genoemde, de zwarte prijzen. Het gaat om de officiële no teringen. De arbeidsmarkt vertoont c de beeld. De lonen van de In< ongeveer hetzelf- idonesische arbei ders zijn gestegen tot tenminste het tienvou dige van voor-de oorlog, de arbeidsprestatie is daarentegen gedaald. Het werk, dat in Ne- derland door één man verricht wordt, vraagt der ginds vier of vijf man om het slecht te doen, wijze unificatie Degenen, die kort na de bevrijding ge- *D^ek bedrijfsvert desillusioneerd naar Nederland terugkeerden overkoepelende s •Ir-/ hebben nog de beste partij gekozen. Zij moch- uitsluitende dr ten hun geld meenemen naar het vaderland. Dit betekent. Degenen die bleven, die wilden proberen Indie culiere karakti weer op te bouwen, vonden hun tegoeden ge- teverzekering blokkeer d e" thans sehalveerd en bovendien dou9e?’ toch opk r Er is wt POST VOOR TROEPENSCHEPEN. Post bestemd voor naar Nederland terug kerende militairen aan boord van de troepen schepen ..Kota Inten’* en „Sibajak" welke in een der tussenhavens zal worden uitgereikt, moet uiterlijk vandaag ter post worden be zorgd Behalve de gebruikelijke gegevens dient het adres de naam te bevatten van het troepenschip onder toevoeging: „Op thuisreis naar Nederland”. igsraac eigen ing kan. derdomsvera rzekering zws Jden. alleen w< n het voeren heer overwe" tieve bezwaren De wet zal- verzekering. Bij de Tweede Kamer zijn thans ingediend wetsontwerpen tot wijziging van de ziekte wet en de kinderbijslagwet. Het doel is de uit voeringsorganisatie dezer wetten aan te pas sen aan de bovengenoemde uitvoeringsorgani satie. ZUID-AFRIKA KAN GEEN BOUWVAK ARBEIDERS GEBRUIKEN. Naar de nieuwbenoemde voorzitter van de nmigratie-keurraad te Pretoria. A. B. Krleg- jrheen voorzitter van het immigratie- te Londen, mededeelt, is de stroom anten naar Zuid-Afrlka thans bijna oLoujci geworden. De meeste immigranten komen uit Engeland, en zijn geschoolde wer kers. Zij. die betrekkingen zouden vervullen die door’ Zuld-Afrikaners kunnen worden waargenomen, worden niet aangemoedigd te komen. Er is bijvoorbeeld geen gebrek aan werkers in de bouwvakken en dientengevol- worden bouwvakarbeiders niet zondefr meer toegelaten. ink. Organuatiewet tociale venekering. gelegd in handen van een centraal orgaan, hetwelk de naam draagt van eociale verzeke ringsraad. In deze sociale verzekeringsraad hebben naast vertegenwoordigers van de ge organiseerde werkgevers en werknemers ook vertegenwoordigers van de centrale overheid een plaats In de uitvoeringsepparatuur. zoals deze in het wetsontwerp wordt voorgesteld, is geen plaats ingeruimd voor de federatie van be drijfsverenigingen. Wil de voorgestejde orgai niet leiden tot igevolge is het een centrale nota's van de rapport ledigd. oi ran de ouderdomsversekering een eigen administratie ligingen niet dan bij hoge nder het stellen van zeer irden kunnen worden ver- -'•"janisatie der sociale »«t een ondoelmatige van de veelheid van noodzakelijk het denk- Immigrar administratie, zoals dat Stichting van de Ar- z”"“" >ort van de gemengde com- iver te nemen. BELGISCHE SOCIALISTEN ZULLEN MEEDOGENLOOS TEGEN LEOPOLD OPTREDEN. De algemene raad der Belgische Socialisti sch-Partij heeft met algemene stemmeirEèn resolutie van Spaak aangenomen, waarin alle Belgische socialisten opgewekt worden „mee dogenloos en onweerstaanbaar tegenstand te bieden aan de terugkeer van koning Leopold op de troon". „Wij beschouwen Leopold de derde niet langer ajs de Koning der Belgen, doch als de leider van een politieke meerder heid. die, Indien hij' door deze meerderheid op de troon won't teruggebrscht. moet ver dwijnen. wanneer deze meerderheid ophoudt te bestaan", aldus de resolutie. ..Onder geen omstandigheden zal de Belgische .socialisti sche partij er in toestemmen met Leopold da derde samen te werken. Van heden af zal de noodzakelijke maatregelen nemen ontketenen van een actie, die de afstand zal dwingen." „In Indië komt altijd alles terecht", was een uitspraak die de moed erin hield bij de Indischgasten in de vooroorlogse jaren. Het wt9 een vrij algemeen gebezigde uitspraak en ilj hield stand, ook na de capitulatie der Ja panners. toen zich een steeds verder om zich heen grijpende chaos in Indonesië begon af te tekenen. De Europeanen onder de tropen» ion waren er van overtuigd, dat de Indische maatschappij zon grote levenskracht en zo'n grote reserve-vitaliteit bezat, dat ook de grootste moeilijkheden overwonnen konden worden. Onder min of meer normale omstan- practisch nooit illes. of bijna t AUSTRALIË PER ,.M. Nadat reeds drie Skymasters van de KLM. Nederlandse emigranten naar Australië hebben vervoerd, zullen er in de toekomst nog minstens tien vluchten voor de over brenging van emigranten worden gemaakt. Reeds zijn er drie vluchten vastgesteld op 18 Juli. 3 en 21 Augustus. Met elke vlucht worden er ongeveer 59 emigranten vervoerd Er bestaan plannen het vervoer van Neder landse emigranten per KL.M.-Skymaster ver dere uitbreiding te geven. De vogelpest te Barneveld Te Barneveld zijn Vrijdag drie nieuwe ge vallen van pseudo-vogelpest vastgesteld, waar onder één m de buurtschap de Glind. De pseudo-vogelpest is thans zo over de gemeen te verbreid, dat Noor heel de gemeente een ophokgebod is afgekondigd Dit is het gebied dat ten Westen grenst aan Amersfoort en ten Oosten aan Apeldoorn. Men kan hierin een laatste poging zien om de rest van de Veluwe van de gevreesde pseudo-vogelpest te vrijwa» ren. nctiijnt Maandag, Woonijag Vrijdag. Prtji bl| voorultbota- g i 1.S3 por 3 maandon. Voor Schoonhovon t 130 pu kwartaal BEDREIGD PLUIMVEE KAN NOG VOOR CONSUMPTIE BESTEMD WORDEN. Direct na het uitbreken van de pseudo-vo gelpest in Nederland is men gaan uitzien naar eèn mogelijkheid om gezond pluimvee, dat döor de pseudo vogelpest werd bedreigd, als nog voor de consumptie te bewaren Zoals bekend bestaat er voor bedrijven, door deze ziekte nog niet zijn aangetast, het gevaar dat alle nog gezonde dieren voorzorgsmaatregel moeten worden afgemat als in een aangrenzend besneet bedrijf pseudo-wogelpest is uitgebroken. Reeds werden in het eerste bedrijf in Bar neveld. waar de pseudo-vogelpest werd ge constateerd. 15.000 gezonde jonge haantjes voor de consumptie gered. Zij werden snel afgemaakt, ingevroren ei» later ingeblikt. Dit werd door de overheid toegestaan omdat ze dieren in aparte hokken waren onde;„ bracht en de looprennen van deze hokken voldoende bleken afgerasterd van de besmet te delen van het bedrijf. Het voornemen bestaan deze handelwijze te blijken volgen, mits de zekerheid bestaat, dat de nog gezonde dieren niet in aanraking zijn gekomen met pluimvee van zieke bedrijven of delen van hetzelfde bedrijf. Met nadruk zij er op gewezen, dat pluim vee. dat uit voorzorgsmaatregel wordt afge maakt en ingeblikt, niet voor export in aan» merking komt. AFWIKKELING GELDZUFVERING BIJ RIJKPOST8PAARBANK- Naar de directie van de Rijkspostapaarbank mededeelt, is voor het overgrote deel der in leggers het bedrag, dat m hun spaarbankboek je geblokkeerd was. reeds overgeboekt naar een beleggingsrekening Deze inleggers behoe ven voor de afwikkeling der geldzulvering niets te doen: gelden op beleggingsrekening worden immers geleidelijk vrijgemaakt De andere inleggers, die daarvoor in aan merking komen, kunnen rustig een aansclirij- ving van de directie der R.P.S. afwachten. Wanneer zij bericht ontvangen. i« het in hun belang daaraan zo spoedig mogelijk gevolg te geven. EMIGRANTENPLAN TUSSEN NEDERLAND EN AUSTRALIË. eegt te komen tot een overeen- ons land en Australië inzake de van Nederlanders naar dat land, .-erp-overeenkomst is in voorberei dde regeringen zouden een bijdrage in de kosten, welke door de emi- moeten worden gemaakt, alvoren.1 Australië te kunnen vestigen. In de plaats wordt hier gedacht aan de COÖRDINATIE LOONBELASTING EN SOCIALE VERZEKERING. De ministers van financiën en van sociale zaken hebben een commissie ingesteld, welke tot taak heeft na te gaan in hoeverre een aan passing tussen de socialë verzekeringswetten en de wettelijke bepalingen van loonbelasting en vereveningshefflng mogelijk is en de daar toe vereiste voorstellen te doen. De commis sie is Vrijdag geïnstalleerd door de directeur- generaal voor fiscale zaken in algemene dienst, dr. W. H. van den Berge^ DUITSLAND HEEFT WEER -EEN VER TEGENWOORDIGER IN ENGELAND. Dr. Hans Schlange-Schöningen. een 63-ja- rige voormalige Pruisische cavalerie-officier, is Vrijdag te Londen aangekomen als de eer- Duitse officiële vertegenwoordiger daar 1939. ilange-Schöningen. die als anti-nationa- bekend staat, verklaarde bij zijn aan- ;t: „Mijn voornaamste taak is mijn Engel- •astheren te tonen, dat er een Nieuw- bestaat, dat ik met trots vertegen- Bij de Tweede Kamer is thans de nieuwe begroting van oorlog, nodig geworden door allerlei gewijzigde omstandigheden, ingediend Het eindcijfer bedraagt f 851 987 88» Hoewel de afsluiting van de bilaterale^over- is eenkomst tussen de regeringen van Amerika ste en van Nederland heeft geleid tot <te$vor- sinds ming van een duidelijker beeld met betrek- Schl king tot de omvffhg van de te verwachten list - steun, heeft de minister besloten om in komst: „Mijn i afwijking van de gewone gang van zaken se gastheren het voor het jaah 1050 en volgende jaren te Duitsland volgen defensiebeleid in een afzonderlijke woordig. nota aan de Staten-Generaal aan te bieden Hij is een der vijftien consul-generaals, die In de mejnorie van toelichting, verstrekt bij Duitsland in het buitenland zullen vertegen ede aanvankelijk ingediende begroting werd wooidigen. het doel om in I960 te geraken tot partement van rijksverdediging wedei steld. De minister vestigt er de aandacht op. dat de legeropbouwkosten in deze begroting in hoofdzaak betrekking hebben op de vredes- dtawta, Sm zeer y» het functie tal M de president tot.le bedrag ad t MT.W1.1B5 tal daardoor bijnaar. In de uitoefening van de uitgebreide beschikbaar zijn voor de voorbereidingen van i„ternationale verplichtingen van Amerika het rtobilisabel maken van de troepen. bijzondere Amerikaarse afgevaardigd Voor wat betreft de nieuw op te leiden «voor de Marshall-organisatie in Europa zal lichtingen, gebaseerd op de door de dienst- Harriman worden opgevolgd door zijn plichtwet toegelat en maximale /tijden van tent Milton Katz die eveneens de rar eerste oefening, zij medegedeeld, dat het gros ambassadeur zal hebben der dienstplichtigen, met uitzondering der -Men verwacht te Washington algemeen, c toekomstige officieren en onderofficieren, een Harriman een belangrijke rol zal gaan spel eerste oefening van één jaar krijgt. Voorenl- jn de Amerikaanse buitenlandse politiek ge specialistische wapens en dienstvakken. Europa, cavalerie, aan-o en afvoertroepen en technl- DIPLOMATEN IN TSJECHO-SLOWAKIJE. ,che troepen, kent de dienstplichtwet een D Tsjechoslow.aks, regering heeft VrUdag langere maximale tijd van eerste oefening. ln ee„ ^ot, aan EngeiatJ de* terugtoeping Het totaal aantal in opleiding te nemen binnen veertien dagen van een Engelse diplo- dienstpllchtlgen in# 1950 bedraait ten haaste maat geèist. Het is Adrlan Leigh MclaughUn, bij 15.000 man. 1 vice-consul en derde secretaris op de ambas- De dienstplichtigen zullen nauhet volbren- u<je. gen van hun eerste oefening met groot ver- £>e Tsjechoslowaakse regering heeft even- lof vertrekken, na te zijn ingedeeld in een- een® terugroeping binnen veertien dagen ge beden. welke bij mobilisatie zullen worden ëist van kolonel Robert Mauroy. de Belgische gevormd. Hun militaire vaardigheid zal door militaire attaché te Praag. Sdh;„Uï"ho'u“dnénherhalmSSO8'en'neen 0P Pe“ A-ABJSCK VEfLIGHEWSPACT. De vorming der Nationale Reserve vindt Egypte. Saoedi-Arabit. Syrië. Libanon en langzaam maar zeker voortgang. Yemen hebben Zaterdag te Alexandria een In verband met oprichting van nieuwe ml- collectief Arabisch veiligheidspact getekend, litaire tehuizen en voor eventuele bijzondere naar Azzam Pasja, algemeen secretaris-gene- uitgaven van bestaande tehuizen wordt een raai der Arabische Liga, meedeelde, terwijl bedrag van f 20.000 nodig geacht. Jordanië, het zevende lid van de Liga, niet Voor kosten van vervoer van personeel op de zitting van de politieke commissie de- naar en van Indonesië en van materiaal is zer Liga, waar de ondertekening plaats had, uitgetrokken f 61.340.000.—. tegenwoordig was. Als kosten der demobilisatie komt op da Het pact verbindt naar het voorbeeld van buitengewone dienst voor f 48.105.000.het Atlantisch Pact de staten-ondertekenaren Het eindcijfer van de vorige oorlogsbegro- in een militaire, politieke en economische ttna was f 657 millioen. f’” Men overwe* komst tussen c emigratie Een ontwf ding. Beidi verlenen ia, granten zich in eersle plaats 1 transportkosten. wl‘" Australië hoopt granten jaarlijks te gend jaar Is gedacht en zo mogelijk nog m< mogelijkheden zulks de monden der verbitterde Europeanen ge- i?5A.is heJ aa.n151 legd. Zij icB!en nu meermalen per dag tot >0 0<“ elkaar „In Indië is alles kapot; voor altijd. HohderdvHftigste troepen- tenzij er een wonder gebeurt". Zij lachen wat •champer erbij, want zij weten, dat er hoege- tranffpOrtSCnip naamd geen kan« la op ro'n wonder. Zij we. Zondagmorgen om negen uur werd het ten oog. dat de toeatanden met de da, X^Td^Sdk^ te^Sdam ter worden, dat het bednjf«le-/en elke dag Du 1B ha, fMste rcp dat met „ul. weer een eindje verder achteruitrakt Zit aten. uft fndonealS ln Nederland aankomt dat in elke stad van enige betekenis per dag De ontscheping van het troepenschip ten minste vier autodiefstallen gepleegd wor- „Grote Beer" met repatriërende militairen den, dat de politie zich niet in het minst in- uit Indonesië begon hedenmorgen te Amster- spant om daaraan een einde te maken. Zij dam te 10 weten dat de politieagenten zelf deelnemen 1 1 1 aan die dieverijen en zij schrikken telkens wanneer zij vérnemen. dat weer een blar.n« vermoord is Zij zijn fatalistisch geworden on der de beloften en toezeggingen van hetgou- Nederlandse regering. geleden ma- -ding konden ing. Die scha- By d< Tweede Kamer is than* 3 dan tien pro- *en wetsontwerp tot herziening van de uit» voermgsorgamsatie der sociale verzeke.—.- Teneinde tot een oplossing te geraken, uie voor een zo groot mogelijk deel van het Ne derlandse volk aanvaardbaar zou zijn, is het vraagstuk van de herziening der sociale X«- inro- in in studie genomen door een zogenaamde gemengde commissie, bestaande nepoen uit vertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid en van het departement van so ciale zaken. De regering deelt bet standpunt van de ge mengde commissie, dat het zwaartepunt van de uitvoering der sociale verzekering gelegd moet worden in handen van organen van het organiseerde bedrijfsleven. Zij onderschrijft de opvatting, dat het gewenst is de belang hebbenden zoveel mogelljk bij de uitvoering te betrekken, hetgeen, blijkens de ervaring, het best kan geschieden bij een bedrljfstak- gewijze opbouw van de uitvoeringsorganisa tie. Deze voorkeur voor het per bedrijfstak wer kende orgaan betekent, dat voor de thans be staande algemene bedrijfsverenigingen in de nieuwe organisatie geen plaats meer is. Slechts voor een algemene bedrijfsvereniging zal. zo lang niet alle werkgevers en verzekerden in de opgerichte vakbedrljfsverenigingen kun nen worden ondergebracht, een plaats moeten worden ingeruimd. De regering heeft niet geaarzeld ook de Uitvoering ouderdomsverzekering in handen van de bedrijfsverenigingen te leggen. Zij heeft zich hierbij in het bijzonder laten lei- 2jn door de overweging, dat alleen op deze wijze unificatie van de uitvoering der *ociale ’-rzekering kan worden bereikt. renigingen zullen, naast de sociale verzekeringsraad, de tsluitende dragers der verzekering worden, it betekent, dat zij het vrijwillige en parti- ter. dat zij bij de huidige ziek- bezitten, niet langer zullen be houden. doch meer het karakter krijgen van publiekrechtelijke organen, welke krachtens de wet gezag hebben ten aanzien van de per sonen. die van rechtswege bij haar zijn aan gesloten dan wal van rechtswege bij haar verzekerd zijn. Het toezicht zal 1 door uitzona stnngei gund. Een van keer redding. In afzonderlijke wetsontwerpen wordt voor gesteld de ziekte- en kinderbijslagverzekering te leggen in handen van de nieuwe bedrijfs verenigingen Daar de bepalingen van het onderhavige ontwerp van wet op het punt van de struc tuur der bedrijfsverenigingen nagenoeg over eenstemmen met de overeenkomstige bepa lingen van de werkloosheidswet, zullen de meeste bedrijfsverenigingen ingevolge deze wet reeds aanstonds voldoen aan de eisen, welke dit ontwerp stelt. Deze bedrijfsvereni gingen zullen dan ook. wanneer dit ontwerp wet zal zijn geworden, reeds aanstonds er kend kunnen worden als organen voor de uit voering van de ziekengeld- en kinderbljslag- verzekering. Met het oog op de uitvoering der verschil lende takken van verzekering door vakbe- drijfsverenigingen is het nodig het gehele be- drijfs- en beroepsleven te verdelan in onder delen. welke een of een aantal overeenkom stige takken van bedrijf en beroep omvatten. Elk onderdeel vormt dan het werkgebied van een bedrijfsvereniging. Het is noodzakelijkheid, dat gevers en zelfstandigen, voor wie in een bedrijfsvereniging (nog) geen plaats is e le verzekerden, die noch wërkneme zelfstandige zijn, opgevangen worden zogenaamde algemene bedrijfsvereniging. De nieuwe regeling handhaaft voor de uit voering der ziekengeldverzekering het insti tuut van de afdelingskas. Het is de regering bekend, dat het in som mige bedrijfstakken op prijs wordt gesteld, om de administratie van de voor die bedrijfs tak geldende voorzieningen in eigen beheer te voeren. In verband hiermede wordt bepaald, dat de bedrijfsverenigingen aan de sociale verzeke ringsraad kunnen verzoeken de administratie fa eigen beheer uit te voeren. Deze toestem ming kan. behoudens met betrekking tot de rzekering, voor welke tak van raardere eisen zullen moeten //orden geweigerd, indien te- van de administratie in eigen regende technische of administia- »n bestaan. heten: Organisatiewet sociale BEZWAREN TEGEN INPOT TERING VAN DE BIESBOSCH. De Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming heeft bij de minister van Verkeer en Waterstaat een rapport in gediend. waarin bezwaren worden uiteenge zet. die uit een oogpunt van natuurbescher ming en recreatie tegen de plannen tot vrij wel volledige indijking van de Brabantsche Biesbosch bestaan. Gewezen wordt op het vooK West-Europa unieke karakter van de Biesbosch als zoet- watergetijden-delta en op de bijzondere plan- tengezelichappen. die zleh hier ontwikkelen em die door inpoldering verloren dreigen te gaan. Tevens heeft de Biesbosch een zeer ge varieerde vogelbevolking. zowel in de zomer als in de winter. Voor de watersport is de Biesbosch van toenemende betekenis, omdat eb voor de watersportliefhebbers een grote attractie m gelegen is om te varen in dit aan eb en vloed onderhevige water met zijn tal loze killen en kreken. Indont itschi „Grote Beer" uit Indonesië begon dam te 10 uur. ontwerp van wet. 1 een herziene ouderdon eert in een gevorderd sta lidinf In at jsteld de leggen erenigii vernemen t of van de Zij herinneren zich, dat zij voor teriële oorlogsschade een vergoeding k<...„v.. vragen bij de Nederlandse regering. Die de-uitkering zou niet hoger zijn c cent van de voor-oorlogse waarde der ver- nietigde bezittingen. In verhouding tot het huidige prijspeil betekent zo’n uitkering I niets, maar toch is het weer eën schok hun vertrouwen geweest, toen de Europeanen moesten vernemen, dat zelfs van die tien •”•'*- cent niets terecht zou komen. Zij ---gpoogd zichzelf er i. dan maar zonder gezwoegd en zij rduitje» zien hal- ig de... bovenc den. Tenzij een wonder gebeurt. HET PLAN 6TWKER lUBOPEES INTEGRATIE FONDS DOEL I oi v< li> ewflwichf breiotn «an de E uroprs» behsln>>ba |4M t»n opzicht» Mn d» I van d» wtr»b I 5 e» Ki m uw» oei

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1