SCHOONHOVENSCHE COURANT De molens van Kinderdijk zijn niet de enige Amerikaanse versterkingen en Russische beschuldigingen. Oud en Nieuw BINNENLAND. :erdam (Lc^ihcicL* naar i e biljet jonnen ima wagen Honderd-jarig bestaan van de Provinciale Wet Ook die van Streefkerk worden bedreigd 1950 ■na de openba» lad in geheim* ag ol verv nobielen n Delft. Ook met die restauratie is door de l - stolwijk een plan, ging v 1-Ko- vijand ‘P Da-n dat hij I van iale hun 4995.- 4400- watten la I invulling vi asten- en V fraaie i eeuwen. die staat J 26 Juni van de U) Mi 1ANTIEKANTOO» MEN, Telefoon 30 EVOEDERS. oplos» rschei- Om i te- ver- ügde klasse 32 mijl 10.89 rr 4 42 230 Hoofdrad.: W. Kerremans. S. W. N. VAN NOOTIN, SCHOONHOVEN Teh 307 (K 1833) Giro 13788 AdvutsnUMi l tot 13 süUlmatar 1.10, .lie ta.n. ma«c 10.12, dorde plaaMng togoa halve prtj». Familie bortchten 10 cent per millimeter ACHT BLADZUVBX WOINSDAS B JVLT 1ISI. HABOWB. NIEUWSHAD VOOR ZUIMOLIAND EN UTRECHT kleine bedragen 11* de he'** Albi bittere hierc is zijn. hele oorlof der stagna enige tijd irte- ise mi eter van 1 Brad- len daar MacAr- zoek aan {ebieden 5 procer ting van r reeds ie Brov.i. tullen verier deze molen. provinciën gemeenten tiend oP lerend ei aandacht voo an de tuintjes decentr kenschi na <je zitster numentenzorg buidel, in hant stelten worden i langrijke restaui en aan. i da __jrea, officieren van Uw Varmo» voor de gebeui e Amerikaans de voorzitte generaal hielde aal 1 beze iag- het aan de lateriaal nilitaire id en voltooi iden begii is gepi ..De gei ontstaan troepen 1 op de grensge democratische uur waar- sen waren, van het een ra- Voratin on- ïgens H M. ggen bij de- verenigen :ker en i beschou- in de ge- der Ver- 11 e r wordt be- W. te behan» ten Provinciale bedrag van f 5( einde te bere of de bemali behoud van Daai braak thans Instandhov nedenmolens een gror molen fa xem van van ongi volgens Dat polf hek teel lil dat dit in het tuintjes zullen rden geschat. i duidt op het in volkstuintjes net alle hieruit jestanden. dat deze han- drukkelijk ver- cht zal worden te koop ting (accu). oor bakker of krul- t een brug .-en. uitvoerend de arbeid der *n haar samen- Jen met nden een itplooiing DE BRIEL.SE MAAS hei dichten van hel on| gat ter hoog1- ming van de Het gat werd enorm betonnen het moment, waai nengevaren en de erkt verder op, dat de gëmeen- behoorlijk lekt. 1 de gemeente* dellen. erd zegt ver- litie reeds drie W. een rapport verkeerspro- Spreker heeft en zal gaarne irdt behandeld, t. dat dit rap- ndeld, doch dat i gehouden, dat zijn. n merkt op ge vergadering van de familie verwijderen. De er L. gelast de- deze heeft dit e ver. Hij stelt verwijderen en en, of de huur hebt Heli met w(js, subsic de dan beroep gedaan op de puteerde Staten en de lencommissle adviseren Provinc ten. die deze week vergaderen, vraagde f 400 te verstrekken. In de overwegingen tot dat advies wordt gezegd, dat de molen door zijn ligging in het beroemde molenlandschap het behoud alles zins waard is en dat f 400 een bijdrage vormt, die beneden de voor deze subsidies ge- dat dergelijki irdigers van c ten alleen konden deze vertegenwoc r zich het HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT IN INDONESIË. Namen» de regering der V.S.Ï. heeft inlnis- ter-president Moh. Hatta thans eveneens ge antwoord op de tweede nota der Nederland se regering over het zelfbeschikkingsrecht, welke dezer dagen verzonden werd. Hatta, heeft hierin ongeveer hetzelfde betoog her haald, dat reeds was vervat in de eerste ant- woord-nota, namelijk, dat de structuurveran deringen van federatie naar eenheidsstaat, volkomen legaal en overeenkomstig de voor lopige constitutie der V.S.I. tot stand zijn ge komen. In dit verband valt er een merkwaardige ontwikkeling te constateren in de binnenland se politieke strijd. Steeds meer worden stem men gehoord, die aandringen op een grote provinciale zelfstandigheid voor die gebie den. welke voorheen een deelstaat hebben gevormd. Volgens de mening van wel-inge- llchte waarnemers zal de autonomie der ver schillende delen na de vorming van de een heidsstaat minstens even groot zijn als tij dens het deelstatenbestuur het geval was. AFGEDAMD. Met mgeveer 60 meter brede ><te van Oostvoorne is de afdam- le Brielse Maas een feit geworden. J opgevuld door een ponton, gevaarte. De foto toont irop de ponton het gat is bin- afsluiting van de dam een iagd: lardentuig II», Kinderdijk 121. tauerdam. ;even worden aan dat ene woord £r is namelijk een nogal mach- ng, die aan de te herstellen ril experimenteren met opvat- ippen uit de tegenwoordige ihovense stadhuis is een van ,ing! de restau- ad. dat van het ig of niets me< het origi- tten uit de gevels van thans? Dit heten, maar juist om- derlandse waterschappen maar ook aan electriciteitsvoorziening. drinkwatervoorzie ning. streekplannen en economisch technolo gische onderzoekingen, vinden in het pro vinciale bestuur hun verzorejr. Veel sociale en culturele arbeid wordt doe. de samenwer king iu..gewest»lijke organen tot groter bloei gebracht. Particulier initiatief en overheids bemoeiing vullen elkander daarbij aan. Ge zondheidszorg. landbouw- en nijverheidson derwijs en de muziek beoefening ontvangen thans de warme belangstelling van de pro vincial® hoeli.-»- De bewu ook gewei De SCHILDERIJ VAN HOBBEMA AAN CANADA OVERGEDRAGEN. geschenk aan het Canadese volk be- nue uit het schilderij „De twee watt molens van Meinaert Hobbema, is Dinsdi morgen op het paleis Soestdijk namens K Neaerlandse volk door de Koningin Canaae. e ambassadeur overhandigd De minister van onderwijs. kunsten wetenschappen was bij deze plecht.gheid wezig. De wet. waarbij t“* Canadese volk werd I 1950 door de Koningii De bezoeke ste tijd in v, bracht toen velen van u waardevolle ontmoeting i van dit gewestelijk eigen Ik verheug mij er op in di leden van die provinciën te waar wij neg geen bezoek bi De ontwikkeling der provii van het verlammende parti achttiende eeuw door het eer’ gentiende naar een gezond middelpunt zoekende en middi krachten in de twintigste eeuw. Van deze evenwichtstoestand uit zien wij haar nieuwe bloei ontluiken. Deze betekent tevens de bloei van Nederland Zo zie ik voor mij; Elf mogeli 'in hl on- van gp- op het zes mo- Korten- alleen ook hier DE SIBAJAK HEEFT VERTRAGING Daar de ..Sibajak” die met bijna 1300 pas sagiers uit Indonesië 0P weg if naar Rotter dam. onverwacht de haven van Algiers heeft loeten binnenlopen om een dertien-jarlge jongen aan de wal te doen opereren aan een gecompliceerde breuk in de onderarm, kan het schip thans eerst In de nacht van Woens dag 5 Juli of Donderdag 8 Juli aan de Lloya kade worden verwacht. De ontscheping van de passagiers zal nu. onvoorziene omstandigheden voorbehouden daar Donderdagmorgen om 8.00 uur begin nen. ONTSCHEPING KOTA INTEN. Het troepenschip Kota Inten wordt In da nacht van Woensdag op Donderdag in de Nieuwe Waterweg verwacht De ontscheping van de opvarenden te Rotterdam begint, be houdens onvoorziene omstandigheden. Don derdag 6 Juli te 13.00 uur. LEERL1NG-VLIEGERS VAN DE L.8.K. NAAR CANADA Er worden voorbereidingen getroffen om eind Augustus tien leerling-vliegers van dt L.S K. voor opleiding naar Canada te zenden Zoals wij reeds vermeldden is kort gele den een groep LS K.-leerlingen naar Ameri ka vertrokken voor hetzelfde doel. Er zijn, zoals wij in een vorig nummer be richt hebben, vragen gericht tot drie minis ters aangaande de mogelijkheden tot behoud van de beroemde watermolengroep bij Kin derdijk. Op nog meer wijzen is de aandacht van de provinciale en de landelijke overheid gericht op de dreigende ondergang van deze molens: er is. kortom leven in de brouwerij gekomen van deze kwijnende molengroep. Er wordt gespeurd naar mogelijkheden om de mo lens weer m goede staat te brengen en daar mede zowel de bemaling als het landschaps- schoon te dienen. Voor een van de molens van het be roemde Overwaardmoienland I* het be houd reeds seker. Het betreft de «oge- Blokkerse wipmolen, die de :rdam bemaalt. Van die 1949 een roede de andere roede chadigend. De kos- waartoe het pol- polder rond aelft daar- andere helft ilasserdam en Gromyko zegt Amerika in Kon begon te komen Veiligheidsraad roepen, zonder o de het besluit van dt repu- ..Door een kun- vest der V.N een door de j be- Gromyk heidsraad provinciën, ieder vo lijkheden en versdhei van haar inwoners vorme.. Nederland. Rede oudste Commissaris der Koningin Ook nog gesproken de Com- mingin in de provincie Dren- van H. M. s commissarissen, pedobootjagers. Baron de Vos van Steenwijk. "esie gestationnei sprak woorden van dank jegens H M. d®ar aanwezige hetgeen zij heeft willen zeggen bij de- ..Kortenaer en ze gelegenheid. Sterke banden verenigen Commandant Oranje en Nederland zeide spreker en -Evertsen is dt wanneer wij die banden historisch beschou- klasse D J. van Doornincl /en. dan vinden zij hun oorsprong in de ge- 32 mÜL heeft een lengte van 110, resten, zoals deze in de Republiek der Ver- 10-89 meter breed en heeft een c nigoe Nederlanden verenigd waren. 4 42 M. De bem^™in; Al is het provincialisme binnen normale 230 koppen, grenzen teruggedrongen. Het norms vinciale besef is echter een levend dat kleur geeft aan het openbare, ic ons land. Sprekei de vader van de Thorbecke voor 1 nurende haar zigd. nog steeds lijke basis Radiotoespraak Koningin Juliana Om half één Dinsdagmiddag, het op de Staten der Provinciën bijet.. heeft de Koningin ter gelegenheid 100-jarig bestaan der provinciale wet diorede uitgesproken, waarin de der meer zei: Heden herdenken wij het feit, dat honderd jaar geleden de provinciale wet tot stand kwam. Is er reden tot herdenking omdat een wet een eeuw oud is? Herdenken wij niet •erder in dankbaarheid het feit, dat de ma gers van deze w$t en dan noem ik in de --rste plaats Thorbecke de mogelijkheid nebben geschapen voqF een vrije ontplooiing in ons vader- vullen i torg. lai js en de nu de warme üe besturen oorlog bracht naast e-n ‘wustwording van het Nederlands- .k een veel sterker bewustworc ‘westelijke eigen aard. activiteit, die deze bewustwording ten gevolge had brengt op zichzelf een gezonde decentralisatie mede. Ik heb mij daarvan re- - ischap kunnen geven, toen ik onmiddelljjk oorlog oe provinciën bezocht als voor- van Nederlands Volksherstel. Vancbqnt Maandag, WMatdag M Vrtjdag. bg voondtbtt» gag f 143 3 naandta. Vo« fchomüioUa f 1-50 p« bwareW Moskou bezigt grote woorden Gromyko, de Russische eerste plaats- dé" ende minister van Buitenlandse Za- ley ‘t in een verklaring, die te Moskou i. onder meer gezegd: «nissen in Korea zijn op /olg van een aanval t Zuid-Koreaanse autoritei ;den van de Koreaanse vol ipubl.»^ as het i was opgest ïk van Syng I is van t ster SPREIDINGSPLAN GEREPATRIEERDE BURGERS EN K.N.IJL. MILITAIREN. Naar wij vernemen. Is er door een inter» departementale commissie ëen plan opgesteld dat beoogt, de uit Indonesië repatriërende burgers en K.N.I.L. militairen met hun gezin nen. die in Nederland niet over eigen woon ruimte beschikken, te verspreiden over ge heel Nederland. Tot dusverre zochten deze re- patriërenden voornamelijijk in het Westen de» lands onderdak. De verdeling, die men aan vankelijk voor dit sprëidingsplan had aange houden. is echter door het grotere aantal re patrianten niet houdbaar gebleken. Men kon dan ook nog geen definitief overzicht geven van het aantal gezinnen, dat iedere provincie zal moeten opnemen. Bovendien heeft het mi nisterie van oorlog nog niet geheel omschre ven wensen ten aanzien van de huisvesting van gerepatrieerde K.N.I.L. militairen, die men in het algemeen zoveel mogelijk in de na bijheid van garnizoensplaotsen wil zien on dergebracht. Een dergelijk sprëidingsplan zal de oplos sing van het woningprobleem voor verschei dene gemeenten nog moeilijker maken. hieraan tegemoet te komen, is besloten, aan daarvoor in aanmerking komende gemeenten een extra bouwvolume toe te kennen. In totaal zijn 3000 duplex-wonlngen be schikbaar gesteld. Hiervan zullen 2200 wonin gen door de huisvesting commissie van het ministerie van binnenlandse zaken en door de colleges van Gedeputeerde Staten worden toegedeeld aan die gemeenten, die bereid Z0n gerepatrieerden op te nemen. De resterende 600 duplex-woningen zullen door bemiddeling van de Nationale Demobilisatieraad worden verdeeld onder uit Indonesië komende ge* demobiliseerde militairen. WAT INDONESIË IN GEVAL VAN OORLOG ZAL DOEN. „In een eventuele oorlog tussen Amerika en Rusland zal Indonesië zeker niet neu traal blijven, doch zich scharen aan de zijde van die leden der Verenigde Naties, die zich niet willen bemoeien met een oorlog onder leiding van Trygve Lie", aldus verklaarde Hadji Agoes Salim, adviseur - van het mi* msterie van buitenlandse zaken der V.S.I. Indonesië zal niemand tot vijand verklaren, behalve het land, dat onze souvereinitelt en onze onafhankelijkheid schendt, voegde Agoe» Salim er aan toe. gen bemalingscapaciteiten van windmolen* ver kregen kunnen worden, die ongeveer 40 pro cent hoger liggen dan tot nu toe, is blijkbaar toch niet voldoende om de cultuurtechnische dienst de zaak ook eens van die kant te doen bezien. Natuurlijk is de verbetering van de molens een karwei dat grote bedragen vergt, doch het behoeven geenszins renteloze uitgaven te zijn. Een gemaal bouwen is ook geen goed koop werkje en een gemaal is veel kwets baarder dan de windmolens. Als al deze over wegingen nog niet genoeg zijn om een weg te vinden waarlangs het behoud van de molens verzekerd kan worden, dan ziet^het er treu rig uit. Niet alleen voor deze zes molens, die dan afgebroken zullen worden, maar voor het gehele landschapsschoon en'cultuurbezit van Nederland. Dan is blijkbaar de lauwheid voor deze grote schatten zo ernstig, dat het Ne derlandse volk niet verdient langer te genie ten van fraaie erflatingen van voorouders, die in staat waren ook nog in andere waarden te denken dan alleen die van guldens en centen bruikelijke 15 procent van de kosten blijft. De verstrekking van de rljkssubsidie staat inmiddels ook reeds vast, zodat verwacht mag worden dat de Brovinciale Staten hun mede werking zullen verlenen aan de instandhou ding van deze molen. MAAR NU STREEFKERK. Maar er zijn meer molens, die met de dergang bedreigd worden, dan alleen die Overwaard en Nederwaard. Dat complex niet, zoals wij boven reeds zeiden, ogenblik de belangstelling, maar de lens van de polder Streefkerk met broek zijn waarlijk daardoor niét op het tweede plan geraakt. Het is de strijd tussen de oude windmolen en de moderne mechanisch» bemaling. De molens, die eeuwen lang de polder droog gehouden hebben, voldoen langzamerhand niet meer aan de hogere eisen van deze dienst. Daarom is het advies gevraagd van de cultuur-tech- nische dienst, die tevens in staat is belang rijke subsidies te verstrekken voor het ver beteren van bemaling. Die dienst houdt even wel dan twee helften tegelijkertijd in de hand. Worden de adviezen niet volledig op gevolgd, dan worden ook geen subsidies ver strekt. Voor de polder Streefkerk met Kor- ten^roek had de Cultuur-technische dienst een 'advies uitgebracht, waarbij de afwatering onder alle omstandigheden gewaarborgd zou zijn. Dat advies hield in over te gaan op me chanische bemaling én de polder heeft daar toe besloten, ook al omdat door het aanbren gen van die verbeteringswerken subsidies ver kregen zouden worden. Op 20 December van het vorig jaar beslo- Provinciale Staten van Zuid-Holland een van f 500 beschikbaar te stellen ten Teiken dat onderzocht zou worden «.ling verbeterd kon worden met 1 de zes molens. irmede was enig uitstel van af- voor de molen* verkregen, doch is het nader advies verschenen. >uding van de molens, drie be- -bovenmolens in lehorend en een end op de boe- *ou een bedrag eens en ver- r jaar vergen. ragen, die lomin het de provinciale over verschaffen. De cultuur- »n*t i* niet bereid het be te doen uitgaan van in- van de molen*, lodat or ander* staat te wachten a deze groep fraaie mo- voor zich rijk aan beiden naar de aard tend tezamen het ene: De strijd op Korea Terugtocht der Zuidelijken De Nederlandse regering heeft aan hr. ms. torpedobootjager „Evertsen" opdracht gegeven sich te voegen bjj de andere zeestr(jdkrachten, welke in de wateren van Korea optreden, teneinde in samenwerking met deze zeestrijdkrachten uitvoering te geven aan de aanbeveling van de Veiligheidsraad van 27 Juni om hulp te ver* lenen aan de republiek Zuid-Korea. Er is. in de vorige eouw, «en tijd geweest waarin de Nederlandse bouwmeesters niet de minste achting aan de dag legden voor de producten van bouwkunst uit vroeger Ruwhandig werden overal monumen ten van ambachtelijke architectuur afgebro ken en andere werden verbouwd en „verbe terd" tot afzichtelijke samenraapsels van oude gevels met nieuwe toevoegingen. Het is een lange en zware ontwikkelings gang geweest tot het besef dat hetgeen de architectuur omstreeks de eeuwwisseling pres teerde zeker niet mooier of doelmatiger was. dan wat In vroeger eeuwen gebouwd was. Toen dat besef eenmaal was doorgebroken kwam daaruit voort de poging oude monu menten van bouwkunst te redden van de on dergang. Voornamelijk werd de aandacht ge concentreerd op grote gebouwen, op kerken en torens- ,op stadhuizen en kasteeltjes. Het heeft nog langer geduurd aleer men waar dering kreeg voor het schoon van kleine ge vels, voor de waarde van fraaie oude ge bouwtjes in het straatbeeld. Nog is de zucht tot afbreken en moderniseren te dien opzichte niet geheel geweken en nog telkens vallen dar* dan hier, dan daar typische of fraaie gebouw- tjes ten offer aan de moderniserings- en uit- - breidingszucht. Daartegenover mag evenwel gesteld wor den, dat inderdaad kosten en moeiten besteed wórden om de wat belangrijker bouwwerken te restaureren. Dit restaureren, hét behoeft geen betoog, zou tot uitgangspunt moeten hebben: het terugbrengen of handhaven inde oorspronkelijke staat van het bouwwerk. Dit lijkt In de grond zo eenvoudig, dat het niet duidelijk is, waarom er nog verschillende uit leggingen gege restaureren. Et tige stroming bouwwerken wil tingen en begrij tijd. Het Schoon! de slachtoffers van die stromini xatie heeft hier tot gevolg gehao, oorspronkelijke exterieur weinig te ontdekken is. Wie vermag nog nele gothische gebouwtje te schatt onvriendelijke massale mag geen restaureren dat het wel zo genoemd wordt, is het een ge vaarlijk bedrijf. In 1938 werd een restauratiewerk begonnen dat mlilioenen zou vergen. Gedurende de ge- 'og heeft het werk met meer of min- :atie voortgang gevonden en het is Heden herdenken wij het feit, dat hon< .1 geleden gereed gekomen: de 109 jaar geleden de provinciale wet tot meter hoge toren van de z.g. nieuwe kerk te kwam. Is er reden tot herdenking omdi Delft. Ook met die restauratie is door de ?e.r<ientke"-.wy. rljk.mmmlnl. voor d. monumenlenrorgdeze^et1 -dan"’’ een misstap begaan. Boven de hoofdingang is eerite plaats Thorbecke oorspronkelijk een groot spitsboogvenster ge- hebben geschapen dat inwendig het torenportaal be- van het leven der provinciën heerste Vroegere generaties hebben om een lai?d? andere duiat.re reden da. raam dieM,.- houdingen in de Republiek der Verenigde Provinciën Hot is niet waarschijnlijk, dat men toen heeft voorzien, welke belangrijke nieuwe taken in het moderne groeiende Ne derland voor de provinciën waren weggelegd. Toen de ontwikkeling kwam, vormde de wet geen belemmering Integendeel het pro vinciaal bestel bleek in staat zich bij de eisen van de nieuwe tijd aan te passen. Het ont wikkelde zich tot een bestuursorgaan dat een centrum vormt van tal van technische, cul turele en sociale bemoeiingen, die op gewes telijke basis hun zegenrijke werking doei, gevoelen. Daarbij vormen de r tussen het Rijk en de de Rijkswetten en toezi gemeenten, deze stimuli werking bevorderend. Technische, sociale en culturele arbeid Veel technische belangen en ik denk daarbij in de eerste plaats aan de aloude Ne- Ovei id reeds naamde Blokkerse wipmolei polder Alblasserdam bei molen 1* in December afgebroken, in zijn val en het scheprad bescht ten van totaal herstel, derbestuur van deae gaarne bereid was, f 4500 en de polder wil van self dragen. Voor d< ‘iben de gemeente A. Vereniging „De Hollandse Molen" ine subsidies gegeven. Van het rijk, name het ministerie van Onder' Kunsten en Wetenschappen i* een idie gevraagd van f 1375.— en voor nog ontbrekende f 400 is een provincie. Gede- Provinciale mo- iciale Sta ll, de ge- iyko zei. dat dergelijke verklaringen vertegenwoordigers van de Zuid-Kpre- autoriteiten alleen konden worden af- „eiegd. indien deze vertegenwoordigers da Amerikaanse steun achter zich voelden. „Op 19 Mei verklaarde het hoofd van Amerikaanse afdeling voor hulp aan Koi Johnson, dat 100 000 soldaten en van het Zuid-Koreaanse leger, uitgerust met Amerikaans materiaal efl opgeleid door de Amerikaanse militaire missie, hun voorberei dingen hadden voltooid en elk ogenblik een oorlog konden beginnen". .Slechts een paar dagen v nissen in Korea kwamen de nister van oorlog. Johnson, d commissie van stafchefs, .ey, en Dulles in Japan aan en een speciale conferentie met general thur. En daarna bracht Dulles een L_ Zuid-Korea en reisde naar de grensgt op de 38ste breedtegraad. ï'ten „Door militaire hulp te verlenen schond d* >lks- Amerikaanse regering de vrede en toonde, dat zij niet alleen niet streeft naar verstevi- van de vrede, maar integendeel een 1 van de vrede is". „Schending” van handvest der V.N. voorts: „Het is bekend, dat rea met wapens tussenbeide vóór de vergadering van de op 27 Juni bijeen werd ge- rekening te houden met wat ie Veiligheidsraad zou zijn"', een grove schending van het hand- V.N. werd de Amerikaanse resolutie Veiligheidsraad aangenomen". rk6 acht de resolutie van de Veilig- d onwettig, omdat het handvest „dfe Nederland zendt torpedojager. Hr. ms. „Evertsen" is een van J_:- *-- die op dit c •erd zijn. 1 torpedoboc er" en de indant tan z .o de luitenant )oori.... lengte heel Gromj van «an de drie tor- aanse ogenblik in Indo- gelegd. De twee andere jrpedobootjagers zijn de „Banckert". hr. ms. torpedobootjager ter zee der eerste :k. Het schip loopt van 110,5 meter, is sft een diepgang van iemanning telt normaal ongeveer op rd zi begaan. Boven de hoofdingang is X een groot spitsboogvenster ge- inwendig het torenportaal be- rste. Vroegere generaties hebben om een andere duistere reden dat raam dichtge metseld en er slechts een dwaas rond raampje voor in de plaats aangebracht. Het uitwen dige metselwerk toont evenwel nog duidelijk de om trekken van het oorspronkelijk^j-aam. Dat is niet in ere hersteld: monumentenzorg vond dat het prutserlge makelijtje moest blij ven. In het beroemde Prinsenhof te Delft, waar Willem de Zwijger woonde en stierf, is •venals bij de nieuwe kerk, tegen de advie- len van vele deskundigen in. ook een later aangebracht, niet in de omgeving passend toe voegsel zuinig meegerestaureerd, hoewel het stamde uit een Veel later tijd dan het eigen lijke Prinsenhof. Er wordt in onze waarden nog al eens ge sputterd wanneer voor een fraaie oude boer derij lelijk modern klompenhokje gemet seld wordt. Wanneer men zo’n boerderij gaat restaureren, zal men dat klompenhokje wil len verwijderen, doch monumentenzorg blijkt «en voorliefde voor dergelijke uit de toon vallende akeligheden te hebben. Waar die liefde uit voorkomt is ons en vele deskundi- gen niet duidelijk kunnen worden. Maar mo- houdt het heft, immers de geld- iden. Nu er in deze streek aan gemaakt tot verscheidene be- iraties is het zaak, dat men weest. en twee 1 oep bij elkaar b* afzonderlijk loiei i de Overwaard, zo [eveer f 35.000 in circa f 5000 per zijn grote bedrr lolderbestuur al* id weet te ehnische diei malingsplan t standhouding than* niet veel t dan afbraak van len*. Dat is een bittere pil. vooral omdat allé instanties, die hierover geoordeeld hebben, het erover eens zijn, dat de molens een we zenlijk en belangrijk deel uitmaken van het typisch Hollands landschapsschoon: dat zij toenemende waard zijn behouden te blijven, maar men idse eigene zjet geen uitweg. Nu krachten ingespannen rden van de worden om de molengroep onder ïpnderdijk te handhaven wordt gewezen op het groot toeristisch belang van het behoud van die molens. Dat schijnt voor de molens van Streef kerk niet te gelden, want, zo zegt men in Den Haag „de molens zijn toch alleen te bereiken via een dijk met betrekkelijk weinig ver keer”. Dat die dijk precies dezelfde is als trv- v waarover de molens van de Over- en Neder- KoninklUke bezoeken, waard bcnaderd worden. 1* jn deze redene ken. die mijn man en ik in de jong- ring blijkbaar niet van belang. Dat de molens verschillende gewesten hebben ge- langs onze grote rivieren zeer zeldzaam zijn wij het voorrecht hadden met geworden, is blikbaar ook niet van belang, kennis te maken, vormden een Dat er door modernisering van de wieken en .v ontmoeting met de ontplooiing door kleine verbeteringen aan de watergan- •westelijk eigen leven. »ug mij er op in dit jaar de staten die provinciën te zullen ontmoeten, irachten. "inciën is gegaan ticularisme der .•ntralisme der ne- evenwicht van ielpunt vliedend® neg wikkt Hierna heeft missans der Koi the, als oudste mr. dr. R. H. Hij sprak woor voor hetgeen zj —heid. Jeder„.. wij die t" vinden zij zoals deze i Nederlanden veri i het provincialisme binnen normale teruggedrongen. Het normale pro- is echter een levend element. aan het openbare, leven ii. Andrei C" sr bracht een eresaluut aan vervangenc ..i provinciale Wet. mr. J R. ken' heeft r het feit, dat deze wet. ge- is gepubliceerd. bestaan niet-belangrijk gewij- De gebeurtemc is als een bevredigende wette- ontstaan als geve is voor onze provinciën kan werden troepen van de beschouwd. op de grensgebieden van democratische republiek. „Die aanval was het resultaat van een p’-- dat vooruit was opgesteld. Dat de Zuid- reaanse kliek van Syngman Rhee een derge lijk plan had is van tijd tot tijd onthuld. „De minister van defensie van Syngman Rhees regering. Sin Sen Mo. verklaarde op 31 October, dat de Zuid-Koreaanse strijd krachten sterk genoeg waren om op te tre den tegen Noord-Korea. „Slechts een week voor de aanval op grensdistricten van de Koreaanse volksre bliek verkle-’rde Syngman Rhee: „Wij k tot deze schenking aan 't tien de democratie niet verdedigen in d besloten is op 22 Juni koude oorlog. Wij zullen de overwinning ,.oin getekend. halen in een hete oorlog'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1