SCHOONHOVENSCHE COURANT id! Wankelend Amerikaans front aan de Koem ,.K. Sï tie te* Soekarno trekt ten strijde tegen Ambon lG 14 JW van 3. 10.- 4 i vai Oost 1.90 .75 DE STRIJD IN KOREA I* kin. en vai randans" t( I r zijn lardc le af- 20— 25— on- aan- rden 5.75 7.25 l Wovntdag voorultb.to- een foor- .90 !.75 .50 iat al- in het op toe- dat eld. :ha- .rea de VIFR BLADZIJDEN MAANDAG IT JULI Ï950 JAARGANÓ No »L NIEUWSBLAD VOOR ZUIMDLL4N0 EN UTRECHT Hoofdred.: W Kerremana. S. W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN Tel. 207 (K 1823) Giro 13763 De Noorse wegen geen kan zenden, pen - 8 Lellen. GRIEKENLAND Adv.rt.n-iw. I tot 15 mtlUmotor 1.80. alk. m m. m..r 10.12. d.rda plaauinq t.g.n halve pri)i. Familie- b.rlcht.n 10 ent par mllllmatar vanmor- geweest enkaan- vroeger •y willig weei len twee Noord- boten met tanks ihtigen rengen rde te «8 (■^.Aanvcw van vwtfarv— irsambtenar aantal i s garde had be- nationale Arnhem acobijnen i een 1 conser jehouden nieuw ..op de Russis KAN GEEN MILITAIRE 'LP BIEDEN. heeft gezegd, dat Noor- hulp naar Zuid-Kore» ireid is koopvaardijsche- eleinden beschikbaar fe regeringsfunctionarissen verklaarden ington dat president Truman het con- istreeki het midden van de week een boodschap zal zenden, waarin hij zal een gedeeltelijk mobilisatie-pro- te vc laard wai •t vooi ier). ilstische strijdmacht is lanj langs de Amerikaanse f bij tegenaanvalk Drie van de vier Legerbericht van MacArthur generaal MacArthur uitgegeven legerbericht verlieten" hebben toegebracht aan de Noord- rop de Bastille ukryk als W in (roep Ji NOORWEGEN HUI regering militaire maar ber voor vervoersdoel ngs de flank v»r»chi)nt Maandag, lag. Prl|s bij 1 i pV 3 maandan. Voor '•n I 150 p«r kwartooi lull, de dag waarop l werd, wordt in Frankri tdag gevierd. „Klein Pari; Zaterdag eveneens een gr oprukten naar Bastille. In een Zont wordt gezegd, dat de Koreanen die op het 1 Elementen van twee Koreaanse zal zUn door de •n Vrijde hng i 185 Schoonhova commit.. verklaard dat hoj meegedeeld hadde ten en leden var I worden t voorlopig nale garde geroepen. "j niet opgegeven, j.nnen de huidige Naties tot elkaar VERKIEZINGEN IN „BEVRIJDE ZUID-KOREAANSE GEBIEDEN”. Het Russische persbureau meldt, dat bin nenkort in de ..door het Noord-Koreaanse leger bevrijde Zuid-Koreaanse gebieden" ver kiezingen voor provinciale-, districts- en dorpsraden zullen worden gehouden. De Noord-Amerikaanse regering ral helpen met het houden van de Verkiezingen". Gedeeltelijke mbilisatie in Amerika? MISVERSTAND. Vrijdagmorgen zr -J Radio Schevenln- gen een verzoek u.' assistentie uit voor een vliegtuig, dat er Noorden van Ter schelling in zee •- <’n gestort. Het is echte- eken, dat er een misverstand m t*. spel was. Het betrof hier slechts «faning van de man- ne-iuchtvaartdienst Dit vliegtuig iMift i/W kader van de oefening, een -erzoék tdt hulp uitge zonden. dat opgevangen/is door de sleepboot „Holland" en vefkeerd begre- PCDe sleepboot gat het bericht door naar Schever.ingen Radio, die op haar beurt de in de b 'it varende schepen alar meerde Het r-ddingappaiaat langs de kust ttad tevsns m werking en,/»» **-f schelling voer de „Branaans ter as sistentie u t en van Vlieland een sloep V8En<1het<vliegtuig van de MLD. dat het bericht in de wereld had gebracht, werd eveneens in het reddingwerk inge schakeld en is een tijd lang op zoek naar zichzelf geweest. Amerikaans bataljon op nieuwe stellingen teru ordelijken zware verlitzei idag door het hoofdkwarlier van t 1, dat de Amerikanen „zware v< e op het Koemfront aanvielen. i Amerikaanse regimenten hebben ikken ten Zuiden van de rivier opgeruimd, luchtmacht tot zinken gebracht. issie vóór de gewapende diensten, hee oge bestuursambtenaren hei den. dat een aantal reservi m de nationale garde spoed opgeroepen. Hij had vernomen, j slechts een deel van de natio- onder de wapenen zou worden en niet van mening i i(j is, doch ik moet t veronderstellen dat rdeel werkt”. „De gevaren voor een derde wereld oorlog tijn door Korea niet toegeno men, wei z(jn deze gevaren duidelijk! herkenbaar. Ik vertrouw er werkel" op, dat de grote massa der volken het vrije gedeelte der wereld zich thans van deze gevaren meer bewust zal zijn en dat haar ogen meer open zullen gaan voor de positie, die zij inneemt". BINNENLAND. LUCHTPOSTPAKKETTEN NAAR INDONESIË. Met ingang van vandaag wordt het maxi- t mum gewicht voor luchtpostpakketten naar Indonesië, dat tot dusver op één kg. was ge steld. gebracht op vijf kg. toe Igd. reacties tonen aan. dat vele lan- •1 zij de act.e ten aanzien van steunen, van mening zijn, dat hun vten nodig zijn voor hun eigen ver- i vf voor andere bestaande verpheh- ONTSPANNING VOOR MILITAIRE OORLOGSGEWONDEN. Te Den Haag is Vrijdag bij notariële acte opgericht: de stichting Moveo (meer ontspan- t mng voor ernstige oorlpgsgewonden). Deze stichting wil in Nederland komen tot een na tionale organisatie, welke zich ten doel stelt de ernstige militaire oorlogsgewonden. die daartoe uit eigen kracht en middelen niet in staat zijn, meerdere malen per jaar binnen- en buitenlandse autotochten aan te bieden. In de stichting Moveo werken samen: het ministerie van oorlog, de Koninklijke Neder landse vereniging ..Ons leger", de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers, het Rode Kruis, de KNAC, de A N W B en de Maatschappij voor Nijverheid en Handel. j Het ligt in de bedoeling nog dit Jaar de u organiseren. •n, zal het voorlopige be ting zich binnen enkele weken iroep tot het Nederlandse volk gaat jy zal vooral een beroep wor- iitairs de daadwerkelijke medewer- ■utomobilisten. In d eerste autotocht te c Naar wij vernemen, zi stuur der stichting zich met een oproep tot richten. Daarbij zal vooral den gedaan op de daadwe; king van een groot aantal ONZE HANDELSBETRFKKINGEN MET WEST-DUIT8LAND. In de afgelopen week zijn tussen Neder landse en Duitse vertegenwoordigers bespre- DE STRIJD IN KOREA kingen gevoerd over de handelsbetrekkingqn vv-r - met West-Duitsland. Deze hadden in hoofd zaak betrekking op de betalingsproblemen, welke voortvloeien uit het grote Duitse nade lige saldo in de handel met ons land. De besprekingen hebben nog niet tot een onmiddellüke oplossing geleid. veldartillerie rugtrekken na en tg hebben DE SPANNING AAN DE JOEGO SLAVISCHE GRENS. Joego-Slavié heeft in een nota aan p^igarij» geeist, oat er „een onimaaelnjk eindè mod komen aan de Bulgaarse g. ensprovocaties De nou werd getonacn na een incident, dat Donaerdag voorviel en waarbij een Bul gaars soldaat geaooa wera op joego-blavucn grondgebied, alaus meldt radio-Belgrado. radio-Beigrauo geschiedde gisterep IURT0-50109 Uid A A«wowp«r»chij> 1 5 ["..’•''•J Zuid-Kor»a*iH» trwpo V/} Door tent Geheim Rus^isch-Chinees verdrag In Amerika verluidt, dat in Februari van dit jaar een geheim verdrag tussen\RuSland en het communistische China is geslotèn. waar in onder meer is bepaald, dat het Chinese ro de leger een internationale communistische !’.en strijdmacht zal worden, die zal W*H*n bij de de.,s.®* „bevrijding" van geheel Azië. v M D.t géheime Russisch-Chinei oa. de volgende bepalingen Rusland krijgt het recht tre te legeren „ter bescherming i vrede". Het communistisch China neemt op zich helpen bij de „bevrijding" van geheel Azië. De bevolking van China zal met hone- rd millioen worden terugg^brachi, „daar China niet over voldoende hulpbronnen beschikt om zoveel mensen te kunnen voejnen". De Rursiscne regering krijgt 't recht om minste tachtig procent van de Chinese groi stoffen te betrekken. HOUDT ZIJN LEGER AAN. De Griekse oppeioevelhebber. veldmaar schalk Papagos. heeft bekend gemaakt, dat al le plannen voor de demomhsatie var. Griekse leger zyn ópgescaort met het oog de verslechtering van de internat.onaie tc stand. Papagos was evenwel van mening, c Gnekenlanu geen gevaar dreigde. PRIJSSTIJGINGEN IN AMERIKA. Er wordt een stijging van de grootnandels- prijzen in Amerika gemeld tengevolge van ae crisis in Korea. Het bureau voor ae aroeid heeft medegedeeld, aat de prijzen in de week van 11—17 Juli gemiddeld zijn gestegen met 1.8 pCt. De prijzen voor voedingsmiddelen ste gen met 4.1 pCt. en de prijzen voor viees met 7.5 pCt. Voor rubber trad een prijsstijging in met 17 pCt. en voor katoenen stof mef 14.8 pC.’ PLECHTIGHEID TE BASTENAKEN. Op de plaats, waar in December 1944 en Januari 1945 Hitlers poging om de opmars aer gealLeerde in West-huropa te stuiten in het bloed van 76.890 Amerikaanse soldaten gesmoord werd, hebben Amerikanen en Euro peanen Zondagmiddag de gelofte afgelegd be reid te blijven de zo duur gewonnen vruheid te blijven verdedigen. Op de Mardassom-heu- vel bij Bastenaken (Bastogne) is een groot» monument onthuld, dat het dankbare Belgi sche volk heeft opgericht ter nagedachteniF aan deze tienduizenden Amerikanen. De redevoeringen werden gevolgd door defile van troepen der verbonden naties. V< op ging het 500 man sterke Amerikaanse con- tihgent, gevolgd door een afvaardiging van d® Amerikaanse oud-strjjders. Daarna volgden Franse, Britse. Luxemburgse en Nederlands® tpoepen. Bij de daarop volgende duizend man Belgische troepen was ook een afdeling artil lerie en een detachement tank». frontbe- tijdelijke Zuid-Koreaanse i thans onder het bereik -eaanse zware artil' van dit geschut zouden re 1 vanTaedjon zijn neergeko- China gelopen dagen naar wereld- Tsjecho-Slowakije zoud zjj als militaire raadgi te INTERNATIONAAL VRIJWILLIGERS LEGIOEN? De Verenigde Naties overwegen een inter nationaal leg.oen van vrijwilligers te vormen, dat aan de sfryd m Korea zou gaan deelne- men. Een ontwerp-plan v°or het stienten van jnd- eon dergelpk legioen werd reeos aan de Ame rikaanse regering en aan generaal MacArtnur, toegezonden. Lie verklaarde te hopen, dat de oorlog tot Korea kon worden beperxt. Hij zei, dat ®r van hem op dit ogenblik geen bemiddelings pogingen te verwachten zijn. Hij had echter ae hoop nog dat Rusland en Amerika b.n organisatie der Verenigde IL kunnen worden gebracht. de rivier de te zijn. Het 3 een handjevol ten. igt. dat een di- iruggetrokken heeft b hebben aan een ">ai gesteund door EN NU FORMOSA? Marinevliegmigen van de Amerikaanse ze vende vloot zijn begonnen met het uitvoeren van patrouillevluchten boven Formosa, ten- ien einde elke communistische aanval op dit bol- werk der Chinese nationalistische regering te da; verijdelen. Truman wil versterking President Truman zal waarschijnlijk deze week verdere drastische maatregelen aan kondigen om mensen voor het leger op te roepen en militaire en industriële hulpbron nen te mobiliseren. In ernstige overweging ii: 1. Het oproepen van verscheidene divisies van de nationale garde. 2 Het oproepen van nieuwe dienstplich om de legerdivisies op sterkte te br< en de divisies van de nationale gare versterken. Het gebruik van tiele bevoegdhedei reeds besteld ooi', len. In het licht van de algemene staat van on voorbereidheid. die tot uiting komt bij de strijd in Korea, ziet Truman zich geplaatst voor wat sommigen beschouwen als de wichtigste beslissing van zijn loopbaan. L_. “it om de kwestie of de burgerlijke en mi- economie op oorlogsbaan moet wor den Igebracht om zo snel mogelijk de kloof tussen verplichtingen en beschikbare strijd krachten te overbruggen. De democraat Lyndon Johnson, lid van de vijftien Bulgaarse soldaten >ver en wera aangenouaen ■”.scne patrouille. De Bui- uur en de Joego-Slaven Bulgaarse solaalen aooa -„ranaat wilde gooien. Jjjrtig Bulgaren trachtten de grens over steken, maar dit werd aoor Joego-Slavrschf vdtrouilies verhinderd. ’.ou 3. Bulgaarse mansenappen openden het vuur op een doego-Slavische wacht. Meer aan hun- 1 aerd kogels kwamen op aoego-blaviscn grond gebied terecht. Volgens ae Bulgaarse radio blazen Joego slavische aroeiaers locomotieven op en orp£- r.iseren „inc.denten in ue laoriekèii m ae Si. <jd tegen TitoEr waren in geheel Joego-Slav.é verzetsgroepen gevormd, me „Tito s mobiliSa- tieplannen en njn agressieve piannen tegen ae v’omsdemocrat.eun nadden gesaboteera al dus de Bulgaarse rad.o. De Albanese radio zegt: „Tito's regiem zet de politiek van koning Alexander in Méce- donie voort, een politiek van- koloniale sla vernij en uitbuiting Het West-Berlijnse dagblad „Sozialdemo- krat" meldt dat ongeveer 2oü hoge officieren van de Oost-Duitse „Volkspolitie die erva ring hebben van Balkan-oorlogen, in de af gelopen dagen naar Bulgarije, Hongarije en 1 iden zijn gezonden, waar gevers zullen fungeren. V ERANDERINGEN OP MIJLPAAL 1W9. Het is een bekend feit, dat het bezoek aan de tentoonstelling mijlpaal 1950 te Arnhem te leurstellend is geweest en dat zakelljke ex ploitatie^ zeer onbevredigende resultaten heeft opgeleverd. In verband hiermede zijn er enige aanwij- xingen gebracht, die naar men hoopt, meer mensen zullen trekken. NIEUWE GEVALLEN VAN VOGELPEST In de gemeent» Oostzaan is wederom bij drie pluimveebedr‘.!'-en pseudo vogelpest ge constateerd. Bij het bedrijf van de heer D. de Boer moesten 800 kippen worden vernie- 4igd. een aanzienlijk aantal dieren van de heren Hottentot en De Jong te Oostzaan moest eveneens worden gedood. AMERIKAANSE LOF VOOR NEDERLAND. T De „New York Times" van gisteren prijst in een artikel de kleine democratieën, die op- middellijk hulp hebben geboden voor de cam pagne in Korea Het blad schrijft ..Geen deze landen heeft sneller cn spontaner 1 geboden dan Nederland. Het was zeker geen gemakkelijke stap vo-r Nedeiland. Alle» wel beschouwd hebben de Nederlanders in 1948 Indonesië verloren door het optreden van de V N. Het vaste en snell* besluit zich in de kwestie-Korea achter de V N. te scharen is dus een historisch gebaar geweest niet alleen voor Nederland, maar voor Europa". i de bestaande presiden- ien om de productie van Hoge irlogsmateriaal te versnel- te Washington dat preelder. gres omstreeks het midder speciale boodschap zal lui. verzoeken een gedeelte” gramma uit te voeren. ge- Verklaard wardt. da dit ..gedeeltelijke mo- Het bilisatie-programmazowel op manschappen als op vervaardiging vin oorlogsmateriaal be trekking heeft. De Amerikaanse marine en het korps mat' riniers hebben hun vroeger vrouwelijk pert soneel verzocht vrijwillig weer in actieve dienst te treden. OVERZEESE GEBIEDEN. «ring, die geen onafhankelijkheid dulden, trokken. M1UTAIW werpen. De Amerikaanse militaire missie, die thans Radio Ambon meldt, dat troepen der R.I.S. een reis maakt door verschillende landen in zijn geland op het eiland Boeroe en dat er Zuid-Oost Azië, wordt eind dezer maand in gevechten tussen de aanvallers en de verde- Indonesië verwacht. De regering van de digers van het eiland hebben plaats gehad na- v.S.I. zal de missie, gezien haar neutrali ty de hoofdplaats van het eiland. Namlea, teitspolitiek, niet officieel ontvangen, doch met doden en gewonden aan beide zijden. slechts informele en vrybiyvende contacten Alle tekenen wyzen er op. dat Djokja voor- me| j,aar opnemen. iöï'f Am%o‘ikteb«SUOlSS ïïrt nl“ 5” OE PAÜS VOORSPELT GROTE EMIGRATIE dat men plannen heeft Ambon rechtstreeks jn een toespraak heeft Paus Plus de twaalf- aan te vallen. de voorspeld, dat er in de komende vijftig BESPREKING TUSSEN NEDERLANDSE jaar een emigratie zal plaats vinden, die veel EN INDONESISCHE LEGERLEIDING. KMn.’w.ïïdooï’ Noord- en Zuid-Amerika Zaterdagmorgen 1» een bespreking gevoerd werden bevolkt. tussen Moh Hatta. de legerleiding van de De Paus grondt deze voorspelling op de V SIdr Hirschfeld en de Nederlandse le- overbevolking en werkloosheid, die in Euro- gerleiding. Besproken werden de verdere af- oa zijn ontstaan Een moest c de Noordelj toegebracht. Volgens te New York ontvangen richten zou de Hjdeiyke Zuid-lj hoofdstad Taedjon thans onder h. van de Noord-Kor< gen Granaten vi op het Vliegveld men. Een woordvoerder van het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger heeft beweerd, dat de Amerikanen alle Npord-Koreaanse aanvallen in het gebied van de rivier de >”'an Koem hadden afgeslagen, hulp Er is geen doorbraak geweest en de vijand trekken, geen WM *r '°t nog toe niet in geslaagd zijn tanks Noord-K( - over de rivier te krijgen, aldus de woord- krachten in het voerder Er werd'hevig gevochten „De luöht- de Naties. Daa maeht doet prachtig werk door tanks aan de ciet Noordelüke oever en in de gebieden ten die Noorden van de rivier te vernietigen". Berichten uit Korea zeggen, dat dneni we pogingen van de Noord-Koreanen. Koem over te steken in het midden V Amerikaanse verdedigingslinie zijn vet.j_ Een woordvoerder van het vooruitge*” ven hoofdkwartier van MacArthur op K- deelde mede, dat de Noord-Koreanen in uiterste Westeiyke en Oostelijke sectoren van het front verder zijn opgerukt. Volgens een officieel communique bleef een Noord-Koreaans bruggehoofd op de Zuide- lyke oever van de Koem gehandhaafd, c danks zware verliezen, die door Amerikai se grondstrijdkrachten en vliegtuigen werd toegebracht. Via New York vandaag antvangen berichten van het front, melden, dat de Amerikaanse troepen door een he vige Noordelijke aanval, gericht op Taedjon. gedwongen «ijn ilch van de rivier de Koem terug te trekken. De Noordeiyken hadden een aanval inge- set na een,hevige beschieting met ar tillerie. De Amerikanen hebben nieuwe ■telling betrokken. De Noordelijke voorhoeden rukken snel naar Taedjon op. doch de stad zou gen nog in Amerikaanse handen zijn (Taedjon is het vooruitgeschoven Amei se hoof dk war tie Een communi .Westkust ver V.N. optre- leger- op- Za- naar het Zuiden doorgestoten na Koem bij de mond overgestoken vliegveld van Taedjon is op Amerikaanse soldaten verlaten MacArthurs cAnmunfque zej visie zich van de Koem terug wereik na weerstand geboden te h illerielig- Noord-Koreaanse masse-asnval reeds „moordende geurdla-activlteit |eko- Zendt wapens-en troepen! Het «feeds wankelende en afbrokkelende front in Korea, dat de Amerikanen slechts met de grootste moeite en jhspannmg als min of meer samenhangend geheél kunnen terujj- ■*-»kken. toont op zich zelf duidelijk, dat de Coreanen aanzienlijk sterker stryd- 'a het veld hebben dan de Vei en g- Laarom heeft Trygve Lie, c etaris-generaai tot alle landen van de V. sympathie met het Amerikaanse den hebben betuigd, de oproep gericht. lieu- strijdkrachten naar Korea te zenden Die de roep ging uit in de nacht van Vry'dag op Van de terdag erijdeld. Tot nog toe is geen belofte voor militaire tgeschn- hulp gevol£ i Korea De eerste den. hoewel Korea strijdkrachte dediging of tingen. Churchill over Koreaanse oorlog. d« ude j« ChbrchilJ heeft er in een Zaterdag door feesWaï hem „al eerder van de conservatieve oppo- - sitie" te Plymouth gehouden toespraak op d-e aangedrongen dat opnieuw „op hoog niveau zal worden gepoogd de Russische regering duidelijk te maken, hoe ernstig de wereld situatie is". Churchill prees de moed der Amerikaanse troepen in Korea, wier strijd *n wezen op nieuw een gevecht voor de vryheid is, zoals dat ook tegen Hitler werd geieve>U. „Achter het communisme", aldus Churchill, „zie ik de machtige strijdkracnten van Rus land. De communisten zijn, na hun overwin- gaars soiaaat ning in China, bezig nu troepen samen te grondgebied, trekken tegen Tibet, zij bedreigen Pe^zië, z*j Volgens rad proberen Yoego-Slavijj te overdonderen en het volgende; zij veroorzaken grote ongerustheid in Finland 1. De ieiaer van en Zweden’. etaK de grens ov< aoor een Joego-Slav,sc "”to? d garen opendA het vul ons voerdeel werkt 2 Vijftig Bulgaren ti Korea niet I «ijn dese gevaren dt ar. Ik vertrouw er de grote maw» der je gedeelte der wereld te gevaren meer bewui haar ogen de positie, die zy Two*l |)wa»Mviwat>(oMi I himio» 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1