SCH00NH0VEN5CHE COURANT [ORST fERK Nog slechts een bruggehoofd voor de Amerikanen Een half dozijn bouwvallige aanklachten matische cbakken I r.'l Gratis Werk en brood “aJ-ïï- f» S T 1950 OVERZEESE GEBIEDEN. I - UTRECHT NOGMAALS de poldermolens en prijs Bergambacht en in -JfcSl'JV»' iet (1 aid". aan im" avens 2 ukeli ingen compléét edige garantie. DE STRIJD OP KOREA. jaar ed. Onderhoud ko»t geld, een nieuw gemaal zeker niet •stelde me- :h op prijs dt niet d Een tot de rrect. aan tot swassei mogel het van Provinciale Staten 1 vonnis van de Strei sen in lit de hier plan NHOVEN F. X 1(23-207 en het niet over- Hoofdred.: W Kerremans. S. W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN Tel. 207 (K 1823) Giro 1„ het ig rei kwei worden achter kunnen de :1e verrawingen - Imwi] Ö~RM—oo-^ tekenen het dood- ■efkerkM molens. voegde ernsti- ste kans hebben ■ide nij. nog gemeenplaats g »n is vooruitzie! De eilandei geheel in ha wordt van de 2 Er was wéini V.S.I. muniqi besloten lede is dit gered, zerking gemoderni- tienduizenden AdvsrtanüM I tot 15 mllllmaW 1.80. elk* mm. mest i 0.12. darde plaatdng t»j«n halve prija. Familie, bartehtan 10 cant pst milhmatat van wi 1 ragen i f. tonen de Juliana, tken en een -?nheid INTERNATIO1 SATIE I.C.A.O. Organisat om isatie voor Men hot net de Het pi bij de I.. ■lening aan VsncBtlnt Maanda; so Vrijdag. Prija ling I 1 83 per 3 Schoonhovsa i ►NNEN. De foto internationale win- deelnemers. Links; de u in „De Vereniging”, bü I trden Ven itrUdkrach- nist opgege- j de verde- ten. die zich wanho- houden Noord- i Zui- Noor- •n de door *-iven ...ding ■.dag. Woensdag bij vooruitbeta- maanden. Voor IJO per kwartaal een ir de de van de Een 3 hier aan ge bezorgt dat wij ei nog „en wel JH Qurtparipart Poor ttardj er ook Staten c- ?rk en -eledr i nu niet meer tan aan *n dijk -erkt. xo «eggen n. en het «ou v*el molens te behouden, prae-advies aan de zien Gedeputeerden tof behoud De ata- zich kmkkend bij die ie neergelegd. hen te volgen, z-u naar de nederzetting vefh. open van Oostkust. i in de macht van plaats Yongdok, krachtige poging belangrijke aan- Amerikancn na gePormd hebbt m hebben veel ïmeakt. zoals 'srie, hetw lurt. Door ,e achter komt voor, INALE REDDINGS-ORGANI- VOOR VLIEGTUIGEN. (Internationale Burgerlucht- itie) zal haar leden een plan i te komen tot een internatio- i. wAOr hulpverlening bij vlieg- 1CU »oopt op 1 December van JB uitvoering ervan te kunnen plan beoogt samenwerking van I.C.A.O. aangesloten landen bij in nood verkerende vlieg- bevelhebber van de Amerikaanse i ten op Korea, is officieel als vermi ven. Het laatst werd hU gezien b(j diging van Taedjon. i gaan. Indonesiërs, in Jat gij de goede zaak ■t weten te dienen. •Ikomt u terug. Nederlat •n en ontvangt u naar z •ringe horloge- i wb tUdelUk intal eenvoud!- NKERHORLO- RO8KOPF be- 3.75. zijn voorzien 'ijzerplaat. on- s, verchroomde ignetisch uur- nen tegen een e volgend pro- j. hebben voor- Ten^lolte was er ook nog het rapport van Gedeputeerde Staten over de molens van de polder Streefkerk en Kortebroek. Zoals wij reeds enige jtijd geleden uiteengezet hebben had de provincie f SCObeschikbaar gesteld om een nader onderzoek in te stelleh naar de mogelijkheid tot behoud van deze prachti ge molengroep. len hun successen :tiek van de com- in China na te vol- imelijk een weg ge nuur van Korea 'ijze ontdaan van de rijstoogst nog fruit en groente zijn o1 Het ministei dat de houdei. in het bezit van te zijn. De belasti len in het algemei zal niet worden vei kinderzitje is aangei DE MILITAIRE ACTIE TEGEN DE ZUID MOLUKKEN. ‘Bn Boeroe en Ceram zijn thans .landen van de V.S.I.-troepen zo van de rijde der V.S I medegedeeld was wéinig strijd en aan de zijdé der vitelen geen slachtoffers, aldus het com tüe der V.S.I. EE» BLADZIJDEN WOENSDAG 28 JULI 195j «e JAARGANG No. 85. NIEUWSBLAD VOOR ZUIDtiOLIAND EN UTRECHT Bij alle oorlogsspanning van deze tijd en bij alle huishotidèlUke moeilijkheden, die het dure leven oplevert, is het een voldoening, ook melding te kunnen maken van construc tief werk of althans van een serieuze poging daartoe Als zodanig mag zonder twijfel de regeringsnota over de werkgelegenheid wor den genoemd, die vorige week is gepubli- ceerd. De plannen, die in deze nota zijn ver- zo goed te garanderen voor al onze tienmil- t, maar niet van Uw n het leger van de vaart Nederlandse °n In- voorleggen onder wie ook de nale ouani: rland in Indone- tuigrdMen. iwez g Erewach- dit jaiff mc «cht en de In- beginnen 1 opgesteld, toen alle 58 bi' in Vreeden een hulpverl tuigen. Het is wel droevig dat niemand van de 82 leden der Provinciale Staten heeft ingezien dat het bouwen van een nieuw, groot gemaal, dat de taak van de molens moet gaan over nemen. ook niet voor niets gaat, dat die bouw zeker ook veel geld zal kosten. Even min heeft men Gedeputeerden gevraagd, waarom die dijk nabij de Zijdeweg plotse ling weinig verkeer verwerkt, terwijl een tiental kilometers verder bij de molengroef :uwe rukken uitgevoerd hun MACARTHUR BLIJFT OPTI MISTISCH. leraal Douglas MacArthur, opperbevel- c van de strijdkrachten der V.N. op verklaart, m zijn eerste militaire rap- de Veiligheidsraad, dat de strijd- der V N. zich daar zullen handha- In het ministerie voor Uniezal zeese rijksdelen is gistermiddag plechtigheid gehouden ter gelegenheid van de opheffing. Hierbij waren aanwezig enkele ministers en andere autoriteiten In Den Haag. Nijmégüi en Venlo ook korte plechtighedapd^laats gehad DE VIERDAAGSE BEGO1 geeft een indruk van dit delfeest met ruim 7000 f‘ drukte bij 1 startbureau waar de deelnemers slechts by groepjes tege lijk binnen de bekken werden gelaten. En rechts de dames van de Vereniging „De Nieuwe Haagse Vierdaagse”, even na de start Marshall-geld voor wapens? De Amerikaanse regering overweegt het besteden van Marshall-gelden aan militairs projecten in West-Europa Zo heeft de democratische senator Connally Maandag verklaard na een besloten zitting van de senaatscomissie voor buitenlandse be trekkingen. waarin minister van buitenlandse zaken Acheson een verklaring heeft afgelegd. Connally achtte het mogelijk, dat de rege ring meer gelden voor de wapenhulp aan Europa zal vragen. Het congres heeft ongeveer 2.400 millioen dollar beschikbaar gesteld voor het plan- Marshall in het derde begrotingsjaar, dat vol gend jaar Juni eindigt. Het congres heeft reeds 1 222 500 000 dollar toegestaan voor wa penhulp aan Europa tot Juni 1951. oger J worden «ring van de vergoeding aan het Rijk v bedrage van f 45 opo «uwe 1p- De Pr°vincie Zuid-Holland heeft i j' in deze kosten bij te dragen. Hiermei 8 J 1 beroemde molencomplex echter niet want vervolgens moeten de nog in w< zijnde molens gerestaureerd en seerd worden waarmee nog guldens gemoeid kullen zijn. knrtë verband met deze molenkwestie citeert van het blart een <edee,te uit de rede, die mr. L. R. J Ridder van Rappart. burgemeester van e Gorinchem. in de jaarvergadering van de „Hollandse molen” heeft gehouden- Tegen e de onvoldoende ontwikkelde schoonheidsbele ving. gepaard aan een typische laksheid en Gene. a« hebber v Korea, ve port aan krachten ven. Volgens de generaal zal de frontlinie onge steld wijzigingen ondergaan en zal om ctische redenen teruggetrokken of opgerukt orden, doch de strijd is thans in een critie- ke fase en zal volgens bepaalde plannen, „waarbij wij niet geheel zonder keus blijven” verlopen. Generaal MacArthur waarschuwt echter dat de VN. in Korea voor een „niet geringe” taak staan, gezien de potentiële hulpbronnen vijand. Amerikaanse woordvoerder i toe. dat er geen reden voor -gdheid is. ..Er is niet de minste wij eruit worden gegooid'. „Wij hf wel wat achter de hand”, zo zekL tenslotte kunnen de communisten eens enkele verrassingen kruien'. troepen OP NEIRA geland. Troepen van het Indonesische leger zijn thans ook op Neira g°land Gevechten tus sen de Indonesische strijdkrachten en die van de Molukken zijn reeds aan de gang. Het K.N.I.L. opgeheven Gistermorgen had de overdracht plaats van het hoofdkwart-er van luitenant-generaal Buurman van Vreeden aan het leger van republiek Indonesië. Vfele Nederlandse -n donesische autoriteiten onder wie ook hoge commissaris van Neiierl sie. dr Hirschfeld. waren aanwc„ ten van de Koninklijke Landmacht donesische Landwacht stonden cps.^ luitenant-generaal Buurman van Vi korte toespraak hield. Na deze rede volgde het Jieerhalen van de Nederlandse vlag en het hjjsen -van dé Indo nesische vlag. Dagorder van Koningin Juliana In verband met de overdracht heeft Konin gin Juliana de volgendte dagorder uitgegeven: Aan de officieren, onderofficieren, korpo raals en soldaten van het Koninklijk Neder lands Indonesisch Leger, waar zij zich ook mogen bevinden. ..Met ingang van 26 Juli 1950 houdt het Ko ninklijk Nederlands Indonesisch Leger op te bestaan. Met die dag eindigt zijn lange, be wogen en roemrijke historie van bijna 120 ond^hX? fXn ‘d. d‘.d.n ïïn '«i «n beroep op «.'.I "bd.S b^euJ. uw Udd trouw -1. wet.„ te d.«»n „1o"*XrX'’b.'^w^.d'ld„^ tudn midden .„‘.„tv.n/'u neer •u .Ten de wa.rdiee erftenem-n v.n ^TroTnd.’’-1’’’ lots verleden, door in deze nieuwe le- e P k ‘fpn vensperiode even goed te weten wat gij wilt beroemde mo’ De Almachtige moge u allen behoeden en want vervolgt leiden". BINNENLAND. REGERING CONTRA POSTDUIVEN. De houders van postduiven zijn van rege ringswege reeds enige malen attent gemaakt op de schade, die hun dieren aan land- en tuinbouwgewassen toebrengen. Om deze scha de zoveel mogelijk tegen te gaan, is de post duivenhouders verzocht hun dieren zoveel mogelijk opgehokt te houden en goed te voe den. Nu blijkt, dat velschillende bezitters van duiven dit verzoek in de wind hebben gesla gen en dientengevolge in sommige streken van ons land de gewassen aanzienlijke schade hebben geleden, overweegt de overheid het treffen van maatregelen tegen onverant woordelijke postduivenhouders. Het zal on der meer afhangen van de uitslag ener enquête, d'e op het ogenblik over het gehele land wordt gehouden, of deze maatregelen langs de weg van gemeentelijke verordenin gen dan wel bij algemene maatregel van be stuur zullen worden getroffen. In ieder ge val ligt het in de bedoeling van de overheid zoveal mogelijk een einde te maken* aan de overlast, die de land- en tuinbouwers van rondvliegende postduiven ondervinden. BELASTING VOOR RIJWIELEN MET HULPMOTOR. srie van financiën deelt mede, :rg van rijwielen met hulpmotor een belastingkaart behoren ting, welke voor deze rijwie len f 10.per jaar bedraagt, ;rhoogd indien hierop een •bracht. genoemd, die vorige week is g- I. De plannen, die in deze nota zijl vat. beogen immers werk en brood mogelijk tc lióen inwoners. Het is allang een gemeenplaats geworden te zeggen, dat „regeren is vooruitzien maar in dit géval is dezé zegswijze in letterlijke zin van toepassing. De regering ziet in de toa- komst hét gevaar van werkloosheid dreigen én wil niét afwachten tot wé in de moeilijk heden zittén. doch reeds vooraf maatregelen tréffen. die hét gevaar kunnen afwenden of althans verminderen. Zelfs wanneer men het niet geheel eens is met de voorgel thode. zal men het initiatief toe! stéllen. Er bestaan vier vormen van werkloosheid. De eerste is die. wélke het gevolg is van toe vallige omstandigheden, wanneer bijv, een zaak failliet gaat of wanneer werknemer» niet voor hun taak berekend blijken te zijn. Men noemt dit de incidentele werkloosheid. Da tweede is de seizoenwerkloosheid. die vooral in de landbouw en de bouwvakken veelvuldig optreedt en die slechts tot be perkte hoogte bestreden kan worden. Als derde wordt genoemd de conjunctuurwerk- loosheid, die het gevolg is van een algemene slapte in zaken, terwijl de vierde vorm is de structuurwetkloosheid. die ontstaat wanneer er blijvende veranderingen optreden in de behoefte aan bepaalde producten of aan be paalde werkzaamheden. Dit is bijv, het geval wanneer door invoering van nieuwe machi nes een deel van het personeel overbodig wordt. Het zijn vooral de twee laatstgenoemde vormen van werkloosheid, die regeringsbe- moeiing vragen. Tot bestrijding van de con- junctuurwerkloosheid stelt de overheid zich voor de activiteit van het bedrijfsleven zo veel mogelljk te bevorderen, bijv, door het verstrekken van grote overheidsopdrachten, wanneer uit het normale bedrijfsleven geen bestellingen genoeg komen. Daartoe is geld nodig en dit geld wil de overheid in gunstige jaren bij elkaar brengen om het in minder goede tijden te kunnen uitgeven. Het doet echter wel een beetje merkwaardig aan, wan neer men op het ogenblik spreekt van het reserveren van overschotten voor slechte ja ren. terwijl wij met een chronisch geldge brek hebben te kampen, hoewel de werk loosheid thans zeer gering is. Wij vrezen dan ook. dat er van deze reserveringen niet veel terecht zal komen. Bovendien stelt de regering zich voor maat regelen te nemen, die de ondernemers zullen aanmoedigen meer geld in hun zaken te ste ken of om nieuwe ondernemingen te begin nen. Dat klinkt erg sympathiek, maar klopt niét met de feiten, omdat bij de tegenwoor dige belastingpolitiek de ondernemers vrij- wel geen geld overhouden voor investeringen en bovendien het geld, dat men in zaken steekt, te weinig rendeert. Elders in dezelfde nota wordt de kwestie van investering realis tischer gesteld: daar lezen we dat binnenkort een voorstel is te verwachten, dat het moge lijk moet maken de gelden uit pensioenfond sen. uit de kassen van verzekeringsmaat schappijen. enz., meer dan tot nu toe in het bedrijfsleven te investeren. Dergelijk geld mag eigenlijk niet worden belegd op een wijze, die risico meebrengt. Gewoonlijk be legt men het dus V) staatsleningen, obligaties, hypotheken, e d. en neemt men geen deel aan het risicodragende kapitaal van particuliere ondernemingen. Maar door de huidige finan- «4ële en sociale politiek is er te weinig par ticulier geld beschikbaar om voldoende risi- co-dragcnd kapitaal te leveren en nu wil de regering blijkbaar het geld van de bovenge noemde fondsen via een afzonderlijke beleg gingsmaatschappij toch voor het laatstge noemde doel ter beschikking stellen. Dit zal betekenen, dat het risico, dat daaraan isver- bónden. opgevangen moet worden met een regerings-garantie. waardoor de staat indi rect aandeelhouder wordt in het bedrijfs leven. Afgezien van de bezwaren, die daar aan zijn verbonden, moet opgemerkt worden, dat dit in strijd is met het eerstgenoemde streven om belegging, door particulieren aan trekkelijk te maken. Wij zijn dan ook heel benieuwd naar het aangekondigde voorstel. lijke tanks gedreven worden door Ameri kaanse benzine. Werden de Noord-Kon vankelijk alleen door la gevöerd. thans laten zij hun offensief deelnemer lijkén blijkbaar nog ni< gens een Zuid-Koreaai plichten de Noord-K< Van dertien jaar en ook nemipg. Zij hebben, aldt voerder al u gelijfd. Volgens thur beschikkt vliegtuigen, en 22 vlieg op de gronc POST VOOR TROEPENSCHEPEN Post, bestemd voor naar Nederland terugke- rende militairen aan boord van de troepen schepen ..Skaugum" en ..Tabinta'. welke in een der tussenhavens zal worden uitgereikt, moet met de gebruikelijke adressering uiter- lijk op 31 Juli in Nederland worden ter post bezorgd. Ondanks het feit, dat de Ameriki Opkomstoefening van 7 December '^«tS2d“t'en a.“'Jkke„vë„°""dl bombardementen, uitgevoerd op de diVISie. Koreaanse troepen en hun bevoorradir gen. is het tot nu toe totaal om Binnenkort is de oproeping te verwachten communistische opmars een halt van een aantal dienstplichtigen, die hebben pen. In snel tempo gaan* de behoord to de 7 December -divisie en tot de steeds verder. Tanks- en infai tweede divisie. De oefening van deze catego- van de aanvallers zijn zelfs rei rie zal niet langer dan één dag duren, daar drongen tot Hok - het hier een opkomstoefening betreft oefening heeft ten doel de 7 December-di- visie aangevuld met delen van de tweede di visie. te maken tot een mobilisabele eenheid, waaraan later de zware uitrusting zal wor den toegzvoegd. Deze opkomst geldt voor on- "I man •ie zijde is verzekerd, dat deze den üng geen teken- is van acuut ge- delijl ;e de huidige politieke situatie. Ame jagnieën zullen bij wijze van proef te orden opgeroepen. Voorheen wer- Pohang wt len. die voor herhalingsoefeningen een briigge ipkomen. geruime tijd tevoren per pe .jOde aarschuwd. Thans zullen zij de materiaal hun opkomst per radio worden op- tractoren reaanse aanvallen aan- landstrijdkrachten uit- j ook vliegtuigen aan *n. Dit is de Noorde- iet genoeg, want vol- inse woordvoerder ver- Coreanen thans jongens >ok vrouwen tot dienst- „Jus genoemde woord- hun weerbare mannen reeds in- is een communiqué van Mc.Ar- cen de Noordelijken over 65 waarvan 43 gevechtsvliegtuigen *gtuigen voor aanvallen op doelen nd. Leerlingen van communistisch China. De rode troepen behalen onder andere door de tact.c. munistische strijdkrachten gen. Zij hebben zich nair baand naar de voedselschi hebben zich op deze wj vraagstuk. Weliswaar is aangebroken, doch fi vloedig aanwezig. De Zuid-Koreaanse bevolkii en daar door de communistis,. paniekstemming Volgens havenplaats Polsan verza grote aantallen vluchtelingen, zijn naar Japan over te steker Tot de landen, die inzien, dat het verkeerd loopt met Zuid-Korea en die gevolg willen geven aan de oproep van Trygve Lie. behoort thans ook Noorwegen. Dit land zal namelijk koopvaardijschepen beschikbaar stellen, dus als transportschepen kunnen worden ge bruikt. Die mogelUkheden «l|n aanwezig. De molens sta»1 die weinig verkeer verwei Gedeputeerde Statei geld kosten om de Daarom, zo zei het Provinciale Staten. ge«n mogelijkheden tenleden hebben sombere conclusii Rode troepen in Zuid-West hoek van Korea onverschilligheid als uiting van de geest van de tijd, heeft onze vereniging een ernstig pro test laten horen. De zinneloze stroom van destructie onzer windmolens werd door dez» geconcentreerde tegenactie gestuit. Tegen het uitsluitend denken |n centen hebben de Hollandse molenvrienden hun ban bliksems het luchtruim Ingeslingerd en wij verkeren thans tenminste in de positie, dat men ons in de arena van de strijd, die nog niet werd uitgestreden, niet meer weghoont als ouderwetse cultuurpropagandisten. die te weinig begrijpen, dat het er in ons moderne leven alleen maar op aan komt om je brood te verdienen. Ons ideaal vindt zijn weerklank in het Bijbelse woord, dat de mens alleen van brood niet leven kan Voor ons. d’e we ten dat de goede molenaar een deemoedig man is. omdat hij de grens van zijn kunnen en van zijn menselijke afhankelilkheid kent, geldt tot op de huidige dag de plicht om de materialistische wereld waarin WU leven de spiegel der bezinning voor te houden. Geen mens kan op de duur de harmonie met zich zelf bewaren, wanneer hij gedwongen zou zijn om blijvend het contrast tussen zijn eigen onvolmaaktheid en God s onbedorven natuur te moeten missen. Vandaar, dat wij af en toe de ons bedreigende wereld van fabrieks schoorstenen en ijzeren constructies mceten kunnen ontvluchten willen wij niet aan on- ze< eigen zakelijkheid geestelijk en cultureel te gronde gaan. Zover het blad ..Natuur en landschap” W* kunnen er nog aan toevoegen, dat de Pro vinciale Staten van Zuid-Holland gistermid dag de volgende besluiten met betrekking tot enkele molens heeft genomen: Er wortü geen subsidie verleend voor de herbouw van tde korenmolen te Asperen, dit naar aanleiding van een voorstel van Gedeputeerde Staten. Ook de volgende voorstellen van Ged. Staten werden aangenomen: het verlenen van sub sidie ten behoeve van de instandhouding van de molens van de Driemanspolder. een sub sidie voor het herstel van de molen van Ijet polderdeel Blokweer van de polder Alblas- serdam (400 gulden) en tenslotte een subsidié Van f 100.— als bijdrage in de herstelkosten van de wippersmolen van de Slüispolder. king geraakt hier ische successe" berichten ui Eamelen zich die van •n. it het verkei gevolg wilicu ■re Lie. behc-"* zal namelijk stellen, die m ge- ,ep ingrijpt zijn, een ni« z0 nodig met inder land vertroi uw land trouw zi Nederlar-1 ders. in z^. beste vermi Toont een groo~ -3pericJ opm term tanen In len oor- lanks d< Noord- ingswe- imogelijk de toe te roe pen. m snei tempo gaan- ae Noordelijken steeds verder. Tanks- en infantene-gröepen :atego- van de aanvallers zijn zelfs reeds doorge- _.i, daar drongen tot Hokpo. een marine-basis in de ft. Dtze uiterste Zuui-Westelijke punt van het schier- >mber-di- eiland. ól- De Amerikaanse landstrijdkrachter.. maken tot een mobilisabele eenheid, met insluiting bedreigd zien, vefhten later de zware uitrusting zal wor- pig om een ontsnappingsweg open te jegzvoegd Deze opkomst geldt voor on- onder het geweldige vuur van de geveer 30 000 man. Koreaanse legers. Aan de Oostkust, ten Van officiële zijde Is verzekerd, dat deze den van de thans in de macht van de 1 opkomstoefening geen teken-is van acuut ge- delijken zijnde plaats Yongdok. doer vaar ingevolge de huidige politieke situatie. Amerikanen een krachtige poging om Deze compagnieën zullen bij wijze van proef te breken naar de belangrijke aanvoerhav per radio worden opgeroepen. Voorheen wer- Pohang. waar de Amerikanen na hun landi den degenen, die voor herhalingsoefeningen een bruggehoofd gelormd hebben. moesten opkomen, geruime tijd tevoren per Decode troepen hebben veel Amerikaans brief gewaarschuwd. Thans zullen zij de materiaal buitgemaakt, zoals vrachtauto's, avond voor hun opkomst per radio worden op- tractoren en artillerie, hetwelk thans in Zui- geroepen. delijke richting vuurt Doorgaans vernietigen Nederland in de Veiligheidsraad? De Noorse regering heeft besloten Neder lands candidatuur voor de West-Europese ze tel in de Veiligheidsraad te steunen. Deze zetel komt vrij als Noorwegen einde dit jaar als lid moet aftreden. De verkiezing van drie nieuwe leden van de Raad zal deze herfst door de Algemene Vergadering der Verenigde Naties geschieden. inden F

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1