f SCH00NH0VEN5CHE COURANT Ï0 3 iXENA Amerikanen hebben enorm tekort aan infanterie JRYEA I W. KERREMANS f 1 skracht 1 Afgedwaald J AG ze JULI 1951 1 t 4 i- ..O' de IDERWET. **ti Lspik. BINNENLAND. PRINSES MARIJKE LICHT ONGESTELD- Jachtvliegtuig verongelukt. i f 360. DE STRIJD OP KOREA. Glasfabriek sluit wegens Duitse concurrentie. ton pak rol •rlijkhoden! ASSIRDAM soa K UW - 327 eid morgen zo'a heerlijk romige tena-vla als toetje. I to eenvoudig en succes zal ver bluffend zijn. svierende legers gaf aan koning Leo- raad nog niet naar zijn land terug lat ird heeft TROEPENSCHIP „NELLY" WORDT ZONDAG ONTSCHEEPT. VER WEU D PHILIPS SER VIC1 men pro- njke in hi genor tisch :USTARD VAN S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN TeL 207 (K 1823) Giro 13703 ENGELSE ’else admiri beroepsc Engelse isttijd p der TWAALF BLADZIJDEN VRIJDAG 28 JULI 1950 82e JAARGANÓ. No. 88. NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT Zuid-Koreaanse klem n he itoren tisch e 1 lang oor srde Toen kwam i. hoe de kind oorlog werden p de foto de K< Voer de i gewezen matrosen houden. Engeland, Australië n een divisie* naar itpande uit een r0t van gezag- neeeter en ’oornoemd: rgemeester; UMAN. cretaris: EER. Advtn.ntlM, I «x 15 nllllmatat 130, olko m m. maar i 0.12, darde plamtlng lagan halva prijs. Famlll» barlchtan 10 cant pas mlUlmatst iel rna- braken zuurgordijn ber.chten in de strijd idog, Woanadog bfl voorultbat» moandaa. Voet 130 pas kwartooi igen om n uit te sche mo- ijdse ac- .•uman, itpllchtigen. ge en -manschap- >okl na het aflo- orden ingen •rgro- en man zullen uit vrijwilligers in Nieuw- >r gegeven. verat een - van prini dagen nog !1S h. i gistermorger teruggekee.ó vfoor de maan- ipï-roepen voor rpeer dan oor- >n was opgeroe- Naar wij band met hond mende d tertje op palei De Prins is aan Engeland jecon- :onfron- troepen. op dit zijn boodschap alleen aan de zouden kor zouden bpti stappen wanneer ter zou worden”. ien d* ierheid superieure onder nm- over gelijke ■rikanen niet lemen zal c lichte ongeov*,iM4i««** ises Marijk* herhaaldel.... het Loo verblijven. rgen van zijn bezoek ierd. thans >e?é.n ilik irdt uitsluitend voor- van en'ge van de 22 >nd van het Kon. voor enige dagen len worden geroepen, moment van de op- in het bezit van een over de op handen zijn halfjaarlijkse i het congres bij ngen op ..enige op- •bied en zich bereid algehele econo- „de verdediging VsnchlfM Maande ob Vrijdag. Prijs Mnj 1 I M p«t 1 Ichooabovaa 1 aan rong» geb.c ?n tot .meer zou eisen. en ernstige te men worden, al- het congres de controlebevoegdheid lastingverhoging van ogenblik kan men twel de 24ste Amer fordt van leerd worden, rd worden met heef' MEESTER EN WET- RS van voormeld» e maken bekend, verzoek van J. L y. d. Lm, ide te Rotterdam, aadsingel 273. om, 'Ige de Hinderwet, imng om op het 1. kadastraal bekend ïemeente Jaarsveld, Lopik. sectie A nr. ilaatselijk bekend S. Alterenlaan. ie mo- irichten en in w»r- rengen van een ben- ik, groot 2500 liter, ben hy besluit d.d. i 1950. no. 2545, gewWigd. Wethou» IMPORT BELGISCI Het bedrijfschap heeft besloten •n pruimen waarden toe delaren in gro» vraag om invo» van in g Het troepentransportschip ..Nelly" wordt morgenavond in de haven van Rotterdam verwacht. De ontscheping begint, onvoorzie ne omstandigheden voorbehouden. Zondag ochtend om 8.00 uur. FRUIT. voor Jgroenten en fruit de import vjn appelen, peren na aankor uit België ondtr bepaalde voor- frontlinie, te staan aan erkende groothan- 1 j’-oenten eruof iruit, -die bij aan- om invoermachtiging een geldig bewijs 1 inschrijving bij de vakgroep groothandel groenten en fruit kunnen overleggen. Invoervergunningen zullen slechts worden Uitgereikt tot een maximum-hoeveelheid van B000 kg. pruimen of 25000 kg. appelen of peren. w Radio, Koelkast ihavo, InraphU VOGELPEST TE DEN ILP. heer Widlan te Den •udo-vogelpest gecon- tippen moesten wor- ssten waren vorige week i worden pas na veer- ten immuun voor vo- Peking zul- van de nieu- iter voor de (regelen, die iaat, werden rnder ar rgdheid hetzij hetzij s laar gelar De enige glasfabriek voor demijohns in ons land, die tigd. zal met ingang van stil komen te liggen Hie mannen van wie vele 1 werkloos Naar dl. meedeelde in prijs nh duct dat D heeft hij evenwel gedurende de vruchten van zijn onver en streven mogen zie"- van zijn courant, een k' zijn geest niet enkel gebeurd is. maar dat ooki vraagt voor hetgeen gebet i voor hogere idealen, een l stem in de streek. Zeker heeft heer Kerremans rust gegeven; s van een lange tocht kon op een voorbeeldig ver- il wees hij er ons op. dat jrachte werki de courant idealen zouden zijn, waar- ird is te strijden. De we- wij in z jn geest zullen jaan. maakte het hem gemakkelijk te treden van zijn aards arbeids zin geland van in Voedselvraagstuk de infanterie rijst probleem, namelijk dat n de bevolking in het rea De bevolking van rode troepen bezette deel plotseling met 70 000 id en vereer moet i de Zuidelijke troe- De Zuid-Wes’elijke •ijstschuren" van iden van snel, dat langrijke nemen, iet front heeft iegtuig was ver- gezel- Soewon igeval'.en imiddellijk naar de •('er Dezelf- arug bezoek aan las.iger g ■- zo v egde dan ooit Amerika gaan ...J van de ganse liseert hoe de stad weinig mannen moest: verdedigen, terwijl er king aanwezig was strijdkrachten doken t burgerpak gestoken, op. waarheid doet op Korea aanvallen kunnen het opri rie met tegenhouden; infai den worden met infanterie'. Slecht aangevoerd, slecht confronteerd met strijdkrachten, ven de Amerikaanse uitstéken h wel als in kwaliteit, is het Amerikaanse ger op Korea gedwongen voortdurend te de Koningin in ver- te trekken. Tijdens de afgelopen w« gesteldheid rode behaalden <*e Amerikaanse legers Ijke. in de eerstko- terende overwinningen, maar ze deliik bij haar doch- slagen door een overweldigt aan materiaal, dat bover kwal.telt was dan het Di standigheden waarbij middelen beschikt, sla zo’n best figuur. Ondanks het hevige spervuur, dat de Ame rikaanse kanonnen Donderdag in het heuvel- gebied van het centrale front in Korea bij Yongdong over een front van 25 km. onder hielden, kwamen de Noord-Koreaanse „zelt- zen de duinen bezg moordbataljons" toch steeds weer opzetten., raken, kreeg er één In smalle doch sterke colonnes sne' te te landen, noeuvrerend achter de heuvelruggen het vliegveld de Noordelijken dwars door het vt de heen. Volgens nog onbevestigde te- zün nieuwe Amerikaanse troepen geworpen. Zij zouden in het Zuiden een basis in het Verre Oostei 1 LABOUR WAARSCHUWT OOST- EUROPESE COMMUNISTEN. De Engelse Labourpartij heelt bekend ge maakt. dat zij de Oost-Eiy;opese communisti sche leiders er voor'waarschuwjt. dat zij ..ge straft zullen worden voor hun misdaden te gen de arbeiders indien da vrijheid in ére her steld is". De nationale bestuursraad der Labour-par- tlj zeide. dat in de afgelopen weken ..het com munistische offensief tegen de arbeiders een hoogtepunt beeft bereikt In Hongaiije waren 500 sociaal-democraten in het geheim zohder proces gevangen gezet; tot hen behoorden alle partij leiders Deze ar restaties, aldus de Labour-partij. vormen een misdaad tegen de InternationaIq arbeidersbe weging. MARINE PARAAT. De Engelse admiraliteit heeft bekend maakt, dat beroepsofficieren pen van de Engelse marine oc._ pen van de diensttijd in diehst zullen woi gehouden om op deze wijze de bemannir van'de vloot in het Verre Oosten te ver ten. Een bepe.kt aantal officieren schappen, die dringend nodig zijn de reserve opgeroepen worden. waren reeds gedetailleerde plannen voorder gelijke verdere etappen opgesteld. „Wanneer het. noodzakelijk i!ou worden, zal ik zonder aareefen het congres vrag bevoegdheid om deze nadere plannen voeren, hetzij voor algehele economist bilisatie hetzij voor verdere tlussentijt tie al naar gelang nodig is." aldus Tri 100.000 diefist Onmiddellijk nadat hij daartoe congres gemacht gd was. heeft man e«n decreet uitgevaard gd. dienstverbanden bij de Ameril-aan» krachten, d e vóór 9 Juli 1951 aflo een jaar wo-den verlengd. Het Amerikaanse departemen van defens e heeft 100.000 dienstplichtigen den September en October opg-roel het l"ger D.t is 30.000 man sprenkel ijk voor deze maandet pen. Amerikaanse vloot wordt uit gebreid. De Amerikaanse marine zal haar actieve vloot met in het geheel 48 oorlogsschepen uitbreidep. De vloot zal vergroot worden met drie grote en zes lichte vliegkampschepen. twee kruisers, 32 torpedobootjagers en vijf onderzeeboten. ENGELSE LANDTROEPEN minister van defei 1. heeft in het Lagerhi •eland landtroepen voor] zenden. Engeland had er van verwittigd), versterking aan [gre onder meer infanterh NfAAR KOREA 'msie, Emanuel uis verklaard, q de strijd in d de Verenig- ij, dat het een ’“rondtroepen" „-Jé. artillerie administratieve stat diergelijke een- Bij het bedrijf van de lip is een geval van pset stateerd. Ongeveer 800 ki den vernietigd. De beest; ingeënt, doch, de kippen tien dagen na het inent» gelpest. lij daartve door het h^eft president Tru- waarbij alle -~>se strijd- Jopen. met Als de Amerikaanse en troepen worden teruggedreven tot een klein bruggenhoofd in Zuid Korea, dan wordt de taak om de weg terug te vechten over de volle lengte van d t schiereijand. dwars door modder en bergen, bijna cnmenselijk. De sol daten op Korea kunnen niet begrijpen, dat krachten leven, die éen groep met geweld wil het Engelse en Amerikaanse publiek niet laten heersen over een volken dat dus de ’C0^n^eerlke:egaeann. Men krijgt een duidelijk democratie even gevaarlijk kan worden als beefd van de ganse sitUBtle als m-n zich rea- de dictatuur. Dit Is een dankbaar aankno- hseert hoe de stad Taejon gevallen is Te plngspunt voor hét communisme, dat steeds weinig mannen moesten een te groot g?bied betoogt, dat een democratisch staatsbes’el verdedigen, terwijl er geen enkele flankctek- stellig verwerpeliik is. De Belgen ton->n. door king aanwezig was De Noord-Koreaanse d. vijanden van de democrat en In de kaart J”^krp"k,'Srtnken" op'''r’De'"ude ”nd»tahe te speten dat ztl ver tljn atgodwaald van de op Kor/a weer opgang. Luch!. kern van vrijheid. aanvallen kunnen het oprukken van infante- infanterie moet bestre- .ixanterie! it uitgerust en ge- ichten. die ver bo- éken in aantal zo- >t Amerikaanse le- irend terug wereldoorlog grote, schlt- jar ze wonnen d*» gende meerderheid mdien van gv" Duitse. Maar on» j de vijand o slaan de Ameri slanke RJn is de v!er-d*sgse het aan middel, vooral als men probeert de i van de Koninklijke Marine bij te POST VOOR DE „GROTE BEER’. Post bestemd voor naar Nederland terug kerende militairen aan boord van het troe penschip „Grote Beer”, welk in een der tussenhavens zal worden uitgereikt, moet uiterlijk op 2 Augustus in Nede-land ter post worden bezorgd. Het adres moet de gebrui kelijke gegeVens vermelden met de vermel ding: op thuisreis naar Nederland. Naast het vraagstuk van thans nog een ander probl d’r bevoorrading van Zuld-Oosten van Korc~ dit nog niet door de rod^ van het schiereiland is vluch’elingen aangegroei» nog dé bevoorrading van rfWiv.'.- vollende w«.k l«"d "Dn. bevinden xlch m handt -s-SbS‘^rd.“et; kostwinnaars Wn. rijstï00rraden ut, óeIe sttcken te ‘1nti»kian riC°nnUaee markt^brenrt Pr°' een bezOek «^bracht aan Korea. Hij Duitland op de markt brengt. gMeW yan een aantal off eieren. Het schap landde op het vliegveld van op e?n ogenblik dat dit werd aam door Noord-Kcreaan e jagers. Onr '-omst vertrok de generaal enkele kilometers ven de avond keerde hij naar Tokio ter De gene-aal verklaarde ha zijn b» het f ont, dat men in Korea ,.n g 1« vechten” moet verwachten, maar hij er aan toe. „nu ben ik m-er ker van de e ndoverwinning". Verder verklaarde <?e gen raai, dat men dit soort oorlog met hoogte- en laagtepunt^n moet rekening houden., maar, zo zeide hij. De Engelse Shinwell, hee dat Engelat Korea zal i de Naties „effectieve zou zenden, o en genie. Ook zou de gezonden worden, welke een heid van node had. Verwacht wordt, .dat E~~2 en Nieuw-Zeeland samen een Zuid-Korea zullen zenden, best» brigade van elk land, zo worcj hebbende zijde vernomen. Deze strijdkracht, zo zeide de .minister, kon n et onmiddellijk wordén gezonden, doch men zou onverwijld met de voorbereidingen be ginnen, opdat zij zo spoedig mogelijk naar Korea gezonden kon worden. (De gemiddelde grootte van een Engelse infanterie-brigade was in de patste oorlog ongeveer 3000 man). De Engelse regering heeft h^den morgen medegedeeld dat zij 6000 man 14hd roepen naar Korea zal zenden AANVAL DER CHINESE COMMUNISTEN AFGESLAGEN. Volgens een Chinees-nationalistische woord voerdtfr hebben de nationalistische troepen op het kleine eiland Taitan op ongeveer drie km. van het zich in communistische handen vindende êiland Amoy bij Formosa, gist» een landingspoging van tien communiste jonken afgeslagen. Taitan werd drie uur 1 beschoten gedurende de landingspoging. GROND VOOR ARME CHINESE BOEREN. Millioenen hectaren grond in China van groot grondbezitters worden thans verbeurd ver klaard en aan arme boerin en arbeiders ge geven. die op het ogenblik weinig of niets bezitten. Deze herverdeling, die door Cninese auto- riteitcri als de grootste in de geschiedenis wordt beschouwd, wordt uitgevoerd in het raam van een n euwe agrarische wet. die on langs tot stand kwurn. Volgens de regering van len maatregelen, die tengevolge ve wet worden genomen, zacht rijke boerenklasse zijn dan maatre) in het verleden, op kleiner scha„. ““nomen. tegenstelling tot Rusland is communis- China op weg om een systeem van boe ren grondbezit te vormen. OPROEP 7 DEC.-DIVISIE NIET PER RADIO In aansluiting ojm de berichten betreffende de opkomst-oefening van één dag voor per soneel van de 7 December-divire en van de tweede divisie, wordt er door de leger-voor- lichtingsdienst thans de aandacht op geves tigd. dat de oproep hiertoe niet per radio, doch uitsluitend schnfteHjk en tijdig tevoren zal geschieden. Oprotp per radio woi zien voor het personeel compagnieën, welke op groi Besluit van 21 Maart 1950 onder de wapenen zulli welk personeel op het roep per radio reeds schriftelijke mededeling zijnde opkomst zal zijn. Heden moeten wij een bericht af drukken, waarvan wij wisten, dat het komen moest, doch waarvan wij hoop ten. dat het nog niet zo spoedig zou noodzakelijk worden De heer W. Ker remans is overleden. Hij was geboren op 30 September 1876 te Brussel, waar zijn vader, die kunstschilder was, enige opdrachten uitvoerde. maanden geleden, zijn ridderslag, zijn krant, zijn wij hebben toen ingen zijn verdien- streek weergegeven, tegelijkertijd bij i ernstige ziekte het lakte zijn ridderkruis lemen. Diezelfde einde gemaakt moeilijk, maar In de ouderdom ’"illy Kerremans o ogen voorgoed kalm en Gistermorgen waren van het vliegveld Val kenburg vier ..Seafury" jagers opgestegen voor een oefenvlucht Toen de toestellen boven dé duinen l waren In formatie te geraken, kreeg er motorstoring. De piloot trachtte te J Toen hij vlak bij de grens van het vliegv was gekomen, schoot er zwarte rook uit motor. Het toestel dook daarna, en kwam recht in een wetering aan de grens van het vliegveld. De piloot was op slag dood. De ..Seafury” is een een-motorig jacht vliegtuig met schroefmotor. Het toestel biedt plaats aan een persoon Het wordt in Neder land gebruikt als deklandingsjager van het vllegkampschip „Karei Doorman". Nog slechts enkele i ter gelegenheid Van hebben wij Tn deze, levensloop beschreven, in sobere bewoordin** sten voor krant en st., maar wij moesten er vermelden, dat een hem onmogelijk ma» in ontvangst te gaan nem» ziekte heeft thans een e.. aan zijn bezig, soms 'altijd liefdevol bestaan, van bijna 74 jaar heeft Wil in de afgelopen nacht de o_ gesloten Zijn heengaan was vol vertrouwen. Woensdag was het ongetwijfeld de mooiste dag van de vacant.e voor de kinderen, d e het kamp van „Het vierde prinsenkind" te Montfoort bevolken. Toen kw?m Koningin Juliana eens kijken, hoe de kinderen, die lichamelijk door de oorlog werden getroffen, zich vermaken. Op de foto de Koningin in r Op het ogenblik kan men de ernst van de toestand oP Korea nauwelijks overdrij ven. Hoewel de 24ste Amerikaanse divisie dapper gevochten heeft en melding maakt wordt van twee nieuwe divisies op Koreaana grondgebied, moet toch g» stateerd wordw. dat deie strijdkrachten weinig kunnen uitrichten «e geco teerd worden met de overweldigende meerderheid der Noord-Koreaanse ti Amerika heeft geen tanks kanonnen, vliegtuigen °f andere wapens nodig c schiereiland, doch alleen infanterie! En de tijd dringt'. „over drie weken zullen '«’vljands kansen op óe overwinning verkeken zijn". Aan de eerste oproep voor voor Korea hebben Donderdag Zeeland 2.018 personen gehoor Trnman verzoekt om noodvolmachten President Truman heeft in economische boodschap de Amerikanen aangedn offering" op burgerlijk verklaard op te roepen mische mobilisatie want van de vrijheid" dit Prijsstoppen. rantsoenering korten zouden vermeden kuni dus de boodschap, wanneer president snel beperkte zou toestaan en een bel» vijf milliard dollar. ..Wij moeten bedenken, dat de actie in Ko rea veel zal kosten en niet krap gehouden mag worden Wij moeten ons voorbereiden op de mogelijkheid, dat elders nieuwe crises ontstaan", aldus Truman. De president verzoekt in om noodvolmachten, die n et huidige vereisten tegemoet doch ook een voorbereiding nen voor ..drastischer i militaire toestand slecht» Zes jaar geleden werd België van het Duitse juk bevrijd en de bevelvoerder van pold de te keren. Deze was waarschijnlijk zeer uit geput door de Duitse gevangenschap, welke hij had ondergaan en hij ging in op dat voor stel. Wel bitter heeft hij dat moeten bezuren want zijn republikeins getinte tegenstanders grepen deze afwezigheid aan om een wet te vervaardigen, die de koning buiten het land zou houden. Zes jaar heeft de vorst in pijnlijke balling schap bulten zijn geboortegrond vertoefd en gewacht tot de gemoederen wat zouden kal meren. Dat is nu geschied, het grootste ge deelte van het volk Is van mening dat 's ko- nings afwezigheid lang genoeg geduui en het heeft hem teruggeroepen. Het gedeelte van het volk dat het niet eens Is met Leopolds terugkeer heeft echter aan- gekondigd, dat het geen genoegen neemt met I hét besluit van de meerderheid en zal blijven •trijden voor de troonsafstand van de mo narch. Wij willen hier niet herhalen welkeen bedenkelijke argumenten deze groepering heeft om zich te blijven verzetten. Men moge dan al stellen dat het koningschap niet de kwestie van een meerderheid is. het blijft een vaststaand feit, dat het grootste gedeelte der Belgen de wens heeft geuit dat de koning zou terugkeren en de minderheid heeft zich daarin te schikken, al vindt zij dat niet pret tig Deze minderheid doet dat niet en blijft de vorst beschimpen op een wijze, die grenst aan majesteitschennis. Nu grijpt zij echter ook reeds naar zeer verwerpelijke middelen: behalve dat in sommige bedrijven wordt ge staakt als protest tegen 's konings aanwezig heid op zijn troon, worden ook her en der vernielingen aangebracht aan spoorwegen, telegraaflijnen en electrische installaties. De bedrijvers van deze wandaden, met de voor malige eerste minister Spaak aan het hoofd, worden niet moe om luide te verkondigen, dat zij dat alles doen tot heil van het land, maar het is moeilijk het verband te vinden tussen vernielingen aan 's lands bezittingen en de voorspoed van dat land zelve. Deze daden doen denken aan een balsturig kind uit een groot gezin, dat uit wrok tegen rün vader het meubilsit kort en klein slaat en dan zegt dat zulks toch zo nuttig voor het huishouden is. De Belgische oppositie bewijst hiermede het eigen land, maar ook de gehele wereld een zeer slechte dienst. Niet alleen Is het hier 8 een minderheid die zich met onwettige en onwaardige middelen verzet tegen een meer derheid en daardoor het land nadeel berok kent. maar bovendien wordt hier aan alle landen gedemonstreerd, dat in de democratie met geweld wil en dat dus de Niet langer mag in de kop van deze couiant vermeld worden, wat daar zo vele jaren gestaan heeft: Hoofdredac teur W. Kerremans. Daar stond hoofd redacteur. maar hij was meer, hij was de z el. het hart en de motor vam deze courant die hij in 1929 ging dienen, na hoofdredacteurszetels bezet te hebben in Breda. Goes, Soerabaja en Delft. Zakelijk gesproken waren de eerste jaren in Schoonhoven de moeilijkste, omdat met de dertiger jaren de econo mische crisis zijn intrede deed. Ideëel waren natuurlijk de oorlogsjaren de moeilijkste voor de heer Kerremans. die in de bezettingstijd zoveel vertrapt zag worden wat hij gekoesterd had. zo menige goede gedachte, welke hij in zijn artikelen uitgedragen had in het tegendeel zag verkeren. Daarna heeft hij evenwel gedu vijf jaren de vruchten van zijn c poosd werken en streven mogen de bloei dat in kent wat dacht moet en met een dit 'de 1 aap het einde hij terugzien richte taak, al wees met zijn volbrachte de taak van dat er steeds i voor het waai tenschap, dat voortgar terug t» veld. Maar er was me^r en beter steun voor hem. Wij de hem na stonden, weten het uit zijn mond, de lézer weet uit de overpeinzingen, die van zijn d in deze courant werden afgedrukt: basis van het bestaan van de over ledene was een diep Godsvertrouwen. Hij etaleerde dat niet en hij drong het met op. Wellicht daardoor maakte het te dieper indruk. De weinige woorden, die In deze laatste weken nog van zijn lippen vloei den, meldden ons. dat hij wist van zijn naderend e nde. dat hij geen strijd had en dat zijn sterven zou zijn als zijn leven geweest was. in een fustig maar onwrikbaar Godsbesef. Hij ruste in vrede. Óng :et >aja war» ,-...3ven met de dertiger crisis zijn intred» natuurlijk de de gtijd zove i gekoest» ichte jient blad. enkel opte- >aar dat ook aan- tgeen gebeuren ealen. een blad Zek» rust g ange tocht jorbeeldig er ons op. dat czaamheid niet was volvoerd. iden zijn, v trijden. De geest t gemal lards arbei mSb -k:s

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1