SCH00NH0VEN5CHE COURANT t Beftha fungeert als spreekbuis Amerikanen vorderen uiterst langzaam Koude nederlaag «eet hei Industrie van landbouwmachines ontwikkelt zich zeer gunstig 1 It» 1950 Telefoon 207 (K 1823) C. Muilwijk. 20 FGEBIT Juliana en 'laardingen. mustie I. 37519 zo h den. IBCBCB i hei maar rensten te leven te Singapore vh eaan e bel water en er is er een die daar grenzend £en ’E* in vist Stalin. in i het kwam ei ien de vlucht t< i tanden ■slaap De Koningin bezocht Maandag te Vlaardln- gen de nieuwe Maasboulevard, terwijl be- É'i**’vaartuigen een vlootrevue hielden. I FHIUf f SMV.d LSSZIDAM oa K 183* - 3* kind, wor- cend igers it Uw grai ras Vlist st 493 K 1823 t 250.- Radio, Koelkast Ulraphll 7ERWEIJ s hoe was ge- De Nedei opzicht en uit tende zien ft 10 M 4” Talafooa U* I lelotoon 293 ral» P. Tilanu» wa- een ver- zoa- l kun- meer nodi gen. Ien ipoli- schil- aan- blan- ten een ine en S W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN Gironummer 13’63 en manschai Justus en 31 C :’dcn. Voor de /GO .5 nog geer. eer georf ie. mom enkele .n en een oor- tratie Ber- Za- >ren op BES BLADZIJDEN WOENSDAG AUGUSTUS 195» «2e JAARGANG. Ne. »L NIEUWSBLAD VOOR ZUIQHOLIAND EN UTRECHT De records Niet Dat Annig- Joon C. Uit- •den J. Ver- lalmid- r land- meeste de oor- ..Mijn i ‘s mogi olge i terug val lar gemaal ren grote overd. Amerikaanse menwerpers ten aan en te v erhinderen, dal voert. ve., uit r vegingen ?de er j slaan ui AdwnantlM1 tot 15 niUlmatr 1 80, «ik» mm. smi i 0.12. d«H» plaatsing tegen halye pcljt. Familie benchtea 10 cent p« miUlmetzz oopt! sus voor aanvankel wegens 1 schoven naar moeten Hertog. eerste BINNENLAND. KONINKLIJK BEZOEK AAN VLAARD1NGLN. dat ieder dat de meeste be dag komen. stria reeds sft nog ge in uit- »r wet- idag Woenedag bij voorultbeto- 3 maanden. Voor IJO p« r war taai buitenlandse betas naar de jaren na meeste ond< C, dat zij n moeten luden r buiten' iste voor d< :t zou willen behouden, ondernemers gelukt De dat aan enk de vrijmakii bodem onder beraden over zullen gezin tartoe de met ko- tnoeten inlandse de toe- '-1. Dit ukt De ver- ikele bedrij- king van het »r de voeten van bedrijven echter ma- feit, dat de oude Duitse de markt is. voortreffelij- ?el zjj doorgaar jben. Dit icurrentie van duui ‘e ondernemers vervaardigen i experiment; men wistoc r.^wtrlandse ii.-« gunstig. Dit is de zakenwereld producten levert. roed tot zeer goed bommenwerpers ving met zwaï schade toegebr tere en ziekenht" ten en andere ir gedood Noord-Ki de radio verder. had< bracht aan Amerikat militaire install*»» j heeft haar oudei gestuurd, waarin De boodschap wei Nederland wordt mige woorden. Pjongjang en c j bestookt. Er universif rele studei werden vliegtuif ins we) een is niet zo- 1 op kwali- irzaam ma- i immers van land Helena H. A Boo van J. C - Over lede W. P. igenoten tot achtt nieuwe lai vliegtuig kunnen Arie Pieter, z Beusekom. iedrecht), en iele, 27 j., en ik hebben •rvonden ten ons te schei- lers. ..Wat gij de Neder- pers ook bezoede- De hele .«.en grof en mij voor de ?men. In- Ihristenen ienkt. waarom dan niet door mij met vancmint Maanc Vrijdag. Pnj* it 1 85 p« oonhaven I OVERVLOED VAN BUITENLANDSE ORDERS. Waarom toont de regering geen belangstelling? industrie van landbouwmachines ontwikkelt alch In technisch het oordeel van verschillende experts uit ambtelijke kring Dit houdt niet in, dat ieder bedrijf in deze sector uitmun- doch wei. dat de meeste bedrijven ook internationaal be* I voor de [innen. In at een der- -terk zou voltijd no- Zij beiden w< ...Jen. zeide hij 1 Engels blad hoofdartikel: over het huwelijk -er ongunstige cc~’ ing» en voors intwoordelu’- e van Mala« ederlands -gelijke ld. die TWEE SCHEPEN PER UUR. afgelopen week heeft alle na-oor is van de Rotterdamse haven •t minder dan 305 schepen kwamei t is bijna twee schepen per uur. gisteren Pjongjang en omge- ire bommen bestookt. Er was iracht aan universiteiten. thea- luizen. Vele studenten, patien- iriwoners werden gewond of .Koreaanse vliegtuigen, zo gaat - uidden zware schade toege- nerikaanse convooien en aan laties ui de achterhoede. De verliezen. Amerikanen in Korea -estigd zijn, bedroegen weten 153 doden. 1590 listen. De verliezen der 37 500 geschat gevechtsvliegtuigen en bom- vallen voortdurend op alle fron- trachten qp die manier de vijand by versterkingen san er Gerrit, z. van Romeijn. Jan Pottuit J Geboren: Ger- Dekker Eli- N. Noorlander. C. van B*niren. n D de Rnhij. -. 23 j. <te Den j. Getrouwd; 1. 40 j. leboren: Jan. z oen. Maarten. Ublas. Maria 5 van Veen. K. S. Eijkelen- ne en A Ottink. fe. 64 j en W. trijdis. 23 j.. en B Mudde. 23 j. ng. 21 j M. ri'. en G J. A. wd: C van der im). en L. den 47 j.. <te Ambt- - J W Scheffe. n Boer, en W. G. J. Horbgch. 6 j.. echtgenoot ruchten. Pools» vluch telingen maar Rus<i- dergenen. die uit vluchten worden geworpen, verdacht van ■rdacht. natuurlijk, want -Z “Zaling vermoeden, dat wordt door Russische fabrieken ederijen ge-ent zijn wel De tuigen ontstaan, daarmede ontstaan, die derlandse bot de oorlog werd alle in Nederlai nes geimpo thans onge' moet worden gt tractoren ingt welke Houdt het gebruik vai volg van snel v in de landboi het aandeel gebied letten in landboi bewegen en vijftig te na-oorlog.1 •3 milhueii kant gerekt industrie Berth* Hertog ken boodschap j rust te laten, vliegtuig naar Adlbi. sprak ei klg zijn". meeste fabrieken van landbouwwerk- zijn uit smederijen op het platteland Direct ge-ent op de practijk. ja verweven, zijn diverse machines door de wel zeer critische Ne- >er gaarne worden gekocht Voor ongeveer tapHtig procent van ind verkochte landbouwmachi- jorteerd Het importpercentage is eveer zestig, waarbij in het oog jehouden. dat alle landbouw- gevoerd moeten worden, ook die. Nederland worden gemonteerd, men daarbij rekening met het feit, dat ?bruik van landbouwtractoren als ge- van snel voortschrijdende mechanisatie >uw sterk is toegenomen, dan valt van de Nederlandse industrie op dit gebied des temeer in het oog De jaar omzetten in landbouwmachines inclusief trac toren bewegen zich normaliter tussen de veertig en vijftig millioen gulden. Vanwege de grote na-oorlog.se vraag werd in 1949 zelfs de zestig millioen gulden gepasseerd. Aan de veilige kant gerekend produceert de Neder landse industrie van landbouwmachines op het ogenblik voor een waarde, d e tussen de zestien en twintig millioen? gulden per jaar schommelt. Hierbij zun uit den aard der zaak VELE GEDEMOBIL^EERDEN WILLEN ONDERWIJZER WORDEN. De aanvangsdatum van de onderwijzers-cur- gedemobiliseerde militairen, welke •lijk was bepaald op 1 September, is het grote aantal aanmeldingen ver- 1 October 1950. De Turk”, >n McAr- e bieden. mededelen itionale bri- von ipitein V een aantal plannen in stu- i aan het vervoer van dit een vlotte wijze i Een van deze g van een emigra- dat centrum ide enige tijd zouden onderi cunnen worden af- belangrijk uit men zou ook. 7 grote groep emi- én aanwezig heeft volledig bezet kun- BLIJDE GEBEURTENIS IN BUCKINGHAM PALACE. Van Buckingham Palace wordt vernomen, dat pr.nses Elisabeth de geboorte van haar tweede kind, dat de derde plaats in de opvol- g.ng voot de Britse troon zal bezetten, over een week verwacht. Men verklaart ten paleize. dat het ’o het een meisje is. Ann zal genoemd Plannen voor emigratie-centrum. Naar schatting zullen in 1951 ongeveer vijf en twintig duizend landgenoten emigreren Van hen zullen, vijftien tot achttienduizend per schip de reis naar hun nieuwe land on dernemen de rest zal per worden vervoerd. De K L M. heeft i die genomen om grote aantal landgenoten op haf hoofd te kunnen b’eden (Mannen behelst de stichting tie-centrum op Schiphol. In den de emigranten gedurenc nen verblijven. In die tyd alle douane-fomaliteiten kt gehandeld Maar, en dat is economische overwegingen, doordat men steeds een vrw granten op de hichthavén alle emigrantenvhegtuigtt)' v nen laten vertrekken. Gesproken brief aan haar ouders srs In Bergen op Zoom een tn het Maleis gespre- zij hen versoekt. haar en haar echtgenoot met «rd vastgelegd op een gramofoonplaat. die per vervoerd Ook Bertha's man. de 21 -jarige Mansaor „Laat ons bij elkaar", sei Berth*, „laat ons geluk- -ote vraag hebben ;te jar i. De t tgelijk. zouden prijs zot met de bestaande ien men tenminï narkt zou wilier alle Giiuvi dan ook. ind met de Tal het .strie weer aan alhoewel zij zullen hebt van com kwestie de meeste t industrieel i ichines een i De boodschap, die het dertienjarige meisje oplas van een manuscript in machineschrift, was opgesteld door een hoge Islamietische functionaris in Singapore, afkomstig uit Pa kistan ..Mijn stiefmoeder Aminah en alle mogelijke moeilijkheden ondei gevolge van jiw pogingen om den", vertelt Bertha haar oud« doet is zeer wreed, maar wat gij. landse regering en de Nederlandse doet om de naam van Aminah te Ien. gij zult daar nimmer in slagen verdere wereld weet dat uw daden onmenselijk zijn. Ik schaam wrede dingen, die gij wilt ondernet dien gij beiden werkelijk goede Cl zijt en zo beschaafd als gij d< toont gij uw goedheid J rust te laten? Op Malakka leven wij in een cosmof tisch land, waarin men toestaat, dat verst lende rassen huwelijken onder elkaar gelen met zwarten, bruinen met 2n denkt niet, dat gekleurde volkt zwart hart hebben.” Terwijl zij glimlachte tegen haar echtge noot. die tijdens de gehele voorlezing naast haar zat, voegde zij er nog aan toe. dat haar man geen onbeschaafde jongeman was Manssor Adibi vertelde in het Engels 1 a on»mopt brd en ve-liefd was tikel wordt verder nog te Singapore nog geer „._.ian. dat de pleegmoeder zorg voor het kind bevoegd was. Zaak staat sterker Volgens een uittreksel van de registratie der gemeente Tjimahi dat de vader van tha op het ministerie van Buitenlandse ken heeft in geleverd, is Bertha gebot 24 Maart 1937 Op het ministerie voelt men zich, met dit papier in de hand, sterker staan Thans kan de advocaat in Singapore zich beroepen np de art 144. 146 en 138 van het Burgerlijk Wetboek. Het uittreksel is op het Engelse consulaat- generaal gelegaliseerd en zal de advocaat in Singapore worden toegezonden, met 'n nota- rië'.e volmacht om op te treden namens de ouders van het kind. Het-ministerie zal de administratieve onkosten voor zijn rekening nemen. Maandag bi achten Koningin Juliana en Prins llttiibard een bezoek aan Vlaardingen. Tegen 10 uur kwam de auto ni.-t Prim Bcrn- haiu aan de gt*ens dej- gemeente aan. vanwaar gereden werd naar het oorlogsmonument 1940. Hier werd de Nationale Reserve door Prins Bernhard geïnspecteerd. Versolgens legde hij een krans aan de voet van het monument. De Prins onderhield zich hier enkele ogen blikken met enige nabestaandtr logsinvalide. Om halï twaalf arriveerde de Koningin aan de grens der gemeente, waar zy door burge meester mr. J Heusdens werd verwelkomd. Luide toegejuicht door de bevolking ging het m langzaam tempo naar het stadhuis. Na een kort oponthoud in het gemeentehuis, vertrok het gezelschap naar het Vissermonu- ment aan de Koningin Wilhelmmahaven. waar de Koningin een krans legde, en waar zij zich enige tijd met enkele vissersweduwen onderhield 's Middags kwam het hoogtepunt van de dag. namelijk het in gebruikstellen van het OranjécarriHon in de toren van de Grote Door het omschakelen van drie knoppen, zette zij daar de drie grote luidklokken ..Ko ningin Wilhelmina ..Konincin Jpliana" n „Prins Bernhard" en de k'ok genoemd naar1 de vier Prinsesjes, in beweging. DE 8TR1JD OP KOREA. Nadat het grote Amerikaanse tegenoffenalef aan het Zuidelijk front tn Korea gas teren enige tijd stilgestaan heeft. het thads heriat De Amerikanen gaan ech ter slechts zeer langzaam vooruit. De Amerikaanse stoot wordt nog steeds be dreigd door de Noordelijke troepen-concentraties t?n Noorden van Tsjindjoe. Aan het Noordelijk front lijn communistische bataljons op drie punten over de rivier de Naktong getrokken. Deze beweging vormt een gro’» bedreiging voor de voorlopige hoofdstad Taegoe. Ameri kaanse artillerie en een groot aantal bom menwerpers zijn ingezet om deze bataljons te drijven Bij een Amerikaanse aan- mgs de Zuidkust zijn enige vorderingen akt De Noord-Koreaanse verliezen daar bijzonder zwaar en er werd hoeveelheid uitrustingsstukken a-oorlogse gebroken, sn binnen. Comité Te Bergen op Zoom is een comité gevormd dat de activiteit, welke in de kwestie Bertha Hertog tot dusver vrijwel uitsluitend door de heer F Houtman werd ontplooid, voor zjjn rekening wil nemen. Dit comité zal zich spoedig de maatregelen, die genomen i worden tot hereniging van het Reeds gisteravond werd dai bijeenkomst gehouden. Aanbieding van filmmaatschappij Bertha Hertog heeft een aanbieding van ’n filmmaatschappij afgesiagen om voor 2000 pond haar levensverhaal te verkopen Haar echtgenoot vertelde, dat zij uit maatschappe lijke en religieuze overwegingen het aanbod afgewezen hrad. Hij voegde er aan toe. dat hy geen geld wenste te slaan uit zyn huwe lijk met Bertha. Amerikaanse marine roept alle reserve-vrij- willigers op Het Amerikaanse marmekorps heeft beki gemaakt, dat alle 80 000 reserve vrijwillig zullen worden opgeroepen. d off.cieren en manschappen issen 15 Augustus en 31 Octo- ;e dienst mc’dcn. Voor de op- ovenge 30 000 is nog geen da- 1. Ook zullen meer georgani- jrve-eenheden der luchtstrijdkrach- mariniers worden opgeroepen in het Amerikaans korps man leze maatregelen gebracht wor- ’veer twee honderdduizend man. ../cenkaanse kustwacht heeft een “fezet. welke ten doel heeft lijs eggen van haar voormalige reser- vro.iwelijke) De bedoel ng is. dat reservisten zich bereid verklaren actieve verrichten, zodra hun dit zou wor* icht. gemaakt, dat zuil, n worden opgi Vijftigduizend moeten zich tus ber voor actieve roeping van de turn vastgesteld, seerde reser ten van de De sterkte vai niers zal door d< den op ongevee Ook de Am campagne inge t-n aan te leej visten look do dienst te v den verzocl worden op haar Z zoals zij dat wildei Een leidend F schrijft in een -- ..Het bericht over het huwelijk van het meisje heeft zeer ongunstige commentaar ge- wekt in alle kring» en vooral ook van de zijde van verantwoordelijke elementen in de publieke opin'e van Malakka. Het kan niet goed zijn een Nederlands kind van dertien jaar zelf een dergelijke belangrijke keuze te laten doen. Iemand, die werkelijk bezorgd is voor het geluk van het meisje, atgezien van zijn of haar eigen wensen, zou haar dat niet toestaan. Men had haar minstens de tijd m< ten geven tot zij rijper was in mentaliteit persoonlijkheid alvorens een dergelijke be slissing te nemen. In het hoofdartiki zegd. dat het hof spraak heeft gedai telijk tot de GEEN 24 JAREN WONINGNOOD. In ons vorig nummer werd melding ge maakt van een rapport, dat de commissie van sociale vraagstukken aan de Raad van Euro pa heeft voorgelegd Hierin wordt een schat ting gemaakt van de achterstand in de wo- mngvoorziening in elf landen Voor Nederland zou dit hierop neerkomen, dat bij een twee maal zo grote won.ngproductie als voor de oorlog. 24 jaren zouden verlopen alvorens het uoningprobleem zou zijn opgelost Het mi nisterie van Wederopbouw en Volkshuisves ting heeft thans medegedeeld dat het voor deze pessimistische schatt.ng niet alleen geen verantwoordelijkheid wenst te atffivaarden. maar haar ook gespeend acht van alle werke lijkheidszin. Minister In 't Veld heeft nog verklaard, dat naar zijn mening het wonijigtekort in 1964 kan zijn overw onnen Met toepassing van du- plexbouw zelfs in 1960 Daarna zal de productie nog een aantal ja ren op hetzelfde peil moeten worden voort gezet teneinde de achterstand in de krotop- ruiming in te halen. Bij een verdubbelde pro ductie ten opzichte van voor de oorlog, zou een en ander echter geen 24 jaar m beslag ne men. BOTER EN CONDENSMELK NAAR WEST-DUIT8LAN Als resultaat van de in Dei den besprekingen tussen een een West-Duitse handelsdele» port in Duitsland van Nedc-1 ut. Met ingang van heden ook gecondenseerde melk worden ingevoerd. ;gro- het de helft van het veel hogere naar defensie Dat is dus vijftig alle staatsuitgaven, dat is meer in -1939 toen de gewapende macht rond procent vergde en zelfs meer dan In 1945 d« militaire uitgaven tezamen circa der tig procent uitmaakten van de lasten Dat zijn ook nare cijfers, misschien niet voor de Nederlandse loontrekkers, maar dan toeh voor zijn Amerikaanse broeders. Het tegenovergestelde van al dit exacte gegoochel met cijfers u het gerucht. Uit Ca nada. uit Australië, uit Noorwegen en uit Japan komen berichten over onbekende on derzeeboten. die zomaar eens aan de opper vlakte van het water xerschijnen en dan weer verdwijnen In één geval is vastgesteld dat de vermeende onderzeeboot een walvis was. Dat stemde aanzienlijk rustiger en zon ver gissing kan zelfs een doorgewinterd* marine officier maken. Maar toch komen er telkens berichten over zogeheten „onbekende” onder, teeërs. Onbekend .zeker in dit geval onbe mind. betekent Russisch, tenminste als het p\ er geheimzinnige onderzeeers gaat. Er zijn nog meer geri lingen zijn geen vlueh he «pionnen De helft Oost-Duitsland naar Zweden daar in het cachot i apionnage. Alleen vei te bewijzen is het niet, maar de spanninj blijft aanhouden door het Europa overstroomd ■pionnen. Die spanning die angstige verwachting dat «eer geringe vertrouwen in de toekomst, is de rwaJcke stee van onze wereld Amerika «wiept zjjn wapenproductie omhoog, de helft, desnoods drie kwart van alle «taatsuitgaven gaan naar het leger Engeland en FrankrijK willen niet achterblijven en verhogen eveens bun defensieuitgaven Nederland, dat zich voor de Indonesische kwestie reeds bijzonder «ware militaire en financiële offers heeft ge troost. ziet zich nu voor de noodzakelijkhe d geplaatst enige divisies te gaan bewapenen Dat kost weer vele millioenen en het zal nog meer gaan kosten, want de prijzen stijgen, ook die van de veelsoortige goederen, die 11* zijn om een leger op de been te bren- i. Dit gehele samenstel van angstmaatrege- mogen wij de nederlaag in de koude oor log noemen Amerika en Europa waren na de oorlog tezamen begonnen aan een min of meer vreedzame herbouw- De millioenen wer den ten koste gelegd aan havens en fabrie ken. aan brood en nylons en het ging alles bij elkaar aardig de goede kant u t Toen be gon de koude oorlog, men stak elkaar de loef af in sombere toekomstvoorspellingen en stak rich in moeilijkheden voor een nieuwe be wapening. De vreedzame herbouw raakt meer •n meer op de achtergrond Er ontstaat troe- .De verliezen van voor zover dfeze bevt tot Zondag 2'618 te gewonden en 873 vermi Noord-Koreanen worden op Speciale Canadese brigade De Canadese premier Louis Bf -fe»w?nt heeft verklaard, dat Canada een speciale bri gade infanterie met de bijbehorende steun- wapens zal recruteren voor het gebruik in Korea. De brigade zou een speciale opleiding gemeten „opdat Canada zijn verplichtingen ten aanzien van Korea tegenover de VN. zal kunnen nakomen”. De recrutering zou vandaag beginn bevoegde kringen verklaart men. dat t gelijke brigade 4 000 i 6 000 man ste zijn en tenminste zes maanden oefent dig zou hebben. Westerling biedt McArthur zijn diensten aan. Kapitein Westerling, bijgenaamd ..De"*"*' heeft een vriend van hem opgedragen thur telegrafisch zun diensten aan te Hij Het in hetzelfde telegram nog ook in staat te zijn een ..internat gade van geharde strijders" te vormen. Zoals bekend, wordt kapitein Westerling te Singapore nog in hechtenis gehouden, daar de Indonesische regering beroep heeft aan getekend tegen de uitspraak van het opperste gerechtshof te Singapore dat het Indonesi sche verzoek om zjjn uitlevering heeft ver worpen. geen luivelmachines begrepen De indust van zuivelmachines in Nederland w-as voor de oorlog goed ontwikkeld en heef steeds een goede naam. De schaarste aan delen enerzijds en de grove bouwmachjnes anderzijds 1 dezer bedrijven in de eerste log goede kansen gegeven nemers beseften wel dej machines voor de dag men. d:e in kwaliteit en concurreren r machines indie komst een mi is niet aan wachting is ven in verbal handelsverkeer zal wegzinken, ken. ondanks ind ke kansen, harde dobber zeer een kwestie teit dan wel een ken. Voor was het bouwraat Net als de Duitser». Volgens de Noord-Koreaanse radio-Pjong- jang hebben 34 Amerikaanse viermotorige Het centraal bureau voor de statistiek in 'Nederland is een ontwU telbaar betrouwbare instantie Men houdt zich daar niet op met veronderstellingen en zelfs niet met menin gen Het C.B Szoals dat tegenwoordig on vermijdelijk heet, telt alleen, het rekent en het werkt met cijfers en groepjes cijfers. Daar is geen speld tussen te krijgen, voor wie het proberen ?ou. Dat bureau heeft nu haarscherp uitgerekend dat het levensonderhoud op het ogenblik op een oortje'na drie maal zo duur l«" als in 1938. Een paar maanden gelëden was hét alleen maar twee drié kwart maal zo duur, maar de jongste ontwikkelingen hebben de prijten van levensmiddelen en houtcellu- lose. van huidën en aardappelen weer doen ■tijgen Dat zijn nare feiten voor hem. die weet, dat zijn loon in de laats’e paar maan den niet i« gestegen en die daarbij zover ziet, dat een eventuele loonsverhoging ook weer verdere prijsverhogingen na zich zal slepen Ook in Amerika zijn mensen, die handig met cijfers kunnen omgaan. Dezulken zeg gen. dat Amerika schrikbarend hoge sommen ten. koste legt aan bewapening en zij tonen dat aan. In 1936 was de tntaaltelling van de Amerikaanse staatsbegroting lang met zo hoog als nu. maar toch werden in 1936 maar een van elke veertien \dollars van die be» ting aan militaire doelen besteed en op ogenblik g»ït totaalbedrag procent iAm dan tien toen A. J. R. van ?n Haag gehou- Nederlandse en jgatie is de im- lerlandse boter her- •n kan uit ons land weer in Duitsland De rondt Frankr.jM Ome landgenoot de Ruyter heeft de Ronde van Frankrijk geheel uitgereden. RU bezette In het eindklassement de 27e plaats. Een tevreden de Ruyter met bloemen na het beelndigen van de Tour de France. Economische mobilisatie in België De Belgische minister-president Duvieusart. heeft in het parlement medegedeeld, dat de Belgische regering besloten heeft, over te gaan tot maatregelen voor economische mo bilisatie. nodig geworden door de internatio» i.ale ontwikkelingen. Duvieusart verklaarde, dat de Belgische re gering. gevolg gevend aan het op 28 Juli door het comité van plaatsvervanger» Ue Londen en op 1 Augustus door het consultatieve co mité van het Pact van Brussel te Den Ha»g ingenomen standount. zich bereid fwklaard heeft,, in het kader van haar internationale verplichtingen haar meest volledige mede werking te verlenen aan de gemeenschappe lijke verdediging De begroting voor de ver dediging van België zal over 1950 een glo baal bedrag van 8.5 milliard franc belopen, waarvan 2.5 milliard als buitengewone uit- rustingsuitgave en 6 milliard gewone uitga ven. Qe Bel’ische regering zal voor grotere mi litaire inspaqnineen een verhoging van de begroting voorstellen met 5 mlll'ard franc voor de periode tot einde 1951. In verband hiermede zal de regering een wijziging moe ten overwegen van haar politiek betreffende openbare werken. De wapenproductie in het kader van de Europese economie zou ook de beschikbare arbeidskrachten de gelegenheid geven om in geschakeld te worden. Belcié beschikt op het ogenblik over een productievermogen. dat op fr 20 milliard Belgische francs wordt geraamd, afgezien van de mogelijkheden, welke door de Belgische Congo worden geboden België is bereid dit vermosen ter beschikking te stellen van de ondertekenaars van het Pact van Brussel en en het Noord Atlantische Pact, mits 'n aan gepaste organisatie van een internationaal betalingssysteem tot stand komt. Speciale strijdmacht voor het- Verre Oosten?- Volgens een bericht van de ..Sunday Times” is Amerika van plan een permanente, mobie le. op zich zelf staande speciale strijdmacht te vormen ter ondersteuning van zun positie in het Verre Oosten. Deze strijdmacht zou dan permanent beschikbaar zijn om waar dan ook in de Stille Oceaan op te treden. Zij zou sa mengesteld worden uit krachtige vlooteenhe- den met vliegdekschepen, strategische en tac tische luchtmachteenheden en leger- en mari- netroepen. die op korte termijn in actie zou» den kunnen worden gebracht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1