I SCH00NH0VEN5CHE COURANT JJN Zijn de kansen gekeerd? Hemd en rok vijnen Van der Goes bestrijdt pessimisme Atoomgeheimen gestolen Telefoon 207 (K 1823) ren sinds 1934 iOONHOVZN BINNENLAND. INK naar ;er” de aan zich ,-estii iisvroHW koopt bij land vol ram over Plannen voor emigratie Canada ram les 'am Hen tuk TELEFOON 481 ELEFOON 2571 tine ena. Witte Huis" retreat 4 een 447 uitleven Telef. 304 (b.g.j. 300) heid «en zij de legenhl hun don tbn de 1 ■ootte prijs gekocht baat wel >ant hij n in Di zullen ieden van Korea vervangen. Ie ioorl hapteeten Hassan lemen trillen rtlkelen e.a i Perfume benodigdheden uitgenodigd actie en has een. dat >gelijk g KROONPRINS BOUDEWIJN, die vandaag ale het nieuwe Belgische staatshoofd sal woiden beedlgd. cie radi •KOPER! got. -het De t is, :dull S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN Gironummer 1378S HEN BLADZIJDEN NIEML4D VDORZUIÖffiÏANO EN UTRECHT erop na het swege te ‘”“reen« laas- ?er ter 'ij-' n Ij vet daarmede i ,’ordt beoogt tnse sol- vlucht een ko- nelijk it om 1 jhr. Van dar ilgemeen dvbat ïlling genou en die in de voor opgaan tot uiting is ge ien in Amerikas de not Advertentie* 1 lol 15 mllllme'er 1 80, elk* m m mets 1012. derde plaatetng tegen ha'.ve prijs Familie berichten 10 cent pee mlUlmeits Ongeveer 600 officieren en onder-officieren van het K.N.I.L. volgen In Roermond en Venlo een omscholingscursus. - Ook deze oud strijders moeten nog eens een Instructie In u apenbehandeling volgen, opdat zU later hun manschappen volgens Nederlands reglement kunnen instrueren. en Vrijdag. Prijs t Ung I 1.&5 p« Schoonhovea i |J0 pet kwartooi DE STRIJD IN KOREA. I luchtende Noord-Koreanen Het ziet er naar uit dat de kansen in de Koreaanse oorlog lan| keerd zijn. Aan nagenoeg alle fronten i vallen, maar de Amerikanen en de Zi gen de Noord-Koreanen in allerijl uitrustin] niet kon. 14 cl 42 d 85 et 27 cl 25 cl 55 cl j een man wui verslerkin* van dert., politiecor' lan tellen. alsniec.t en o’de in het Is- ...ging van het openbaar welzijn’, maatregel is genomen in verband ■jgend gebruik van Amerikaanse bezet- .oepen op Korea en de noodzaak om te troepen te cei missie in brengen’^órntt ving. Thans I port uitgebrr In de i gehele ht Ikjk is. - aanget 1941. de te n de diei san< dringt t minst gebruik en of s dog, Woensdag bq vooruitbet» 3 maanden. Voet slijk brvp,ger iinid. Hierbij n gedood. Eov end'en ongeveer er de NaK bedi aardigden nde vergat >efd doch de sprekers. van Duits itse verdedigt socialist pro ons om arbi ieproducten. soldaten, voort iropees gezag is f* •rkelijk Europees welke -Duits- onge- •ag zal »r jaar Voorts werd voor het uit- pCt. zal ver- ide de aflossi •derland id heeft, -r f 320 mi jinen een j door Duitslant ov ereengt staande t goeden. de laat- gclijkhe- kregen. j thans vragen Iets weggedreven Hes in orde. teur aan c iital moge' neeft verk orig jaar is zij ida en kan zij t voor de oorlcg jarenlang wijlen Prins Hendrik, zet: Ik heb enden gevoeld met heb gedurende c •rland te doen, he Dikwijls baat het de Noord-Koreaai daat evenwel weinig dat hij op de gaat, want hij loopt ook dan tegen gelregen in. De Noordelijken vuren nam< achter hun eigen troepen aan het front te voorkomen, dat zij zullen vluchten. Zuidelijke vorderingen. Voorultfezonden patrouilles van de Ame rikanen bevinden zich thans nog op slechts enkele kilometers van Tsjindjoe. Giste avond is een volledig Noordelijk bataljon in e-n tangbeweging van twee Amerikaanse speer- ten Noorden van gevoelige klap- trachtten hun positie op tev.gen. maar zij slaagden >lge van zware Amerikaan- „PIET HEIN’’ GAAT WERELDREIS MAKEN. Hr. Ms. „Piet Hein" zal volgende week vertrekken voor een reis, waarbij behalve een aantal havens ook de Nederlandse Nieuw Guinea zullen worden reis zal geschieden van Nederlan het Panama-kanaal en terug dooi kanaal De duur van de reis z«. een half jaar bedragen. zeer verheugd over lem ten deel is ge- mderzoek naar zijn Afgevaardigden i. d.e president rent tot het in- iet vaststellen va» igzamerhand ge- i het niet meer de Noordelijken, die aan- l-Koreanen. Aon het Zuidelijk front gin- de vlucht met achterlating ven wapens en lat zij zelfs de tevoren ingerichte stellinger Volgen de laatst. ^in-Paos binnengedrot 'rolgens de Te Grand Rapids (Michigan) zijn plannen bekend gemaakt voor de em gratie van twee millioen leden van Nederlandse boerengezin nen naar het Westen van Canada. Richard Machele, een makelaar, is zo juist van een tocht van twee maanden uit West- Canada teruggekeerd. Zijn rapport zal ‘bin nenkort naar het hoofdbestuur van de Her vormde Kerk in New York gezonden wor den Hierin beveelt hij de vestiging van Ne derlanders aan in Alberta en British Colum bia. Sinds de tweede wereldoorlog hebben ongeveer 28 000 Nederlandse gezinnen zich in Canada’, hoofdzakelijk in Ontario, gevestigd. Vijf religieuse organisaties stimuleren de Ne derlandse emigratie met een omvang van 10 000 gezinnen per jaar. In de praktijk werken de Nederlanders i boer en sparen geld om grond in i-ontwikkeld geb’ed te kopen. Vol- rengenoemd hèpport kunnen in West- boerderijen ter grootte van 320 meer Canadese depar- heeft echte’ ver zijn van plannen Nederlandse boe- lada te brengen, voor een dergelijke boerengezinnen, dan mijn aandacht .gebracht, •is. i de Nederls ide het bene dat dez< n naar ,og zijn Canada ng track. 1.000 leden iaar Canadt /eerder. Ex-masaage-arts van Himmler grootofiicier In de Orde van Oranje Nassau. Kersten, de vroegere Finse mas- i van Heinrich Himmler, is gister- uit Stockholm op Schiphol aangeko- DE EUROPESE RAADGEVENDE VERGADERING stond belangrijke ve-sterking van haar posi tie kan bespreken Het ging er volgens hem om zo gauw mogelijk de „spontane verkla ringen" van het algemene debat le beëindi gen. teneinde tot behandeling van de voor stellen van de kleine assemblee over te ga n Deze voorstellen waren stappen in de rich ting van de instelling van een uitvoerend or gaan en van een bovennationale autoriteit. De kleine assemblee heeft daartoe voorstal len uitgewerkt, die door alle delegaties aan vaard zijn. Wanneer de vergadering effectief werk wilde verrichten dan moest zij volgens Van der Goes zo spoedig mogelijk tot be spreking van deze voorstellen overgaan. Laten zij. d e pessimistisch ges'emd zijn, nog een week wachten tot wij deze punten behandelen", zeide Van der Goes „De voor uitzichten zijn niet zo slecht. De min sters hebben ons zelfs uitgenodigd tot bespreking van een militaire actie en haar gevolgen en wij moeten bedenken, dat zulk een geste vo rig jaar nog onmogelijk geweest zou zijn." Duitse afgevaardigden tegen her bewapen ng van Duitsland. De Duitse afgevaardigden hebben in de Europese raadgevende vergadering te Straats burg met een beleefd doch krachtig „neen" geantwoord op de sprekers, die aandrongen op herbewapening van Duitsland of het op nemen van Duitse soldaten in een West- Europees verdedigingslegor. De socialist prof. Carlo Schmid zeide: „V.aag ons om arbeidskracht, vraag ons om industrieproducten, doch vraag ons niet om Duitse soldaten, voordat een bovennationaal Europees gezag is gevestigd, waaronder een werkelijk Europees leger kan worden ge vormd." Een ander bezwaar dat prof. Schmid tegen een Du.ts leger had, formuleerde hij in de Moorden: „In een sterke staat is het leger de ae r van ue reger ng. In een zwakke slaat is .het de meester. De V/est-Du. se bondsre- puoliek is nog geeu sterke staat". Af en toe wee. klonk een kort applaus, wan neer Schmid sprak over Duitslands bereid* he d om am de vreedzame wederopbouw van Euaooa mee te helpen Zijn verklaring Duitslands he’bewapening wed echter met aanaacht die vele maan- iaie onderzoekin- atoomenergie. De zijn tijdens de van Londen ig naar n En- ipelijke confe- ng. In. een pr. De Wejtt-Dui geeij sterke klonk een sprak over 1 de vreedzame mee te helpen. Zijn ids he bewapening w< it.ge suite ontvangen. „Zoiets zou ons ook kunnen overkomen", reiden de Indonesiërs, niet toen de Noord- Koreanen de 38ste breedtegraad overtrokken, maar toen de Amerikanen mannen, wapens en voertuigen xonden om die agressie te keren. „Zo iets xou ons kunnen overkomen, de Westerse mogendheden xouden kunnen terug keren met de bestrijding van het communis me in het banier, maar met hun gewapende i aanwezigheid als feit". Dit is geen typisch Indonesische zienswijze, het is een Aziatische. Azië is in de laatste tientallen jaren aan het ontwaken uit een eeuwenlange sluimer. Het heeft in 1950 zijn ontwaking zoyer zien gaan, dat de meeste Westelijke naties zijn verdreven of verdwe nen als koloniale mogendheden en het heeft nu zijn eigen problemen, grote, gruwelijk, soms bloedige problemen. Die wil het zelf op lossen. Azië heeft in naam of metterdaad zijn mondigheid verworven en het wil geen i Inmenging meer, vooral geen gewapende in- nging. want Azië is achterdochtig. Het ziet Aziatische zaken met een veel koelere en •1 minder vooringenomen blik dan de Europeaan of de Amerikaan dat doet. Wan neer in Azië ergens een zelfstandighë'dsbe- weging ontstaat is de Westerling reeds ge reed met zijn oordeel: het is communistische rebellie. De Aziaat verdiept zich nauwelijks in eventuele politieke kleur, hij ziet alleen naar het zelfstandlgheldsstreven en dat wil hij steunen. India en Indonesië hebben de (communis tische) regering van Mao Tse Toeng in China erkend en on» niet te» zeer uit de pas te ge raken met hun voormalige koloniën hebben Engeland en Nederland dat voorbeeld ge volgd. Nu heeft India zijn instemming be tuigd met het Russische voorstel om de door een afgevaardigde van Tsjiang Kai Sjek be zette zetel in de Veiligheidsraad van de V.N. te doen innemen door een ve-*n,?enwoo’diger van Mao. Die stem is verklonken in het vre selijk rumoer, dat is samengegaan met de terugkeer van Malik in de Velllgheids’aad. Maar het was een Aziatische stem De Euro peaan en de Amerikaan vinden alle voorstel len van Malik over communistische verte genwoordiging verwerpelijk. zij verd’epen Zich niet in de feiten. Dat deed India wel, want het zijn Aziatische feiten. Hoe weinig de Europeaan de Aziatische landen in staat acht zelfstandig te zijn, hoe duidelijk hij kan aantonen, dat in de toe komst die zelfstandigheid op een vreselijk fiasco moet uitlopen .de Aziaten willen toch 4 zelfstandig zijn. Wanneer hun onafh&'nkelijk- i gewaagd experiment is dan willpri proef toch nemen en wel op eigen ge leid. Met het stof nog zwevend boven rpen na de aftocht van de Europeanen bewoners van India en Indonesië ach terdochtig. Zij vrezen dat die aftocht, dat hun vrijmaking niet van ganser harte ging en zij veronderstellen, dat de Westelijken een gelegenheid zullen aangrijpen om terug te keren. Nu komen de Amerikanen met tanks en geweren naar Zuid-Korea. Zij komen om het communisme te bestrijden. Hoewel de Aziaten het. in het algemeëh gesproken, wel nuttig achten om de wereld te tonen dat een ge wapende aanval geen vruchten afwerpt, vin den zij toch ook dat het communisme, wan neer dat in een Aziatisch gebiedsdeel op treedt, een Aziatische zaak Is. Zij geloven maar amper dat de Amerikanen geen bijbe doelingen hebben met het zenden van regi- #»nerrten. ja divisies naar een stuk.itf Azië, zo groot als Noord-Holland. Zij geloven dat te minder jjiindat het helemaal niet duidelijk is Mat de Amerjkanen zyllép doen, wanneer zij de Noordelijke troepen hebben teruggedreven tot de 38ste breedtegraad. Dan is. naar Wes ters begrip, Zuid-Korea bevrijd, maar naar Aziatische opvatting is het dan bezet door 1 een vreemde (de Amerikaanse) mogendheid En zo’n bezetting wenst de Aziaat niet. want, zegt hij. dat kan ons ook overkomen. Dit alles is duidelijk, maar er blijft een vraag: Waarom nemen de gezamenlijke Azia tische volkeren dan niet de Amerikanen het werk uit handen’ Waarom drijven zij niet zelf de agressor in Korea terug? .ssie staat een automatische ver- afloop van de overeengekomen >r. tenzij een van beide partijen maakt: zulks in tegenstelling tot de ie regeling Zij zou de Grondkamer de bevoegdheid tot toetsing der ve1’- inkomst willen zien toegekend, partijen zelf een beroep daar- de Grondkamer. lillende zijden dri u;nnen een bepas pachter van r izij de rechter van de echtgen Ion met Men wil BEDRIJFSTELLING. Onlangs deelden wij mede, dat het In het voornemen ligt binnenkort een bedrijfstelling te houden In het thans verschenen Staats blad worden hieromtrent nadere regelingen bekend gemaakt. De telling zal worden ge houden naar de toestand op 16 October 1950. Zij heeft betrekking op alle bedrijven op het gebied van nijverheid, handel en verkeer, ongeacht of daarmede al dan met het maken vap wjnst wordt beoogd. De herziening der Pachtwet- geving. In Januerl 1948 stelde het bestuur van het, entr um voor staatkundige voi mtng een com- üssie in met de opdracht, rapport uit te trenl' herziening der pëéWtWMge- heeft deze commissie haar rap- tgebracht. inleiding wordt betoogd, dat een 81- he zlening van het pachtrecht wènÜ- De strekking van de pachtwet 1937. ivuld en verbeterd door het pachtbesluit was, aan sociale wantoestanden een eln- maken. Men wil thans de pachtwet me- •enstbaar maken aan een economische lering van de landbouw. De comm’ssie aan op een zodanige politiek, dat de productieve gronden, van welke het 'c als landbouwgrond om economische sociale redenen noodzakelijk is. nog een zeke e minimum-pachtwaarde hebben. Naar het oordeel van de commissie verdient de invoering van de dwangpacht overweging De wet dient echter volgens de commissie d« mogelijkheid van gedwongen verpachting slechts als uiterste middel te bevatten. De aanspraak op schadevergoeding welke de verpachter in beg'nsel heeft bij het toestaan van bepaalde pachtxerlenging zou in de prac- tijk zijn te beperken. Ter f nanciering van een dergelijke schadevergoeding is gedacht aan het vormen van een .pachtfonds" uit een recht op pr.chtcontracten, te heffen door de G ondkamer. De comma leng.ng na termijn vooi bezwaar bestaand) slechts de lengde ove eei inzoverre de toe doen op l. Van verschillende zijden dringt men aan de pacht binnen een bepaalde tijd overlijden van de pachter van rechtsi doen eindigen tenzij de rechter de overe komst op verzoek van de echtgenoot of ni te bloed- en aanverwanten met een of met hunner laat voortduren. Men wil de rechtt rechtens ie plichten het verzoek tee te wi zen. tenzij een behoorlijke bedrijfsvoering onvoldoende is gewaarborgd of het algemeen landbouwbelang door voortzetting wordt ge schaad. Als schadelijk voor het algemeen landbouwbelang wordt onder meer aange merkt het in stand houden van te kleine of versnipperde en daardoor niet levenskrach tige bedrijven. De commiss.e kan z ch met een dergelijke regeling van verlenging bij overlijden verenigen. Zij heeft echter wel enig bezwaar tegen het aldus opheffen van al de op zichzelf niet levenskrachtige kleine bedrijven. Hierbij zal de grootste omzichtig heid moeten worden betracht. SCHEPEN VAN EN NAAR DE OOST Bantam 10 te Aden, Djakarta-Rotterdam Kota Agoeng 10 te Djeddah, Djakarta- Rotterdam. Oranje 9 Groote Beci ta. Djakart Kedoe 1( punten, die wezen in de richting van deze stad, ingesloten. Een Amerikaanse cavale’ie-divisie heeft ten Noo dwesten van de hoofdstad Taegoe een Noordelijk bruggenhoofd over de Naktong opgeruimd. Hierbij werden driehonderd Noor-, delijken gedood, en twintig gevangen geno men Euvemi'en is ee i Noordelijke strijd macht van ongeveer v erduizend man. die eveneens o\er de Nawtc ng een briiHeeho fd vormde, dat een bedre'ging was voor Tae goe. teruggebracht tot een sterkte van twee honderd man. Ook bij een brugg^hnofd Masan hebben de Noordelijken g pen gekregen. Zij trachtten hl d e plaats te verstevigen, maar hierin met tengevol se tegenaanvallen. Het en ge front, waar de Noordelijken nog enige vorderingen maakten was dat bij Po- hang. éen belangrijke havenplaats. Het Noord- Koreeanse offensief in de richting van die stad werd evenwel vannacht tot staan ge bracht op ongeveer dertien kilometer ten Westen van de plaats. Noord-Korea&nse radio geeft toe. De Noord-Koreaanse radio heeft toegege ven. dat de opmars der Noo-delijken langs het front van de Naktong tot sta’n is ge bracht door hardnekkige tegenstand van de Amerikaanse strijdkrachten. De Amerikaanse luchtaanvallen op Noord- Koreaanse doelen duren onverminderde hevigheid voort Radio-Moskou heeft de luchtal de Noord-Koreaanse hoofdsti schreven als .erger dan alle sers in Leninggred deden”, van de morgen tot de lio. Uit de tas van de Amerikaan Greenleaf, di» in Engeland was aan-’ekomen.zijn geheime documenten betreffende atoomonderzoek ge stolen. Greenleaf is een geleerde, den gewerkt heeft aan spec gen op het gebied van de papieren schijnen gestolen te i treinreis van de Amerikaan naar Blackpool. Greenleaf ginj gels-Amerikaanse wetenschap^ rentle. ZWARE STRAFFEN VOOR HAMSTEREN IN AMERIKA. Het Amerikaanse Huis van heeft een wet aangenomen. Truman de bevoegdheid verleei stellen van distributie en h< een loon- en prijsstop Het Huis keurde ook maatregelen tegen hamsteren goed, hoewel de president niet hierom verzocht had Boete tot 10 000 dollar en gevangenisstraf tot een jaar is volgens de ze maatregelen mogelijk. SCHERPER ANTI-COMMVNISTISCHE MAATREGELEN IN DUITSLAND. De ministers van Binnenlandse Zaken der West-Duitse staten hebben te Bonn besloten, scherper maatregelen ter bestrijding van com munistische activite t aan te bevelen. Rijnland-Phaltz (Franse zonel is begonnen met de demonstratie van ..vredésstrijders", die de communisten voor aanstaande Zondag te Ma nz georganiseerd hebben, te verbieden in de loop van de t i'.i- 1 buitenlandse Antillen en bezocht. De 'and uit door oor het Suez- zal tenminste Vandaag machtsoverdracht Kroonprins Boudewijn. Na een debat, dat meer dan negen pui duurde en waaraan n et minder dan 23 volks vertegenwoordigers deelnamen, heeft de Bel gische Kamer Woensdagavond gestemd over het wetsvoorstel houdende overdracht der koninklijke bevoegdheden aan prins Boude wijn. Het wetsyoorsiel werd aangenomen met 165 stemmen (katholieken, liberalen en so- c slisten) tegen 27 stemmen (26 katholieken en 1 liberaal) bij 7 onthoudingen (5 katho- l.efcen en 2 communisten) goedgekeurd. Gisteravond heeft de senaat het voorstel goedgekeurd, zodat de kroonprins vandaaAëjls nieuwe staatshoofd kan worden beë®gd. Belgische regering zal daarna aftreden. Luitenant-generaaL Prins Boudewijn is gisteravond tot luite- nant-g-npraal benoemd, de hoogste rang, dia het Belgische leger kent. TWINTIGDUIZEND CHINESE COMMU NISTEN IN INDO-CHINA. ’’•'"'ns Chinese kranten op Formosa zijn ste weken 2.) 000 man van generaal Zuid-Chinese leger in Indo-China ongen. Volgens deze berichten, die niet door natio nalistische functionarissen zijn bevestigd, zijn deze communistische troepen door jonken op de Indo-Chinese kust afoezet. „NATIONALE POLITIF.-RESERVE” IN JAPAN. Het Japanse kabinet heeft op grond van een aanwijzing van MacArthur een speciaal besluit u>tgevaard>gd waarbij een „nationale politie reserve" van 75.000 man wordt inge- s.eld. Deze reserve dient ter versterking van de nationale landelijke politie van dertigdui zend man en de piaatselijice politiecorpsen, die m totaal 05.000 man tellen, alsmede ..ter handhaving van rust en de in het land en waarborging van het openbaar welzijn". De maatregel is genomen in verband met het stijg tingstroe deze lanvallen op tad Jjongjangbe- les. wat de Duit- ..Het alam duur- avond", aldus de Nederlandse vordering op Duitsland geregeld. Tussen een Nederlandse en een Duitse de legatie is overeenstemming bereikt betref fende de aflossing van de vordering. Nederland op het ogenblik op West-1 land heeft. Deze vordering bedraagt veer f 320 millioen. Het gehele bedrs b.nnen een periode van twee tot viei id worden afgelost. gekomen, dat Duitsland bedrag een rente van 2 te Socotra. Amsterdam-Djakart eer 9 200 m. Z. Oostel. punt Ki j-Amsterdam. 10 te Suex, Djakarta-Rotterdam. De Nederlandse afgevaardigde Goes van Naters heeft in het alj van de Europese assemblee steil tegen de geest van pess.misrpe di gaande dagen in dit komen. De afgevaardigde zeide zich niet te willen scharen aan de zijde van hen d e de ontwik keling der verhouding tussen de assemblee en het ministerscom té volkomen negatief hebben veroordeeld. Men kon twee weg<.n kiezen zo ze.de hij, ofwel de nvn sters voort durend voorhouden, wat nog niet bereikt ofwel gebruik maken van ae mogelijKhe( die de assemblee geboden zijn. Van der Goes gaf de Voorkeu ste weg en wees op een aant den. die de assemblee thans h( In tegenstelling tot vor‘“ meester over eigen agend- stellen aan ministers. Van der Goes zeide dat de assemolee ter- iijn tuid- m**r de Noord-Koreanen in allerijl op Inr. Deze vlucht ging zo anel, dt inden innemen. Dr. Felix sage-art middag men. Het heeft Koningin Ju'iana behaagd hem te benoemen tot grootofficidr in de Orde van ''■-an.'e Nassau voor gijn in do oorlog aan het Nederlandse volk be*ezen diensten. Prins Bernhard zaPde ve-slerse’en van de ze hoge onderscheiding persoonlijk aan hem uitreiken. Kersten toonde.mich ondersclreiding.'-die h( - oon ultVOOTig O! v.^ bezettingstijd. Kersten, die J tj was van wijlen Prins Hendi roei me 90 percent Nederlander. iltijd zeer nauw verbonden gevo i.„.s van Oranje en “trzrht voor Neder mogelijk was. Kersten heeft het I msen van de meest ven ten gered Hij toonde voor Hol. iden had Kersten ifzien v» der ge. jen te v bewaker gered, o iderschei ged do teld voor een een semi-ontwikkeld geb'od te kopen gens bovengenoemd rapport kunnen in W< Canada boerderijen ter grootte van acresen meer tegen redelijke worden. Een functionaris van het tement voor immigratie klaard niet op de hoogte te om twee millioen leden van rengezinnen naar West-Cani Indien plpnnen bestaan massale beweging van zijn deze niet onder i aldus deze functionary Een woordvoerder van de Nederlandse am bassade* te Ottawa noemde het bericht „fan tastisch", indien het inhield, dat deze twee millioen binnen enkele jaren naar Canada zouden komen. S-nds de oorlog zijn voort durend boerengezinnen naar Canada geko men en de' Nederlandse regering tracht in de loop van het volgend jaar 10.000 leden van boerengezinnen tot emigratie naar Canada op te wekken, aldus deze w^oordvt uitreik. Dr I deze or vallen na een werk in de be lijfarts ,.Ik vo, me altijd het Huis oorlog getracht geen mij mogelij« - Dr. Kersten heeft het leven van talrijke mensen van de meest verscheiden nationali teiten gered Hij toonde een speciale sympa thie voor Holland, waar hij talrijke goede vr’enden had gemaakt. Dr. Kersten heeft onder meer Himmler doen afzien van het duivelse plan bij de na dering der geall eerde troepen de concentra tiekampen te vern etigen met al’e gevange nen en bewakers. Hierdoor zijn-honderddui zenden gered, onder wie 60 000 Joden. De onderscheidene hoont zich in het voor jaar van 1951 definitief in Nede~land te v tigen met zijn vrouw en drie zoons Hij voornemens de Nederlandse nationaliteit i te vragen. Groot overshot van kool. De regenrijke zomer in West-Europa is oor zaak. dat ale landen, waarheen Nede’lr J groenten pleegt uit te voeren .zelf over vol doende hoeveelheden g’pent®n beschikken Werden er het vorig jaar nog 1000 wagons vroege kool naar Frankrijk uit gevoerd, plus belangrijke kwanta naar Duitsland ep Belg dit Jaar wordt nagenoeg niats uitgevoerd, met het gevolg, dat de veilingen de vroege kool soorten bij grote hoeveelheden doordraaien. Gedurende de bijna vier weken, dat de vroege koolcampagne duurt, z jn reeds 300 wagons doorgedraaid en het is te verwachten dat dit aantal aanzienlijk zal stijgen. In het Geestmer-Ambacht ligt een dozijn bergen rode en witte kool. d>e de minimump’ijs niet kon opbrengen De hoeveelheden, die voor veevoer verkocht worden, zijn tengevolge van de goede st»nd ven het gresgewas van geen betekenis. De zuurkoolfabrieken d<e in de herfst voldoende hoeveelheden witte kool kunnen verwachten, verwerken slechts een heel klein kwantum witte kool tot zuurkool. Vooral voor de rode kool zijn de vooruit zichten slecht Dit artikel is ook vorig jaar in grote hoeveelheden doorgedraaid rret het ge volg. dat het minimumprijzenfonds voor dit artikel het vorig jaar met een nadelig saldo van f 170.000 sloot. •Pjongjang

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1