Cetoex-CetaBeWi PTPWffB Nieuwe kleuterscholen Mugcfon wjzïïsiï&szjsr* Overdracht aan Indonesië zou funest zijn Rapport over pian-Schumsn. Vergadering „Grote drie" uitgesloten SCHOONHOVEN. Waarheen me( het rioolwater? Trein reed over kind heen. LAATSTE BERICHTEf] SAMENWERKENDE LANDEN. Geheime zitting van de Veil.g- heidsraad. Comité „Bertha Hertogh" aan het werk Oordeel. landbouw en veeteelt. Meer aandacht gevraagd voor stalmest. „EEN BIJZONDERE BESTEMMING" De taak van het misdeelde kind. De heer van Dulverton NIEUWSBLAD VOOR ZU1I» HOLLAND EN CTTRECHT Schoenhoven»®!»® Cnarant mat snxsnonv it nvnriwA Wil zegt De Bilt? Geldig Vfln Vrtjdagivond tot Zaterdag avond (ppgejnaakt te }0 uur). Overwegend droog. Wisselende en later wat toenemende be wolking, maar overwegend droog weer. Zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk tussen Zuid- en Zuid-West. Jets hogere temperaturen. Op- en Ondergang der Zon: 11 Aug.: Op 5.16. onder 20.13. 12 Aug.: Op 5.18, onder 20 11. 13 Aug.: Op 5.20, onder 2009. 14 Aug.: Op 5.21. onder 20.07. MAANSTAND. Afnemende Maan. 11 Aug: Op 151, onder 19.45. -- 12 Aug Op 3.08. onder 80.00. 6 13 Aug Op 4 30. onder 20 27. 14 Aug.: Op 5.55. onder 20 41. 13 Augustus Nieuwe Maan. Hoog water te Schoonhoven: U Aug. 4 25 uur; 12 Aug 5.15 uur 18 Aug. 5.54 uur; 14 Aug. 640 uur. Keulen, 11 Aug., stand 149. val 0 07. DRIE DUITSE COMMUNISTISCHE BLADEN VERBODEN. De Geallieerde hoge commissip heeft binnen een week tijels drie communistische dagbladen in West-Duitsland verboden. OVERZEESE GEBIEDEN. GESCHIL MAKASSAR NOG NIET BIJGLLEGP. Het geschil, dat tussen de regeringen van Indonesië en Nec-eriand ontstaan is. doordat bü de gevecnt.n in Makassar in het begin van daze week de Hoge Commisar.s „De Korte- Jiaer" nagr de plaats van de strubbelingen dirigeerde, is nog steeds niet bijgelegd. Inte gendeel. de protesten, die de Indonesische re gering voortdurend laat horen, nemen onbe suisde vormen aan. De Kortenaer" ligt thans nog voor Makas sar. daar de toestand nog steeds gespannen is. De onderhandelingen, die er toe moeten leiden dat de algehele rust weerkeert, duren voort. RAPPORT NIEUW.GUINEA-COMMISSIE. Het rapport, dat de Nieuw-Guinea-commis- sie heeft opgesteld is aan de Staten-Generaal overgelegd. In dit rapport komt de commis- se tot oe conclusie, dat overdracht van de beheers voeFjng over Nieuw-Guinea aan In denas strüdig is met de belangen van de bevolking, ja zelfs zal leiden tot verval. De ove wegingen, waarop deze conclusie berust, zijn de volgende: Door zulk een over dracht zou het zelfbeschikkingsrecht der in* heemse bevelkmg practiseh te niet gedaan worden. Indonesië heeft immers steeds ge steld. dat het deze bevolking beschouwt als Indonesiërs. Het gebied zou dus zonder moer b j Indonesië wo-den ingelijfd. Dit zpu ge- icivetjen zonder dat de bewoners ven Nieuw- Gujnea hierover gehoord zijn. of. indien ze wel gehoord werden en kiezrn zouden voor Indpnes e (wat z' er onwaarschijnlijk is), op grond van een uitspraak van een kwart der bevplking. dat, zonder daartoe naar het een- ë'.emrnig oordeel van deskundigen bevoegd te dijn. jou (jelissen voor het geheel. Door de qverdracht zou tevens de zending en demis sie in gevaar komen Indonesië, dat zeif behoort tot de minder ontwikkelde gebieden en zich bovendien nog geplëatst zet voor ontzaglijke moeilijkheden om in e.gcn Jpnd orde op zaken te stellen, beschikt n,et over de financ ële middelen, welke noodzakelijk zijn om daarnaast ook I euw-Guinea nog tot ontwikkeling te bren gen.' Daartegenover mag werden gesteld, dat de bevolk.ng voortzetting van het Nederlandse beheer op prys Stelt en Nederland daarvoor zowel de e waring als de middelen en krach ten heeft. Onder Nederl-ncls beheer blijft het e land ve-ze'.;erd van wat het zo zeer be hoeft. n meltjk een speciale posit e en spe- male behandeling, we'ke aan dg moeilykhe- den volle aandacht schenkt. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zakn heelt i «degedeeld dat de cönferentif tq Parus van de vertegenwoordigers van zes sta ten over het plan-L'chumap, strekkend tot hut ander gemeenschappelijk beheer brengt n van de Europese steenkool- en staalindustrieën, tot 31 August s is verdaagd: op deze datum beg.nt de laatste |ase der onderhandelingen. In de afge'onen «es weken hebben de ver schillende, ter eonfopentie ingestelde com missies rapporten opgesteld, die aan de rege ringen zullen wordsn voorgelegd. In de rapporten wordt voorgesteld, dat de deelnemende landen een enkele markt veer de producten van hun steenkool- en staalindustrie zul'en vormep. door de' anerephten-en genteringen af te schaffen. «•ft Truman. President Truman heeft Rusland beschul digd van het veeren van hindernis-politiek in de Veiligheidsraad en de mogelijkheid u;t- gesloten van een vergadering van de staats hoofden van Rusland. Amerika en Engeland ter oplossing van de Internationale crisis. De presiden verklaarde dat er volledige ove'e»ns(emming was tussen hem en gene raal MacArthur en dat hij optimistisch was over de vorderingen van de V.N. op Korea. (Advertentie I.M.) KAARD of KACHSL kopen 1» een iaak von vertrou wen Kcort door waar U zeker ben vqi) vakkundlr e vooijlehl Dg Keuie uit grot* voorraad. G. Trompetter Lopikentrael 4f-3J - Icbooebevee - Tel. SW SLACHTOFFERTJE VAN DE LEK TER A A RUK BESTELD. Gedragen dbor zijn schoolmakkertjes is het stoffelijk overschot van Frankie Peerenbe g. het zevenjarig zoontje van de loco-burge meester, dat Zondagmiddag door verdrinking om het leven kwam. naar zijn laatste rust plaats op het B K kerkhof gebraeht Vooraf was in de kerk een Engelenmis op gedragen. welke besloten werd met een de- filé van de schoolkinderen langs het witte kistje. Zeer velen toonden door hun aanwe zigheid hun medeleven met de hoofdperso nen van deze ontroerende plechtigheid. GEMEENTERAAD. Er is een openbare vergadering van da ge meenteraad uitgeschreven tegen Maandag 14 Augustus, 's avonds 7 uur. De punten van behandeling zijn: ingekomen stukken. W'izi- g ngs-begvoting dienst 1949 en 1950. Aanbie ding van diverse bedrijfs-rekeningen dienst 3949. Verleng ng antruirningstermijn onbe woonbaar verklaarde woningen. Bouw van nieuwe woningen. JUBILEUM. Zqndag gal hpt 35 jaar geleden zijn. dat de vereniging voor pestduivenhouc'ers De Lucht post" werd opgericht Ter gelegenheid daa- lagt slaan ip do verae|uljende sectoren vttn he; verbet In ons land- In het bpajti van „L O.-L K P („Landelij ke Qreanisafle voor hulp aan onderduikers" en „Landflijke Knokploe~en'wordt de Duit-e overweldiging van ons land uitgebeeld gevolgd dpor dq maatregelen, die de Vijand nam om het Nederlandse volk geheel murw te slaan. Dan eerst begint de eigenlhke verzetsfUm. de geschiedenis van een fabrieksarbeider, d e op «poepen wordt voor de „Arbeitse n- satz" In Duitsland, maar die op aansporing van de verzetsbeweging besluit onder te duiken. En ze wordt de dikwijls tragische, maar niettemin ongemeen heroieke geschie denis geboren, die duizenden goede Neder landers hebben beleefd. Deze week biodt de Nutsbiosooop door de vertoning vfn dit uitstekende filmwerk de gelegenheid een teryblik te werpen op de hqldhaft^e daden, die werden verricht inde somberste jaren, die ons land meemaakte. AUTO TEGEN BOOM. Een automobil st u't Rotterdam die gister avond vanaf de Stenenbrug de Westzijde van de Haven wilde onrijdrn. toonde zeer veel aandacht voor een hengelaar Zoveel zelfs, dat hij met ziin voertuig tegen een boom bot ste. Dit kwam no-ral aan. want het ene voor wiel werd een eind acbtenrtgeschoven De as werd Tink bescbad;gd en de veren braken. t°rwiil het spatbord in elkaar gedmi-t werd. Fmi tnkflwa»en uit Rotterdam heeft het ve hikel weggesleept. BURGERLIJKE STAND- Geboren: Adriamis Hendrikus Dommicus. 7 van R. L M'ltenburg .en G A. van Enge len Derk Jan, z. van N. Hegeman en J. Muilwijk. Er is Feeds vaak de aandacht op gevestigd dat van de grote massa's afvalstoffen, die de sleden opleveren, niet meer dan een k'e n deel de weg terug naar de landbouw vindt. Men heeft becijferd, dat in deze afvalstoffen jaarlijks aanwezig zijn 400900 ton organische stof (als droge stof berekend» 20 000 ton zui vere stikstof. 13000 ton fosfaat. 14.000 ton kali. 62000 ton kalk en 17 000 ton magnesium. Naar schatting komt niet meer dan 10 pCt. hiervan weer in de lsfndbouw tot zijn recht. De grote moeilijkheid is deze stoffen op een behoorlijke manier te verzamelen en te ver werken Met het vaste huisvuil gaat dat nog. maar het aanwenden van noolwa'ep levert grote moeilijkheden op. Als men bijv. alleen maar het rioolwater van Amsterdam zou wil- lpn gebruiken, dan zou men de besqhikklne moeten hebben over 8000 H A grond als vloei velden. Een dergelijke bevloei ng zop echter wel heel nuttig zijn. want men trekt van op deze wijze bemeste gronden enorme oogsten. Bij Tilburg haalde men bijv, op vol komen onvn»chtbaaF zand dat met rioolwa ter werd bevloeid 80 000 kg. wortelen per H A Van enige infectie van de g"ond met schadelijke kiemen is dacrbii nooit iets ge bleken Het schijnt dat deze langs natuurlijke weg. door oxydatie en anderzins worden vernietigd Als dit zo is. vragen wij ons af nt dan n et het rioolwater van Amsterdam, dë Zaanstreek. Haarlem, enz., afgevoerd zou kunnen woeden naar de ve~dragi;nde zand gronden van Kennemcrlanden het afvalwa ter van Rotterdam Bn Den Haag naar bet Westland. waardoor deze thans verdrogende omgeving gen griepepidemie optrad, kreeg het gez n van de bedrijfsboer eveneens de griep. Wel is de structuur van de kleigrond, waaruit dit bedrijf bestaat, opvallend goed Toen bij de storm van begin April 1949 bet bietenland OP alle bedrijven jn de omgeving ging stuiven, trad op Loverendale geen ver stuiving op. Het bleef ongedeerd- Het twee-jarig dochtertje van een familie te Pikveld bij Coeverden. was Woensdag even aan de ouders ontsnapt en naar de spoorbaan voor de ouderlijke woning gegaan Het kind kroop tusens de rails, jftest toen een goederen trein naderde De machinist remde uit alle machf. maar hij kon de tre n met tijdig meer tot stilstand brengen. Hev g geschrokken snrong hij van de locomotief af en rende naar de plaats, waar het kind lag Tot zijn grote opluchting vond hy het kind ongedeerd tussen de rails. PLAATSELIJK NIEUWS. AUTO TE WATFR. Meerkerk- Woensdagavond is ie Meerko-k een auto met zes personen die een dagje naar Valkenburg waren geweest In de Wetering gereden. Op de Zouwendijk werd de chauf feur van de personenauto misle d, doordat een vrachtauto van de heer H de B"uin. uit Noordeloos naderde die maar één licht voe-- rie. Pas op het laatste ogenblik bemerkte de bestuurder, dat hij tegenover de vrachtwa gen stond, waarom hem geen andere keus bleef hier tegen op te gaan. of de weg te ver laten. Hij koos het la--t«te met het gevolg, dat de auto geheel in het water verdween Als door ee*} wonder slaafden de zes man- ne er in om op het droge noord-Koreaanse: aanval op POHANG. Een Noord-Koreaanse strijdmacht heeft he- denochtend vroeg de Oost-Koreaanse haven Pohang, een van de Amerikaanse aanvoerha- vens aangevallen. Amerikaanse troepen bon den in de omgeving van het station van Po- hang de strijd met de Noordelijken aan. DE ONTPLOFFING IN VLISSINGEN. De ontploffing, welke zich Zondag op de reede van VUssingeo heeft voorgedaan. 15 niet aan e»n magnetische mijn te wijten Mcti vermoedt thans, dat een Dutts munitiescheep je dat in 1943 ter plaatse gezonken is. ont ploft is. De enkele honderden met"r hoge rookkolom, alsmede de aanwez gheid van een besehadtgde reddmgsgordël zouden dit ver- moedon rechtvaardigen. GESTOLEN ATOOMPAPIEREN TERUG GEVONDEN. Speurders van Scotland Yard hebben het frootste deel van de geheime papieren be- eff -nde navorsmeswerk op hei gebied van de atoomenergie, teruggevonden. Zu werden» zoals gemeld, gestolen uit een trein. STAATSLOTERIJ. In de 510e Staatsloterij. 5e klasse. 17e \list, is op nr. 2128 een prijs gevallen van f 1Ö00 met premie van f 30.000. KAASMARKT MEERKERK- Aangevoerd 52 partij m. Prijzen: le kwal. extra f 8.15: le soort f 2 06—2 10. 2e srt. f 1.9» —2 62. Handel flauw. GEMEEN l EHADEN. De bedrijven en de uoninfiboitu HJSl WHIU „IfXCI itl„. 1C1 *CIC*CI1IIC,U uon an wordt Zohdag uit Mon. (ongeveer 18cf verzoutende gronden voldo.nd. watergolf v »t»n Vr »n oratie hemost »nudpn wnrnen EUROPESE JEUGDLEIDERS BESTUDEREN AMERIKAANSE LANDBOUWMETHODEN Negent.cn jeugdleide.s uit landbouikrin» gen, afkomstig uit negen Europese landen, nemen deze zomer oeel aan een studie e s voor Jeugale ders uit landbouwkringrn uit de gcbele we eld. waartoe het initiat'ef is uit gegaan van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw. Tot dezq g-oep behoren jeugdle ders uit De nemarken. Frankrijk. G.ieken'md, Ie land, Nederland. Noorwegen, Zwitserland. Zweden en Lngeiand. Het programma, dat dit jaar voor hel eerst wordt uitgevoerd, werd opgesteld door het p.opaganaabureau v»n het Amerikaanse Mi nister e van Landbouw naar aanleiding van aanvragen van de zijde van vooraanstaande landbouwkundigen in het buitenland, d e or ganisaties van plattelandsjongeren tot ontwik keling willen brengen en in de betrokken landen inlichtingendiensten willen oprichten Zij allen nemen deel aan zomercursussen, welke door bovengenoemd bureau, hetzij aan de Landbouw- en Technische Hoge School in Colorado hetzU aan de Universiteit in Cor nell gegeven worden. De Veiligheidsraad is gisteravond een uur \cor het tijastlp. bepaald vóo. oe aanvang van de openoa e z.ttmg, in besloten zitting b'J- eer.gekornen, om te pogen e;cn oplossn.g te vinnen voor de moeilijkneden bet. ett-nde oe piocedure, die door Jacob Maük. vertegen woordiger van Rijsland en voor de maand Augustus raadsvoorzitter, tydens zün voorzit terschap zijn opgeworpen. Men heeft Malik te kennen gegeven, dat het niet aangaat de bijeenkomsten van de Vei ligheidsraad, die het Koreaanse vraagstuk moet behandelen, volkomen te doen stranden Malik bleef echter onvermurwbaar. Vervolgens werd overgegaan tot de open bare bijeenkomst van de Veiligheidsraad, die •en half uur te laat begon. Malik was weer voorzitter. Hij verklaarde, dat de Veil'gheids- raad in de toekomst meer besloten zittingen zou houden De bijeenkomst werd spoedig verdaagd tot hedenavond. Er w«rd geen enkelbeslissing .-M) een wëfivlupht gehoyden met jonge duiven om vele mooie prijzen, geschenk?» tjoor vgrenigingsleden en enkele ingezetenen. „L.O^-L.K.r." Sedert de bevrijding zijn in ons land reeds verschillende verzetsfjjms vgn betekenis vpr- toond, films, die het levensopofferende werk van vaderlandslievende wenspn op een uit stekende wijze deden uitkomen. Deze ver filmde verhalen, die een toets aan de wran ge realiteit zegr goed knpden doorstaan, wer den met een onverdeeld gupstire critiek ge accepteerd- maar toch voelde de filmbezoe ker onbewust «an. dat in die verzetspeschie- denissen. die zich alle afspeelden in buiten landse contreien, een hiaat schuilde Hji m!s- te de ontoomhare Hollandse verzetsdrift, die hij in de oorlogs jaren leerd-» kennen: hij wijde een film zt-»n. waarin het onversaagde onder"rondse werk van z$n lsnd«enoten uit gebeeld werd en wraruit de nationale ver. ze:s"C"-t zou snreken. De Nederlandse c'neest Max de H«a* heeft deze wens in vervulling doen f*an door een verzetsfilm te vervaardi"»». d e pebaseerd ls op historisch betrouwbare re-even*, een film. die ons volk op de juiste wijze een b'ik den krijgen, gratig bemest gouden worden, terwijl bovendien de verontreiniging V«n vaarten en kanalen en van het water langs de kust bij de badplaatsen belangrijk zou ver* nvnderen. Het blijkt. d«t het afschaffen van de kunst* mest toch ook al geen middel tegen alle kwa len is. In een publicatie over .Stedelijke af valstoffen als bron vpn organische stpfvoor de landbouw" in het Julinummer van het Maandblad voor dg Landbouwvoorliohtmis dienst. geschreven doqr ir. J. A. Grootenhuis. lezen wij. dat op het bedrijf Loverendale bij Dinteleord. waar men sinds 20 jaar geen kunstmest heeft gebruikt, niettemin besmet» telijk ve'-werpen is opgetreden. De laatste 20 jaar heeft men daar de f g.n biologisch-dy- namiscEe landbouwmethode toepopast. waar bij uitsluitend wordt bemest met selfbereidq compost en groenbemest ng. Toch heeft men op dit bedrijf onlangs de gehele melkveesia- pel moeten afslachten, omdat alle koe-en leden aan besmettelijk v«--w«rpen. Ook bleek bietenmoehe;d op te treden en d« veldmui zen v.aren er in 1949 even rijkelijk ve-tegen* woordipd als elders. Dat de mensen automa tisch gezond blijven op een compne'bedr;jf, bleek evenmin juist, want toen in 1949 in de Het te Bergen op Zoom op"erichte comltd .Eertha Hertoph". dat zich ten doel stelt dq voreni-ing van het gezin Hertr-'h te he'pen bevorderen, heeft zijn ee>-R'e pfftciële bijeen, komst gehouden. Dit com'td staat onder ver. zittersqhap van mr. J P. Bervoets, kanton- rechter te Bergen op Zoom. Uitgangspunt van deze baspro' lng was het al-emeen gevoel, dit deze schrijnende aan gelegenheid dient te v orden beschouwd al» een erezaak voor heel Nodorlnnd. dat zich verplicht moet achten het alleruiterste te doen om Fertha FTnrto»h in de r-hoot van hp ar "ezin Ceru" te voeren en dat de pp in-en om dit te bereiken dienen te worden onder nomen op het hoovste niveau, met de groot ste deskundiyhrid en de meeste vop-tvarend- heid. Het comité zal op de eerste plaats ap pelleren aan de eevoeleps van symnatYe en medelijden, welke blijkens ta'lnrp brieven en anderszins in het Nede-landre volk voor de'« rank bestaan. Het comtié w'l de a-tiviteiten stimuleren, welke, de laatste t :d vooral, spontaan v»o vele rijden aan de dag treden, om de familie Hertogh te heioen. Oo de der de pleaM stelt het comité zich voor 'n nauw contact tot stand te bronnen met de ofT'cmle instanties, wjer ta?k h"t is de dcrtien'irite Bertha mar hear famll e terug te voeren. Een uitvoerige gedichten wis-e' i n a werd gewijd aan de verschillende in"ewikkelde juridis-he asne-ten van d-zc kwestie, waarbij tot uiting verd "ebraeht het algemeen ge voelen dat, hoe gecompliceerd deze zaak ook mo e zijn. het eenvoudi-e recht der ouders op teruggave van het hun ontnomen kind de beslissing in deze aaoTelcenhe'd dient te bep»'en. Verschillende m»a*re"e'en ter be vordering van dit doel werden onder 0"en gezien en ve-slag werd uit-ebracht over eni ge staonen. welke reeds eodasn zijn om de ambtelijke instanties tot de grootst mogelijke dtlieentie te beweren. Man overwon-» ten slotte. dat de te voeren actie ongetwijfeld belan"rlj'e flnanm*!» consenuentles met zien mee ral brengen. Daar reeds van alle kanten spontaan bijdragen werden gereven voor de familie Hertogh, vertvouwt het comité, dat hét geen moeite zal kosten een geslaafd be roep tc doen op de financ steun va-i het Nederlandse publiek. .Giften voor d't doel kunnen worden gestoaron de b-»nkre'-enlng van Van Mierlo cn Zlnf N V. te Bcr-cn op Zoom of op de pojtreken'»** van deze N V. te Bergen op Zoom. no. 20367. in belde ge vallen onder vermelding „Bertha Hertogh kapitaal". Een centra-comt'.é. De vereniging ter behartrlng van het wel- ïijn der Moslims te Sin apore heeft een sub commissie in"esteld van vijf person'm o n Bertha Herto"h b;j haar echt~enoot te hoy den, aldus heeft de heer Mad'id. voorzitter vin deze vereniging, aangekondi'd H'J zei- dc. dat „iedere pojn" om het pe'uk nn h"t paar te verstoron. teen-tand zou ondervin den" van zijn vereniging. Engels blad: „Vreselijk en st -itend". Het voel gelezen Enge'se b!ad „Daily Lx- Sress" heeft betoogd, dat Bertha Hertogh asn aar ouders moet worden toe ewezen. „Het is haart met te geloven, d3t de wetten van een van En eland afHgpkelijk gebied de rechten van de ouders over lun dertien'Hi re dochter kunnen ontkennen", zo schrijft 't blad. dat voortgaat: „enkele dagen naden •- spraak van het Hof van apoel te S'n^an»»-» .trouwde' Bertha met een Haleise Islamiet, onder omstandigheden, die de gedach'e doet opkomen, dat men haar Iverdoor wilde „bo- hoeden" te en haar ouders Het vreselijk en stuitend, dat zoiets ongehoords door dë vingers kan worden gcz'en In een Eneelse kolonie. Er bestaat twijfel over de geldig heid van het huwelijk. Indien Bertha. zoals haar ouders zetten, pas dertien Jaar oud is. Is er geen sorake van een huwelijk". Vol gens het blad moet Bertha. han«ende een gerechtelijk onderzoek, onder bescherming van het gouvernement worden geplaatst. „In dien de Engels# wet tenslotte geen manier kan vinden de teruggave van het meisje aan de ouders te bereiken, dan bewijst zii niet in overeenstemming te zijn met lmt volksgewe ten en behoort zij om die reden rewyzigd te worden", aldus de „Daily Express". CAPELLE AAN DE IJSSEL. Maandag avond 7 Augustus kwam de gemeenteraad in openbare vergadering bijeen onder voorzit terschap van burgemeester J. van Dijk. De heer J. Schouten was met kennisgeving af wezig. De eerste elf punten van de agenda deden vermoeden, dat de vergadering ook ditmaal niet Jang zoy duren Immers, iri vlot tempo werd het «"e voorstel na het andere afge daan. Een voorstel tot uitkering van voor- Schptten over het 3e en 4e kwartaal 1950 op de verhoeing met 5®L van de wedde of het loon van het gemeenteoersoneel. in afwach ting v#n de door het Rijk te treffen defini tieve regelin-, waarvoor den cred'et vere'st werij van t 3 456werd zonder hoofdeUike stemming aanvaard. Eveneen* een voorstel tot rsnkoo» van een k'ein gedeelte van aan tje Gecombineerde Polders te Capelle aan de JJssel toebehorend terrein san de Doros- straat voor het verkeer En evenzeer een voorstel tot overnam# van de Nederlandse Spoorwegen t« Utrecht van de onritten naar de suporwpgover"ang on de Kerklaan Toen d" Kerklaan e- kele jaren geleden werd op- geknant. werd niet tijdig overeenstemming met de Nederlandse Spoorwegen bereikt in zake het gedeelte van de Kerklaan. dat laatstgenoemde toebehoort Op eoeri vertrou wen van overeenstemming heeft de gemeen te het verbe)erin"swerk echter ook daar doen uitvoeren. het«eon een evtra nadeli-e nost v an f 7500betekende. De Spoorwe-en ble ken echter naderhand niet bereid deze kos ten voor haar rekening te nemen, en de Ge deputeerde Staten apoerden d«prrrm het ge meentebestuur aan om te trachten de oprit ten van de N S. over te nemen, waardoor de gemeente alsnog a nsnraak zou kunnen ma ken op onderhoudsbijdrage uit het Verkeera* fonds. Uit een daartoe strekkend voorstel tot ver- ho"in? van een erediet tot f 1760 voor ver nieuwing van pehuurties der gemeentewon'n- gep in de raadhuisstraat bleek, dat 't aan- vankeüjk erediet van f 700.halanTlik te ba» bleek, het-een de heer A W'Ver hoef deed vragen, wat hiervan eigenlijk wel de oorzaak was, De wethouder van Publieke Werken ant woordde. dat reb'rken v.-as, dat het aanvan kelijk aan»evraa"de cradiet beduidend onder de kosten bleef, en dat bovendien nog enke le verbeteringen in de vorm van stepm scheidinpsmuurtjes In plaats van houten de oorzaak vormden voor het verzoek om ex'ra erediet. Ook dit voorstel werd daarop zonder hoofdelij':» stemming aanvaard Een ze'fde lot onder":n" ook hst voorstel tot besehik- his-stellin» ten laste van de gemeentebe-ro- tin" voor 1060 van een bijdra"e van 1 cent per inwoner en voor vobend» iaran van 2 c"nt per inwoner, zul!.* ter b«strijdm« van de korten de- orranisatie br-"h#rmjng bur gerbevolking teen luchtaanvallen De ln"tste punten van de a"enda maakten eo'iter de tonnen der raads'eden los Allereerst wni er een voorstel tot aanvaar, ding van schenkingen van de firma's A Vulik e:i Zonen, de N.V. Nederlandse Franlti Mij belde alhier, en het Metaalbedrijf Rnde-nn- kers N V uit Rit'e"d»m. ten bed'age van resp. f 13.860.—. f 28 667 en f 13 660—, De ze firma* zoudtn deze bedragen volgens het voorstel in de gemeentekas storten al* bij- drrge in de algemene kosten, welke de ge meente maakt voor de wonmgvoorziening en voor andere mrqtregelen op het gebied van de volksger.ondhe d. Hierbij zou als tecen- p estat e zijn bedongen, dat deze bed-ijven gedu- end# twintig jaren voor *h»ar pe-soneel respectievelijk 6. 10 en 6 woningen uit het meuwbouw-plan van de gemeente lullen mo gen huren. Mej. Leusink protesteerde tegen de be- n-ming .schenking'. Faars Inziens kan ervan sehenkmg slechts sprake zijn, als dair tegen over geen enlte'e ve-nUchting of contra- presbte wordt gesteld Zij was van mening, dat de gemeente hier door een achterdeurtje toch een soort verkoop toepaste, welke door het Rijk onlangs werd verboden. Ook de heer Heuvelman ontving het voorstel met gemengde gevoelens Door 22 woningen van het nieuwbouwplan te onttrek ken voor personeel van de genoemde bedrlj* ven. meende hij. dat de bevolking in haar hu zennood werd gedupeerd. De hoer A W. Verhoef verklesrde, ook al n et enthousinst ta zijn over de schenkin gen. In de eerste plaats stelde hij het college van B en W. in gebreke, dat zij voor het goed begrip van de onderhandel'ngen met de genoemde bedrijven, enkele br eken. waar naar steeds weer verwezen werd. uit da ter inzage gelegde stukken had gehouden Spre ker trok de juistheid van dit stalsel van schenkingen zeer in tijfel, daar kleinare be drijven hierdoor de nadelen moeten opvan gen. omdat zij nu eenmaal geen grote bedra gen in de gemeentekas kunnen storten. Tevens vrceg spreker zich af. of het mogelijk is. dat aa» de eis van do Franki-Mii- om woningen aan de 's-G-avcpweg. aM kunnen wordep vol daan. in verband met de vereiste ..landelijke beboywing" aldaar Vooral ten opzichte van de firma Rademakers bleek de heer Verhoef zéér sceptisch te staan, daar het hier immo.s een firma betreft, die buiten de gemeente is gplegen. en wanneer aan dit betj.ijf facilitei ten voor vestig ng worden verleend, zal dit wellicht conseqyent.es kunnen meebrengen voor andere Rotterdamse bedrijven De voorzitter gaf toe dat aan het woord „schenking" af te dingen valtr maar dat het tenslotte hier gaat om een woordspe ling De beswaren, als sou de eigen bevol* king gedupeerd worden door de l"gennresta- t»e .vallen voor het gfootste gedeelte weg. als men bedenkt, dat in zeker 12 van de 22 te verhyren woningen Capel'enaars zullen wo-- den ondergebracht, te-wijl over de andere 10 het college ook nog de zegnenschm behoudt. Ten aanzien van de bedenk ng van de heer Verhoef over de bebouwing aan de 's-Gia-^ venweg merkte spreker op. dat bU een fa briek 2 woningen mogen worden gebouwd- welke niet aan de eisen van het „landelijke" behoeven te voldoen Wat de ontbrekende stukken in de portefeuil'e betreft deze brie ven mogen gerust door de raadsleden gelezen worden. Zij werden er uit geleten. omdat zij de eigenlijke zaak n et raken Het voorstel is zeer acceptabel, en spreker kan maar moei lijk vatten, dat h ertogen zovele bedenkin gen rijzen. De woningen, d e zeer kaal zijn krachtens de vereisten voor de goedkope bouw. kunnen met behulp van deze bijdra gen wat geriefelijker temaa.t worden, en dut is toch oolc in het belang van de Capelsa bovnll: ng. Van een achtë'uitstellen van klei ne bedrijven is gen sprake; als do gemeente zulke hoge bedragen voteert voor de woning- bcuw. mag het ook heel redelijk geacht wor den. dat bedrijven, d e bij de woningbouw alle belang hebben, bijdragen in de ko*t«-n. D t is trpuwens geheel in de lijn van het Mi nisterie van Wederopbouw. De heer W. Schouten meende deson danks. dat het ontbrekan van bepaalde stuk ken uit het dossier voor dc raadsleden wel ter zake deed. Alle beschikbare correspon dentie verwijst naar de ontbrekende stukken. Hij trekt hieruit de conclusie, dat de schen kingen niet uit de lucht komen vallen, maar dat de eerste staopen van de romeente af komstig zijn. Het is natuurlijk heel aanlokke lijk f f6000— te in-asseren. maar van schen king is toch fëan spra':®. Bovendien consta teerde de-e spre'.er e>n gezacskrenking. De Wedc-opbouw gaf de vergunning tot de bouw van de 50 gcedkone woninpen alleen op het Indert'jd ingediende exploitatle-overzlfcht, en het raat de plaatseljjke overheid niet srn om hiervan misbru'k te ma'en. nu via 'een ach terdeur van achenkin en de huizen anders en per e'ciyUor worden uitgevoerd. Mm krijgt uit een en ande- de indruk, dat op 'n verkapte wijze met «leutel^eld wordt ge werkt. De voorzitter en wethouder Van Duist pavei de voor "esehi eden is van de goedkope wonim bouw weer. en trachtten aan te tonen, dat het juist in de bedoeling \nn de redering li-t. de bedrijven ho» l n"er hoe meer financicl voor de wonin"bouw te interesseren en daardoor de onrendabele top in de wonin"b0UW won lo w«rken De ver- beteringrn zijn ook van be'm" voor de wo- nin-stichtin" C'pcUe aan de Ijssel. als de huizen vrijkomen na de 20 jaar Als de hui zen blijven zo als zij nu worden uitievo«rd, dnn wij reen mans meer in dit soort wonin gen. van alle gerief ontbloot, wonen. De bespreking van d t voorrtel bracht mee. dat ook een ander punt in dtscuisia kwam. namelijk het prote exnloitstie-tekort op de nieuwbouwwoningen door de grilligheid van de bodem. De Ivg.ote heipalen bleken op verschillende plaatsen niet lan" genoeg, waardoor f 17.000 ext a kosten ten laste der exploitat.» zullen komen. Mej. Leusink bpweerde st»eds de in druk te hebben gehad, dat het nlan voor de 100 woningen met Jcuast- en vliegwerk ij-as voorbereid De slapte van de grond was go- noegzaam bek-nd, en h.i. hadden meer proef boringen moeten worden verricht D" he»e geschiedenis heeft voor haar een onaangenama bijsmaak. Nadat de reeds genoemde spiekers nog maals het v oord over d t voorstel gevoerd hadden, bracht de v 0 0 r z i 11 er het in stem ming. Met de stem van mej. Leuamk tegen werd het vooratel aangenomen. (De rest van dit ver*'ae vnrdt afgedrukt in de courant va* as. Maandag). k S TWEEDE BI AD NIFTTWSRLAD VOOR ZUIP-HOLLAND EN UTRECHT Sehoonhovensche Conran* VRIJDAG 11 AUGUSTUS 1986 KRUIDENTEELT BRACHT BEPERKT SUCCES. De kruidenttelt. waarvan men gedurende enige jaren veel verwachtte als middel om de arbeidsgelegenheid op de kleine zandbe- drijven te verbeteren, schijnt wel recht van bestaan te hebben, doch geen perspectief te bieden voor grote uitbreiding De totale waar de van de in Nederland gekweekte kruiden bedroeg in 1949 f 500.000 Daarvan is voor f 300 000.opgenomen door de binnenlandse industrie en voor f 200.000— geexporteerd. Overigens worden de door onze eigen indus trie afgeleverde kruidenproducten eveneens wéér voor een groot deel uitgevoerd. Een bedrijf van grote omvang is deze teelt dus nog niet geworden en het is niet waarschijn lijk. dat dit in de toekomst anders zal wor den'. Op de wereldmarkt worden op het ogen blik al weer kruiden aangeboden door Duits land. België. Frankrijk. Italië, Spanie. Hon garije. Tsjecho-Rlowakije. Bulgarije. Polen en Rusland De meeste van deze landen hebben warmere zomers dan wij en daardoor zijn de daar gewonnen kruiden veelal „kruidiger dwz. rijker aan aromatische stoffen, dan bij het Nederlandse klimaat het geval is. In hoe verre hieri,n door selectie een verbetering kan optreden is nog niet te voorspellen. Het kan wel zijn. dat bij voortgezet onderzoek planten gevonden zullen worden, die beter in ons klimaat passen en toch voldoende waar de in de kruidenindustrie bezitten Willekeu rige uitbreiding van de kruidenteelt door particulieren moet echter worden afgeraden. EEN VEEVOEDF.RBURF.AU VAN DE SUIKERINDUSTRIE. In overleg met het Ministerie van Land bouw is door de gezamenlijke bietsuiker-in dustrie in Nederland een veevoederbureau opgericht, dat voorlichting zal geven over de waarde van bijproducten van de suikerwm- ning voor de veevoeding. Dit bureau is ge vestigd aan de Heerengracht 495 te Amster dam en staat onder leiding van de heren F. K. Ozinga en M. E. Vorenkamp. Aan dit bu reau kan men alle inlichtingen krijgen over voederwaarde en over de beste bewarings- methoden. De taak van het bureau is het nut tige gebruik te bevorderen van pulp. melasse, bietenkoppen, enz De komende suikeroogst schat men op 350 000 ton suiker, ruim 100000 ton melasse, ruim Ui millioen ton pulp (waarvan ongeveer de helft zal worden ge droogd). terwijl ook bet gewicht van de kop pen en het loof wordt getaxeerd op l'A mil lioen ton. Het nieuwe bureau zal zich m de eerste plaats bez»g houden met het verbete ren van het inkuilen van groenvoedcr met melasse Mén wil een tegenwicht vormen te lgen de toenemende populariteit van de Har- 'deland-methode Men ziet h'erin n l een ge vaar. omdat het voor deze methode nod:g is voederbieten tot het voorjaar te bewaren, teneinde ze dan fijngemalen door het genak- selde kuilgras te mengen. In het voorjaar treft men echter op deze voedëPbieten g"n e aantallen luizen aan. waan an men vreest, dat zij het optreden van de vergelingsziekte op de bietenvelden in de hand werken Het bureau zal zich ook bezighouden met de ver betering van de bewaring van natte pulp en met het Inkuilen van bietenkoppen en pulp daad", «egt dese glimiachcna, „en - daad". glimlachend, „en se ia'mooi ook. Dit kind heeft «n blondere In de serie artikelen, die de landbouwvoor- lichtingsdienst laat schrijven over de organi sche stof in de landbouw zijn thans ook bij dragen verschenen, die betrekking hebben op het stalmestvraagstuk Dr. ir. F C Gerretsen schrijft hierover, dat de hoeveelheden mest. die door onze veestapel wordt geproduceerd berekend kan worden op 11.4 millioen ton verteerde stalmest. De waarde daarvan bere kent tvij op f 7.— per ton. waaruit volgt, dat de totale mestproductie een waarde heeft van niet minder dan 80 mill.oen gulden Deze waarde zou nog veel groter kunnen zijn als men er maar voor zorgde, dat er n.et zoveel mest verloren ging. Op een slord ge open mestvaalt zonder gierkelder. zoals wij die nog maar al te veel aantreffen, bedragen deze verliezen 40 tot 50 pCt van de droge stof terwijl van de stikstof 25 tot 35 pCt. verloren gaat. Wanneer daar op de helft van de be drijven de verliezen met 10 pCt. zouden wor den verminderd, zou dit reeds een besparing opleveren van 4 millioen gulden per jaar. Men kan dus gerust zeggen, dat millioenen en millioenen guldens jaarlijks m dc sloten weglopen of in de lucht verdampen. Het is volstrekt noodzakelijk, dat op ieder bedrijf een goede afgesloten gierput aanwe- sig is. Zelfs uit een met-afgesloten 8ierP"t verliest men nog gemakkelijk 20 tot 30 pU. van de atikstof. doordat de ammoniak ver dampt. Door meer stro te gebruiken, waar door meer vocht uit de mest wordt opgezo- gen en vastgelegd, kan men eveneens de ver liezen verminderen en bovendien een grotere hoeveelheid meet vwkriUen.De den stro. die men in ons land gebruikt lopen sterk uiteen. Zij variëren van een halve tot 10 kilo stro per dag en per dier met een ge middelde van 3 kilogram. In de zuivere wei destreken wordt soms zelfs in het geheel geen stro gebruikt. Als men op een derde van de bedrijven dagelijks per koe in de stal- periode 2 k g. meer stro-gebruikte, zou over de gehele stalperiode van 160 dagen, een nut- üe gebruik gevonde» worden voor 2r>l).i)uu ton stro. terwijl men 150 000 tot 200.000 ton meer stalmest zou verkrijgen. De verliezenaan stikstof kunnen voorts wor den beperkt door de mest niet iedere dag dun uit te spreiden over de gehele oppervlakte van de mesthoop, doch door systematisch ho pen op te bouwen van een geringe opper vlakte. totdat zij 2 meter hoogte hebben be reikt. Het aanrakingsvlak van de verse mest met de lucht moet zo klein mogelijk gehou den worden. In een tegelijkertijd gepubliceerd artike beschrijft ir. J. D. Ferwerda nog een aantal eigenschappen van stalmest en o^a. het een en ander over de invloed op de bodem. Men heeft ontdekt, dat op proefvelden, die jaren achtereen uitsluitend met stalmest dan we met kunstmest werden bemest, het aantal bacteriën, wormen, enz. in de bodem verre weg het grootst is op de stalmestpercelen. Ook bestaat er een bepaald verband tussen dit aantal klein gedierte en de gewassen, die op die percelen verbouwd weracn. Hoe meer wortels- en stoppelresten deze achtei laten, des te meer wormen, e d. worden er aange troffen op een perceel tarwéstoppel dus veel meer dan op een stuk b.etenland. Deze rijkdom aan wormen heeft allerle. bijkomstige gevolgen. Ee« groot deel van de organische stof van de grond wordt in bacterie-lichamen en het schijnt, dat dit een goede invloed heeft op de structuur van de bodem. Nu vindt men op stalmest-perrelen twee maal zoveel organische stof in de vorm van bacteriën als op kunstmestpcrcelen en zelfs driemaal zoveel als op de onbemeste velden. Verder is geconstateerd, dat de naar beneden groeiende wortels dikw.jls wormgangrn vol gen. zodat een grond, die rijk is aan wormen, gunstig is voor diepe beworteling. Anderzijds zijn ook wel enkele minder prettige eigenschappen aan stalmest verbon den Zo heeft men waargenomen, dat de kool- vlieg bij voorkeur planten aantast op met stalmest bemeste akkers. Dit is o^duidelijk waargenomen op de proeftuin te Hees. Dat het gebruik van stalmest ook een grotere kans op Rhizoctoma bij aardappelen geelt, is met bevestigd. Een bezwaar van stalmest is ook. dat zij veel onkruidzaden op net land brengt, maar als men de mest op de juiste wijze opstapelt, verliezen de meeste zaden hun kiemkracht. Overigens moet men er aë.f voor zorgen, dat geen kaf. schoonsel uit wind molens. opveegsel uit schuren, ed. af%alstof- fen die vol onkruidzaden zitten, op de mest vaalt komen. Deze kan men beier verbran- den. Overigens bedraagt het «anta1 onkrmcl- zRdrn. dat door stalmest op het land komt. slechts een gering percentage van hetS^" men van nature reeds in de grond aantreft. Dat V/as d«rU8 Jaar geleden en Pearl Bnek. d'e, ^nood'lk'imnenmveri^te,naydaar de v reugdè waarmede de baby geiond^maar de kr,eyen.nbTennee"t Sild 'who "„ever grew" verteU de gro„ ro manschrijfster Pearl Bnek haar gesewenems. Hel kind was al drie taar ecweest. toen Pearl Buck die in die tijd in China woonde, omernstbèeon te worden. Haar dochtertje kon niet praten. ..Ik herinner me nog ïo schrijft re. ..hoe Ik kennissen en vrienden naar hun kinderen vro«. waarbn Ik m,jn eigen ongerustheid niet kon verbergen.... Advertentie I M. beveiligt U Ml U* kinderen ter wijl U slaapt tegen muggebeten. FLACON SO tn 90 ct. MET ALLEEN SCHADELIJK. MAAR DOM. Fnlckers van krlclhocnders passen soms ecu uithongenngssysteem toe. teneinde kleinere «1. de hongerdood. Zijn «°t V"r- fyueTsctadeUif Sar '„McK De sterkste te zijn. maar. 0p,nnHheid een 'go-ci d«l vX'refAen. nndervoede kinderen uit de ooriog-uji. wie men terecht zegt Ze horden er eltijd ook op latere leeftijd. WAT KOSTEN AARDAPPELEN? Dp landbouw voorlichtingsdienst schrijft. ?n deze streek'ligcen vele kleine perceel- tjes bouwland, in vele gevallen kleiner oan 1 HA meestal niet gunstig gelegen t.o.v het bedruf en ook dikwijls met oest ontwaterd^ Hoewel de boer zeil dikwijl.met b.j mach. te i* de nadelen van een verspreide neging en kleine P^XhM TS/ïitVe keren, vragen we ons toch af. of hu zi-n ^ei in voldoende mate realiseert, vat oen be ij e,® hv aardappelen hem kosv op het moment van afleveren. Ook af heeft hij j „i^nUrii* niet in de hand, dsn i* het ^hVntTÖkmdeatmhijde kosten van ztfn product ten naaste by weet De landbouwvoorlicht.ngsdienst heeft door den in het eigen ^.jf. bewerk, KT'"-' pPaechtfH5-: rente werktuigen f 15 afschruvmR werktdulg^ L"7 rooien"i T^'Z^n 1. dat f 1350 Daar komt bij voor bewaring tot voorjaar (winterdek omzetten etc.) f 300. T°Indien "m/n \vU trachten op deze k°slr" bedaren is de kans groot, dat een opbreng t daling de besparing overtreft Een «rote fout wordt soms gemaakt door het eigen loon dat van gezinsleden niet te berekenen. Iridien men 20 pCt. °"dcrnemers^1l"rL"S dezé kostprijs toevoegt, kan men Rekenen hoeveel b.v. een H A. aardappelen moet op brengen om van een rendabele teelt te kun- nonVeken. In het onderhavige geval zal d,t ÏÜE. 'ft- oT «0 hS: l 5.-. el 300 H.U Komt men in bepaalde gevallen tot de ont. dekking dat de omstandigheden zodanig zijn, dat men beslist met "™t bovenstaande bere kening mee ka», dan staat men voor de keu- ze eenoegen te nemen met een t# lage beio ntng voor eigen arbe.d of ernstig de moge- lijkheden te onderzoeken, welke tot ring kunen leiden. Kan men individueel de moeilijkheden met oplossen, dan ia ljet «c wenst contact te zoeken met de Rijkslana bouwvoorlichtingsdienst. (Advertentie l.M). Hun antwoorden waren geruststcUend. tége ruststellend.Ze spraken alleen de le e woorden van geruststelling, die vrienden be zigen. als ze 't goed menen. En ik bet me in 81 MaarUd#entvvijfel keerde spoedig terug. Alle van eevaar waren aanwezig, nci kind liep laat. praatte moeilijk en toen het eenmaal kon lonen, had het geen oSenbllk rust. maar rende van de ene hoek van cle kamer naar de andere. Het kind liarI een ge zonde gelaatskleur, maer ze was dadelijk al eeleid. Haar o"en. zo smetteloos blauw, va ren dot als men diep in de iris b,,ktc- *)e bük hield niet vast en reageerde met. Torn. on zekere dag. Ping Pearl Buck met haar kind naar een dokter; de volrende daC ging ze naar een andere dokter En toen begon de zware tocht die de ouders va" der-eliikc kin deren zo goed kennenl„Wc onze kinderen de hele wereld dnor cn steed* meer la'en we onze hoop varen, maarsteeds gaan we op zoek naar de man. die ons k' d kan genezen. We geven onze laatste cent uit en we lenen, waar we maar kunnen. Ve paan naar goede en slechte artsen, naar ieder, hij wie we maar 'n glimp van troost kunnen op- VfEn de tochten werden steeds zwaarder. Want toen het kind nog klein was en het op straat bleef stilstaan om in haar handles te klappen of zonder enige aanle-ding be«nn te dansen, viel d't niet op Maar later werd dat anders. Voorbijgangers bleven ^an- Ze ke- ken moeder en kind na. Eens hoorde Pearl Buck een vrouw zeggen; „Dat kind is niet goed sn'k „Van die dag af begon ik mijn kind te verbergen „Ik deed mijn werk. maar het beteken de niets voor mij... Ik lc;'de al'een als ik miin kind bii mij bad Als ikhuLd*.keek mijn kind mij aan en 't lachte, t was dieon- be"rijpelijke lach. die mijn hart verscheur- dep'earl Buck kwam toen in contact met ouders, die hetzelfde knus moeten dragen „In de menirte herken ik Ieder kind dat op het mijne gelijkt. Ik zie het kmd het eerst en dan de moeder, die tegen het kind lacht om het tc beschermen tepen een vijandt e omPevin?. Deze moeders hadden alien de klacht: „De schalen willen onze kinderen piet opnemen. Onze buren sluiten onze kin deren uit. Andere kinderen pilagen emsarren ze.... Wat moeten we hiertegen doen. Het i, toch reen misdaad een dergelijk kind te- hebben?" Toen Pearl Buck benreen. dat haar kind toch niet genezen kon «orden, beeon ze naar een school te zoeken, waar men dergelljKa kinderen wilde opnemen. En nu beton een nieuwe lance tocht. Toen ze eindelijk een goede school meende gevonden te heonen. bleek haar al spoedig dat de directrice niet van baar werk h;eld. („Ik moet nu eenmaal leven", zei ze). Op een andere school zag te de kinderen in banken zitten doelloos wachtend op het einde van de dag. Op v eer een andere school droeeen de k-nderen lom pen en moerten het voedsel, da» P^evrn werd van de vloer oprapen. De bedden waren vodden on de grord en cr was met één voor werp. dat de moeite van het oprapen waard W Eindelijk vond de schrijfster een schoo1 -• de Training School te Vineland V.Sdie onder leid-.ng staat van de mehsel'jke en vriendelijke Edvard R Johnstone, die de kinderen Oom Eddv noemden. Op zijn kan toor hing een spreuk aan de myur: „Eerst geluk en dan volgt de rest vanzelf Hier liet Pearl Buck haar dochtertje was dan eindeli.ik een tudperk van geluk voor het kind aangebroken. "jTJt kïd dSór desloe" by haar spel. was het of dit kind door het leven ging als een engel in de hemd .De moeilijkheden van het aardse bestaan to1u pooit ondervinden Ze geniet onbeschrijflijk van de re"»n en dc zonneschijn, ze houdt van schaatsenrijden en van haar dr ^ie er'je. maar^oven alles gaat ze op in muziek. Ze vindt kalmte en rust in het urenlang lui steren naar gramofoonplgten. De gave o e dien in haar verborgen ligt. uitjuch m de stille extase, waarmede ze luuist.ert "aaT grote symphon.ecn, met lachende mond en de ogen gericht op een horizon, die ik met kan vinden". Deze kinderen hebben bun bi zondere be- .tmuning nn hun oudets bthoeven niet wanhopen of zish beschaamd terug te tre.ï ken ..weest trots op Uw W,»»— Pearl Buck haar boek. „accepteert het zoals het is en trekt U van de blikken cn woor den van hen. die niet beter kunnen weten, ïïs aan. Het kind heeft voor Uw leven een betekenis. Richt het hoofd op en volgt de weg. die aangegeven is^ Wanneer een wandelaar over een stille bui- tenweg loopt zal hij In enige mate m zichop- nemen wat zun oog treft, \eelal.zal bij zelfs gewild of ongewild de waargenomen feiten en omstandigheden commentariëren. Als nij midden op die weg een vrnuw ziet zitten, ge woon ziet ziten plat op het wegdek, zal bijna steeds zijn reactie zijn: Wat doet dat mens gek! Wanneer hem bij nadering blijkt, dat ook nog een kle:n kind op de weg zit. zalhij misschien ifta milder in z.jn oordeel wordem En alle er-itiek zal verdwijnen, zodra hij dicht genoeg tot het tafreeltje op dfe weg genaderd is om te kunnen vast stellen, dat de figuur, die de wandelaar voor een vrouw had aan gezien. slechts een meisje van een jaar of elf is. Als hij dat vastgesteld heeft, zal hij opge wekt voorbij lopen en de twee op het weg dek misschien nog wel vriendelijk toeknik ken Dit leert hoe gemakkelijk de mens oor deelt en hoe sterk dat oordeel wisselt met een kleine wijziging in de omstandigheden. Wat maakt tenslotte de leeftijd van de zich op de weg verpozende uit. Waarom mag -- naar 's mensen oordeel een moeder zich niet naast haar twee-jarig kind op de weg zetten om z'ch te verdiepen in het spel vart de kleine en waarom mag een ouder zusje van het kind dat wel. Het ergste is evenwel dat het oordeel van de goegemeente bijna steeds afkeurend is. Wat schuilt er voor hin- derlijks of schandelijks in. als een moeder zich neerbuigt naar het spel van haar kind? Waarom moet wanneer zij dat doen wil die aandacht alleen binnenshuis getoond wor den" De mensen vinden het „gek" als het anders zou' zijn. maar die mensen vinden veel afkeurenswaardig om in het geheel niet voor de hand liggende redenen. Het enige wat wel voor de hand ligt is. dat al die oordelenden een mateloos gebrek aan zelfkennis hebben. VLIEGENPLAAG. In Zeeland maken de boeren veel gebruik van netten van touw om hun paardeni te be schermen tegen vliegen. Zo n net hangt vaak ook in franje ove rde neusgaten, voor de borst en het bovendeel der voorbenen van het dier DE BESTRIJDING VAN BLADROLLERS IN DE FRUITTEELT. In verscheidene streken van bet land wor den appel- en perebomen plaatselijk in vuj sterke mate door de bladrollenrupsen aange tast. Hoewel deze rupsen reects enige ^bade aan de vruchten hebben veroorzaakt, is het vooral dc tweede generatie, die grote schad» k°In het'algemeen zal men momenteel weinig runsen meer vinden, aangezien de meeste zuil verpopt of zelfs reeds vlinders van de tweedo e neratie zun verschenen. De rupsen kan men voorïl aantreffen tussen de bladerefi van d. Jonge scheuten; de bladeren vo'den aange- vtetert en tevens samengesponnen Ook kan men de rupsen aantreffen op vr"=!ltc,J'*®ar" aan zij dikwijls een blaadie vastspinnen. Wanneer men direct na bet verschynen v»R j T-iincip* -pn besDUiting van net ge- tas uitvoert met een DDT of parathion-be- attend middel, is een redellilte kans op een succesvolle bestrijding mogelijk. Een herhalm* "Hoewel ïa'tttó" vtt bladrof Ajan derEoekhwmdt'verriclH.'t^erdiant^iel^trt van- scheidene gevallen stellig aanbeveling «*n po- ffins tot bestrijding met een der genoemd® middelen te ondernemen. Men zij er *Cbter op bedacht dat bij het gebruik van D D T. de mo- gelifkheid bestaat, dat de aantasting door sp.nl 01 In6verbandf met de g'ftigh»id van W^l(£ dient men dit middel met te verspan tn .„n neriode liggende ongeveer drie weken vóór de pluk' Tevens boude men rekening me| eventuele ondercultures. BRAND. BRAND! Het opvallend grote aantal boërden'bcf"* den heeft duidelijk gemaakt, dat het verdwij nen van de petroleumlamp en zijn verven ing door elektrisch licht het brandgevaar op boerderijen met heeft uitgebannen. Dit komt, doo'-dat de electrische leidingen dikwijls on oordeelkundig worden aangelegd, slecht on derhouden en vooral dikwijls worden afge takt voor nieuwe lampen op een wijze cn» technisch me, door de beugel kam Dan re.dt vooral on plaatsen, waar de lucht vochtig is, gemakkelijk kortsluiting op en het een afgebrande boerderij. Men onderschatt# dit gevaar niet. DUITSER IN BELG1E TERECHT GESTELD. Ms.ioor Schmitt. de '7«"n,h^v .,5*57 moorden. SóodVvonde„. evenals 1lürtrU' ders. die zwaar mishandeld weraen. FEUILLETON. door JOS HOCKING. Het ia Bob." ici hU bitter. ..Je houdt van hem Mirry lk ben meta meer voor Je. aodra hy versehynt. Als hij niet was «komen, aou je ja hebben gezegd." Hij was boos op zichzelf, toen hij d hij voelde, dat hy er lich Jeen goed mee dMHeua. dat Ia het niet. Arthur, ik veraker ie" dat het dat niet is." antwoordde zij. Miriam Donnithorne was bleek «®wor e en voor het eerst van haar leveri voelde «U- riat er veel van haar zenuwen gevergd wera. Zij was een echt buitenkind. en wist met. -'„eT?. aen achijnen niet te t maar comedle apeelt om icta veel ergera Ï'ÏS'«1 "h"rtk.l«nV.rtVhy varbergt" Hh wist! d"t hy aprak ala aan kmd^ datrpn in niet krijgt, dat aijn woorden kinderachtig en kregel moesten klinken in de oren van h« maiaja. dut hü .1 amd. W«n tot aUn vrouw verlangde, en toch kon hij niet nyij- gen. Miriams veranderde houding maakte hem wanhopig. Het komt niet door Bob Dulverton. zet Mirianv „Jaren geleden, toen ik nog gen kind was hield ik van hem. hoewel de mensen zeiden, dat hij slecht was. maar nu niet me.Meen je dat. Mirry?" riep Arthur uit. Ja ik meen het. Ik hou met van hem. Hij is helemaal niet de Bob! die ik gekend heb. Gisterenavond zowel als vanmorgen had ik het gevoel, dat hij comedle speelde." „Dus je bent het met mij eens. Mirry? Jij denkt ook. dat die braafheid niets dan co rned ie is?** Hij sprak «nel. Het feit. dat Minam de man. die hij als een mededinger vreesde, wantrouwde, gaf hem nieuwe moed. „Natuurlijk heb ik ongelijk." vervolgde zij. zonder op Arthur's woorden te letten. „Va der is in de wolken over hem trouwens iedereen op Dulverton. Maar ik kan het met helpen. Vroeger hield ik veel van Bob. maar nu niet meer." „D"s dat is het niet. wat tussen jou en mij „Neen, dat is het niet Maar ik kan je toch niet. het antwoord geven, dat je van me verlangt." „Maar dan geef ik alle hoop nog niet op. Ik zal je binnenkort dezelfde vraag stellen, „Maar niet zo .gauw. Arthur, er is immers helemaal geen haast bij.' Spoedig daarna verliet Arthur Dulverton Donnithorne Hall ronder nog de Jonker of EndeUion te spreken. Zijn beroek was toch niet vergeefs geweest. Hij had de tocst«T' ming van de jonker en vreesde zijn neef met langer als tegenstander. Minam ging niet dadelijk naar binnen, hoewel haar plicht «is gastvrouw dit e.ste. Zij wilde alleen zijn en proberen zichzelf te begrijpen. Zij had niet gedacht, dat een aan zoek van Arthur Dulverton haar zo van streek zou brengen. Zij wist al jaren, dat hij haar liefhad, zodat het aanzoek met onver wacht kwam. En toch was zij zenuwachtig geprikkeld zelfs. Waarom had zij hem met kunnen zeggen, wat hij van haar verlangde. Vroeger had zij altijd van Bob Dulverton ge houden. geen wonder, zij waren samen op gegroeid en hadden elkaar als broer en zus ter beschouwd. Zijn thuiskomst had daar toch geen verschil in gebracht Of toch? In het binnenste van haar hart wist zij. dat er on middellijk na Bob» verschijnen die morgen een ommekeer in haar gevoelens voor Arthur had plaats gehad. Zij kon hem niet langer bewonderen, hij was in haar ogen plotseling klein en bekrompen geworden. Ja. de thuis komst van Bob Dulverton had wel verschil gemaakt, en zy was er boos om op sichzell. Want zij was absoluut eerlijk geweest, toen zij Arthur zei. dat ze niet om de nieuwe Bob gaf Zij voelde zich in zijn nabijheid niet op haar gemak, zij wantrouwde hem. Misschien zou zij het niet hebben willen bekennen, maar het was zo. Gedurende de lunch deed Endellion zijn uiterste best om zijn gastheer aangenaam te zijn. Daar hy over het algemeen eenzelfde leven had geleid als Bob Dulverton. kon hy goed over Australië vertellen. Hij had slechts weinig gelegenheid gehad om het karakter van de man. die hy nu personifieerde, te leren kennen, maar hij 'was vlug van begrip en zun weergave was niet verre van de juiste. Hij sprak over de dingen, zoals Dul verton zou hebben gedaan. Hij gebruikte de studententermen die in Dulverton s tijd gang- Maar dat ^as nog niet alles. Hij wist dat hij als een nieuwe Bob Dulverton moest op treden. als een die zich over zijn Jeu*d8tJ" ken schaamde en zijn best deed om de slechte indruk weg te nemen. Maar hij overdreef dat niet. want hij begreep, dat dat zijn doel slechts zou kunnen scheden. Hl) trok de aan dicht niet op zijn voornemens en maar trachtte zun toehoorders op rustrge. on opvallende wijze ervan te overtuigen dathu zelfs in zijn Jeugd een ernstige had bezeten, en dat hij zich innerlijk alt jd geschaamd had over de dingen, waar hy zyn vrienden verdriet mee had gedaan. Squire Donnithorne was verrukt. Hij Bob Dulverton zelfs als jongen graag mogen ïyden. al had zijn gedrag hem zorg gebaard. „O Bob. myn jongen riep hij uit. „ik wou dat je vader je zo nog had mogen kennen lk heb altijd gezegd, dat er nog>el «n rn«n uit je zou groeien, dat heb ik' hem honderd keer verzekerd. Als je een jaar geleden was teruggekeerd, dan zou. geloof ik. myn oud® vriend nu nog geleefd hebben. Een laar geleden." herhaalde Endellion pcmzcnd ,cc„ jaar geleden zou ik met heb- ben durven thui«komen Waarom niet?" vroeg Jonker Donn thorn- Ah Je dacht zeker aan wat je rader je ge zegd had. toen Je Engeland verliet. En toch heeft hu al die Jaren naar je jongen. Maar je weet. hoe trots hy was. h j zou het je nooit gevraagd hebben meer ny z°ü. ik weet niet wat hebben willen geven, om ie terug te hebben.' „Maar daar dacht ik niet aan. zet Endel. lion rustig. „Neen." antwoordde Endellion. „het waf óók mijn trots." Ziende, dat de jonker hem met goed be- greep, vervolgde hij: „AJs je eenmaal op de verkeerde weg bent geraakt, duürt het soms jaren, voor je je zeil terugvindt. En dan - misschien heb ik wel veel van het slechte bloed van mijn familie meegekregen Niet alle Dulvertons ware» zulke voorbeelden Bis mijn vader.. „Waarachtig niet:" lachje de jonker. „J. grootvader, buvoorbeeld. wa, ling geen hei- 'juist" antwoordde Endellion. ..en het 1< altijd een harde dobber om Je van het ver leden los te maken Maar toen ik diekrant met het doodsbericht van vader in handen kreeg, werd alles anders. 'Wordt vervolgd)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 2