PLAATSELIJK NIEUWS Van Rondom Klank en ivzerklunk NIEUWSBLAD VOOR ZUID-HOLLAND EN t'TKECHl Schoonhovensrh* Cmiran* VRIJDAG 11 AUGUSTUS 1950 Woningbouw opgedragen. Ameide- Dezer daven werd door het ge meentebestuur aan de firma Gebrs. Streef kerk de bouw op"edra"en van vijf wonin gen lanes de Broekseweg. Ameide Voetbal. Zaterdag speelde A.S.V.A. op eigen terrein een wedstrijd te gen Andel I. Asva wist verdiend met 6—1 te winnen. Asva II speelde een uitwedstrijd en verloor met 8—1. INTREDE Ds. LEKKERKERKER. Bergambacht. De nieuwe predikant der Ned. Herv. kerk. ds. J Lekkerkerker te Westbroek hoopt op 15 October zijn tntrede te doen in de avonddienst, na d<m morgens bevestigd te zijn door ds. J. J. Timmer te Nieuwerkerk aan de IJssel. Mutaties Polder. Bergambacht. De heer P. P. Stuurman Pzn. la gekozen tot heemraad van de polder Berg ambacht in de vacature wijlen M. Scholteniv Zijn vader, de heer P. Stuurman P.Pzn moest volgens het reglement bedanken als gecommiteerd Ingeland: in deze vacature zal op 28 Augustus worden voorzien. B.Z.C. 11 KAMPIOEN. Bergambacht. BZC. Il-heren speelde de laatste competitiewedstrijd tegen G.Z.C.V. in het Spaardersbad te Gouda. Door deze wedstrijd met 6-0 te winnen werden zij kam pioen in de le klasse van de kring Gouda en promoveerden naar de 3e klasse K.N.Z B De adspiranten speelden ook de laatste wedstrijd tegen G.Z.C. adso. De uitslag 3-1 is in het voordeel van G.Z.C. In de 3e klasse K.N.Z.B. e'ndiede B.Z.C. I op de tweede plaats. B.Z.C. III-heren eindig den eveneens op de tweede plaats in de 2e klasse kr'ng Gouda. B.Z.C.-dames bezette de derde plaats in de 3e klasse K.N.Z.B. Goede prestatie van de brsndweer Haastrecht. Bij de te Gouda gehouden brandweerwedstrijden voor e'f omliggende gemeenten, behaalde Haastrecht de eerste prijs. De ploeg ontving een medaille, ge schonken door de commissie van de Goudse feestweek en alle deelnemers ontvingen een kop en schotel met asbak. De dames M Baars en B. van Leeuwen *laa«den te Den Haag voor het examen voor coupeuse. BIJNA DUIZEND GULDEN VOOR OUDEN VAN DAGEN. Krimpen aan de IJssel. Om de ouden van dagen, evenals vorige jaren 'n genoerelijke dag te bezorgen, werd een beroep op de in woners gedaan. Er werd een bedrag van f 955.— ingezameld. Voor Simavi werd bovendien nog f 436.15 gecollecteerd. Middenstandsdiploma. Krimpen aan de IJssel. De navolgende per sonen bebaa'den het Middenstandsdinloma: A. Bonte. J. de Pee. B Geleedts. K. Snoey, a len alhier en A. van Duijm te Ouderkerk aan de IJssel. ZANGSUCCESSEN. Krimpen aan de IJssel. Bij het te Utrecht In de Handelsbeurs gehouden zaneconrours behaalde de gemengde zangvereniging „Door Inspanning Uitspanning" onder leiding van de heer Groeneveld. met 294 punten 'n twee de prijs in de afdeling Uitmuntendheid. Het mannenkoor „Zanelust" eveneens on der leiding van de heer Groeneveld wist in de ere-afdeling met 3*6 punten een eerste prijs te bemachtigen, terwijl de gemengde' zangvereniging ..Juliana" met als directeur de heer Hollander met 291 punten In de ere- afdeling eveneens een tweede prijs verwierf. NIEUWE DIRECTEUR ELECTRICITEITS- BEDRIJF Krimpen aan de IJssel. De nieuwbenoem de directeur van het Electriciteitsbedrijf Caj>elleKrimpen, de heer P. Singels ls met ingang van 1 Augustus in dienst getreden. De heer Singels blijft voorlopig wonen ln Schiedam, waar hij bij de gemeente lichtbe- dryven werkzaam was. Krimpen aan de Lek. De postduivenver eniging ..De Reisduif" hield een wedvlucht van Vilvoorde. De duiven werden gelost om 7 uur, aankomst eerste duif 8.26.56 uur. De uitslag is: 1 B. Verkaik: 2 9 W den Otter; 3 J. W Mos; 4 D. Nobel: 5 C. v. d. Linden: 6 P. Prins. 7 A. H. Roest; 8 Gebr. Nobel; 10 M. C. de Jong. Lang Ruige Weide. Voor 't middenstands- dinloma slaagde te Gouda de heer G. Nan. De heer C. Ultee, onderwijzer aan de Ned. Herv. School aan het Laageind slaagde voor de hoofdakte. Lekkerkerk. De heer D. van der Wouden ts gekozen tot bestuurslid van het Grafisch Bureau Gouda en Omstreken van de Fede ratie van Werkgeversorganisaties in 't Bock- drukkersbedrijf van het district Gouda en Omstreken. Mooi succes. Lekkerkerk. De harmonievereniging „Ex celsior" onder leiding van de heer C. Hors man behaalde op het Zaterdag te Rijswijk (N.B.) gehouden groot nationaal muziekcon cours in de afdeling yitmuntendheid 'n eer ste prijs met 344 punten. »- D i p 1 o m a 's. De heer H. de Bey. on derwijzer aan de openbare Ulo-school slaaj- de te Amsterdam voor de akte Engels M.O. De heer Chr. Oornick. hoofd van de open- bare Ulo-school behaalde de akte Nederlands M.O. Mej. MaartJ* van Limborgh legde met goed gevolg het examen ter verkrijging van het vakdiploma „Brevet voor de Textielhandel" af Gemeenteraad bijeen. Nieuwerkerk a.d. IJssel. De gemeenteraad komt Maandagavond om half acht in open bare vergadering bijeen De agenda vermeldt de volgende punten: Voorstel tot het doen bouwen van vier woningen aan de Joh. Tom- straat. Voorstel tot uitbreiding van de water leiding en stroomvoorziening ten behoeve van 50 woningen aan de Bermweg en van 16 wo ningen in het uitbreidingsplan Dorp. Bespre king uitbreiding waterleiding voor de Hitlan den. Beëdiging plaatsvervangend gemeente secretaris, de heer L. M. Steketee, Voorstel tot overname van een gedeelte van de Paral lelweg met brug en brugwachterswontng. PUZZLERIT VOOR KANKERBESTRIJDING Nieuwerkerk a.d. IJssel. De motorsportver eniging ..The Skymasters" heeft aangeboden ten behoeve van de kankerbestrijding een puzzlerit te organiseren op Zaterdag 19 Augus tus. De rit slaat open voor auto's, motoren, rijwielen met hulpmotoren en rijwielen. De lengte van de rit voor de eerste twee groe pen is 60 K M. en verder 35 en 25 k m. De inschrijfgelden bedragen resp. f 1.f 0.75 •n f 0.50. De start is bepaald op 3 uur. Nieuw-Lckkcrland. De busjes, die aan de uitgangen van de Ned. Herv. Kerk ztyn opge- bang.-n en waarvan de inhoud bestemd is voor de kc> k' oogdij, bevatten over de maand Juli ruim f 45. Nieuw-Lekkerland. Onder leiding van de heren C den Ouden en Jac. Stam maakte de Ned. Herv. melsjesvereni-ing „Ruth" Dinsdag haar znmeruitstapje. Het voornemen was naar Srhevenin"en te Paan. doch we gens de grote drukte, welke daar thans heerst, liet men de*e badplaats liggen efi Werd een heroek gebracht aan Wassenaar en ortvevinf. Op de terucreis bracht men eni"e tijd in Den Faa<r en Rijswijk donr. Tot slot vertoéfde men fh de snee'tuin te Haastrecht*. Opdracht Aan de firma A T. de Waard uit Lekkerkerk ls op-edra?en het on- hogen en eialiseren vèn het terrein bij de construetiewerkplaats Bailey". zulks in verband met de toekomstige bouw van lood sen en werkplaatsen. TWAALF EN HALF JAAR „KUNST NA ARBEID". Nlenwpoort. De behoefte aan een muziek vereniging had zich hier reeds herhaaldelijk doen gevoelen en enkele muziekliefhebbers oud-leden van de opgeheven vereniging staken in 1938 de hoofden by elkaar, tenein de tot de heroprichting van „Kunst na Ar beid" te komen. De animo liet niet te wensen over en slechts de financiële moeilijkheden stonden de heroprichting in de weg. De oude instrumenten onder het stof opgescharreld bij oud-leden eisten dringend herstel en de kosten, daaraan verbonden, konden niet bijeen"ebraeht worden. Tenslotte werd een firma bereid gevonden, de reparatie te ver richten op crediet. mits drie leden zich borg stelden. A's ware muziekliefhebbers waren de heren W. Loorcn de Jong, M. Vermeulen en wijlen N- den Hartog bereid, een schuld bekentenis te tekenen. Deze daad heeft in feite de heroprichting mogelijk gemaakt. Van alle zijden is deze taaie volharding gewaardeerd. Donateurs werden geworven en al spoedig behoorden de financiële peri kelen tot het verleden. Na de bevrijding be hoefden de instrumenten dringend vernieu wing. Dank, zij de buitengewone offervaar digheid van de Langgrakse en de Nieuw- poortse bevolking konden zestien nieuwe in strumenten aan-eschaft worden. Hoewel de financiën der vereniging mo mentcel wel weer voor verbetering vatbaar zijn, vormen »U niet meer het grootste zor genkind. Thans heeft de vereniging dringend behoefte aan uitbreiding van haar ledental. Nagenoeg elke inwoner draagt de muziek vereniging een warm hart toe. Niet in het minst omdat zij nimmer verstek laat gaan bij alle mogelijke festiviteiten. Ook heeft zij zich reeds verschillende malen beijverd voor allerlei liefdadige doeleinden. Daarom is het des te meer te betreuren, dat er niet meer animo gevonden wordt om de vereniging" te •teunen. door werkend lid te worden Dit alles heeft het bestuur bij het herden ken van het 12*^-jarig bestaan als uitgangs punt genojnen. De organisatie van een mu ziekfeest moet ook in dit verband gezien worden, Propatènda voor de werving van nieuwe leden zal het hoofddoel zijn. Overi gens is het muziekfeest van bescheiden oo- zet. Acht verenigingen uit de naaste omge ving zullen er aan deelnemen. Het muziek feest wordt gehouden op het terrein van de heer A. G Slob aan de Zuid-Oost-Singel op Zaterdag 26 Augustus. Dat de vereniging geworden is. wat zij nu fs. heeft zy naast het actieve bestuur voor 'n groot gedeelte te danken aan haar bekwame dirigent, de heer B A. Hoon uit Schoonho ven. die reeds sedert 1941 zijn dirigeerstok gezwaaid heeft in de bovenzaal van 't Veer huis. Naast het muziekfeest zal in het najaar nog een jubileum-uitvoering gegeven worden. Ottoland. De heer C. de B te Sliedrecht ving In de polder Ottoland met de hengel cm cjelkarpër. die 7 pond en 165 gram woog Het beest was 56 centimeter lang. Uit de Radio-programma's. ZoTiagsd'enst Artsen. ZONDAGSDIENST Kr impener waard. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandag ochtend 8 uur zijn aanwezig de artsen: H F. Adam te Stolwijk. Telefoon K 1824—327; G J. Barten te Schoonhoven. Telefoon K 1823 339: C. G. A. von Lindern te Krimncn aan de Lek. Telefoon K 1895—481: A M Visser te Krimpen aan de IJssel, Telefoon K 1895 307. Arkel - Meerkerk - Noordeloos - Leerbroek en Giesen-Nieuwkerk. Van Zaterdagmiddag 12 Augustus, nm. 2 uur tot Maandagmorgen 8 uur wordt de me dische dienst in deze plaatsen verzorgd door dokter W. Fokkens te Leerbroek. Telefoon 11; en dokter H. A. ten Duyn te Giessen-Nieuw- kerk. Telefoon 5. Capelle aan de IJssel. D» d,oktersdienat voor het a.s. weekeinde zal worden waargenomen door dr. K. Zand bergen. Telefoon K 1800—22340. Haastrecht - Polsbroek - Oudewater. Deze dienst wordt van Zaterdagmiddag tot Maandagmorgen waargenomen door dr. Mühring te Polsbroek. Telefoon K 1822—203. Moordrecht - Nieuwerkerk aan de IJssel. Vanaf Zaterdagmiddag 12 uur tot en _mct Maandagochtend 8 uur zal de doktersdienst in deze gemeenten waargenomen worden door dr. J D van Westendorp te Moordrecht. Te lefoon K 1827—315. Reeuw Uk. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandag morgen 8 uur wordt de medische dienst ver zorgd door dr. J. v. d. Goot. Telef. K 1829 254. Waddlnxveen. De Zondagsdienst voor artsen in deze ge meente zal op 13 Augustus a.s. worden waar genomen door arts E. M. L. Hemmmga. Dorps straat 66. Telefoon 278. Zevenhuizen - Blelawijk. Medische dienst: Dr W H. Verduyn den Boer te Zevenhuizen. Telefoon K 1802—204. ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN. Schoonhoven - Bergambacht. Deze dienst wordt Zaterdag cn Zondag waargenomen door de heer Scheijgrond te Schoonhoven. Telefoon K 1823379. door JAN KIJKUIT. Wij zyn geen familie, die op straat wenst te leven, d.e alle zaken tot de binnenkamer behorend ook publiekelijk bespreekt, neen. Uit die sierende bescheidenheid is het voortgekomen, dat wij Jods vacantie niet eens van te voren hebben aangekondigd Jod is met vacantie geweest zeker, hij heeft luttele dagen doorgebracht in andere omgeving om zieh te vertreden, maar wy hebben dat met van de daken geschreeuwd. Zo zijn wij. wij 4han kalm ons gangetje en doen ons best goed van kwaad te onderscheiden. Daarin beUvert Jod zich ook. al doet hij het op geheel andere wijze dan wij dat doen. Jod snuffelt in de wetten en in de gedragin gen van de mensen die hij om zich heen ziet. Hy denkt uitsluitend in artikelen en paragra fen en dat is iets wat dns wel eens steekt. Maar dat weet de getrouwe lezer en het zal hem dan ook niet verbazen, dat Jod bij enige handeling van zijn medemens vlug m zijn hoofd natelt welke bladzyde van't wetboek hij zoij moeten opslaan om die handeling juri disch juist omschreven te vinden. Dat is n el •Heen een gewoonte van Jod. maar bijna een ziekte, laten we zeggen een hebbeiykheid. F.n 't is jammer voor hem hij heeft er zelfs ln zyn vacantie geen afstand van kunnen doen. Hy was naar Meerkerk gegaan. Hij vindt dat een aangenaam dorp, en er woont een tante van hem. Dat is-geen tante van mij. maar zy woont toch in Meerkerk en ik wil dat helemaal niet een samenloop van omstan digheden noemen. Jod ging naar Meerkerk, waarom dan ook en hy verpoosde zich daar, ik moet het tot onze schande bekennen, op een wijze die veel overeenstemming vertoon' met zijn dagelijks werk. Hy bleef verstrikt in wetboeken en artikelen en hij had er de mond van vol en de rimpels van tussen de wenkbrauwen toen hij thuiskwam. Vraag niet of Jods dagelijkse bezigheden dan dus eigen- lijk een grote vacantie vormen, want dat zou hatelijk zijn. En Jod was zo ijverig aan het speuren geweest. Hij vertelde ons opgetogen, dat hij daarbij naast de Ned. Herv. Kerk in Meerkerk een bord had zien staan Ik denk, onderbrak ik hem. dat het een bord met een verbodsbepaling was, want we wonen nu eenmaal in Nederland. Je hebt het by het rechte eind. gaf Jod volmondig toe. Ik zai je precies zeggen wat de Meerkerker kerk te verbieden had en hoe ze dat deed. want ik heb het nauwkeurig in myft juridisch zakboekje opgeschreven. H j las met luider stemme: VERBODEN TE VOETBALLEN OF ENIGERLEI ANDER BAL SPEL UIT TE OEFENEN VOLGENS ARTI KEL 241 WETBOEK VAN STRAFRECHT In -kan er eigenlijk wel inkomen, vond tante. Die bengels v«jn jongens lopen maar te ballen en de'ramen van de kerk moeten het na'uurlijk ontgelden. As je daar nou' je vakansje mee zoek gebroch heb. dan kan ik nie zegge dat je je zo bar nuttig gemaak heb, beweerde Teun, met kracht en woede zUn pijp uitkloppend. -*■ Er zit zeker nog jets meer achter dan je ons zo op het eerste gezicht laat blUken, ver onderstelde ik, want ik kan me ook n et voor stellen dat je zo trots bent op deze vondst op zichzelf. Juist, juist, zei Jod en hij trok een pein zend gezicht. Zijn d;t de reacties van leken op juridisch terrein op een zo evidente mis greep. Ik dacht wel. dat ik inderdaad mijn vacantie nuttig besteed had door eens na te gaan wat de kerkvoogdy nu eigenlijk op dat bord had laten schilderen. Doe niet zo verwaand, neef, riep ik hem tot de orde. Wat er op geschilderd ia heb je ons net voorgelezen en daar valt niets aan na te gaan. Juist wel. verhief Jod zijn stem. Dat i» het nu juist enhij lachte. We keken een beetje glazig naar hem en naar elkaar, want lachen bij artikelen leek ons niet passend, vooral niet voor Jod. Maar hij deed of hij onze verbazing niet merkte en hij greep het Wetboek van Strafrecht uit zijn zijzak. Weet je wat de moeilijkheid is, ging hij op opgewekte toon voort. Dat artikel 241. waarmee ze in Meerkerk schermden, bedreigt een straf van zes maanden gevangenis tegen de overspelige gehuwde of de ongehuwde medeplichtige. Wat zeggie, vroeg Teun. die na enige tijd de eerste van ons bleek, ver genoeg van zijn verbazing bekomen, om te spreken, je zee toch dat dat bord gong over voetballe en zo. Ja juist, dat zei ik bevestigde Jod, en om dat voetballen le verbieden heeft de kerk- voogdij waarschijnlijk willen dreigen met de vijftien gulden boete die volgens artikel 424 van dit wetboek (dat hij in zijn hand hadi opgelegd kan worden aan de pleger van straatschenderij, maar het juiste nummer heeft de schilder misschien niet al te duideiyk ver staan of men heeft niet gerekend op scherp zinnige, speurende geesten met juridische scholing en zo maar in de ruimte gedreigd met een of ander artikel. Dat kan allemaal, gaf ik toe. maar ver tel me eens wat heeft de scherpzinnige met juridische scholing gedaan na het ontdekken van de fout? Bedoel je mij .vroeg Jod onschuldig. Ja. zei ik. jij bedoelde toch ook jezelf Ik heb. sprak onze rechtskundige, op de flater gewezen. Ik heb gezegd, dat overspel ii.et hetzelfde was als het ingooien van kerk ramen. En daar waren ze het mee eens Over iet verkeerde artikelnummer is toen 'n smeer zwarte verf gegeven. Net. zei Teun peinzend, en was dat nou je vakansje. Ja. beaamde Jod. want ik heb me uit stekend vermaakt. We moesten toegeven dat lachen inderdaad een vacant ebezigheid voor Jod moet zijn. want er gaan maanden voo-b'i d*t we liet hem niet zien doen Outl-Albias. Op 29 Juli nam het Chr. ge mengd kooi ..Eensgezindheid" onder leiding van de Leer A. P. Sintnicolaas. deel aan w-u concours te Gicsvn-Nieuwkerk. Men behaal- -dc in de eerste afdeling een eerste prys met 2?7 punten. Het ktnderkooi .De Krekeltjes" onder leiding van dezelfde dirigent, behaalde te M" r«er e«*n eerste prijs met 310 punten. Aan d t ot eoursbezoek was hét ja.ulijks uit- itapje diti.iad naar Oud-Valkeveen, verbon- d. ii. Het uitstapje van de Ouden van Dagen Ouderkerk aan de IJssel. Onder begunsti ging van prachtig weer maakten de ouden van da een Dinsdag met twee touringcars en twaalf luxe auto's een geslaagde autotocht. Vanaf het dorp. waar honderden belang stellenden aanwezig waren, ging de reis over Gouda naar Lisse. waar in een hotel koffie werd gedronken. In Bloemendaal ge noot men van het schitterend natuurschoon. Over Haarlem werd vervolgens naar Schip hol gereden, waar het gehele gezelschap werd rondgeleid over het vliegveld. In het restaurant genoot men van een prachtig uit zicht over het vliegveld en tevens bestond daar gelegenheid iets ge" nuttigen. Na daar een uur te hebben veïtoefd ging de tocht door naar de hoofdstad, waar een rondvaart werd gemaakt door de Amsterdamse havens en over het IJ De tocht moest echter nog steeds voortge zet worden en zo ging men vervoleens naar Oud-Valkeveen. waar weer gelegenheid was tot koffiedrinken. De reis ging nu over Hil versum en Soestdijk naar de Bilt. waar in een hotel werd gepauzeerd. Hier werden voor de laatste etappe naar huis nog waar derende woorden gesproken. De heer Luchien dankte namens de oudjes allen die op eni gerlei wijze hun steun hadden gegeven, on der wie ook burgemeester Neet die met zijn echtgenote in de stoet meereed en in 't bij zonder het werkcomité dat zoveel en zulk prachtig werk had verricht. De heer H. Hendriks, als höofd van het werkcomité, zei dat hij met volle overgave en liefde zijn arbeid voor de ouden vkn da gen had verricht. Op verzoek van de heer J. Smaal werd daarna besloten met het zin gen van twee coupletten van het Wilhelmus. By aankomst in de gemeente, waren velen ter begroeting aanwezig. Zo was de tocht weder goed geslaagd. Een ongeval dat de automobilist N Burger met zyn fonkelnieuwe auto te Leiden trof. waar zonder enig teken de afsluithekken van de spoorbaan op de kop van zyn rijdende auto werden neergelaten. had ernstige gevolgen kunnen hebben. Het liep met enige bescha diging aan de kap af. Oudewater. De postduivenvereniging „De Zwaluw" hield een wedvlucht vanuit Maas tricht. Afstand 142 K M. De duiven waren los om 8.15 uur Aankomst eerste duif 10.14.48 uur 1121 meter per minuut; laatste duif 11.9 31 uur De eerste tien prijswinnaars zijn: J. van Kuik 1 en 16; A van -Dijk 2 34 en 47; M. Beerthui- zen 3 21 27 39 41 44 45 50 en 52; L. vsn Dam 4 10 en 11; P J van der Horst 5 6 9 22 36 38 55 en 58; W van der Haar 8 15 en 29; B van Bunnik 7 12 23 32 en 57; H Koster 13 17 en 35: J. Boele 14; A. Jongeneel 18. Oudewater. Mej B Th. M Schoonder- woérd slaagde te Amsterdam voor het exa men Engels L. O. INGELANDENVERGADERING. Peursum. Deze weck werd een vergadering gehouden der stemgerechtigde ingelanden van ae polder Peursum. Men besprak eerst om de machinistenwoning en machinekamer van electrisch licht te voorzien Met het bestuur van de polder Giessen-Oudebovenkerk is reeds overeengekomen o mde aanleg gezamen lijk te betalen. Het bedrag groot f 1000 kan uit het lopende budget worden betaald. Aan het bestuur vsn het waterschap De Overwaard zal worden verdocht tussen L Timmer en T Pier- hagen op de kade twee wisselplaatsen aan te leggen en een van de machine tot aan de kweldam. In de rondvraag vroeg de heer F Kreuk niet op de achterdijksloot bij de Provinciale weg een sehoefschouw te leggen. Dit zou het bestuur onder het oog zien. D8. VAN BEKKUM LEGER-PREDIKANT. Peursum. Behoudens medische goedkeu ring is ds. Van Bekkum. Ger*f pred. te dezer plaatse, met ingang van 1 October benopmd tot leger-oredikant Deze benoeming is geldig voor de tyd van één jaar. Reeuwljk Geslaafcd. Voor het Mid denstandsexamen „Algemene Hande'.skennis" zijn te Gouda geslaagd mevr. A. Vuyk-Ver- meulen en de heren J A. de Ruiter. H van der Ark. J. H. Blom. C. J. Blom. S. de Hey, A. da Jong, I. Kruyt, K. Visser, C. Waarden burg en J W. van Zyi. Het diploma Moderne Bedrijfsadministra tie van de Ned. Associatie voor Practijkex- amens behaalde de heer W. Graafland te Lekkerkerk. Voor het pract'jkexamen Boekhouden van de Ned. Associatie voor Practijkexameis slaa-den de heren J. Begeer, M. van der Loo en C. Hoosendoorn. Elftalcommissie benoemd. Reeuwljk. Onder voorzitterschap van de heer Joh. Schrijvershof kwam de voetbalver eniging „R.V.C.", in café Vergeer te Reeu- wyk-dorp in vergadering bijeen In deze bij eenkomst vond de benoeming plaats van een elftal-commissie, waarin werden benoemd de heren J. Boe re. H. Dhondt, J v. d. Hoogen Czn., R G Yerwey en A Vergeer. Overi gens werd nog ter tafel gebracht de aan te brengen verbetering aan het voetbalterrein. Hiervoor zal prysopgaaf worden gevraagd- In de commiss c voor terrein en materiaal werden benoemd de heren C. Janmaat, C. Ballering en C. Stolwijk. Zomerfeest „Margriet". ReeuwUk. Woensdag 23 Augustus houdt de vereniging „Margriet" in de afdeling Sluip wijk, op het terrein aan de Reede aan de 'lassen ,haar jaarlijks zomerfeest. In de voor middag worden kinderspelen gehouden en des namiddags zyn er volksspelen voor gro ten De avond brengt muziek van' de plaat selijke vereniging „Crescendo", na afloop waarvan het gezelschap Daan Hooijkaas met de Vlaamse humorist Willy Vervoort, zal op treden De heer H. A. C van Beekum slaagde te Gouda voof het Midddenstands-diploma. Verkiezing. By de verkiezing van ouderlingen en diaken by de Geref. Kerk a.d. Brug, werden tot ouderlingen benoemd de heren C. J. van Otterlo en A. de Jong en tot diaken de heer Van Wijngaarden. Ook in Schclluinen hertenbezock. Schellulnen. Enkele personen hebben hier Cm hort gèzien Het zwom Oostelijk' van de watermolens over de Schelluinse Vliet en verdween in de tuinderij bij de spoorweg. Aan het gewei was te zien, dat het geen jong d »r was. Deze winter weer radio-loze uren. Ook in de komende wintermaanden zal me» het verbruik van electriciteit zuinig moeten worden omgesprongen Als een der uitvloeisels hiervan zullen dok de Nederlandse radio-zenders daarom dage- Ujks weer enkele uren zwijgen. Het bestuur van de Nederlandse Radio Unie heeft beslo ten. dat in de periode van 13 November tot 26 Januari dagelijks behalve des Zondags tussen 7 30 en 8.30 cn des middags tussen 16.30 en 18.00 geen programma's worden uitgezon den. Vrijdag II Augustus. HILVERSUM I. 402 M. 18 00 Nieuws; 18.15 Felicitaties; 19 00 Denk om de bocht. 19 15 Cramofoon; 1930 Causerie; 19.45 Reportage; 20 00 N.euws; 20.05 Boekbespreking; 2010 Gramofoon; 20 40 Causerie; 2104 Verzoekpro gramma; 21.35 Hoorspel; 22 00 Buitenlands weekoverzicht; 22.15 Koor. Orkest en Solis ten 22 45 Avondwijding, 23.00 Nieuws; 23.15 Gramofoon. HILVERSUM II. 298 M. 18 00 Koorzang; 18.15 Soc.ale verbetering; 18.30 Strijdkrach- t.-n; 1900 Nieuws; 1915 Regeringsuitzending; 19 40 Radiokrant; 20 00 Nieuws; 20 05 Gramo foon: 20 15 Symphonic Orkest: 2100 De Raad van Europa te Straatsburg bijeen; 21.30 Lich te muziek; 21.50 Orgelconcert: 22 20 Gramn- foon; 22 50 Oratorium Vereniging. Philharmo- nisch Orkest en Sollstdh; 22.45 Avondoverden king; 23 00 Nieuws; 23.15 Amusementsmuziek. Zaterdag 12 Augustus. HILVERSUM I. 402 M 7.00 en 8 00 Nieuws; 8 18 Gramofoon (930—9.35 Waterstanden); 10 00 Medische causerie, 10.05 Morgcnwy- ding; 10.20 Voor de arbeiders, 11.35 Piano; 12.00 Gramofoon; 12.33 Hawaiian muziek. 13.U0 Nieuws; 13.15 Gramofoon. 14.00 Voor de jeugd; 14 20 Gramofoon; 15.00 Boekbespreking; 15.15 Kamerorkest. 16 00 Causerie: 16.15 Orgelspel; 1645 Sport; 17 00 Gramofoon. 17.30 Voor de jeugd.. 18 00 Nieuws; 18.15 Toespraak. 18 20 Gramofoon. 18.40 Zang en Piano. 19 00 Staal kaart; 1930 Causerie. 20.00 Nieuws. 2005 Actualiteiten: 20.15 Tiroler muziek; 2045 Gra mofoon; 2145 Actuele problemen; 22.00 Sex tet; 2230 Voordracht; 22.45 Accordeonmuziek; 23.00 Nieuws, 23.15 Gramofoon. HILVERSUM II 238 M 7.00 en 8 00 Nieuws; 8 15 Gramofoon; 10.00 Voor de kmderen; 10 15 Gramofoon; 1100 Voor de zieken; 11.45 Orgelconcert; 12 03 Gramofoon; 13 00 Nieuws; 13.20 Amusementsmuziex. 14.00 Jongenskoor; 14.25 Harmonie Orkest; 1450 Letteren en Kunsten; 15.25 Amusementsmuziek. 1600 Gra mofoon: 16 20 Luchtvaartcauserie; 16 30 Gre goriaans; 17 00 Voor de jeugd; 18 00 Reportage; 18 20 Journalistiek weekoverzicht; 18.30 Strijd krachten: 19 00 Nieuws: 19 15 Actualiteiten; 19 25 Gramofoon; 19 35 Pianoduo; 20 00 Nieuws; 20 05 De gewöne man; 20 15 Lichtba ken 2043 Gevarieerd programma. 2100 Gra mofoon; 21 45 Puzzle; 21.55 Lichte muziek: 22 35 Indonesisch commentaar; 2245 Avondgebed; 23 00 N cuws; 23.15 Nieuws in Esperanto. 23.20 Zondag 13 Augustus. HILVERSUM I 402 M 800 Nieuws. 815 Postduivcnberichten: 830 Voor d# tuin: 8.40 Voor militairen. 910 Postduivenberiehten; 0 15 Verzoekprogramma: 9 45 .Geestelijk le ven": 1000 Voor de kinderen: 1020 Gemengd koor: 10 30 Oud-Katholieke hoogmis; 12 00 Theater-orkest 12 30 Voor de jeugd: 12 40 Piano. 1300 Nieuws: 1320 Strijkorkest en dansorkest: 13 50 „Even afrekenen, heren"; 1405 Boekenhalfuur. 14 30 Gramofoon: 16 00 Filmpraatje. 1615 Gramofoon: 16 30 Sport: 17.00 Causerie; 17.20 Declamatie: 17 30 Gra mofoon; 17 40 Hoorspel; 18 00 Sport: 18 15 Nieuws. 18 30 Cabaret. 19.00 Discussie; 10.30 Dansmuziek. 20.00 Nieuws; 20 05 Gramofoon; 20 50 Cabaret. 2120 Volksliederen 2140 Lich te muziek. 22 10 Actualiteiten. 22 25 Trio eo solisten. 23.00 Nieuws; 23.15 Qramofoon. HILVERSUM II 298 M 8 00 Nieuws; 8 15 Koorzang: 8.30 Vroegdienst; 0 30 Nieuws en waterstanden. 9 45 Gramofoon: 9 55 Hoog mis; 11.30 Gramofoon; 11.40 Orkestconcert; 12.15 Apolo-ie; 12.40 Lunchconcert: 13 00 Nieuws; 13 20 Lunchconcert. 13.45 „Uit het boek der boeken"; 14.0" Gramofoon; 15.25 Kamerorkest en solist, 16.15 Sport; 16.30 Ves pers. 17 00 Gereformeerde kerdienst. 18 30 Strydkrachten: 19 00 Strijkkwartet en solist; 19.15 Toespraak; 19 30 Nieuws; 19 45 Actuali teiten; 19.52 Boekbesnreklng; 20.05 De gewo ne man; 20.12 Gevarieerd programma, 22 45 Avondgebed; 23.00 Nieuws; 2315 Gramofoon AFSCHEID DE HEER VAN DER HEE. Waddlnxveen. De heer T. van der Hee heeft wegens vertrek naar elders ontslag ge nomen als president-kerkvoogd der Ned. Herv. Gemeente. In een gecombineerde vergadering van kerkvoogden, notabe'en en kerkeraad werd dezer dagen afscheid van de heer van der Hee genomen. Deze was vanaf 1928 president kerkvoogd en daarvoor nog enkele jaren no tabel. Van 1923 tot 1943 was hij lid van. de gemeenteraad. Kanker Voetbal. Waddlnxveen. Op Zaterdag 19 Augustus zullen in deze gemeente enkele voetbalwed- stryden tussen clubs uit deze gemeente en Moordrecht gespeeld worden, waarvan da opbrengst komt ten bate van de kankerbe- strijdin.". De wedstrijden worden gehouden des middags om 3 uur cn des avonds om 6 uur op het terrein aan de Noordkade. Bur gemeester Warnaar heeft zi<?h bereid ver klaard de aftrap te verrichter. ENGELSE OAJgjJEN. Waddlnxveen. Vrijdagmiddag wapperde de En;else vlag van de toren van 't raad huis, ter ere van het buitenlands bezoek aan deze gemeente. Eon groep zwemmers Uit Ox ford bracht in het kader van de sportuit- wissellng een bezoek aan de sportvrienden in deze gemeente. Na hun aankomst werden de Engelsen in de raadzaal ontvangen dooivhet gemeentebe stuur. Onder het nuttigen cvan verversingen snrak de burBemeesler hen toe en herinner de er aan. dat deze uitwisseling tussen sport vrienden een van de wéinige goede dingen is. die uit de afgelopen oorMg zijn overgé- b'even. De burgemeester hoopte, dat de gasten ve le goede herinnerin-en vanuit Holland mee zouden nemen naar «huis en wenste hen een prettire vacantie toe Voorts werd nog een bezoek gebracht aan de fabrieken van de N.V. Dobbelmai De Waddihxvéétist zwe nmers maten daarna c der grote belanPstellin- hm krr - hun sportvrienden u't verlichte zwembad s 7 NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT Schoonhovenaehe Conr.nl VRIJDAG 11 AUGUSTUS 1»50 Moordrecht. Zaterdag 19 Augustus zal ln het raadhuis aanbesteed worden 't bou wen van een -transformatorstation aan de Middelweg nabij het voormalige station Moordrecht voor rekening van het Gemeen te Electricitcitsbedryf en het verbouwen van een pand aan de Dorpstraat tot Brandweer- garage en garage voor de ReinioinssdicnsL De postduivenvereniging „De Gevleu gelde Vrienden" hield een wedvlucht vanaf Vilvoorden, afstand 120 km De duiven wer den gelost om 7 uur. Aankomst eerste duif 8.38 33. laatste duif 8.53 15. De eerste tien prijswinnaars zijn: 1 4 17 19 25 32 38 40 42 J. Vermeer: 2 B van Leen-vety. 3 8 9 20 47 Th Pielerse: 5 12 Ci de Bruin: 7 11 37 45 Gebr Alphenaar; 8 13 28 31 Jac. Pals- graaf 10 28 27 41 44 P TwM: 14 18 ?3 24 Gebr. Eecdeman; 16 50 W de Wit; 21 36 Jac. Twift. Eerste overduif Jee. Twigt. Ouden van dagen op rei». Moordrecht. De Oranjevereniging Moor drecht organiseerde wederom een tocht voor de ouden van dagen. Be un?ti"d door prach tig weer vertrok men deze week met drie grote autobussen van de fa. gebr. van Gogh. De reis ging eerst naar de Pyramide van Austerlitz. waar thee gedronken werd. Hier na gmg men verder naar de Grebbeberg. waar eni"e tijd vèrtoefd werd. evenals in Ouwehands Dicrenoark te Rhenen waar te vens gegeten werd. In de beste stemming werd de terurrreis aanvaard. Bij de kom van de gemeente stond de harmonie van de KVT Opcesteld. om de oudjes met muziek verder te begeleiden. Zy die ver weg woonden wer den door auto's van particulieren thui*"P. bracht. Mevrouw pn burgemeester Brandt maakten de tocht mede. Papendreeht Voetbal. Zaterdagavond om half zeven speelt Papendrecht 1 zyn laat ste nederlaagw edstryd tegen N.A.C. 2 uit Breda De roodzwarten zullen zich terde"e moeten inspannen om de snelle N A C.-ers in toom te houden Benoemd. De heer N J. Kemper on derwijzer aan de West openbare lagere school ls in gelijke functie aan één der openbare scholen te Dordrecht benoemd. Meerkerk Ongevallen. De heer L. den Ottelander kwam Woensdagmorgen zijn Woning uit met ziln rijwiel om naar zijn werk te gaan. Toen hij de straat op wilde gaan werd hij door een vrachtauto aangereden. Hij liep enige kneusingen op. De heer Adr. Teeuwen overkwam een on geval dat eveneens nog goed afliep. Hij reed op weg naar Tiel op zijn motor en moest zo sterk remmen dat hy over de kop sloeg. HIJ werd met een ziekenauto uit Gorinchem thuis gebracht, doch was niet gewond. Schrllnlnen. De voetbalclub D.O.S 2 zal Za terdagavond een wedstrijd om de bovenste plaats spelen tegen G.J.&. III uit Gorinchem. NOGMAALS DE SMALLE ZUIDKADE Waddlnxveen. Wederom is er een slacht offer gevallen van de smalle Zuidkade in de- zé gemeente Dit-na-7 moest de zijgevel van de woning van de heer N het ont"elden. waar een gedeelte ven de muur werd uitge reden Aanwinst voor het Geref. Jeugdgehouw Waddlnxveen. Het Geref. Jeugd"cbouw\ dat nog maar kort geleden geopend werd. Is dezer dagen verrijkt met een nieuw zaal- Wgel „Margriet" vierde feest. Stelw ijk. De buurtvereniging „Margriet" in hét Beverse hield deze week haar Oranje feest. Het begon met een ballonwedstrijd en tén optocht voor de kinderen, voorafeegaan door herauten te paard van t'e rij vereniging „Siegfried". Hierna volgden de kinderspelen. Des middags on 's avonds waren er volks spelen Het feest had dank zij het mOoie weer een zeer prettig verloop en werd met een dans besloten. Te water Een vrachtauto beladen met zakken veevoeder, welke reed over de ■év enkerkseweg. moest voor een st'lstaande auto uitwijken. Hierdoor be«on de lading te schuiven waardoor enige zakken in de we- rteing terecht kwamen Een ne»en-Jarig Jon getje dat bij familie te looeren waa en mee mocht rijden, geraakte daardoor mede te wa ter Gelukkig kon spoedig hulp worden ver leend. zodat het jongetje met een nat pak en de schrik vrij kwam. GROOT AANTAL COLORADOKEVERS GEVONDEN. Waddlnxveen. Qo een aardappelveld aan de Noordkade in deze gemeente vonden tv ee school jon "ens niet minder dan 150 colorado kevers Wel een bewijs dat voortdurende waakzaamheid noodzakelyk is. De provincie Zuid-Holland moet met alle geweld aan een volkslied geholpen wor den. Drie Jaar geleden ka daartoe de eerste (na-oor log se i poging gedaan. Toen hehb-n twee mensen, die ten minste nog Iets met liederen te maken hadden een Inge wikkeld en gesocht gedicht samengesteld en zich boven dien uitgesloofd om er mu ziek by te maken. Het zo geheten volkslied was be stemd voor een zangmani festatie ter gelegenheid van het regeringsjubileum van Koningin Wllhelmlna. waar- by ons land provinciegewys zou zingen Natuurlijk zong Limburg daar over 't brons groen eikenhout en de Bra banders riepen alsmaar tot Bergen op Zoom zieh vroom te houden, en de andere pro vincies doden navenant. Zuid-Holand had echter geen eigen volkslied en duz moeat het gemaakt worden. Het ls gemaakt en het ls ge zongen, maar het w rs geen volkslied, want het leefde niet in het volk. het waa geen lied door erf voor de brrolk'ng Pn dat is toch wat men van een volkslied ver wachten mar. Hot kunst- mat'ge volks'ied is e-n na tuurlijke dood gestorven, zonder ooit geleefd te heb ben. Sommige mensen schijnt het een doorn in het oog te zyn dat Zuid-Holland geen volkslied heert. Ze kunnen het net zo goed vervelend vinden. dat Zuld-Hollanrl geen heidevlakten kent en geen hunnebedden. Het ls eenmaal zo. de geschiedenis heetf zich niet anders ont wikkeld. maar daar willen sommige Z.-Hollanders zich niet hy neerleggen. ZU vin den. dat zü nodig moeten in grijpen om dit vermeende gebrek aan te vullen- En waar zal men zulke wereld vreemde mensen gemakke lijker vinden, dan ln de stof fige burelen van het meest verambtenaarde overheids apparaat. de provinciale griffie. Inderdaad: twee ambtenaren van de Zuid- Hollandse griffie hebben hun potloodjes gesl"pen en dé manchetten teruggeslagen, zü hebben wat ruimte ge maakt tussen de altijd wach tende dossiers en zij hebben zich opgeworpen tot tolk van de harten der Zuid-Hol landers; zU hebhen kort om een volkslied ge maakt, ronp'eet met mu ziek. Zij noemen het een vo'kshed. maar het is eert éven dode vermelding van ambtenaariyk opgesomde fe ten. een even nauwkeuri ge en droge aaneenrijging van bezienswaardigheden, als elk stuk. dat de provin ciale griffie tot kraamkamer heeft. Niets levends, niets ontroerds is er aan. Het is helemaal nitt een lied, zoals het volk dat uit de volheid des gemoed* zou singen of celfs maar zou willen sin- gen. Het Is een rUmclarUtJe met de klapper van 't aard- rUkskundig woordenboek a's handleiding Hier ls het: Zuid-Holland met Je w elden en het grazende vee; Je mo lens. Je duinen. Je strand en Je zee; Je plassen en meren aan schoonheid zo ryk; Je grote rivieren, betoomd door dr dUk; Je akkers met graan, waar de wind over gaat; Je bloembollenvelden. in kleurir gewaad; Aan JoU, o Zuid-Holland. mUn heer- lijk land; Heb Ik mijn hart verpand. De leser mag er nog bU weten, dat na elke puntkomma een nieuwe re gel begint al Is dat helemaal niet belangrijk, omdat toch n'rtpand zal kunnen zegeen. dat dit grote dichtwerk daardoor nog beter gescan deerd wordt. Misschien Is het zo. dat wij dankbaar mo»trn zUrt voor d t gewrocht van d" provin ciale griffie, wy zUn even wel veel dankbaarder als w|j het „In naam van Oranje, doet open de poort" horrn zingen, wanneer er gezocht wordt naar een Ml het volk levend l'"d. handelend over Zuid-Holland. QEMENGD NIEUWS. ROTTERDAM-AHOY VERWACHT DE MILLIOENSTE BEZOEKER. Vandaag wordt op Rotterdam-Ahoy de mfllioenste bezoeker verwacht. Er zal hem of haaf een zeer aparte verrassing worden jbéfeid. AMATEURBOKBEK DOODGESLAGEN. ten 35-jarige Franse journalist Is op de ker mis te Ryssel door een Nederlandse beroeps bokser zo ernstig geraakt, dat hij aan de ge volgen is overleden. De Fransman, die de uitdaging om teg--n de 21-jarige Nederlander in de ring te treden, aanvaardde, ging al apoedig tegen de grond. Ds eigenaar van de tent. die als scheidsrech ter optrad, telde hem uit. doch dc journalist bewoog zich niet meer. Hy w'as dood. BRANDSTICHTER STAAT TERECHT De Arnhemse arrondlssements rechtbank kréég de zaak te behandelen tegen de Oos- terbeekse kruidenier Th. H V in verband met de opzienbarende brandit'chting nabij Eist ln Maart van dit jaar. Zoals men zich herinnert brandde daar een aantal veldschu- ren af De man. d;e de brand veroorzaakte, maakte van de algemene verwarring, die ont stond. gebruik, om in een ven de n bij Ca'e- gen boerderijen in tc bpekon Dc politie kwam na enige tyd tot de ontdekking dat de dader van deze aanslag de Oosterbeekse krui den er V. was. De man verklaarde voor dc rechter, dat hy ln financiële moeilijkheden verkeerde cn lo- doénde tot deze daad gekomen was. Hij Vrd het stro van een van de veldboérderyen in brand gestoken om de bewoners van de boer derij naar buiten te lokken. De gevolgen van de brand waren vrij ernstig, een hoeveelheid hooi. gereedschappen en enkele stuks vee g'ttgen verloven Verdachte ta* kans om twee beurzen met geld uit de woning te halen. 9 Omtrent verdachtes physieke gesteldheid ia een uitgebreid rapport uitgebracht De con- cluiie hiervan luidt, dat V in belangryke mate verminderd toerekeningsvatbaar moet worden geacht. Als gevolg van hutaelyke moeilijkheden traden hysterische reacties op Toezicht op de man wordt gewenst geacht. Df officier van justitie achtte het moeilijk volkomen rekening te houden met de ernsti ge feiten, aangezien een gevangenisstraf in d t gev?l een volkomen verkeerde -'twerklng kan hébben. De officier kwam. hoewel aar zelend. tot de conclusie, dat de enlee oplos sing gevonden moet worden in eer voorwaar delijke ter beschikking stelling van de rege ring. Omdat de wet nu eenmaal een s'r»feist voor een dergeiyk delict eiste de off.cier bo- vendien een geldboete van f 50.—. Uitspraak over 14 dagen. EEN EGYPTISCHE VORSTIN HEEFT HEI- NIET GEMAKKELIJK. De Egyptische Senaat en het Egyptische Huis van Afgevaardigden hebben afgelopen week besloten alle bladen en persagentschap pen te verbieden voorlopig ook maar enig nieuws over de EgypLiche koninklijke fami lie te publiceren. Dit verbod is geldig totdat de minister van binnenlandse zaken het in trekt- Aan dit verbod ligt het volgende ten grondslag: Koning Faroek zou enkele maan den geleden in het geheim gehuwd zijn met de befaamde Narnman Zadek („De gazelle van de Nijldclta"aangezien het de vuri ge wens van de koning is een zoon en troon opvolger te hebben, wordt, alvorens het hu welijk van de koning off:c;eel wordt bekend gemaakt. afgewacht of zyn nieuwe gade hem niet zo zal teleurstellen als zijn vorige eoht- f;enote, die hem enkel dochters schonk Het even van een Egyptische vorstin is niet ge makkelijk. LAND ZONDER BELASTING. Reisbun «u-folders beschrijven Monaco als ten „gelukkig land", omdat de mensen er geen belasting hoeven te betalen. De bevolking telt ongeveer 20 000 zielen en bestaat grotendeels uit Fransen en Italianen. De oorspronkelijke bevolking, de Monegasken.telt nog s:echts 1500 jielen. De Monegasken staan geheel in dienst van de buitenlandse bezoekers. Zij gijn lift boys, kellners, casinobedienden of zijn op an der gebied werkzaam in de talloze café s. res taurants nachtclubs, hotels en winkels, die de industrie van dit casinoland vormen. Er bestaal een overeenkomst tussen Frank rijk en Monaco waardoor de Franse franc ook de munteenheid voor Monaco is, waardoor er geen douanecontrole is aan de grens tussen beide landen. Er i» een betrekkelijk grote po litiemacht in dit kleine land. die tot taak heeft toe te zien. dat de toeristen niet hun initialen op de castusplanten krassen of dubieuze vers jes schrijven op de bladeren van de palmen Het aantal toeristen is de laatste jaren aterk aan het afnemen, de verdiensten w orden klei ner en de prüzon stijgen, ook hier. HM vo'k betaalt inderdaad ge n belasting, doch ook hier heeft men alle moeite om de e'ndjes nng aan elkaar te knopen. In Parijs zyn de prij zen van de art ke'en zo hoog. dat de buiten lander verbaasd voor de étalages blijft staan, in Nice zyn ze zodanig, dat de Panjzenaar zelfs versteld Btilftaat. doch in Monte Carlo zijn de prijzen zo boog. dat niemand- meer ver baasd staat Fn dan is er het enorme „speel hol" van Monte Carlo. Men kan er een kaar tje kopen alleen om e«ns een kijkje te nemen en men kan een kaartje kopen, dat het „recht" geeft om te spelen In de hall riet men reedt allerlei gokautomaten, die als het ware de „speellust" van de b^zoeksrs moeten opwek kon Ondanks de hoge prijzen overal op dé wereld, floreert het casino in Monte Carlo: er zijn nog altyd mens n. die gc'd te veol heb ben RAADSLID VAN BREDA GEARRESTEERD De Bredase politie heeft het gemeente raadslid A. Keim. die zitting had voor de K V.P gearresteerd wegens het plegen van verdu stering in dienstbetrekking. Hy was werkzaam bij de Hollandse Kunstzijde In- dustrie en schynt in die functie vele duizen den guldens te hebben verduisterd. PREDIKBEURTEN. Zondag 13 Augustus 1950. NED. HERV. KERK. ALBLASSERDAM vm 9.30 uur ds. Ewoldt; 'S avonua 6 uur as. Wester veld. AMtlDE vm. 10 uur Geestuenst; 's avonda 6 uur os. Van Dop. Doopsbeoienmg. AMMERSiOL vm. 10 uur os. hugenholtz. - Herv. Geref. Evangelisatie Gebouw, vm. 10 uur en 's avonas 6.3U uur ae heer Sm.t, van Rotterdam. BENbCHOP vm. 9.30 uur en 's avonda 8 uur canaiaat Jonkers, van Utrecht. BERGAMBACHT vm 930 uur de heer Overweel. van Dordrecht, nm. 2 uur ds. Pries ter. van fieikenwoude, 's avonas 6.30 uur ae heer Overweel. Uitgetredenen Ned. Herv. Kerk, vm. 9.30 uur en 's avonds 6 30 uur Leesdienst BERKEN WOUDE en ACHTr,RBROEK vm. 9.30 uur ds. Priester. BLEoKENSGRAAF vm. 9.30 uur en 's av. 6.30 uur ds. Leenmans BRANDWIJK vm 9.30 uur en 'f avonds 6.30 uur de heer Van der Ü99yen. godsdienst-on derwijzer te Wadd.nxveejx CAPELLE AAN Dfe IJSSF.L vm. 10 uur Dienst, nm 4.30 uur d» Vsn der Giesssn. Kapel Kanaalweg, 'f avonds 7 uur ds. Van J Gie" h ueuufu-ge schu.ueiser. GIESSLNDAM vm. 9 uur. vm. 10.45 uur en 's avonds 8 uur ds Bartlema. GIESSEN-MEUWKERK vm. 930 uur eo 's avonds 6 30 uur ds Breure. van Zegveld. GIESSEN-OUDEKF.RK vm. 9 30 uur can- d;daat Corporaal, van Den Haag: 's avonds 6.30 uur ds. Pronk. Restauratiecollecte. GOUDERAK vm. 9 30 uur de heer Berke laar. van Krimpen aan de IJssel; 's avonds 6.30 uur ds. Boer. van Gouda. GROOT-AMMERS vm 9 30 uur en 's av. 630 uur ds Schipper, van Voorthuizen. HAASTRECHT vm. 10 uur ds. De Voogd van der Straaten. Ned Herv. Geref. Evangelisatie, vm. 9.30 uur en 'a avonds 6.30 uur Dienst. HARDINXVELD vm. 930 uur en 's avondl 6 uur ds. Kraaij. HEI- en BOEICOP vm. 9 30 uur de heer Breekveld, van Leerdam; 's avonds 6 uur ds. Lokhorst, van Langerak HEKENDORP vm. 10 uur en avonds 6.30 uur de heer Stolk, van Bergambacht. HOOG-BLOKLAND vm. 0.30 uur cn 's av. 6.30 uur ds. W.eman. HOORNAAR vm 930 uur da. Van Dieren; 's avonds 6 30 uur onbekend. JAARSVELD vm 930 uur de heer Blijle- ven: 's avond; 6 u>>r ds. Enkelaar. KINDERDIJK vm. 10 uur en 's avonds 6 uur ds. Van den Heuvel, van Schoonhoven. KRIMPEN AAN DE LEK vm. 10 uur èn 's avonds 630 uur ds. Van der Haar. Bedie ning van het H. Avondmaal. LANGERAK vm. 930 uur en 's avonds 6 Uur de heer Van Koot«n. van Groenekan. LEERBROEK vm 930 uur en 's avonds 6 Uur ds. Kranendonk. LEKKERKERK vm. geen Dienst: 's avonds 7 uur ds. De Voogd van der Straaten, van Haastrecht. Herv. Evangelisatie, vm 10 uur en 's av. 6..' 0 uur de heer Schoonderbeek van Ede. LEXMOND vm. 0.30 uur ds. Van Dop. van Ameide. Doopsbedien ng: 's avonds 6 uur ae heer De Groot, van Nieuw-Lekkerland. LOPIK vm. 930 uur ds. Moll, van Wad- dinxvern* 's avonds 6 uur ds. Van Tuijl. MOLENAARSGRAAF vm. 9 30 uur Lees dienst. 's avonds 6.30 uur ds. Van Kooten, van Brandwijk. MOORDRECHT vm. 10 uur ds. Stapert. Ned. Herv. Evangelisatie op Geref. Grond slag. vm. 10 uur en s avonds 6.30 uur de heer Ockerse. MEERKERK vm. 9 30 uur ds. Van de Graaf, van I-eerb'-oek; 's avonds 6 uur ds. Kagenaar. van Via ren. NIEUWERKERK AN DE IJSSEL vm. 10 uur en 's avonds 6 30 uur ds. Timmer, van Ouderkerk ann de IJssel. NIEUWLAND s avonds 6.30 uur ds. Fran ken. NIEUW-LEKKERLAND vm. 10 uur en 's avonds 6.30 uur ds. Lekkerkerker, van Westbroek. NIEUWPOORT vm. 10 uur da. Van Lok horst: 's avonds 6 uur ds. Van Drcnth, van Waverveen. NOORDELOOS vm. 9 30 uur ds. Corts; 's av. 6 uur ds Steenbeek OTTOLAND vm 9.30 uur ds. Ank$r: *s tv. 6 30 uur ds Wieman van Hoog-B'okland. OUDFRKERK NN DE IJS^FL vm. 9 3»t uur en "s avonds 6.30 uur ds. Trouwborst van Monster. Wiiksebouw. vm. 9 30 uur en 's avonds 6.30 uur de heer De Redeiykheid. OUDEWATER vm. 9.30 uur ds. Jongenbreur, van Mastenbroek; 's avonds 6.3U uur ds. Baas. van Sluipwijk. PAPENDRECHT vm. 10 uur en 's avonds 6 uur ds. Vroegindeweij. van Veen ndaal POLSBROEK en VLIST vm 030 uur en 's avonds 630 uur de heer Schinkel, van Scherpenzeel. REEUWtJK Dorp. vm. 6.30 uur en 's avonds 630 uur ds. Zwijnenburg. van Huizen Bedie ning van het H. Avondmaal en Nabetrach ting. SCHELLUINEN vm. 930 uur en avonds 6 30 uur ds. Dorsrran. SCHOONHOVEN vm 10 uur ds De Brum, van Barneveld, Doopsbediening; s avonds 6 uur ds. De Bruin. Herv Minderheidsgroep. Rem. Kerk. vm. 10.40 uur ds. Koch, van Haarlem. SLUIPWIJK vm. 10 uur en 's avonds 6.30 uur ds. Baars. STOLWIJK vm. 10 uur ds. Hemsen. van Dor drecht. Medewerking Kerkkoor; 's avonds 7.30 uur ds. Abma. van Rotterdam. Ned Herv. Ceref, Evangelsat'e. vm. 9.30 uur en 's avonds 6.30 uur de heer Kolf, van Dub beldam. WADDINXVEF.N vm. 8 45 uur en vm 10.30 uur de heer Zagt, g -o. te Den Haag; 's avonds 6 30 uur ds Moll. WAARDER vm. 9.30 uur de heer Exalto. van Linschoten; 'e avonda 6.30 uur de heer Van Buuren. van Polsbroek WILLIGE-LANGERAK vm 930 uur en 's avonds 6 uur ds. Lans. In beide Dienston maandelijkse collecte voor de kerk ZEVENHUIZEN vm. 10 uur ds. Stoutjesdijk Kapel aan de Rotte. nm. 2.30 ur ds. Stout jesdijk. R.-K. KERK. ALBLASSERDAM vn&. 7.30 uur en vm. 9 30 uur H. Mis. CAPELLE AAN DE IJSSEL. Kapel Kruis verheffing. Nyverheidstraat, vm. 8 uur en vm. 10 uur H Mis MOORDRECHT vm. 7 30 ur en vm. 10 uur H. Mis; 's avonds 5 uur Lof. REM. GEREF. GEMEENTE. SCHOONHOVEN geen Dienst. WADDINXVEEN geen Dienst. ZEVENHUIZEN nm. I uur ds. Van der Veen, van Ruinerwold (Drente). VmiJZ. HERVORMDEN. ALBLASSERDAM vm. 10.30 uur ds. Slaa- ger. KRIMPEN AAN DE LEK vm. 10.30 uur ds. Van Mullem, van Rotterdam. GEREr. KERKEN. ALBLASSERDAM vm. 9 30 uur en 's avonds 6 uur as. Stolt*. AMEIDE vm. 10 uur en 's avond* 6 uur ds. De Ruyte.van Schoonhoven. BENSCHOP vm 9 30 uur en 's avonds 6 uur ds. Pol. van Utrecht. BERGAMBACHT vm. 10 uur en avonds 6 uur ds JTiret. BRANDWIJK vm. 9 30 uur en 's avonds 6.30 Uur ds. Hofland. CAPELLE AAN DE IJSSEL, iJsselmondse Laan. vm. 10 uur en nm. 3 uur ds. Bakkér, van Rotterdam-C. Bermweg. vm. 10 uur én nm. 4.30 uur ds. Masselink. van Rottmdam-Z. GIESSENDAM vm. 9.30 uur en 's avonds 6 uur ds. Matter HAASTRECHT vm 10 uur en 's avonds 6.30 Uur Dienst. HARDINXVELD vm. 9.30 uur en avonda 6 uur ds. Visser KINDERDIJK nm. 3 uur di. Van Wijk. van Rotterdam. KRIMPEN AAN DE LEK vm. 10 uur én *s avonds 630 uur eandidaat Van Vliet, LEKKERKERK vm. 10 uur Leésdienst*nm. 230 uur d* Firet. van Bergambacht. LEXMOND vm. 9.3Ó uur en 's avond* f uur ds Feenst'-a. van Ifariënberg. MOORDRECHT vm. 8 «5 uur. vm. 10-30 uur én 's avonds 6 30 uur ds. Kalkman. MEERKERK vm. 9.30 uur en évonds 6 uur ds Welbedacht, van Ede. NIF.LWERKERK AAN DE IJSSEL vm. 10 uur en 's avonds 6 uur Leesdiénst. N1EUW-LEKK.ERLAHR vm. 10 uur Lees- d.enst; 'I avonds 7 uur ds. Dijkstra, van Hèn- drik Ic.o Ambacht. NOORDELOOS vm. 9 30 uur en avonds 6 uur ds. Van der Schee OTTOLAND vm. 9.30 uur en 's avonds 6.30 uur ds Van den Berg. OUDERKERK AAN DE IJSSEL vm. 9.30 ui r én 's avonds 6 15 uur Leesdiénst. OUDEWATER vm. 9.30 uur én 'a avonds 6.30 uur ds. Stolté. van Alblasaerdam. PAPENDRECHT. Veerweg. vm. 11 uur ds. Dijkstra, van Hendrik Ido Ambacht, 's avonds 7 uur ds. Wouters, van Dordrecht. Bevesti- g.ng lidm-.t-n. PEURSUM vm. 9 30 uur en *s avonds 6.30 uur ds. Van Wierden. ven Zevenhoven. REEUWIJK aan dé Brug, vm. 10 uur en *1 avonds 5 uur ds Rietkerk, van Rotterdam SCHOONHOVEN en WILLIGE-LANGERAK vm. 10 uur én 's avonds 6 uur ds. De Regt, van Vianen. WAARDER vm. 9.30 uur en avonds 6.30 uur ds. Boer WADDINXVEEN vm. 10 uur en 's avonds 6.30 uur ds. K-aan. van Londen. ZEVENHUIZEN vm. 9.30 uur en nm. 2.30 uur ds. Heiner. GEREF. KERKEN (Art. Sl). ALBLASSERDAM vm. 8.45 uur en 'I avonds 5 uur.ds. Van Kamp. GIESSENDAM vm. 9.30 uur en avonds 6 uur ds De Graaf. KINDERDIJK vm. 10.30 uur en 'S avonds 6.30 ur dl. Woldring. van Leek. LANGERAK vm. 9.30 uur en 's avonds 6.30 uur ds AmeUnk Jr. PAPENDRECHT vm. 10.30 uur en 's avonds 6 uur Leesdienst. CHR. AFGESCH. GEMEENTE. WADDINXVEEN vm. 9.30 uur en s avonds 5 uur Leesdienst. VER. WET EN EVANGELIE. WADDINXVEEN vm. 10 uur ds. Bosman, van Rijswyk (Z.-H GEREF. GEMEENTE. ALBLASSERDAM vm. 10 uur en 's avonds 6 uur Leesdienst. CAPELLE AAN DE IJSSEL. De Ruyter, straat, vm. 10 uur en s' avonds 5 uur Lees- d.enst. GIESSENDAM vm. 10 uur en 's avonds 6 uur Leesdienst. NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL vm. 9.30 uur en nm. 3 30 uur Leesdienst. VRIJE GEREF. GEMEENTE. GIESSENDAM vm. 10 uur gn 's avonds 6 uur Leesdienst. OUD GEREF. GEMEENTE. ALBLASSERDAM vm. 9.30 uur en s avonds 6 uur as. Toes. CAPELLE AAN DE IJSSEL. Bermweg 362, V.to. 10 uur en 's avonds 5 uur ds. Van DUk. Goudenregensti aat. vm. 10 uur en 's avonds 5 uur ds Vlot. Buffelstraat, vm. 10 uur en 's avonds 5 uur de heer De Jong. IJsseldijk. vm. 10 uur en 's avonds 5 uur de heer Wijnne. Bermweg 554. Zaterdag 12 Augustus, 's av 7 uur, ds. Mieras, van Krimpen aan da Us- ael. Zondag, vm. 10 uur en 's avonds 6 uur Leesdienst. GlEbit.NDAM vm. 10 uur en 's avonds 6 uur ds. Van der Poel. MOORDRECMT vm. 10 uur cn nm. 4 uur Leesdienst PAPENDRECHT vm. 10 uur en 's avonds S uur de heer Kolijn. CHR. GEREF. KERK. AMEIDE vm. 10 uur en 's avonds 6 uur Leesdienst. MEERKERK vm 9 30 uur en 's avonds 6 uur Leesdienst. NIEUWPOORT vm. 9 30 uuitfen 's avonds 6 uur Leesdienst NOORDELOOS vm. 9.30 uur en 's avonds 6 uur student Bijleveld. PAPENDREOTIT vra. 10 uur en 's avonds uur Leesdienst. EVANGELISATIE. ALBLASSERDAM vm 9 30 uur en avonds 6 uur de heer Verloop. Geref. Samenkomst. EEN ZELFGEMAAKTE JAPON. De hierby afgebeelde japon is uitstekend geschikt voor vrouwen cp leeftijd. De strik dient dan evenwel weggelaten te worden. Die is er slechts bijgetekend om aan te tonen dat dit model ook voor jeugdige en slank* figuren uitstekend geschikt is. In deze japon is geen sluiting aangebracht. Door de punthals is de opening groot ge noeg om er het hoofd door te steken. Het voorpand van de rok bestaat uit dri* banen, waardoor deze keurig slank afkleedt. Het witte kraagje met aangeknipte revers kunt u natuurlijk gemaakt kopen, doch het (s veel voordeliger, ook dit zelf te vervaar digen. Klaargeknipt* patronen van dit model kunt u onder no. P 4898 bestellen bij S. W. N van Nooten. Schoonhoven in de ma ten 42, 44, 46, 48 en 50 4 t 125 pee postwissel BLANK KALFSVLEES. De omstandigheden leiden er weer toe. dat dé boeren melk ter beschikking hebben en aat de kalveren weer volop gemest kunnen worden, waarbij de noodlottige omstandigheid komt. dat ze dan tevens in donkere zeer klein* ruimten worden opgesloten om blank kalfs vlees tc produceren. Dierenbescherming streeft reeds lang naar verbod, maar daar dit nog niet ls bereikt, richt zU zich tot de huis vrouwen om niet, door vraag naar blank kalfsvlees welk vlees bovendien niet zo ge zond is als vlees van nonnaal geweide die ren deze. voor de diertjes zo fatale meat» methode, te bevorderen. EENS IETS ANDERS VAN TOMATEN. Nog geen halve eeuw geleden was de to maat nagenoeg onbekend in ons land. Op groenten- en fruittentoonstellingen we"d zij als een heel bijzondere vrucht te pronk ge legd Dat deze vrucht .die helemaal uit Peru stemt, hier zo is ingeburgerd, bewijst wel. hoe tij bij vrijwel iedereen in de smaak valt. Behalve In söepen. sausen, stoofpotten, sla's en als boterhambe'egging kan men tomaten verwe-ken tot sneciale gerechten. Wij geven hierbij enige recepten (voor 4 pers.) voor zo'n extraatje van tomaten. Gevelde tomaten. 4 moo'e, middelgrote to maten. 2 hardgekookte e'eren (ook eenden eieren zijn geschikt, m.ts ze tenminste 10 mi nuten gekookt iijn). een krop sla, slasaus of mayonnaise, peper. zout. De tomaten wassen Het kapje afsnyden en de tomaten met een lepeltje uithollen tot p.t- jes. sap en zaadlijsten verwijderd zijn (dez* kan men in so*p of saus verwerken). De to maten van binnen bestrooien met zout en peper De hardgekookte eieren pellen pn in stukjes snijden. Van de sla enige mooie bla dert uitzoeken om er de tomaten op te plaat sen en van het gele hart dunne re-pies s lij den De reepjes sla vermengen met de stuk jes ei en de slasaus (of mayonnaise) en de tomaten met déze massa vullen. D« tomaten elk op een slablad op een grote schotel of op aparte schoteltjes opdienen. Vla In tomatensaus (smakelijk is dit recept vooral voor schelvis of poon) 500 gr. gefi leerd* ach*lvis of poon, 250 gr. tomaten. 2 3 eetlepels gehakte selderij, 3 ee'lepels gehakt* peterselie, zout. peper, boter of margarine De selderij, de pett se'ie en de gewassen en in stukken gesneden toma'en smoren in boter of Tnnrgarme. Als de massa gaar ia, deze te ven De via inwrijven met zout en peper in ■tukken verdelen en in de gezeefde saus gaar stoven (pl.m. 10 min De vis opdienen in de saus, welk* ni*t gebonden behoeft t« worden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 4