JF" PEUNIE SCHOUWBURG TUQLIQ r* Jluitcc- detn&nsl&atie. Timmerlieden gevraagd Uan Hooten’s drukkerij kan u alles leueren JONGENS voor onze pakkerij. afwezig VACANTIE LEERLINGEN Lazar EEN WAKKER DRIETAL T BIOSCOOP 2e kappersbediende BIOSCOOP TUEQTER IN DONKER AFRIKA Wegens vacantie wordt (»o lODtDIZNIT op Maandag 14 en Woensdag 16 Aug. COR OUWENEEL SCHOONHOVEN ROTTERDAM V.V. Dr. J.G. Antvelink Schoonhoven GROTE RU1TERDEM0NSTRATIE van de Landelijke Rijvereniging „SIEGFRIED” OP ZATERDAG 19 AUGUSTUS 1950 TE BERGAMBACHT op het terrein van de heer Jo Snoek aan de Kadtyk. Aanvang avonds 7 uur preciet. Een Pracht gevarieerd programmat THEQTER J. UTTEL en kan niet krassen L.O.L.K.P. binnenland. SUPERMAN ZIJ kwamen bij dageraad F'A.A.v.d.Bunt 10 NIEUWSBLAD VOOR ZUID-HOLLAND EN UTRECHT VRIJDAG 11 AUGUSTUS 1850 Schoonhovensche Couraht GEVRAAGD: GROTE Vele attracties! kunnen orde Mar HET BESTUUR op 3 dank icHGOnhOtKN gallon attun aan de Ussel DE NIEUWSTE DOLLE KLUCHT van met: FAUL HoRBIG MOSER. - B»«pr VOOR JONG IN OUDII ochte V 109-101 VTRZUWGDI VOEDING i en voorver* [ewoon. FILM NIEUWS Lagere school-opleiding is voldoende. Aanmelden dagelijks Haven 25. VANAF VRIJDAG 11 AUGUSTUS Vm WOENSDAG 16 AUGUSTUS 200 150 100 EEN REUZE KOMISCH VACANTE -PROGRAMMA Bij de SCHOONHOVENSCHE COURANT DRUKKERIJ S. W. N. VAN NOOTEN 25 25 Receptie 26 Augustus Van 3—5 uur Goudseweg B 293 Stolwijkersluis post Gouda 12 Augustus 1950. 1/2 lrt«r 10,27 -3/4 liter f 0,29 1 iHer f 0,36 17» liter f0,43 14-1516-17 Augustus 1950 A. ZWIJNENBURG, Oade Hevea Fa. B. VAN DER HEK, Dam Fa SCHOUTEN. Voorhaven Fa A. A. VAN DE BUNT, Haven Fa. F. DE JONG Zn., Koestraat Geopend zijn C VAN LIT' Koestraat J. J. VAN IEPEREN, Koestraat Fa. SCHRIJVER, Lopikeratraat Beladen met hamsterwarc varken bU, gaat een Amei ten van de steden. Hij d' sternars het verkeerde vs laten Inalen. LANDELIJKE RIJVERENIGING „DE LEKRUITERS” LEKKERKERK Kapsalon Van Kooi) Karnemelkiioot 2 GOUDA Entrée f 0.75 Donateurs on leden vrije toegang Het geheel wordt opgelulsterd met muziek. ABBOTT EN COSTELLO Timmerfabriek „BERGA" 1 BERGAMBACHT hun 25 j’arige echtvereniging te herdenken. JAAP en JAN Schoonhoven WIJ VRAGEN Loon volgens C.A.O. KAASHANDEL J. BROERE ZONEN Lekkerkerk vin 11 t/m 31 Augustus Practijk wordt waargeno men door Dr. 8. J. Berten Onderstaande Winkeliers in het Levenemiddelenbedrijf gaan met ter opleiding geplaatst worden. yiEB BLADZIJDEN. NIEU jtïUHtcAwfM will (MOV-■ L. TEN HAM BCHOENHANDIL Ouderkerk a.d. IJeeel de het >ité. idress ant-ei i stel mee noj O a. Openingscarroussel met tron> pettercorpi, Indli. dressuur en aid. dressuur, Poppenrace, Voltye en Vrijheidsdressuur. Pyramlde, tot slot GROOT SPRINGCONCOURS. l>E KERN van alle goede reclame ia Courantan-raelame Op 27 Augustus a.s. hopen onze ouders J. P. Oskam en Adr. Oskam- Pons op ZATERDAG 12 Augustus 1950, op het terrein Van de heer J. Roest, Schuwacht, Lekkerkerk. Aan vang: 18 uur. Vertrek van de ruiters vanaf Hotel „De Groote Boer- Toegangsprijs 75 ct. Donateurs vrij toegang op vertoon van donateurskaart Saakov^ OP KANTOOR te Krimpen wordt voor direct gevraagd: Een vrouwelijke KRACHT, Ir. bezit van praktijkdiploma boekhouden. Brieven, onder No. 523. aan het Bureau van dit Blad. Gevraagd: EEN BOEKHOUDER (eter) Niet boven 25 jaar. Diploma M U.L.O. en of Boekhouden. Uitsluitend eigenhandig ge schreven sollicitaties met opgave van verlangd salaris. FIRMA C. BOOY. Sigaren fabriek, Streefkerk. vervolgde De nacht ging mering brak at D.V 6 en 7 September a.s. te WILLIGE-LANGERAK (De Montignylaan) Biedt zich aan: EEH CHAUFFEUR, voor alle werkzaamheden. Ruime ervaring. Brieven, onder No. 508. aan het Bureau van dit Blad. Gevraagd: WERKMAN of Knecht, goed kunnende melken. C. A. v. d. HEUVEL. Tlend- weg West 6, Lekkerkerk. Van Vrijdag H JLuj ^tot^ «n mst^Woenidag 16 Aug. niTl VAM DONG1N - LA JANA TRIO LING1M „De Indiiche Graitempel" Spanning en avonturen on wn sterke dramatische bande- doling. TOEGANG 14 JAAR. Voor do jeugd Zateidag Maandag. Dinsdag-onWoem- jagmiïdag. aanvang 3 uur. Hot békende sprookje in hot HOLLANDS GESPROKEN „De Gelaarsd» Kat" DONDIRDAGAVOND 17 Augnslne op veler verzoek slechts 2 voorstellingen 7 en 9.15 uur „Mar land» 1" motFAUL HöRBIGER MARIA ANDERGAST HANS MOSER. lospreekt tijdig I Toegang 18 jaar. Biedt zich aan om leiding te geven:: MET PERSOON, ongeh.; 15 jaar practische er varing in Vee- en Pluimvee houderij; dipl. Landbouw en Veeteelt boekhouden; ook administratieve arbeid. Brieven, onder No. 518. aan het Bureau van dit Blad.1 GUMMI RINGEN 10,04 BEUGELS, prima vertind zware kwaliteit f 0,07 STERILISEERKETEL. compl. mei inzet 16,95 INMAAK* THERMOMETER (0,95 SNÜBONEH- MOLEN, Pédé f4,60 INMAAKPOTTEN, 20 liter 13,50 Schriftelijke en telefonische bestellingen worden met de meeste spoed uilgevoerd^. 409. Met veel handigheid brachten Rob en 1 Daan het bootje over het woelige water langs de Vis. Rob. klauterde het eerst aan boorH hielp Ans Nog steeri* kletterde en wie 1 kwartje besteedt (uHgatondard aan suiker) 1 GROTE ONTIUTKOEK van 38c voor 25c grem dlverM ZUURTJES 25 rt. gram diverse KOEKJES 25 «t gram dlvorto PRALINES ie zijn weg door I voorbij en kan. Belastlngconsiilsnt Boekhoudingen contról» Alia Balaatln|Zikan Adviezen op tlseael gebied Ouderkerk e.d. Ussel, C 9 Tolefeee K 1844->48 Lekkerkerk, VeorOroot 9, offce 1a on 3e Dlnodeg »e» de maand ven 9 30-12 30 uur Biedt zich aan: Nette Dienstbode, voor hele dagen, in burger- gezin of boerenstand; liefst in Bergambacht. Brieven Agent van dit Blad J. DE BRUIN. Bergambacht. Een ulttnur Vrijdag 7 en ƒ.15 TIMMERMAN gevraagd bekend met alle werk voor nieuw en verbouw. FIRMA VALKENBURG Kerklaan 67 Telefoon 333 Nieuwerkerk aan de Ussel. Kan geplaatst worden: JONGE KRACHT, c.a. 16 jaar, met Mulo-diplp- ma en wil om vooruit te ko men. waartoe zeer zeker mo gelijkheid aanwezig is. Al leen pientere jongelui gelie ven te solliciteren bij SMIT’S CO’S MACHINEFABRIEK Hollandia-Motorenfabriek. Kinderdijk. Bie.it zich aan: BOEREHKNECHT, goed op de hoogte met de landbouw. Liefst bij bouw- boer. Ook genegen te mel ken. Liefst met huis. Brieven, onder No. 513. aan het Bureau van dit Blad. HUTS8EB0UUI - SCHOORHOUEH ZATERDAG 12e/m MAANDAG H AUGUSTUS Iedere avond 8 uur en ZONDAGMIDDAG 3 uur brengen wil U de veel beaproken 1 NEDERLANDSE FILM Een waardige bUdrage tot de gefchledschr(jvlng van de Ptederlandte Varaatibrwefting. Een film vervaardigd door MAX DE HAAS. Medewerkenden i Frans van Laan Do. D. Rfngnafda Pater N. Apeldoorn. - Een film waarin maar twee beroensBrtlstcn optreden. De anderen mede werkenden zijn allen mensen uit het dagelijks leven, die net verzet hebben meegewiaakt Toegang 14 jaar Plaatsbespreken koop als ge de tropische regenbui neer, die hun vlucht zo geholpen had. 410. „Het is hier beter dan buiten." vond Ans een uoosje later, toen zii van n heer Verschijnt Maandaj •n Vrijdag. Priji bij llng i 1.85 pst 3 ma tchoonhovsn 1 1-50 Gevraagd Een flinke Hulp in de huishouding. per 1 September of eerder: Meerdere hulp aanwezig. Mevrouw FRENK (BAHL- MANN). Markt 9. Gouda. rpidergetekenden betuigen hun oprechten dank aan allen, die belangstelling héb ben betoond bij de Heropening onzer Zaak, Juli 1950. Tevens onze aan de Cliëntèle voor het aan ons weder geschon- ken vertrouwen. SCHOENMAKERIJ VAN MEERKERK én VLOT - Ot t o 1 a n d. F1*» Wetens vacantie geslo ten van 14 tot en met 1» Augustus a.s. DE VERJAARDAG 5 WILHELMI1 Met het oog op de aar van Prinses Wilhelmina bi «ecretaresse van de Prin dat de Prinses vanwege 1 vele vermoeienlasen, die e haar zou meebrengen, har, ala het vorige jaar het ge\ familiekring wil gedenken »lle stilte wil laten voorbi Millioenste be; Rotterdam Vrijdag is de millioenst Ker de loketten van Rott< leerd. De gelukkige was monteur Jan Bosselaar, vergezeld werd door zijn Loco-burgemeester J. va paar, dat in de bloemen g< op een zogenaamde vorkti gehesen, toe en bood het Rijnreis Rotterdam—St. 250 volgende bezoekers rondvaar doot de havens LANDDAG STEUN V Op Zaterdag 2 Septen Sportpark te Dordrecht do gtituut Steun Wettig Gezt houden voor de vrijwillig» je Reserve, van de res. g ve-rijkpolitie, de reserve- het algemeen vrijwilligers gaat uit van het gewest met medewerking van Holland West. Zuid-H '8-Gravenhage en Rotterda Zeeland. De landdag zal worde heer J. A. J. Jansen Mar van het gewest Zuid-Holl i president Dreea zal een t( AMERIKAANS INDUST1 NAAR ONS De Amerikaanse indu Kerry Dreyfuss is door h nisterie van Economische om op te treden als advis ge industriëlen. De heer 1 September naar Nederland Gedemobiliseerden Canadi Uit Canada Is de mee dat men aldaar bereid is Jjiliaeerden toe te later Nederland, voor zover nle afkomstig, een tijdlang pri derij hebben bekwaamd. De Centrale Stichting tie heeft terzake onmiddi ••nomen met de Nederland ren* en Tuindersbond. i' en Tuindersbond en 1 lands Landbouw Comi* Gevraagd zijn de ad, bereid waren adsplrar bedrijven te werk te tiea hebben ten volle Op het ogenblik zün biedingen van landbouwei De demobilisatieraad, K Den Haag of de Centrale Emigratie. Raamweg 28. I hun bemiddeling. FSEUDO-VOGELPEST IN In Scherpenzeel zijn op boer bij een aantal kippe len geconstateerd. Het m totaal 2000 hoenders is re serum-inrichting te Rotte hier sprake is van pseudo- STAKING AMÜTFRl CHAUFFE Tn de hoofdstad rijden s taxi's meer Alleen voor nog wagens beschikbaar. Zaterdagavond werd twee onbekenden met een liep hierbij 'n lichte hers< voren hadden twee staken tierraam in het gezicht ge Op het Waterlooplein ii i termorgen een taxi omver, schadigd en de chauffeur tie worden ontzet Voor de zeer vele blijken van belangstelling, on dervonden bij het overlijden van onze innig geliefde Man en Vader Dirk Molenaar, betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam: WED. D. MOLENAAR— BOLL. En Kinderen. Brandwijk, Augustus 1950. MIDDAG IN AVOND intend dubbel lllmproaramma .5 uur. Zaterdag 3. 7 en 9.15 uur idag 3, 5. 7 en 9.15 uur KIRK ALTN in STRIJD OM DE DODENDE STRJUU. Toegang 14 jaar Al TIN rit: Maandag. Dinsdag «n Woenidag 3 en 8 15 uur geneel nieuw programma: PAUL MUNI en ANNA LIE De duistere wegIn het licht der overwinning Toegang boven 18 jaar Volgende week komt hetberoemde filmwerk Maria Gorette lijk kopje thee genoten. 411. Verwarmd en gesterkt stirtte Rob de motoren. Toen zweefde de Vis omhoog en Wegens vacantie ii onx* zaak van Maanéag 14 l/MB. Woensdag 16 Augustus GESLOTEN Met grote blijdschap geven wjj kennis van de ge boorte van onze Dochter en Kleindochter Fay Marie. ROBERTINA JANSSEN— BREEDVELD. RICHARD JANSSEN. M. A. G. L. BREEDVELD- VAN LANGERAAD. Winona Ontario (Canada). 1 Augustus 1950. 200 dl<«M BISCUITS 25

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 6