SCH00NH0VEN5CHE COURANT r, Nog steeds successen voor de Zuidelijken. Vooreerst geen prijsstop TGEBIT VER )NEN Belastingen MSi Vijftigduizend woningen Schuld Opstand in Seoel? Sï°' EMBER 1950 HEN BLADZIJDEN JAARGANG No. 11* echte tanden in •i HAAG BINNENLAND. De raad leeft beak zijn ovi geledere ding van 995 0 121.0 NK de- MT GOUDA Piloten i der krUi i kijken naar ’ME COL- VRUDAG 22 SEPTEMBER 12» NIEUWSBLAD VOOR ZUIIHIOLLAND EN UTRECHT EN -- tg 21 September 20,30 uur In een i Hotel ,,Neuf it 91 te Woorden Nl van kunt an onze ting 112.5 100 47.0 216.0 n naive pti'r F amide- cent per millimeter IM/* lerhande it Uw ge aii »r uur zit U een onzer IELS 1.90. Re gel- tar garantie. prut gelo teifc :erievan op. i •sië be- de e mde In ven- la leveren raad vanaf laat 1951 guh Telefoon 207 (K 1823) S. W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN Gironummer 13763 Telefooa 997 van m de jongelied i de ,.bi ide offick kracht. i Jager-eska- -cursus v< aich bij I >a te voeten. Hier niet vermeld: isting en v 51 reraamt ilden. AdverenHet l tot 15 millimeter 130. elke mm. meer f0.12. derd» p'aatrtng tegen 1 berichten W o iwkos- on ho- sec- ikkelen en >eld. In de zinken i zin» dat be te oorlog lang van DE STRIJD IN KOREA Ondanks hardnekkige tegenstand „„83 0 inwas-be- d'e voor i millioen Stichting van de tandpunt had aan- nog deze week on- uitmaken. land het samenbrengen enige milliarden guldens het volk en niet als een pr heid voor ministers, kamerlet gaarders. roeg een j., doen volgen Minuter v. d. Brink: „Geen inflatie” i een verri jen van 38*0 8.0 60 000 160 95 0 230 0 0.7 125.0 Koreaanse d blj aan dodi zouden 1 'erho- fgaan. litiek, ikken- 1. dat •i ge- zo grote vlucht kort schiet, dan >gst belangnj- desnoods ten in opstand radio is d« in de rdt, dat i >uw is t rekent op Het buit na-oorl lag< taanse J ..ainings-ci ..ren. em i' igde Naties acht. Hij vn en deze te prijsstop af te kondigen Igen door prijsmaatrege- Sling van dat de no»a eerst binnen ting omtrent reken. sn sedert de Jan- hebben verlor en bijna evenvt«, """aakt zijn. maken zullen in 150 000.000 nik- e centen worden b inwerkingtreding i in totaal ruim 's rijks munt te \N OORLOG rDIGEN? rk hebber, igstoestand verschil» lenten al- Nederland overgaan. In het wel waar- voorbeeld spoe- >1 in de lijn ligt zoals gie _’u hier eei ch het wordt dergel’jk beslt •en dub- oij wijze te eigen gunt men hem niet dan ook de na- koert leven lagen. kan aa elk al ia et zal ;l ten an de ngens •mber rbank rijgen igboot die er door elke jeugd- Door kelijk 'an de ZUID-AFRIKAANSE LUCHTMACHT VOOR KOREA, van het Zuid-Afdïki n een korte trail orea vertrekki de Verenigt vorden gebezigd, een schriftelijke B vederinvoer ver- turn kunnen de met ibtenaren mondeling l bovenbedoelde uit- Inkomstenbe’asting V ermogensbelasting Vennootsch belasting Loonbelasting Dividendbelasting Commissarisbelasting V er eveningsheffing Motorrijtuigenbelasting Bijzondere wijnbelasting Invoerrechten S’atistiekrecht Accijns op zout Accijns op gedistilleerd Accijns op bier Accijns op suiker Accijns op tabak Op goud en zilver Omzetbelasting Zegel, registratie en sucessie MEER TOLLENAREN. Minister Lieftinck heeft ..tot zijn spijt" de Kamer moeten meedelen, dat de tegenwoordige personeelsterkte bij de belastingdienst niet langer groot genoeg is. Het personeel zal uitbreiding moe ten ondergaan en de begroting geeft daarvan een cijfer te zien van 682 man. in van het ministerie en Volkshuisvesting gaat gulden uit boven het plan totaal van 1474 millioen. oor woningbouw ad f 560 millioen l de grootste, daarbij is aangeno- in 1951 ongeveer 50 000 woningen vet- en andere bouw tezamen) gereed men. Door het bouwen van duplex- zal het aantal gezinnen, dat gehuis- irden, groter kunnen zijn dao Oefeningen van Korea-vrljwIlHgers op het terrein van de Nieowe Alexander Kazerne aan de van Alkemadelaan te Den Haag. V»r*cht|nt Maandag Wowudag M Vrtldag. PrtJ» bl| voorulib.-» tang I 133 p«r 3 maanden. Voor Schoonhoven i JJO per kwanad ezenLvo 'orden naar van handelen ■n bouwwerken. zal het oogmerk zijn de bouv ■neinde de buitengewoon ■agen. welke in verschillende i nijverheid noodzakelijk zijn, ren. TUDELIJKE UITVOER VAN MOTOR RIJTUIGEN. Met ingang van 15 October is voor de tij delijke uitvoer van motorrijtuigen, welke in het internationale verkeer worden gebezi,-** in het algemeen met langer e vergunning voor uit- en eist. Vanaf genoemde datui de visitatie belaste aml toestemming verlenen tot en wederinvoer. Voor blijvende wtvoer van een motorvoer tuig blijft uiteraard'een schriftelijke uitvoer vergunning vereist. Herfstfmit wordt opgeslagen. Het feit, dat de export van appelen naar het buitenland is stop gezet. be.nvloedt ae •jzen op ae Betuwse veilingen In de af lopen dagen brachten verschillende vane- ten vier a vyf cent per kilogram minder hetgeen op de toch al niet hoge prijs voor wv aanvoerders een strop betekent. Per week gingen uit Tiel van de beide plaatselijke vei lingen. en.ge honoeiden tonnen appelen naar Duitsland. VerschiMende telers en exporteurs laten hoeveelheden van d.t heristfruit thans opslaan, in de hoop een extraatje te verdie nen. als de export weer begint te draaien. Wanneer de uitvoer naar Du ijsland niet her vat kan worden, ziet het er voor de afzet op Seoel be- -1 stootten tij ms, maar »U n de stad. -ad opgebouwd In de zodat bun voornaam- >r was de Amerikaanse I de mariniers hun ihtmacht doelen in Totaal 3956 2 388' Vermogensaai vermogensheffing-ineens. nd zijn op resp. 50 en 20 rente op len. Nedei lagere belastir men ziet niet, van de i maar van Onze onze i zo dej geval rooskleuriger. Dit alles is allerminst bedoeld als een op wekking om meer belasting te betalen dan de aanslag vergt. Verre van dat; wij weten te goed, hoe knellend die belastmgschroef reads is. Maar het is toch zaak, dat Neder- en weer uitgeven van i ziet als een zaak van >rivé vermakelijk- eden en belasting- LAATSTE BATALJON INFANTERIE DER G-BRIGAJIE OP THUISREIS. Het troepenschip ..General Sturgis" is uit Tandjong Priok vertrokken met 1310 passa gier Aan boord bevinden zich de volgende gesloten onderdelen: 42 RVA. 42e genie brugpeloton en het 425e bataljon infanterie. Hiermee is het laatste bataljon infanter- de G-brigade ingescheept In Indones.v vinden zich nu nog slechts enkele kleine on derdelen van deze brigade. guldens! 1950 1951 660 0 620 0 65 0 65 0 355.0 350 0 660 0 610.0 500 500 6 5 6 5 230 0 235 0 44.0 450 0.01 400 0 Aan de hand van een statistiekje lieten wij in ons vorig nummer zien, waar de staats- millioenen aan uitgegeven worden. Hieronder volgt een overzicht hoe de mil- lloenen binnenkomen (in millioenen ZAL NEDERLAND STAAT VA1 MET DLTTSLASD BEEIND Nu de Grote Drie" in New Yorl besloten tot opheffing van de oorlog met Duitsland, wordt thans op de lende daarbij betrokken departem» hier nagegaan hoe en wanneer N< eveneens hiertoe zal kunnen welingelichte kringen acht men schynljjk. dat Nederland dit v:- dig zal volgen, daar dit geheel in de lijn ligt van de buitenlandse politiek, zoals $ie hier gevoerd wordt. De Kroon zou hier een be- sl>96 ng moeten nemen, doch het wordt zeker geacht, dat. alvorens een dergel’jk besluit uit te lokken, overleg zal worden gepleegd met België en Luxemburg. BET ZINKEN GELD. Naar het zich thans laat aanzien zal In 1951 de algehele vernieuwing der Nederlandse pas- muntcirculatie tiaar beslag krijgen. Per 15 Augustus werden reeds de zilveren en zinken kwartjes alsmede de nik’*' zinken stuivers buiten omloop gesteU loop van 1951 zullen de zilveren en dubbeltjes alsmede de oude bronzen en ken centen worden ingetrokken. mnen^noB Ora dit laa,ste mugelijk te in8 de eerste helft van 1951 nog 'jlen n-et kelen dubbeltjes en nieuwe aangemwkt. zodat sedert de van de muntwet 1948 dan 600.000 000 munten door vierdui- Utrecht zullen zyn geslagen. rüfSach" POST VOOB troepen schepen. Post, bestemd voor naar Nederland terug kerende militairen, aan boord van de troe- penschejïen ..Sibajak', „Zuiderkruis". .Gene ral S E. Sturg.sen ..Cheshire" moet uiter- 24 September in Nederland worden ***zorgd. Behalve de gebruikelijke wient het adres de naam te bevat- n het troepenschip met vermeldinf ,.up muisre s naar Nederland". De naam v«.« de ve-moedelijke tussenhaven mag niet wor den vermeld. i Amerikaans es- >en reden om aan mbewegmg niet te kwam. krijgsevangen was gei bedreiging met een j willen dwinger ■"“rikaanse troe gewe.gerd. Woensdagavond had een Noord-Koreaanse offic.er hem op een heuvel aan een boom ge bonden Toen de Amerikanen tot de aanval overgingen was de Nooid-Koreaan terugge komen en had zyn gevangene drie maal in het hoofd geschoten en hem voor dood ach tergelaten, zo vertelde het slachtoffer. Da Amerikaanse mariniers sUn gistermorgen de grote aanval oj gonnen. In de heuvels ten Westen en ten Noordwesten van de stad aanvankelijk ep tegenstand van twee Noord-Koreaanse bataljens, dreven dese op de vhieht en bereikten spoedig de buitenwijken De Noord-Koreanen hadden de verdediging van de stad o verwachting, dat de aanval van het Zuiden uit sou komen, ste versterkingen aan de oever van de Han lagen. Daardoor aanval vanuit twee andere richtingen een verrassing. Terwijl aanval begonnen, bestookten vlieg .uigen van de marine-luci de stad. post weer aanzienlijk kleiner en Dat hat eiële last te dragei wel steeds zwaarde te worden. Het was dan ook van belang weest als minister Lieftinck daarop gewei had in plaats van op de herstelbetahnge.. Van de nationale schuld zeiden wij in 1 vorig nummer, dat die meer op de staatsba- lans tot uitdrukking komt dan in de staat van gewone lopende uitgaven, waarin slechts de rentevergoedingen zijn opgenomen Om die gehele schuld te delgen zou. zo rekenden wij toen voor, elke Nederlander zestienhonderd gulden in de Btaatakaa moeten etorten Het ia merkwaardig te zien, welke reacties die be rekening opwekt Niemand van degenen die wij daarnaar vroegen, zou er ook maar een ogenblik over jseinzen om die zestienhonderd gulden werkelijk aan minister Lieftinck te gaan brengen. Onze berekening was geens zins bedoeld als een opwekking om dat wel te gaan doen. Zij diende slechts om zo onge veer aan den lijve te doen ervaren wat de milliardencijfers betekenen. Maar wat ons ge troffen heeft is de reden d-e men opgaf om bezwaar te maken tegen .die zestienhonderd gulden. Zelfs al zou meij over het geld be schikken. dan nog wil men dat geld niet be steden aan de delging »an de nationale schuld alleen.... omdat men ze prof. Lieftinck niet gunt. Dat is waar de schoen wringt. Men ziet daarbij over het hoofd, dat minister Lieftinck ons aller dienaar is. Dat hij zwetend zit te cijferen in zijn worsteling met de tekorten van de begroting van de Nederlandse begro ting. van Uw begroting Hij kan geei beitje van de vela milliarden. die (bij van spreken) door zijn handen gaan t< bate aanwenden. En toch dat hij uit welke bron tionale schuld delgt. Zou hij daartoe werke lijk kunnen geraken, dan zou bijna een kwart van de jaarlijkse uitgaven van de staat (aan i de staatsschuld) komen te verval- irland zou schuldenvrij zijn, het zou ingen kunnen Invoeren. Kortom, t. dat die schuld niet is schuld regering of van minister Lieftmék, i de Nederlandse staat, van het volk, internationale handelspositie is zwak, gulden is .jacht", omdat wij. als volk. ep in de schuld steken. Zou dat niet het zijn, dan was onze situatie aanzienlijk i de Amerikaanse In- slechts de Noord- m manschaj i voor hun den en aarzelen n et schieten. Vierduizend het 74ste regiment a verdediging van Seoel -’•eden en de ..burgerwacht" ifficieren een twi Volgens officieren van lichtingendienst houden Koreaanse officieren hui aan de strijd. Zij vrezen dien zij verslagen wordei deserteurs neer Noord-Koreanen men de kern van De achtduzend jc zend leden van v olgens genoemde tige defenrew Jongelieden, recht van de hoge scholen ce kerende Pjongjang, zouden naar Seoel zijn overge- Pen“hePe” bracht om de Noord-Koreaanse gelederen te ral s E„ 5‘ versterken. luk 1 De Noord-Koreanen zouden sedert de lan- ter Post “ez< j Intsjon 2 500 man hebben verloren gegevens dier len en gewonden en bijna evenveel '-an krijgsgevangenen gemaakt zijn. 'de ve-mf Aan het Zuidelijk front. Aan het Zuidelijk front op Korea is de En gelse br.gade. die naar Verwacht woreft. spoe dig versterkt zal worden met een Australisch bataljon uit Japan, in stormboten de tong overgestoken naar het bruggenhoofd der V.N. op de Westelijke oever. De brigade s’aagde er zonder verliezen in zich bij dr 24ste Amerikaanse divisie te voegen, c’ rukt naar Koemtsjon, 7 k.m ten Noord-Wfct>- ten vap Taegoe. Ten Westen van Taegoe vor derden de verbonden strijdkrachten ruim 6 k.m. en stuitten toen op hevige tegenstand. Andere verbonden troepen vorderden even ver van Waegwan. Zuid-Koreaanse troepen bezetten een dorp 32 km. ten Noorden van Jongstjon In het gebied van Kigje rukten Zuid-Koreaanse troepen 1^4 k.m. op. Troepen van de tweede Amerikaanse divisie, d e de Naktong 14 k.m. ten Noorden van J waren overgestoken, moesten zich onder vig vuur van de tegenstander weer op de Oostelijke oever terugtrekken In het uiterste Zuiden markte de 25ste Amerikaanse divisie langzaam voortgang. Bouwplan 1951 Het bouwplan van het ministerie van We- oij ae <jerOpbouw en Volkshuisvesting gaat met HO rd^Wes* m*ül0en gulden uit boven het plan voor 1950 De post vc is verreweg men. dat (woningwi zullen kon woningen vest kan woi J. - 50.000. d e de Hoewel nog niet precies te zeggen valt welk Jongsan deei van de woningen zal worden gebouwd ider he- ^oor verenigingen en gemeenten ot particu lieren is er bij 'de opstelling Van. de begroting van uitge;aan. dat het uitgetrokken bouwvo lume ad f 560 millioen ongeveer als volgt over de diverse sectoren zal worden verdeeld: Herbouw woningen f 80 millioen. woningwet- u e Ti, woningen f 220 millioen: particuliere nieuw- iben teSamtsjoK bouw met rijkssteun f 180 millioen; vrije «ec- oerd en er een tor 80 millioen. liet aan de Voor boerderijen raamt men 65 millioen ongeveer de- gulden (vorig jaar 57 millioen met inbegrip van herbouw van verwoeste boerderijen. Het mjverheidsvolume is op 220 millioen berekend (vorig jaar 191 millioen). Mocht de industrialisatie een nemen, dat het programma te zal overwo°en worden deze hooi ke sector meer volume te geven, koste van andere sectoren. Om de uitvoering van het bouwprogramma ziekenhuizen, sanatoria en der gelijke te ellen is voor gezondheidszorg 25 millioen geraamd (vorig jaar 14 millioen). Voor scholenbouw is aanzienlijk meeruit- trokken. Men rekent op 70 millioen (vorig 40 millioen). Het buitengewoon hogege- www.tecijfer in de na-oorlogse jaren dwingt tot spoedige bouw van lagere scholen. Meer vrijheid. Bij de verwezenlijking van dit bouwplan zal gestreefd worden naar een zo groot mo- gelijke vrijheid van handelen voor de op drachtgevers van b Daarnaast zal hst ten te verlagen, ter ge subsidiërin’’“" toren van vermindert PRINS BERNHARD ONTHULDE MONUMENT. In aanwezigheid van leden vinciaal bestuur van Zeeland ter en schepenen van de stad Prins Bernhard Woensds West-slula te Terneuzen L-. daar werd opgericht tr- Een beschouwing van de bestemming, die de bijna vier milliard gulden, door de Neder landse belastingbetalers jaarlijks bijeen ge bracht. vindt, geeft tevens een beeld van Ne derland als natie De militaire uitgaven vor men de grootste moot van onze uitgaven. Ieder weet hoezeer contre coeur de Neder lander daarvoor zijn belastingcent offert. De dan volgende twee grootste uitgaafposten voor sociale veraekeringen en voor rente en aflos- lingen van de staatsschuld, doen zien dat Ne- lerland zich grote offers getroost om de re sultaten van zijn nationa’e inspanning zo eerlijk mogelijk te verdelen, maar ook dat wij diep onder de schulden leven. Het vorig jaar heeft minister Lieftinck in ten toelichting op de begroting gezegd, dat drie posten uit die begroting de grootste en meest verzwelgende waren. Hij noemde toen militaire uitgaven, staatsschuldverbinten’saen en herstel van oorlogsschade. Bij de deze tagedi.nd« bewotmg „oemt M iMt Loonsverhogingsgrctis de rijtje van drie wederom afzonderlijk. Waar- w w Khijnltjk omdat vorig jaar hetzelfde geschied blijft f 180.- is. Juist is dat niet De uitgaven aan sociale voorzieningen zijn belangrijk hoger dan die Ue raad voor economische aangelegenheden aan het herstel van oorlogsschade en boven- heeft bealoten de eenmaal vastgestelde gret dien dragen deze laatste kosten een aflopend J80 <ulden hJOMWhogtag per jaar t karakter Op de begroting voor 1952 zal die geworden zijn op die voor 1953 bijna geheel verdwenen. I ia met sociale voorzieningen zeker niet geval. De staat heeft hiermede een finan- laat te dragen, die de tendenz vertoont Ier. maar zeker niet lichter g geven in e ssax, 1 ciin een filjr a het beeld zal geven x aen aangiftebiljet tinggelden Reeds gedaan tijdens De luchtmacht ven de Verenigde Naties had van tevoren reeds een begin gemaakt met het bombarderen van banen, die door het centrum van Seoel lopen. De Noord-Koreanen trekken grote tt-oejaen- machten van het Zu delijk front weg. Hun zevende divisie en eenheden van hun negen de divis e zijn „met onbekende bestemming” vertrokken. Ook z(jn er grote Noord-Koreaanfie troe- jjenbewegingen gaandg Lm Ngörden van Taedjon. maar deze troepen zijn blijkbaar van plan Seoel voorbij te trekken Tweeduizend man Noord-Koreanen, die ten Oosten van Waegwan hardnekkig weerstand bieden, worden bedre'gd door een tangbewe- g ng van Ame-ikaanse en Zuid-Kore— troepen. In het Zuiden blijft de Noord-Kore aanse weerstand nog zeer krachtig en er zijn nog geen tekenen van een ineenstorting van het front. Kolonel L!e Hak-Koe. de «tafchef vaa do Noord-Koreaanse dertiende divisie, heeft «leh aan het front bU Taboedong aan de Amerikanen overgegeven. Kolonel Lie verklaa-de aan de tolken, hij zich overgaf, omdat hij zich ervan wust is geworden, dat Rusland deze ten eigen bate en niet in het beh Korea heeft gesticht. Te mini-ter van Economische Zaken, de heer Van den Brink merkte op. dat de rede ring bij het bepalen van haar beleid steunt op enige uitgangspunten, onder meer de ver- slechterint’ van de ruilvoet en de afzondering van middelen voor milita re doeleinden De ze verliesposten kunneir door grotere produc tie worden on *edaan gemea’t. Zijns inziens kan niet worden gesproken van een algeme ne inflationistirche situatie. Wel is in som mige sectoren door hamsteren en achter hou den van goederen een kunstmatige schaarste ontstaan, waartegen kan worden opgetreden. Daartoe znu een alremene prijsstop reen p' uitgangspunt zijn. Door een algemene prijs- beheersing zou vrijmaking van het handels verkeer en economische Integratie niet mo- gelijk zijn Bijeen algemene prtfsbeheersing znu Nederland zich moeten terugtrekken bij de handelspolitieke beginselen in de Europe se betalingsunie Worden er grotere uitgaven gedaan op militair gebied, dan moeten daar bezuinigingen op ander terrein tegenover staan. Iedere ongemotiveerde prijsstijging moet worden voorkomen. Komt er snrake van inflationistische invloe den dan zal a’^e^e’e nrijsbeheersing volgen. Een prijsstop is dan niet voldoende. De minister van T andbouw. Visserij en Vnedselvoorz ening. de h«*er Mansholt betoog de. dat In de agraris-he sector een prijsstop niet mogeliik Is zonder volledig distributie- svsteem. met daaraan ve-bonden verplichte in ho leverinnen. In deze sector beschikt men ech- stand ter over andere middelen als de subsidiëring van levensmiddelen. Getracht zal wo den ook in de beheersing op het moeilijke gebied der a rdappelen eni®e orde te scheppen. De minister van financiën, de heer Lief tinck, meende, dat er geen ernstige inflatio- n’stische gevaar is, zolang de ge’dhoeveelheid nistisch gevaar is. zolang de geldhoeveelheid zegde grote waakzaamheid toe ten aanzien van de cred'etverlening door banken. Men besloot de replieken uit te stellen tot de volgende week, wanneer de debatten over da loonpolitiek worden gehouden. In het bestuur van de f‘ Arbeid die op een ruimer stai gedrongen, zal dit besluit derwerp van bespreking FILM OVER MILLIOENEN-NOTA. Teneinde het publiek wat meer Inzicht t* geven in en voor te lichten over al hetgeen i millioenen-nota vastzit, ligt het in 1 van het ministerie van Finan- lm te doen vervaardigen, d e een van hetgeen er gebeurt tus- t en de besteding der belas leeds werden de eerste opnamen s de ind ening van de mil- hoenennota op prinsjesdag. De Tweede Kamer heeft gisteren een begin gemaakt net da behandel de regerinxanoU inzake de .-griJaiM'itlek. Het «temt tot verbaslng, ilfiake de lonen, die ten muwste samenhanxl met de«e kwestie, enkele dagen «al volgen. Geen en'iele «preker kon daarom «ijn meninj de prfjtennota naar voren brengen zonder ook over de lonen te sprek Amerikaanse pi verkenningen, zei lonne Noord-Koreanen nchtmg van Seoel beweegt, op 55 k.m. genaderd is. De commandant van een Ameril kader verklaarde: „Wij hebben redei «oed te nemen, dat er een grote troepen rijs- in de richting van Seoel is". Hij zeide weten, of de colonne uit Mandsjoerije Nieuw» landing. Zuid-Koreaanse marin'ers hebt een nieuwe landing uitgevoc bruggenhoofd gevormd. Samtsjok p Oostkust van Zuid-Korea op r- zelfde breedte als Seoel. Noordelijke versterkingen? ailoten. die Herugkeerden van siden. dat zich een grote co rnet 40 tanks in de die zij thans tot De heer Suurhoff (Arbbetoogde, dat de prijzen en de winsten aan de ketting moeten worden gehouden. De vrije concurrentie is niet in staat de prijzen en winsten binnen de perken te houden De thans gevolgde weg moet worden verlaten, meende de heer Suur hoff. die er aan herinnerde, dat de drie vak centrales in Juli een prijsstop hebben ge vraagd. Na het u tbreken van het conflict op Korea had de regering het roer moeten om gooien Z(j had moeten overgaan tot weder opbouw van een apparaat voor de prijsbe- heer»mg Door het uitblijven van een rege ringsactie steeg de onrust, begon het hamste ren en Hepen de prijzen op. De loonsve ging had de prijsstop moeten voorafj Zijns inziens moet een beperkte pryspoli zoals de regering- die thans volgt, misluk he. Er is naar zijn oordeel geen zekerheid. „en^ inflatie vrijwel uitgesloten moet worden bon In chts ide. voor 2 versnel geraa boort» Volgens radio Poesen zouden tiendui zenden anti-communlstische arbeiders in Seoel in opstand gekomen «ijn. Vol gen* de radio is de staat van beleg af- gekondigd in de stad, waarvan ver wacht wordt, dat «ij binnen 48 uur in handen van de Amerikanen «al vallen- GEBONDEN GEVANGENE NEERGESCHOTEN. Halverwege tussen Taegoe en Waegwan is een Amerikaanse luitenant gevonden, die aan een boom gebonden was en drie schotwonden ir. hoofd en gezicht had. Ofschoon zijn toe- jn aanwezigheid van leden van het pro- «tand zeer ernstig was. kon hij vertellen, dat vinciaal bestuur van Zeeland en burgemees- hjj tien dagen geleden door de Noord-Ko- ter en schepenen van de stad Gent, onthulde reanen krijgsevangen was gemaakt. Bernhard Woensdagmiddag aan de Onder bedreigaig met een pistool had men Weat-sluia te Terneuzen het monument, dat hem willen dwingen via een versterker tot daar Werd opgericht ter nagedachtenis van de Amerikaanse troepen te spreken, doch hij allen, die vielen in de strijd tegen de bezet- had dit gewe.gerd. ter. DIPLOMATIEKE VERTEGENWOOR DIGING VAN WEST-DUITSLAND. De regering van de West-Duitsa republiek is voorlopig van plan in 26 landen diploma tieke vertegenwoordigingen in te stellen, on der andere in Nederland en in Indonesië. Zeel de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1