SCH00NH0VEN5CHE COURANT w u H tr Óndanks groeiend verzet snelle opmars Verzoek van VJi.-commissie afgewezen s aw Varen *- de it. Dertien mijnenvegers voor onze marine Grens van f 180 vrij .Versterking bezettingsleger in West-Doitsland. skMMÜg BarsM AVEN 8 - OOÜDA !vl*a in all* Notartv-, it- en Deurwaarders- Behandeling van all* gaeken. pachtzaken, «conflicten enz. Op. contracten en reques- .andbouwboekhouding Vermindering Marshall-hulp Verpakkingsbedrijf uitgebraad. Plan-Mansholt nadert voltooiing JCTOBER 1950 ACHT BLADEUDEM. 4 f GEMENGD NIEUWS. I i. 'JnltU fc*< oog I DE STRIJD LN KOREA Hm tag»» laag tarief. I commieiae zeide. det Marshallgetaen geb»- papsenj gerde. 2 i be- het ere”, ede- Red- met rijg- ndig dat lakt, it in ■erveelt eel fen heeft itiea HUNTER et la iblicatle Ongeveer 25 heofbejaarde auto's bewistten elkaar tn een wedstrijd Verwllee—Farfjs veer •ode vehikeK Het vertrek der oude wagentjes hetgeen de re- cr.demente*-, te- Potsdam rijn, datpre- ioord-Amerikaanse con- ViswbW M—*do» as hm M te; t 1&5 p« 3 aaeaóaw Vao* Stameer*» 1 LS par rvanad ouders hy met Vf rpMkactie I WS0/5I nog van tev< te i Telefoon KT (K 1823) A V X. VAM XOOTDC, BCHOONHOVKN f.-— JTB ontmoeten om de V2i. op Korea met J*« tiep maan de loop van pleitte voor een element» de dader in dit familiedrama October. i Amerika heeft ta bet kader van het atójl- taire huipverleningsprognam.—a dertien my- nenvegers aan de Komnkiyke Marine aan geboden Het is nog met bekend, wanneer ze schepen xuLen worden overgedragen. ultimatum. u minder bel den. welke bet hart van wonden. In deze resolutie wordt beroep gedaan te agressie in Indonesië s volk bertabtea «ver de militaire aanbal op AaUi w «nét toe h te ladaaeaiMbe au-békraebteu éaergestote» iü» to* ma de stad Aaksa Bet burcM Zatd-M»takke» ia De» bet raa «ij» regertag een telegram MtvaageB beeft, behead gemat ft a ladaaeateeba «meernes werten «E»***^****- Brt WOENSDAG U OCTOBER U99 gg, JAARGANG M» TIK, NIEUWSBLAD VOOR ZUIDtiOLLAND EN UTRECHT Binneak: legers in versterkt ---- - West-Du.island j verdeeld, zullen, voor zover het de verdeling betreft worden opgeheven. Dat maakt het mogelijk, dat Franse troe pen worden gesta'^ ’c~~ Tsjechische grens, dus m de AmerJkaarase zo- cellar ne. In het algemeen zullen de troepen daar bü_ft worden gelegerd, waar zij nodig zijn en met meer u-tslunend in hun eigen zone. De Franse zone zal dus vrijwel geen troepen binnen haar grenren hebben. Men wenst de geallieerde 1 mogeiyk op te stellen by hel POST VOOR 4IArGDF. In verband met de vertragmg van hettroe- penaehzp ,.Sxa_g-_-r.' kunnen brieven veer ca opvarenden' aan boord van dn schip nog wor den gepost tot uiterlijk 11 October. Amsterdam beeft rij» vit genie twiimes- ter. maar Miami Ftartaa beeft een vliegend* Mtarbrigade. Hier begeven de ledea vaa de Miaantecbe as*terp*Ltie zich neet —teer es al aas ba»rd van een triB^wtvtiigwiig. legers zou dicht -i Uzeren gordijn. Amerikaans» troepen zullen het grootste deel vormen van ebe legers. De versterking van de Amerikaanse eenhe den zal bestaan uit Jonge soldaten, die wem 4 ervaring hebben en pas kort geleden onder ce wapenen zyn geroepen. NAMAAK-BOM NAAR CHURCHILL Winsten Churchill Is Maandagmiddag met zijn echtgenote voer een driedaags bezoek te Kopenhagen aangekomen. Hy zal de gast zya van kenmg Frecerik en ketungm Ingrui. Tydens Churchills rit door de stad werd een namaak-boea naar zijn auto gewerden, die met veel vuurwerk ontplofte en een regen tjes met oommunisti»cbe leuzen wegslxn- Het projectiel cust» de wagen. KXAAP BZ STAL CJX IFDEBS. r»A— deergWraaML Een 11-Jarige Haagse scb.clier stal xn de af gelopen maancen, ten nadele van zyn een bedrag van num Z7OC guider, dat enige .vriendjes- tot cp de laatste cent cp- maakte. Speciaal op de onlangs gehouden ker- nu op het MaLeveld. werd een groot bedrag ,doorgedraaicr. De ouders zijn op deze ma nier van hun moeizaam vergaard spaarr^ntj» beroofd. FOSTWI»SZL» MAAS CANADA. Voor Canada bestemde postwimels kunnen weder tot verzending worden aangeboden. De K—l-.J a vastgesteJd Qp i CAa toegelaten maximum De regering heeft thans bepaal i dat de ver plichte loonsverhogmg van f 1W— roerge- schreven blijft, echter met dier, verstand* dat de werkgevers bij slgemer.e verginnmg van het college van ryksbemxtdelaars deze grens mogen overschreden. BINNECAND. KOUA VBUW1LLIGEBS CIT INDONESIË Met de KL M -Skymaster ..Overloon'’ arri veerde-. op Schiphol 43 militairen uit Indo- besiê di» deel zullen uitmaken van de Neder- &nd*e eenheid voor Korea. De soldaten onder meer leden vah het vroegere KNIL bij w.e vijf Indonesiërs zijn afkomstig va de verschillende onderdelen van de Konin klijke Landmacht in Indonesië. Er zijn oor- logsvrt’will.gers bij. die reeds vyf jaar in dienst zijn en dienstplichtigen die - den dienst deden in oe tropen In r deze week wordt nog eer tweed* groep ver wacht van ongeveer X> man. VEKKEEBSOVEBTBEDEBS WOBDEM STBEN'G AANGEPAKT. De minister van jush’.e beeft aan bet open baar ministerie verzocht on voor zover dat n.et geschiedt streng tegen overtreders de verkeersvoorschriften cp te treden en ?ens c* politie te instrueren cm niet langer volstaan met een waarschuwing., doch pro- ces-verbaal op te maken. Truman naar MacArthur nen echter slechts betr*kkelyk weinig Noord- Kareanen tegenover zich. Wel bevinden deze z^ch in gunstige posities. De troep-en van de Verenigde Naties con centreren thans een massa tanks en artillerie om in een geweldige stoot de Noord-Kore- aanse boafdstad Pjongjang te bereiken. BESPREKING TBÜMAN—MeARTHT B President Truman zal gedurende het ko mende weeseinde ergens op de Stille Oceaan een bespreaung hebben met generaal MacAr- tbur. de bevelhebber van d* strijdkrachten der Veren-gd» Naties in Korea. Dit zal de eerste maal sinds de bespreking van de -Grote Vier" te sident Truman het No tment verlaat. Truman zal Mac.Vrthur- alct-fase van de act:* der hem te bespreken. BEGIN VOLGEND JAAR NATIONALISATIE ENGELSE STAALINDVSTBIE. De Engels* regering zal het beheer cvwds ataahnaustxi* op 15 Februari 1861 overnemen Volgens de wet op de yzer- en rjuLndustr.a van 1945 kan de naticnaluatie geschieden op elk tydstip m de twaalf maanden na Januari van bet volgende jaar. tori zullet de geallieerde bezettmgs- Wess-Da-tsuand aanz-eniyk worden De grenzen van oe zones, waarin worden gestatiotmeerd langs de Beiers— he.-leuLngsxoers wordt -dus m AmerJaanse zo- dollar f 3#g het Ll^l. 28 30 can dollar. SPRI.NKH.4MN HOUDEN TUINEN TEGEN. In Zuid-Ausxrali* zyn treinen tegengehou den door zwermen sprjakhanen. De rails wer den door een zo dikke laag van d«M insecten bedekt, dat de locomobefwielea Hipten. Een machinist verklaard*, een zwerm van onge veer tien vierkante kilometer gezien t» heb ben. geland wemder. bij de handel In Euroj tweed» rangs» Engeland ziet dus aan kart dat Amerika, zelf met de grootste ïogrvloot ter wereld, alle Europese landen over één kam wil scheren, aan de andere kant d» bedreiging van de Engelse positie hamen Europa Een voordelige maar weinig tataoesdi'ke politiek is dus cm Amerika ervan te doordringen dat Engeland we! heel belang rijk is cs die bewering te steunen met de brodachap .Ae Ergeise marine ia te groot dat alle andere mannes m Europa gerust kunnen rerdwi’nes’. Tegelijkertijd wordt dtarmede een welbeht in de toekomst gevaarlijke con current* bestreden, door ce concurrent te verzwakken. Wanneer de Engelaen dit met de nodigs overtu.gmgskrach: fcjj d» Amerikanen ter tafel brengen. 11 het n|et onwaarschijnlijk, dat daarvan eer. deel ingang zal vinden. De Ame rikaanse militair* autoriteiten hebben met veel andere kennis van Europa dan de moge lijkheden di» bet ah slagveld biedt Dat Ne derland (en evengoed Noorwegen) als grot» aeevarer.de mogendheid een oorlogsvloot be- aLst nocLg heeft, dat bet eigen kust en ver binding met Oort en West moet kunnen open houden. dat de Nederland» koopvaardij vaart *n dus beschermd moet werden ver buiten d» Noordelijke Atlantische Oceaan, daaraan zal men zo snel niet gedacht hebber Men zaag eeggen. dat de Amerikaanse uitlatingen on doordacht gedaan zijh. Dat zal ook wel zo rijn es het zouden de eerste niet zijn. Maar di* ondoordachte opmerkingen behoeven nauwe lijks weerlegging. Dj* moet elder* plaatsvin den: in Londem op het Nederlands* wom de Nederlands* weerhouden van een herhaling en op het Indo- paraat te blijven, teneinde touvereiniteit te verdedigen. GEHEEL FABRIEK8PERSONEEL ZWENDELDE. De reiherct* is er in geslaagd eer zees groot oc—plot order bet personeel van een fabriek m .Amsterdam te cetmateerem De goeder er. di* in deze fabriek worden vervaardigd, werden per vrachtauto het land door gebracht. Personeel van de fabneê ver werkte het dan ter plaatse. D* verapiwoar- dir.g van bet verbrmkte mater.aal werd niet juist bygehouden. H*nioor slaagden verache.- den* personeelsleden erna goederen achter te houder en deze als verwerkt te doen boeken Aan <Lt speEetje deed vrijwel bet gehele per soneel mee en es zou racgelyk nooit sets van gemerkt zijn, ware bet n.et, dat een van de cr-auffeurs te brutaal werd en daardoor <5* aandacht van de boekhouding op vals* opga ven vestigde De politie beeft thans twee chauffeurs, acht voorheden, een opkoper en d.erj zoen gearresteerd. Mogelijk rallen neg meer arrestaties volgen. De totale waarde van bet gestolen goed bedraagt ettelijk* duizenden guldens. MAN VERMOORDDE EIJN VROUW. Levenslang geëist D* officer van justitie bij de rechtbank te Der. Haag heeft egens moord met voorbe dachte rade levenslange gevangenisstraf ge- eist tegen c* ZS-jarig* tuindersknecht J. W van der A_ die in oe nacht van 21 Februari van d.t jaar zijn vrouw te Loosduinen met vyftien bijlslagen en dolksteken doodde De f 1 vrouw werd stervende, haar 3*4-ja rige dochtertje in de armen klemmend, door haar moeder in bed gevonden. Ook in Zuid Celebe» Het militaire commando van Zuid-Celebes heeft een optreden tegen gewapende groepen 1 guerillas in Zuid-Celebes aar.gekondigd. nu de p«gJiger. cm een vreedzame oplossing te bereiken, faalden. Het mditaire commando zegt, dat gebleken is, dat gewapende groepen de laatste tijd we gen en bruggen in Zuid-Ceiebes vermelen, bomen omkappen om wegversperringen aan te leggen, telefoondraden doorsnijden en moor den plegen, hetgeen tezamen hei karakter van georganweerd stichten van onrust draagt. Midden in de strijd werd Am ben zwaar ge troffen door een aardbeving er. een vloedgolf die Zondagmorgen begon en thans nog onre gelmatig voortduurt. Twee durpen werden Gcrtenady stelt vraag. Het Tweede Kamerlid Gerbrandy (A.-B) heeft aan de tt-n.-g*r-pfe»dert achriftelyk de volgend* vroag gesteld; Is de regering, lettend» op publiek Indonesië berlg is te - gen het volk vae Arabon, bereid, om met eigen militaire machtsmiddelen maatregelen te ne mer, teneinde de vrijheid, d» veXgbeid en -v-— het lever, van dit volk oer 'eenmaal meest 26-jar ge loyale Nederlandse onderdanen te bescher men’ SAMENWERKEWE LANDEN. TBUMAN ZAL BOODSCHAP TOT ALGEMENE VERGADERING RICHTEN President Truman heeft een uitnodiging aanvaard cm cp 24 October een boodschap te richten tot de Algemene Vergadering der VJi. te .Flushing Meadows. Op die dag zal men in een speciale bijeenkomst het feit her denken. oat de VN vjjf jaar ge’ecen gestie t werden. De boodschap zal een belangrijk* rede over de bu.ten.ands* poLttek zym De Amerikaans* b: groungsconumasj* beeft een '.ermaderr^ me: 50 m_Loen dollar ge lust van de geiden. <Le d.t jaar voor het plan- Marshall werden toegewezen en die 2A< mii- bard dollar beLepen. Vocc de geldan bestemd voor de Amerikaanse programma 's in de be zette gebieden werd eveneens een vermin, dermg met 50 zxullipen cellar vastgesteid. De thans door de ccmmMBie vastgestelde verminderingen, die betrekking hebben op het begrotingsjaar tot 30 Juni 1951. werden door pretdent Truman goedgekeurd. Onder meer zal 75 milLoen doLar minder worden uitge geven voor de bouw van ziekenhuiren, waar voor oorpsronkeiyk 25ö nulhoen óoLar as u.tgetiokxen. Een woordvoerder der de vermindering van de 1-- werd was op de grote verbetering, die dit jaar er het algemeen is ingetroden voor de goud en doilarreserve*. Gisteravond ia brand uitgebroken op d» derde étage van een perceel aan de Oud» Zijd» Achterburgwal te Amsterdam, waarin gevestigd was het mpakbedrijf .Improha” In dit bedryf was vee! verpakkmgsmateriaal-op- geslagen. De brandweer had grote moeite om op d* nauw* gr»cht ruimt* te vinden vooc het noodxakehjke materiaal Er deed zich bij deze brand een incident voor, dat zeer goed is afgelopen. Toen een brandweerman bezig was op een van dc af- alu.ters van de motorwagen die voor het bran dend perceel was geparkeerd, een slang te monteren, werd hjj. toen deze slang loasehoct door de krachtige waterstraal in de gracht gespoten Er waren ge.’ukig voldoende han- n den om de onfortumlijke brandweerman weer r. snel op de wal te hijsen. De brand was direct na de ontdekking ta melijk feL aodat de gehete derde verd»pi-g en zolder spied.g in licht» laaie stonden. Twee uur nadat de brand was ontstaan was de brandweer bet vuur meester. De verdie ping. waar bet vuur woedde, was vel met al lerhande koloniale waren en meet die hard nekkig brandden. D* gehete derde verdieping plus een tuasenverdieping en de daarboven gelegen vLenng zyn geheel u.tgebrand D» onder-ggend* verdtepmgen kregen water schade DERTIENJARIGE O1 volk een regering van de 1 nesische volk om de eenheid en dé VN -e*maais*M krijgt geen gek**’ D* V.N.-commissie heeft medegedeeld, dat zij antwoord heeft ontvangen op haar schrij ven van 6 October aan Moh Roem. In zyn ar/woord verklaart minister Roem, dat ct Indonesische regering tot haar spijt met in staat is in te gaan op het beroep van de VN- commissie Deze instantie overweegt thans welke stappen zij verder zal ondernemen. De mogelijkheid bestaat dat de commiss e deze aangelegenheid naar dé VeiLgheidsraad verwijst dat juist van Amerika de hocfdstelregel bij da verdediging van het Atlantisch gebied is West-Eurcpa moet eerst voor zich zelf zorgen 4 en dan zal Amer-ka helpen. Met Engeland is dat geheel anders. Het is door en na de tweede wereldoorlog volkomen van het eerst* plan verdrongen. Amerika deelt lakens uit ook aan Engeland De Britse r»ger .r.g wil slechts aan Europa eenwording medewerking geven, wanneer daarbij spe ciaal Er.ge.se belangen gediend aiin. Wanneer d* Benelux werkelijk definitief tot stand komt aal dat een belangrijk» concurrent voor En geland worden bij de handel in Europa. Het (tweed* rangs) Engeland ziet dua aan de ere oor- MJNGE NSTAK KUN VADER. li Os* zij» urdrr te kierbarwe», Op II Juli beeft de 15-jarig» teerlmg-mijn- werker A. A. urt Wmassdsrac* in de ouder- lyae womng aldaar zyn rader, eec eure ka.’ met een knipmes eeuge steken in b-ofd gelaat en knkerseb. ruder toegebracht. Dez» ernstig* mishandeling was een gevolg »aa bet optreden van de racer, die het xyn vrouwen kmderen henhaaldelijk erg lastig maakte, als hy dronken was Ook ep d_e 16e Juli was de man besebcoken thuisgekomen Hij was kwaad da: men de kamer, waar hy zich be-roai. had afgas'Mee en toen dc deur w*s openremaakt wild* hjj zija vrouw te lijf Toen greep de jonger., smedend en angstig otn de gedragin gen en dreigementen van de man. een mes en stak, zonder zich zoals hij thans voor de rechtbank 'erklaarde van de gevolgen re kenschap te geven, herhaaldelyk naar zya vader Gelukkig waren dc verwondingen niet van emsuge aard. De rechtbank hoorde sowel de vader als de moeder en daaruit kwam voer haar vast te staan, dat de man veel schuld had gebed aan de ontwikkeling der tragisch* verhoudingen in het »ujn werr ars ges» De officier van justitie achtte geen opect tot moord en .-geen poging tot doodslag aan wezig. maar wel ernstige mishandeling. AD» omstandigheden in aanmerking nemer.d vroeg hij zes maanden gevangenisstraf, wearvan twee maanden voorwaaroelijk met een proef tijd van twee jaar. De verdediger beoordeling van Uitspraak op 23 Wonsen. de belangrijke haven aan de Oost kust van Noord-Korea. m handen van de Zu.d-Koreanen gevallen. Ook bet vliegveld daar, een der beste in Korea, is door de Zui delijken bezet Stafofficieren verklaren, dat het moree! van de Noordelijken in dat gebied slecht ia Laag- vliegende vliegtuigen met luidsprekers ust- gerust weaken ce Noordelijken op z.cn over te geven, maar vele vijanden vluchten in wanorde naar het Noorden. De Zuidelijken hadden niet verwacht dat zo weimg tegen stand zou worden geboden. De Amerikaanse eerste cavalerie-drviste. die van uit het Zuiden Pjongjang wd bereiken, u op groetende tegenstand gestuit Volgens inlichtingen uit kringen van bet hoofdkwartier van het Amerikaanse achtste leger hebben de Noord-Kcreanen op bet cen tral* front bevel gekregen niet terug te trek ken en tot de dood toe te vechten. Het schijnt dat de meesten van hen dit bevel opvolger, gezien de wem.ge gevangenec die worden gemaakt Volgens deze brennen hebben de Amerika- RUS8ISCH GRAFSCHRIFT. Volgens berichten in d* West-Berlijns» per» mceten op last van het Oor-Duitae mjusteri* van Binnenlandse Zaken de mscnpttes op gedenktekens voer geval lenen uit de eerste wereldoorlog in Oost-Duiuland ia die zin gewijzigd wor den, dat de doden niet voor bet ute- land. maar voor bet kapitalistische monster" zjjn gevallen. I-Moluk! otmuddeliijk De V N -commisste heeft brief uit Soerabaja ontvanger. Telegram vaa dr. Drees betreard. Het Indonesische parlement heeft een re solutie aangenomen, waarin de inhoud van het telegram van minister Drees betreurd wordt wegens de inmenging in Indonesische bmnenlandse aangelegenheden. Het telegram, zo wordt gezegd draagt het karakter van een ■--* >l*efd en bevat zinsne- 1 het Indonesia» volk In de afre’rpen maanden hebben mmister S L, JJansaclt ec xi.n destosadgen eer. p-aa voor integral.* var. de Eurtpese landbouw cpgeste-c. Aan oe voltocusg vaa dit plan wc.-di cp het cgesibLk gewerkt Nadat hjj 00- langs tijdens de Tweede Kamer-debatter, over •het Ltezsdbcuw-EcaLsatte-fcnds het plan hid ajrge<ord-gd als een pegmg «en eer. em-de te maker aan de taraefstanfel»- er betalmgs- znoe2«kbede& dj* voor de kandgl in land- bousrprnducten ia West-Kurop» aLerwege aan wezig zijn of m het vooru tzartu Iggen. de' d zruatsteT MarsfeoS vorige wek triers zrn bezoek.aan West-Dtualmd opnieuw medede ling van het bestaan van du plan. Men mag aasneraen. dal details van dfit plan gepublteeerd rullen worden, aadat de Neder landse regerm? zich er achter beeft gesteld Uzt goed ge informeerde kmrgen te Der. Haag vernezoen wy. dat de Nederlandse znmteter van landbouw over r.e» plan als «danig geen overleg met buitenlandse collega s beeft ge pleegd- Het ntet cnnncgelyk. dat hj over details ervan tydens fee meel at tnfcrmeel ccctaet met deze ccDegas geaproken heeft m zxs c-p h_nne inzichtee te kunnen oriënteren Het plan-MansSw» voor de Europese land bouw «hm aan op de grote lijnen, die in bet plan Sehumsan voer de Europese steenkool- en ijzer- en staal productie getrokken xyn. Er is al enige tijd gewrikt aan de Neder land** marine. Vanuit het buitenland pro beert men nut en noodzakelijkheid van d>* zeemacht verdacht te maken De stemmen 13, dr» richting die in de laatste weken in het openbaar klonken, waren die van Amerika nen. Senator Conally heeft in een toespraak gezegd dat de Nederlanders niet langer ge wichtig moesten doen en dus hun zeestrijd- krachten maar naar de sloper moesten varen. Een zeer vooraanstaand militair ook in de kringen van het Atlantisch part generaal Bradley heeft in een wat meer parlementaire woordkeus ook twijfel uitgedrukt aan de be staansreden van d« Koninklijke Marine. Dat alles mig tegenwoordig, ook tussen bondgenoten van verscheidene verdragen. Het Nederlands verweer is tot nu toe met *rg krachtig geweest, het Is niet in een toon ge steld en n et van argumenten voorzien, d e indruk maken op het buitenland. Het ergste is evenweL dat men zich niet rechtstreeks kan of wil richten tot de genlyk* bron van het gestook tegen de Nederlands* marine. Enge land. Dit mag als vaatstaand aangenomen wor den. dat Amerika met e gener beweging zal gaan schimpen ever Nederlands zeestrUd- krachter, zeker niet op een tijdstip, dat het een niet enaaniier.l'jk aantal bodems afstaat juut aan de Nederlandse marine Zeker is ook DE KWESTIE AMBO.N Nu ook wapen gekletter in Zuid-Celebes Heewei bet IrtMesterte mhatoterie ’u «efesrte ee» vwbrt berft witaevaerttrt InxaXe te pvbUcaiM va» i» Djakarta gesegA da* geveer sea ki>«»tur vaa Haag «egt éaarcMegea, tal waarin d» I ml --- telegram weidt verder dat d* Arabenese» de Indeeesiers ia waa*rde »p d» vtaebl gejaagd bebbea ea dat bet mereel vaa de TJLL gekaakt ia. U egge’.-aagd- De schade wordt ruw geaehat op 7-» millioen gulden. De voeesetoood onder ce bevolking is thans zeer groet en velen zijn dakloos. Uit verschillende plaatsen in Indonesië wor den protesten geboord tegen de militaire ac tie. di» de Indonesisch» regering tegen Ara bon heeft ondernemer. Het Ambocese comité van Java heeft tot de eommusie van de Verengde Naties een brief gericht, die d» handteken.ragen draagt van IC marmer De ondertekenaars protesteren heftig tegen de aanval d.e tegen hun land is ingezet onder het valse voorwendsel, dat ae bevolking van Ambcn niet de republiek der Zuid-Moiukken steuntDe brief verzoekt een itfk staken der vijandelijkheden. een «oortge’.Jke

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1