E SCHOONHOVENSCHE COURANT IS ing! I FIJT BRUUN ER: S-SIX fan IOVEN I Het dwaze hart Verschuivingen op het platteland het bevolkingsvraagstuk voorop, in de plaats, omdat alles om de mens voorts omdat Nederland met meer mensen per vierkai bevolkte land a moeilijker omdi zeer verarmd De prijsontwikkeling op de internationale productenmarkt Noord-Koreaanse hoofdstad geheel bezet Rode regering uitgeweken? BINNENLAND. Nieuwe methode van verdelen van bonw- contingenten? Omlaa^-omhoog Nieuwe wapenfabriek in ons land? Eh 1950 m jAAtöAira. iréT r 1 4 I rs igen eld van in- >g- rlijl ge- nog en lien Ma» zi« voor bljiondtrheden pagina Z. i klant hod, ut zat verstand Nieuwsblad. len bijvullan ran bnddna lig maken :ddenmakerij RGAMBACHT •ndeel •n. De goed dro ag de re volgende mor- gereedheid. De eenteraad «ton de burgemee' Pulex” zp d kato 1951 balei >mmu- islacho 11 Qc- waar and ringen uitten N 54 JTWAALF BLADZIJDEN VRIJDAG M 0CT08IB ISM NIEUWSB1AD VOOR ZUIDH0L1AND EN UTRECHT i Amei >zen c. nden e van te de tanse s Telefoon 207 (K 1823) R. A W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN Gironummer 13788 AdvwMMlW I m 19 1 JO, elk* bmt f Ck 12. <Urdo plcxMtng tegen halve pt> FaalWo betichten 10 cent per adkmeut AVIN 7 I van Lan zittingen oorden, daar Chinese troe- i de Noord-Koreai is thana door de lel. Geen banden- ving Bij tegenwind Prijs slechts f 2M-. lemonatmtie CHOONHOVEN rel. 504, b.g.g. 300 n mededelen nnen leveren iog nooit tevoren in mische topprestatie. tanse hoofd- i verbonden tot de con- wij komen probleemstelling In dit nummer drukken wij de eerste aflevering af van ons nieuwe feuille ton. Het is een zeer pakkende geschie denis, die zich afspeelt in de kringen van de Deense landadel. De titel zegt reeds, dat liefdesverwikkelingen 'n be langrijk deel van het thema vormen. Zij worden op zo onderhoudende wijze ver haald, dat de lezer geheel zal meeleven met de hoofdpersonen. Die zijn niet al len van adel. Juist de ervaringen van een eenvoudig meisje op het grote slot vormen de voorwaarde tot de intrigue. De opbouw daarvan is zo, dat de span ning tot de laatste aflevering behouden blijft. urversnelling n. Bekleding p k. motor is 1 garandeert gang In alle g maakt het inlichtingen kt door de clusie. dat tot een algemeen nauvacuue pi MuieeiiiaieiniiK nïÓ'wTdm ‘Et* °dïd.fflkU£ •prek" med'. “"”4 n.l* Nederland. Den pp het platteland werk ons land mogelijk zijn Het een d gehele van de rapenin- sring Mr Linthorat Homan constateert: SCHEPEN VAN EN NAAR DE OOST Atlantis. DjakartaA’dam 18 van Colombo. Kota Baroe. R’dam—Djakarta 18 van Genua naai Nt New kartai Skaui Volet head. Will" Quarda Groc' 18 pas Otranto m. O.Z.O. Eerste onderdelen der H-brigade op thuisreis. Het troepenschip „Nelly" is met 1515 pas sagiers uit Tandjong Priok vertrokken. Aan boord bevinden zich de volgende gesloten onderdelen: 432e bat. infanterie; 43 RVA.; 43e Genie Veldcompagnie; 43e Genie Park- compagnie en de 43e zelfstandige mitrailleur- compagnit Al deze gade, de laat: Landmacht, di Met haar gemaakt. Deze week is eveneens vertrokken de ..Castel Bianco’’ sagiers, allen individuele milits gezinnen. DE OLYMPISCHE DAG De Olympische dag 1951 zal 17 Juni in het Olympisch Stadion dam worden gehouden. Ichting” ’ïilver- ust mi- misves- nieuwe R’dam 18 te Suez ey pas. 18 Beachy- tles, Norr hij opmt dat enke i vraag bij het le werel xCota Baroe, “ar Porteaid. Napoli (rep.) vm. te Marseille van Djakarta. New Australië (rep.) 19 van Portsaid Dja- --*iRotterdam. ugum (repDjakarta- •ndam, R'damSydnej n geslaagd de ichappen voor de i bromfietsen mi, waarvan U na nil jen te Tokio verwacht men daag zal vallen. De Ame- het centrum van 't bran- bruggenhoofd over de vestigd. cavaleriedivisie heeft krijgsevangenen ge- Suid-Koreaanse divisie i Amerikaanse tanks jang veroverd. Noord-Koreanen niet geboden als men had ver- ligde strijdkrachten vonden mbarrières in de 1951. op Zondag te Amster- van Tandjong Priok met 899 pas- «.^atalren met hun Noord-Koreaanse regeling uitgeweken? Het Zuid-Koreaanse radiostation van Poe- san bewefert. dat de Noord-Koreaanse minis ter-president en opperbevelhebber derNoprd* Koreaanse strijdkrachten. Kim Ir Sen, met zijn regering naar Mandsjoerije is uitgewe ken om voorbereidingen te treffen voor een wintercampagne Pjongjang vanmorgen beztet. In da morgenuren werd de laatste tegen stand van de Noordelijken in Pjongjang brqken. De NoorH-Koreanen. die toen slechts op enkele plaatsen stand hielden, gin gen op de vlucht Amerikaanse geheime ’°n der Noord-Korea- u<n en krijgsgevange- n de strijd als 265 000 de sterkte van dehui- strijdmacht boven de op 70.000 man. caanse veiligheidstroepen hebben M-ilorea een nieuw offensief ingezet om itste resten van Noordelijk verzet op te ruimen. Hem Ruys, Djakarta-Rotterdam, pas 18 dafui. >ote Beer (rep.) Djakarta—Amsterdam, s. St. John's Eiland. (rep) Djakarta-Rotterdam, 18 800 Quardafui. Grotere vraag naar landbouwproducten De prijzen van wol en rabber «Ijn als gevolg oorlog op Korea en 8e herbe- wapeningsprogramma's gevaarlijk gestegen, so deelt de directeur-geperaal van do voedsel- en landbouw organisatie der Verenigde Naties. Norris Dodd, in een rapport mede. Ook de prijzen van rijst sljn gestegen, naar hij opmerkt en in mindere mate ook die van katoen, koffie en eaeao. Het Is mogeltjk. dat enkele andere goederen bin nen enkele maanden eveneens de druk van grotere vraag zullen ondervinden. Deze opmerkingen maakt Norris Dodd in een voorwoord bij het rapport van z(jn organisa tie. getiteld „Vooruitzichten en staat van zaken in de wereld ten aanzien van voedsel en landbouw". Mr. J. Linthorst Homan, voorzitter van de vaste commissie van de rijksdienst voor het Nationale Plan heeft op uitnodiging van de stiphting stréekbelangen Oostelijk Gelderland te Doetinchem het kleine-boerenvraagstuk, de industrialisat.e en de emigratie, punten die in het brandpunt der belangstelling staan, onder de loupe genomen op een vergadering, waar talrijke notabelen, zoals burgemeesters uit verschillende gemeenten en directies van grote bedrijven aanwezig waren, De heer Linthorst Homan kwam het noodzakelijk is, dat imeen aanvaarde pr'1*' grote vraagstukkei l niet in elk opzL oplossingen geven. Bij de Nederlandse sociaal- i de Stichting >nds heeft injiverle; ircommissie en ..•ctie Van de N.V. Petroleum gelegenheid vi maatschappij g .000 te reserverei van een. ium, te bouwen centra voorbereiding begin gemaa».,. VtnchkM Maandag Woansdag M Vrtjdag, Prl)« bg voorultbvta. kng I U3 par 9 waandM. Voor SchoauhovM f 130 por kwartod ende het wereld- ileidlng tot ernstige larschijnlljk. dat wereldproductie zan vetten en oliën in 1950 zuil Een Brits Unkreglment verblijft ep het ogen blik In Nederland om door enige oefeningen de Nederlandse officieren de verschillende types van tanks te demonstreren, welke in ge bruik sljn bjj het Britse Rijnleger. Onze foto toont de demonstratie met *n tank van het model „Cornet", in het kamp Vlasak kers bij Amersfoort. DE STRIJD IN KOREA pen Noord-KdTeanen nog tegenstand, doch van een georganiseerde weerstand is geen sprake. Iri militaire kringen dat Pjongjang vandaag rikanen hebben in het dende Pjongjang een t rivier de Taedjong geve De eerste Amerikaanse gisteren ongeveer 5.000 maakt. De eerste Zi heeft onder dekking van het vliegveld van Pjongji Tot dusver hebben de 1 zoveel weerstand geboder wacht. De Veren igG~ rij na rij van de zandzakkei straten verlaten. Een officier van de dienst heeft de verliez nen aan doden, gewone nen sinds het begin va’ opgegeven. Hij schatte dige Noord-Koreaanse 38ste breedtegraad c Amerikaanse vei in Zuid-K( de laat iclusie. dat r is in de een element - het zal nog ondergaan. Eengoe- i platteland moet wa- ing van de kracht van afhankelltk zijn leden, zulle pro- jervraag in oductie voor dllende lan- aanhouden- en grondstof- uit den nemi industrie gen oprichten. keuring gehecht, m: Hispano Suiza word ONDERZOEKING8-LABORATORIÜM AAN KANKERINSTITUUT. Het besfuur van de Stichting Konini helmina Fonds heeft in*.overleg met trgle kankercommissie en met ins van de directie Van de N.V. Konini derlandse Petroleum Maatschappij de ter gelegenheid van het 60-jar' dezer maatschappij gedane sc? f 500.G. ring te richting de in- boratorii alle icht- Hetselfde tafereel dat Zuld-Kerea *h maand geleden te zien gaf, speelt zich thans in Indo- Chlna af. Lange rijen Inwoners van Langson verlaten met enkele schamele beslttlngen hun woningen, op weg naar-velllger e êen hevige veldslag turnen Indo-Cl pen en de communisten*' dreigt. i betoog igen op - van aea twee a‘ van Et katen dat éénwording, en iport-clga- «mlgratle-politie of lager, kome"- ZUIVERINGSACTIE IN ZUID-OELBBES. 10 October zijn zuiveringsactie* aange- igen tegen „onruststokers" in Zuid-Celeben, Idus wordt gezegd in een officieel commu niqué. dat te Makassar door het Indones»...^ militaire commando is uitgegeven. Op tober werden verschillende plaatsen, guerrillatroepen huisden, zonder tegensta! bezet, doch er moesten talrijke versperri-- worden opgeruimd. Op 12 October stui.^ de troepen der R I.S. nabij Siwa op tegen stand, waarop een vuurgevecht volgde, dat vier uren duurde. Tenslotte werd Siwa be zet. nadat een tweede eenheid van het Indo nesische leger de (APRI) guerlllavechters van een andere zijde dan frontaal hadden «oed- aangevallen. Op 15 October werd Tanroe met Tedong door de A.P.RI. bezet. Tijdens deze actie vielen aan de zijde van de A.P.R.I.twee doden en een gewonde. De verliezen der guerillavechters bedroegen volgens het com muniqué een aantal gewonden en gesneuvel- den .zes gevangenen, vele tientallen wapenen en verschillende kisten met karabijnpatronen, DE NIEUWE HUURWET. In de rubriek ..Verklaring en toelicht van vanavond 19.1519 35 uur over Hil sum I. zal de heer J Bommer van het nisterie van Wederopbouw en Volkshi ting een toelichting geven op de r huurwet. Nieuwe machine geeft onze visserij voorsprong. In Maart van het volgen*, jaar zal de hele Nederlandse visserij kunnen beschikken over een van de zes grootste fileermachines ter wereld, dezelfde, die op de visserlj-jaar- beurs deze zomer te Bremerhaven zoveel be langstelling trok. De uitvinder-constructeur van dit ingenieuze apparaat, dat 20 grote vie sen (tot 18 kilo) in enkele minuten veran dert tot panklare filet, heeft zijn machine namelijk slechts in huur afgestaan, op voor waarde. dat de gehele Nederlandse visserij bedrijf. de binnenvisserij Incluis, van de vin ding zou profiteren. Er worden er slechts zes van in serie gemaakt. In principe werd tot de huur van de machine besloten door een nieuwe combinatie van handelaren en reders die de export van de Nederlandse vis wil verstevigen. Zij zal met deze machine de na tionale visserij een voorsprong geven op ver scheidene van de omliggende landen. toenemen. Daardoor zullen enkele van de va- lutabeperkmgen voor del nternationale han del verminderen. 3. De omvang van de Internationale handel zal toenemen en deze zal in het algemeen de neiging vertonen te verbeteren. 4. De behoeften van productie- en Invoerlan- den zullen zo groot zijn, dat de mogelijkheid van niet af te zetten overschotten vermoede lijk zal verdwijnen. 5. Koopkracht en aanbod kunnen echte» al leen in vergelijking met voorafgaande jaren gunstig genoemd worden. In z(jn voorwoord zegt Dodd: schijnt, dat de bittere gevechten op schiereiland In Azië en de over de g wereld voorkomende toenemingen economische niet-productleve bewi gen meer zullen doen om verbetei brengen In bepaalde aspecten van ternatlonale voedselverdeling, dan i daartoe sedert 1946 aangewende recht streekse pogingen. De regeringen moeten maatregelen nemen tot bevordering van een aanhoudend grote productie door do boeren een behoorlijke opbrengst te ver zekeren b(j verkoop van hun producten. In het rapport wordt verschiHende verwach tingen geuit voor 1950-1951 in diverse gebie den. Omtrent Amerika en Canada wordt ge zegd. dat de tarwe-oogst vermoedelijk even groot zal zijn als verleden jaar en de katoen- oogst belangrijk kleiner. De omstandigheden in West-Europa wajen over het algemeen gunstig voor voedsel-, graan- en suikeroog- sten. De vleespróductie zal echter nog altijd iets kleiner zijn dan voor de oorlog. De vraag naar landbouwproducten zpl waarschijnlijk blijven stligen, waarbij voortdurend de nadruk zal blijven vallen on uitbreiding van de bin nenlandse voedselproductie en het verkrijgen van voedsellnvoer uit gebieden met zachte va luta. De waarschijnlijkheid van hogere prij- zenn bestaat, al is het mogelijk, dat deze de invloed zal ondergaan van prijscontroles' of regerintssubsldies Omtrent Oost-Europa en Rusland wordt gezegd, dat de landbouwpro- dijetle waarschijnlijk vergeleken met het vo rige jaar een toeneming te zien zal geven, on danks de Imstlge droogte in het Donau-bek- ken Behalve in Hongarije. Roemenië en Joe- go-Slavië zal het werkelijk inkomen der boe ren waarschijnl’jk toenemen. De landen, die grotendeelt j/*-— van export naar de dollarpebleu^... fiteren van de toenemende invoe Norfrd-Amerika. Een grotere prod de export kan mogelijk in verschil den worden aan bemoedigd d^or de de Europese vraat» naar voedsel er fen uit niet-dollarlanden. Waarschijnlijk zal het wereldvelbrulk van katoen in 1950-’51 de productje met ongeveer 10% overtreffen, waardoor er gp 1 Augustus 1951 een tekort zal zijn, dre bijna drie miljloen balen groter is- dan dat van vorig jar- De vraagstukken betreffende het aanbod van wol geven aanl bezorgdheid. Het is waa -verbruik vi toenemen. In antwoord op een interpellatie, die hr i gemeenteraad van Delft werd gehouden oVi/ de woningbouw heeft een wethouder dier ge meente medegedeeld, dat blijkens dpor hem ontvangen inlichtingen door de overheid een nieuwe politiek zal worden gevolgd met be trekking tot het verdelen van de boüw-con- tingenten. Het zou namelijk in de bedoeling liggen aan de gemeenten in eens de contin genten voor de eerstkomende drie jaren toe te wijzen. onderdelen behoren tot de H-bri- -itste brigade van de Koninklijke lie zich nog in Indonesië bevindt, «ar repatriëring is dus thans een begin klngsvraagstuk voorop, in de eerste idat alles om de mens gaat, en Nederland met meer dgi 300 inte kilometer het uichtst van Europa is Dit is des te iat Europa en Nederland beide zijn. Veel mensen, weinig geld en geen mogelijkheden om de moeilijkheden in korte tijd op te lossen. Inleider kwam tot de overtuiging, dat de landbouw en de in dustrie nauw, verbonden zijn met elkaar, om dat is komen vast te staan, dat het levens niveau bepaald wordt door beide factoren. Ten aanzien van de verdeling van de be- «olking over de verschillende bedrijven deel- sker mede, dat er landen zijn, zoals Denemarken, die voor een iseerd zijn en daarnaast een loderniseerde landbouw heb- moet het percentage dat »rkt, dalen, en dit zal in land mogelijk zijn door emigratie, me chanisering. modernisering en rationalisering van de landbouw en door de stijging van het aantal der bevolking. Het landbouw-percen- tage zal in 1970. wanneer Nederland naar schatting 12 0Q0 000 inwoners zal hebben, ge daald zijn, omdat de landbouw geen mensen meer kan opnemen. (Thans bedraagt dit per centage 19 pCt.). Wel kwam spreker tot de conclusie, dat het kleine boerenbedrijf onmisbaar is in da Europese landbouw, want het is van ons Europese leven, doch moderniseringen moeten ondei de verzorging van ons ken voor de handhaving d; de agrarische kern Zo kwam de inleidet op het vraagstuk der industrialisatie, in verband waarmee hij mee deelde. dat de vraag, waarmee het centraal planbureau zich thans bezig houdt, is. waar de industrie moet komen Moet elk gebied zijn eigen bevolkingsaanwas opvangen of moet alles naar het Westen? En moet de in dustrie gevestigd worden in grote fabrieks- centra, streekcentra of in de dorpen? Spre ker constateerde, dat de middelzware indus trie niet in de dorpen gevestigd moet wor den en dat in de grote centra de industrie "’t afzakt. De industrie gaat zich namelijk jds meer concentreren op de streekcentra. De heer Linthorst Homan merkte aan het slot van zijn betoog op. dat zich thans reeds verschuivingen op het platteland voordodn. Bestudering van deze vraagstukken geeft aan- tot twee algemene opmerkingen: De Europese samenwerking en de noodzaak van welbewuste iek, welke dan ook schijnt te igin Wil de cen- instemming iklijke Ne- besloten van het 60-jarig bestaan gedane schenking en voor de bouw en centraal onderzoekings-la- verbinden aan het nieuw te mtrale kankerlnstituut. Met de ng van de plannen is bereids een takt. uiterste bej laat in de dan zou de Amerikaanse economie ogenblik ontwricht worden door een crisis. Onder deze omstandigheden wordt de po sitie van Europa weer sterker. Vooral nu Canada zich heeft losgemaakt van de deva luatie van het vorige jaar en de Canadese dollar zijn eigen waarde-niveau zoekt, be gint men zich af te vragen of het pond ster ling niet hoger getaxeerd moet worden. De Engelse regering ontkent dergelljke plannen ten steHlgste, maar dat deed zij ook toen het vorige jaar de devaluatie aanstaande was. Het zou echter kunnen zijn, dat men het pond tot op zekere hoogte zijn eigen koers zou laten zoeken in navolging van de Cana dese dollar. Als dit gebeurt, wat lang niet zeker is. om dat er ook grote nadelen aan een dergelljke wijziging zijn verbonden, zal dit voor Neder land diepgaande gevolgen hebben. Het vorige jaar heeft de Nederlandse Bank als getrouwe paladijn het voorbeeld van Engeland gevolgd an de gulden met hetzelfde (algemeen over geven geachte) percentage van 30 pCt. ge devalueerd. Maar gaat het pond weer om hoog. dan zal de gulden eveneens mee moe ten gaan. Wij geloven, dat men daarvan geen nadelige, doch integendeel gunstige gevolgen zou mogen verwachten. De devaluatie is voor ons, afgezien van een betrekkelijk geringe exportverbeterWg. uitermate schadelijk ge weest. Terwijl de begroting voor 1950 aan vankelijk in evenwicht zou zijn, kwam er tengevolge van de devaluatie een tekort van 500 millioen uit de bus. Een tweede, uiter mate onaangenaam, gevolg was. dat het prijs niveau tussen België en Nederland zozeer werd uiteengerukt, dat de Benelux vrijwel onuitvoerbaar werd. Een herstel van de wis selwaarde van pond eh gulden, meer in over eenstemming met de werkelijke koopkracht van deze muntsoorten, zou hierin belangrijk verbetering brengen. De naaste toekomstkan daarom beslissingen brengen, die voor de economische positie van ons land van zeer verstrekkende betekenis zouden zijn. In het rapport wordt gezegd, dat de Kore aanse oorlog en de herbewapeningsprogram- ma’s in het Westen fundamentele wijzigingen hebben veroorzaakt, in de wereldvooruitzich- ten voor voedsel en landbouw. Het rapport vermeldt de volgende punten: 1. Uitbreiding van de herbewapeningspro- gramma's zal de koopkracht vergroten en de vraag naar landbouwproducten zal groter worden dan verwacht was. 2. Grotere Invoervraag en uitgaven voor mi litaire hulpverlening door Amerika zullen de hoevzeelheid dollars, die in de wereld beschik baar zijn voor de aankoon van landbouwpro ducten In Amerika en Can»da. belangrijk doen De helft van stad Pjongjang j troepen bezet. Da Noord-K< geen enkele Pjongjang bieden Reeds eerder hebben wij de mening uitge sproken, dat de dollar te duur was in verge lijking tot de Europese muntsoorten en dat de devaluatie van het vorige jaar deze wan verhouding nog treeft verscherpt. Deze toe stand was veroorzaakt, doordat in 1944 de wisselkoersen bij de Bretton Woods-overeen- komst waren vastgelegd en niet werden her- aien, toen in 1946 in Amerika de prijsbeheer- sing werd opgeheven. Daardoor zijn daarna de prijzen in Amerika snel gestegen en werd in feite de dollar minder waard. Een Ameri kaanse econoom, dr. E. Spahr, voorzitter van de economische afdeling van de unlversiteit in New-Yoak beweerde dezer dagen zelfs, dat de dollar nog maar een fractie waard is van de oorspronkelijke waarde en dat hij spoedig zou zakken tot een tiende van zijn waarde als er niets aan werd gedaan. Niet temin moest Europa, gebonden aan Bretton Woods, de volle wisselwaarde van de dollar blijven betalen. Dit is een van de voornaam ste oorzaken geworden van het geweldigs dollartekort in Europa, welk tekort nog ver groot is door de veel te sterkftx devaluatie van 1949. Intussen begint de wal het schip te keren. Het gevolg van de bovenomschreven wanver houding is geweest, dat de Europese Staten hun aankopen in het dollargebied tot het •perkt hebben. Had men geen ult- Marshall-hulp en de bewapening, op het hevige loreanen hadden bulten de stad verdediglngssteUing. Binnen kleine afzonderlijke groe- De prijzen van wol juw organli Jzen var koffie len eveneens :t Norris Dod< TELEGRAMMEN AAN THUISVARENDEN. Met het Griekse schip „Curenla", dat Ne derlandse militairen van Djakarta naar Mar- - seille vervoert, kunnen radiobrieftelegrammen worden gewisseld via het Nederlandse kust- steec station Scheveningen-Radio. D®, ALLE IMPORT-CIGARETTEN DUURDER? verschuivl. In verband met de in de Tweede Kamer aangenomen wet betreffende verhoging van do omzetbelasting voor sigaretten zegt de on- v?®™" dervakgroep Import van tabaksfabrikaten dat naar alle waarschijnlijkheid alle impc retten, dus ook die van 90 cent of lager, enigszins in prijs zullen moeten worden ver hoogd. Deze verhoging zal het gevolg zijn van q„ het feit, dat de import-cigaretten in alle prijs- Vang, klassen, dus ook die van 90 cent en lager, B|fjus door de verhoogde omzetbelasting worden ge- njau^ troffen. De raad voor economische aangelegenheden •lit de ministerraad heeft zich bezig gehou- met een verzoek van de Zwitserse onder ling Hispano Suiza om in Nederland een voor middelzware wapenen te mo- ichten. Aan dit plan is nog geen goed- naar de besprekingen •den voortgezat. geht Suia Burgemeester J. ATEN vnn Ri’hnnnhnven

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1