SCHOONHOVENSCHE COURANT IDENT Noordelijken bieden weer hevige tegenstand Nog 250.000 woningen tekort Wat doet rood China? BINNENLAND. Verrassende medewer king voor budget onderzoek Indonesische delegatie uit dreigementen Russisch vredesprogram verworpen Wehrmacht en Sieg Proefwoningen ««Btal nieuw gebeawde woningen reeds len van 1949. Men verwacht, dat de i 1949 sai komen te liggen. Er te redes _r 48.000 woningen sal bedragen. Nederland had tekort in Betalingsunie m jaargang. SRJ. •BER 1950 i 8 ók ne* I Mr ot« bad" ren, •ft e de van K SCHUIMEND nONNK AMMSKJOCT Utrecht Nooten enten Ben friste mond en :anden als parels! Na ‘lh maalt qd Uw taa ien poetsen met Pro- lent wil zeggen, dat trzorging krijgen, die is. Prodent, immers, pasta met Dispergon, ende cn gevaarlijke :aal verwijdert. iet Prodent gepoetste >i zijn en zo gezond! Werken Boer Perk sa! I- v. Dam tiea adressen Wijlen Koning Gustaaf van Zweden met «ijn achterkleinsoon. de nieuwe kroonprins Karei Gustaaf en rechte de nieuwe Koning Gustaaf te en i Het Inzicht AitwitUw I li I ihsHtV l.S(X «Ik. a.m. BMT 10.11. ttade plaotrln j lagan halva prifa latniha- tertduaa 10 cant p« ■fllleaw ine- al- ACBT BLADZIJDEN WOENSDAG 1 NOVEMBER IMS NIEUWSBLAD VODRZUIDHOLLANDEN UTRECHT is ge- een oed- De een jetreft ,1 zou .r> af- UW Gustaaf lijn minist verschenen; istaan- Prins Telefoon 107 (K 1823) 8. A W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN Gironummer 13761 „..oog houden. op het regerJnr men c DE STRIJD IN KOREA «.oreanen terrei Manschappt visie hebben ingent van c' igen mkamer, rgslaar en VancMw Maandag Woonada* m Vrijdag. Prtj» M vooruitbat» tag 1 133 pat 3 Btraadaa. Voor Soboocibovaa 1 130 per kwartooi NEDERLANDSE BEIAARD VOOR BRAZILIë GEREEDGEKOMEN. BU de Nederlandse Klokkengieterij te Asten in Neord-Brabant te de beiaard, bestemd voor een Rooms Katho lieke kerk te Sao Faulo in Brasilli, gereed gekomen. Het carillon bevat 47 klo) i-ilren van 10 tot 1400 kg. srd; op de voorgrc teelwerk; rechts 1 I monteren van de steeds door on communistische besorgen imerikaanse moeilljkhe- troepen de Eng: aanbiedt bassade aangericl voor deze bevatten: beneden: een door ar, keuken, WC.; opdever- apkamer, een tweepersoons- een éénpersoonsslaapkamer, Z. en een douche- volledlg ópgetrok ken! een begaanbare de Koning. en C. aan de Dommelen. am. S. van van Reeuwijk den: C. Bouw- L Hoogendoorn. Helena, d. van lerfc Jan. z. van Wilhelmina Ja- olenaar. On- 1. S. Wildschut. 1 T. Möhle. EBEEDGE1 lokkengletf i beiaard, •te kerk t jomen. Het carillon l In gewicht variëren van 10 een overslcht van de belaai links het automatische spe torenuurwerk. Rechts: het verblndlngsdraden. De opmars van de verenigde voortgang, maar op verschilt verwachte hevi._ len, die vani irikanen en 3 HOF IN HALVE BOUW. hof heeft met Ingang van Maandag n dagen halve rouw aangenomen in "jden van koning wel diepe ii--- nog steeds niet zo ver gel wikkeling van enig gezond do bestialiteit ziet waarmede de tegen dat onschuldige Veluwae dorp --JuJt en Prins Bernh land begroeten, zich deze maand van Heemskerck" Engeland. Men neemt aan dat Koning George en Koningin Elisabeth aan het Koninklijk paar op de avond van de een en twintigste No vember op het Paleis Buckingham een ban ket zullen aanbieden. De Koningin en de Prins zullen later aan [else koninklijke familie een feestmaal len dat ofwel in de Nederlandse am- i of in het hotel Claridge zal worden ,cht Tafellinnen en tafelzilver zullen gelegenheid van 's-Gravenhage naar /orden overgebracht is zulks dustriële Met de ning mee gen oen t, Het hof heeft i eertien dagen halve rouv erband met het overlij< ruataaf V van Zweden. HET KONINKLIJK BEZOEK AAN ENGELAND. Engelse straaljagers zullen Koningin Juliana n Prins Bernhard halverwege Dover-Neder- begroeten, wanneer het Koninklijk paar deze maand aan boord van de ..Jacob - zal bevinden op weg naar tte in zijn rede, met naar het aam Juliana en Amerikaanse marinlersdivtelo heeft Mid opdracht gekregen zich met spoed "ïbied ten Noorden van de haven- an te begeven om de tweelingstad -Hoengnam te verdedigen tegen de aanval van twee Noord-Koreaanse kilometer afstand be- ..chten te Seoel betr«* iepen. Deze aanval z” verenigde troepen a: .echten op de weg lanj DE WERELDBANK. Do Wereldbank heeft sedert haar oprich ting aan de aangesloten landen in totaal voor 1.017.245.000 dollar crediet verstrekt. Hiervan is 557 500.000 dollar aan Europese landen toe gekend. namelijk aan België. Denemarken. Frankrijk. Finland, Joegoslavië, Luxemburg en Nederland. DE EEDSAFLEGGING VAN GUSTAAF VL De nieuwe Zweedse koning. Gustaaf de zesde is Maandagmiddag voor zijn ministers en de volksvertegenwoordiging verschenen; hij heeft toen de eed op de grondwet afge legd. De eedsaflegging vond plaats in het koninklijk paleis te Stockholm; zij werd bij gewoond door de broer van de koning, prins Wilhelm en door zjjn zoon prins Bertil. De koning droeg het uniform van generaal ven der Zweedse koninklijke lijfgarde. De minis- Pe* ters, allen socialisten op een na, waren in rok; zij droegen geen onderscheidingsteke- Jndon«io^. nen, daar de Zweedse socialisten deze niet ln da f. aanvaarden. ,en ®n da" volk. Beslii 1 nen worden geno straks de Indisch: Ruim M OOS gesinnen. De wervingsactie voor het in 1951 door het Centraal Bureau voor de Statistiek te hou den nationaal budgetonderzoek heeft een ver rassend groot succes gehad. Ruim 22000 ge zinnen hebben zich bereid verklaard in 1951 wekelijks nauwkeurige opgave te verstrek ken over de besteding van hun inkomen. De grote belangstelling weerspiegelt zich ook in de talloze brieven, welke het C.BS. uit alle lagen der bevolking ontvangt. Dat zulk een groot resultaat kon worden verkre gen te voor een belangrijk stuk te danken aan de steun van vakorganisaties, midden standsbonden, werkgeversverenigingen, vrou wenbonden. pers, radio en bedrijfsleven. Voor zover dit thans reeds kan worden overzien zijn de gezinnen zo gunstig gespreid dat men mag aannemen, dat het mogelijk zal 1 walt *Un ult da 22 000 aanmeldingen een selectie maken, welke een redelijk spiegelbeeld vormt van het Nederlandse volk in zijn ge- 1>«1. Zv.nw.l 1, lellflaudlt «ebl.ken, dat u de no* een landelUk tekort te aan aanmeldlDe gen van ondernemers en zelfstandigen. eerste maanden van dit Jaar is het rotor dan in de eerste negen maand, van 1950 aansienldk boren die van te nemen, dat die productie ongeveer srheugend, maar daarmee te de v >50.000 woningen. Elk jaar sullen De bedoeling te dan ook do prodi - 'leer, dlrec- leropbouw en de i bezichtiging van Voorburg worden de studiegroep met medewerking Wederopbouw en DE KWESTIE NIEUW-GUINEA De leden van de Indonesische parlemento- missie. die tot taak heeft, voorlichting te ge ven met betrekking tot Nieuw-Gulnea, zijn vliegtuig in ons land gearriveerd. )e delegatie zal propaganda maken voor *1 onesische standpunt inzake Nieuw-Gulnea eerste plaats bij de diverse kamerpartlj- dan vla de partijen en het Nederlandse Beslissingen in deze zullen slechts kun- vorden genomen door de delegatie dia -j v.» .„u.ovhe regering zal vertegenwoor digen op de Unle-conferentle over Nieuw- Gulnea. De delegatie, die vanavond arriveer de, heeft slechts een onformatleve taak. Bij herhaling verwees de heer Yamln naar het rapport van de Indonesische delegatie tot voorbereiding van deze Unle-conferentle. en kele maanden geleden aan het Nederlandse parlement voorgelegd. „Het Iriaanse volk zo zelde hij wenst haar onafhankelijkheid In Indonesisch verband als een autonome provincie. Een Trusteeship van de Verenigde Naties, waarbij Nederland zou worden aangewezen als bestuurder van West-Nleuw Guinea, acht te de heer Yamln. de woordvoerder van de delegatie, dat de besprekingen over de status ie van Nieuw-Gulnea een kwestie is tussen Né- !- derland en Indonesië. Daar heeft een derde partij niet mee te maken. „Zo Nederland Nieuw-Gulnea aan Indonesië zou overdragen Is het niet uitgesloten dat Indonesië bereid zou zijn bepaalde concessies te doen, die op economisch en cultureel terrein liggen. Voor stellen hierover zouden van Nederland uit moeten gaan”, zo zelde hij. De heer Yamln merkte op, dat, wan neer Nederland voor >7 December, de datum waarop de souvereintteltsover- dracht een Jaar oud te en volgens de ron detafelconferentie moet zijn genomen, Nieuw-Gulnea nog niet aan Indonesië zou hebben overgedragen, het moeilijk zou kunnen «ijn de veiligheid der Nederland se belangen in Indonesië te garanderen. De wil van het Indonesische volk Is: Irlan bij Indonesië. Zo aan deze wens geen gevolg wordt gegeven, dan Is er een uitlaat nodig, zo zeide de heer Yamln. i In Noord-Korea vindt nog Is dese ernstig vertraagd Ook enige Chinese torea «IJn binnengetrokken, "i woordvoerder van de Au Jen legers voor ernstige meer De politieke commissie van de Algemene Vergadering der VJi., heeft het uit vier pun ten bestaande Russische vredesprogram, ver worpen. In de Russische resolutie was vastgesteld: 1. Veroordeling van oorlogspropaganda. 2. Verbod van de atoombom en een verkla ring. dat het land, dat het eerst de atoombom zou gebruiken, als oorlogsmisdadiger zou wor den gebrandmerkt. 3. Een vredesverdrag tussen de vijf grote mogendheden; en 4. Vermindering van da strijdkrachten met een derde. strijdkrachten taar op verschillende plaatsen vlge tegenstand der Noordelijken. eenheden, die vanuit MandsjocrUe Noord-K» de Amerikanen en Zuid-Koreanen veel last. Een strijdkrachten heeft verklaard, dat de verbondei den zullen komen te staan, wanneer de Chinese communisten nog aanvoeren. boekten de strijdkrachten der VN. ztenlijke successen. Een snel opruk- ,..kaans« stoottroep heeft gister- md een punt bereikt, dat op 40 kilometer tand ligt van Sinoeidjoe. de tijdelijke jrdkoreaanse hoofdstad. Met een verras val in de nacht was deze .stootgroep” la Noord-Koreaanse verdedigingslinies iroken. nadat zij de brigade van het gemenebest te Tsjongdjoe de dag te voorbijgetrokken. Voorafgegaan overviel deze groep een bataljon 700 Noord-Koreanen. Minstens het bataljon werd vernietigd en tanks der Noordelijken ver- ge- - 'ingen van de Engelse bazettlngsautoriteiten, zijn onveilige veiligheidsadviseur op staande voet te ontslaan. Het enige wat daarmede bereikt zal worden te, dat deze zijn pogingen niet meer zal kunnen dekken onder het mom van of ficiële politiebeiigheden. Maar dat hij of een van zijn collega's „Stahlhelm” officieren zal voortgaan met geheime werkzaamheden voor de wederoprichting van het onoverwinnelijke Duitse leger, althans van een staf, schijnt wel zeker. Slechts weinige Duitsers zijn nog zover ge komen, dat zij de actie van dominee Niemöl ler kunnen begrijpen, die zich vierkant keert tegen een Duitse gewapende macht in welke vorm dan ook. Niemöller ziet, dat Duitsland uit het milltalrlsme nog nooit anders dan verdriet en zorgen heeft overgehouden. Vele Duitsers blijken evenwel nog niet anders dan mooie uniformen en stramme parades te Rien met, wellicht, aan hei eind toch nog een ..sur. >efbouw is de istructies en jouw teon- igingen een stiekum Nog uit een andere •idsadviseur moet in gewekt zijn, dat hij in politiemacht organteeer- felte streefde naar een herleving van de dierbare Wehrmacht. Gelukkig te Adenauer zo verstandig weest, waarschijnlijk ook wel op aandri uit deze proefwo- gunstige resultaten later n bij de bouw van grotere gesta-eeft dit be duiden te ver- i door verlaging van welke noodsakelljk znUftlng van bet oorlog was ons zend voor de omrin- moeten voorsichtig achterop raken, aldus Meer. PROEFWONINGEN. In opdracht van de studiegroep „Efficiënte Woningbouw”, worden thans te Voorburg 51 proefwoningen gebouwd. Deze woningen zijn verdeeld over zes blokjes, welke variëren van vijf tot elf woningen per blokje. In de proefwoningbouw zullen onder an dere verschillende vrije kamerhoogten. va riërende van 2.80—2 44 M. bij éénzelfde plat- tegrondgrootte, worden gedemonstreerd. Hier door zal het mogelijk zijn om zowel de eco- van deze proi jstenbespafende cons jractijk van de bc Toen de weduwen on andere familieleden van door de Duitsers weggevoerde en om het Iteven gebrachte mannen uit Putten de grens moeeten passeren om de graven hunner ge lieven te bezoeken, zijn zij door Duitse grei ambtenaren seer onheus behandeld. Niet i leen legden de douaneambtenaren een dui delijk wantrouwen ih hun onderzoek, doch de grenswachten ontzagen zich niet op te merken, dat „partlsanen” niet met zachtheid behandeld behoefden te worden. Putten heeft blijkbaar ook in Duitsland indruk gemaakt, maar men te daar •komen in de ont- I verstand, dat men Duitsers «Un op getreden. Het enigo waartoe de Duitsers ken nelijk wel in staat zijn is een rancunegevoe len tegenover de mensen, die'rlj beschouwen als de ondergravers van hun „Sieg”. Ook uit andere berichten blijkt, dat de Duitsers nog niet opgevoed zijn tot een weldoordachte democratie. Toen de West-Dultse staten toestemming kregen een politiemacht op te bouwen, die met vuurwapenen gewapend mocht zijn, werd de totaal toegestane sterkte verdeeld over de verschillende West-Dultse staten en staatjes. Voor do bondsregering (van alle staten te zamen) bleef een kleinere algemene macht over. Do adviseur in veiligheidszaken van da bondspresident, Adenauer, werd belast met de organisatie van het officierenkorps voor deze algemene politiemacht Hij, Von Schwerin kreeg goeddeels vrij spel. Als oud-opperoffi- cler van de „Wehrmacht" wiet hij niet anders te doen dan dadelijk te gaan intrigeren in de richting van de herbouw van een nieuwe „Wehrmacht”. Hij schreef, in zijn functie van adviseur, een brief aan alle hoofdofficieren, die hij betrouwbaar achtte met het bevel zich te melden voor het officierenkorps van de politie. Na lezing van do brief hadden zij niet anders te doen dan onmiddellijk aan het bevel gevolg te geven en, Iet wel, de brief zelve te verbranden. Vooral door die laatste toevoeging kreeg do hele actie van Von Schwèrin sterk de kenmer ken van ondergrondse pog legertje op te bouwen. uitlating van de veiligheid derdaad de indruk gewc' naam weliswaar een polit* de, doch dat hij In u... DB BEPERKING VAN ET^IOOMVERBRUIK tijdens piekuren. Teneinde tegemoet te komen aan het zeer dringend verzoek van de minister van Econo mische Zaken tot medewerking aan een dras tische bepérking van het electnciteitsverbruik gedurende bepaalde daguren in het tijdvak van 13 November tot en met 27 Januari, te thans voor het rijk een regeling getroffen. In die periode zullen de kantooruren der rüksdiensten van s Maandags tot en met Vrij dags overdag zijn: Van 9 uur tot 16.30 uur, met een middagpauze van 13 uur tot 1330 uur en 's Zaterdags van 9 tot 13 uur. Aangezien echter een vermindering van de wekelijkse werktijd hoogst ongewenst is. dient de in vorenstaande regeling besloten liggende verkorting der werktijden te worden opge vangen door het doen verrichten van werk zaamheden buiten de normale werktijden. In het algemeen zal zulks kunnen geschie den door ter compensatie op één avond per week een werktijd in te voeren van uur. De verrichtingen tijdens de bijzondere werk tijd kunnen niet als overwerk worden be schouwd. Aan de gemeentebesturen is verzocht dien overeenkomstig te handelen. DH laar «000 nieuwe huizen, maar.... woningnood niet opgelost. Er blijft een n er voorta een 59.000 k 55.000 bU »ee- luctio tot dit aantal ep te voeren. nomteche facetten als ook do ventilatie en behaaglijkheidsfactoren bij een lagere kamer- hoogte te bestuderen. Voorts zullen er verscheidene nieuwe ma terialen en/of afwijkende constructies voor funderingen, bouwmuren. vloeren, lelding- aanleg enz. worden toegepast. Bi) de keuze van de uit te voeren constructies te er op ge let dat deze elk voo» zich tot een verlaging van de bouwkosten Kpnnen bijdragen. In een der blokjes zullen onder meer de leidingaan- leg voor gas en water, alsmede de afvoeren van Banrechten, wastafels enz. in plastic wor den uitgevoerd. Verder zullen bijvoorbeeld voor de bouwmuren in plaats van kalkzand- steen holle bouwelementen van klinkerisoliet met vulling van magere beton worden toege past .waarbij de in deze elementen aanwezi ge holle ruimten tevens als rookkanalen wor den benut. Van elk der uit te voeren blokjes wonin gen wordt een zuivere kostprijsanalyse ge maakt, terwijl de toe te passen constructies op kwaliteit, warmte- en geluidsisolatie, zul len worden beproefd. Het zal hierdoor mo gelijk zijn een goed inzicht te verkrijgen in de totale woonwaarde van deze proefwonin gen. De woninge” gaande woor.k, dieping: oudergslaapkamer, slaapkamer en een éénperi een bergkast of tweede W.C. cel. De woningen met een ken verdieping hebben teve zolderruimte. Het voornemen te om de ningen verkregen gunstige dienstbaar te maken bij complexen. SLECHTE INDRUK In officiële kringen in Den Haag hebben da uitlatingen van Yamln een slechte indruk ge maakt Yamln voegde aan zijn beweringen toe. dat dit geen dreigement is, maar 'n rea liteit. Een dergelijke realiteit kan echter geen onderhandellngen, aldus de mening in officiële kringen. Men behoort daarbij Immers geen beroep te doen op enig feit, dat een beschaafd volk onwasr- dla is. Indien h!er snrake zou zijn van reali teit. zou het in de eerste plaats op de weg van de Indonesische regering en het Indonesische parlement liggen om daartegen krachtig stel ling te nemen Nu de heer Yamin d't heeft nagelaten, kan hij niet verhinderen, dat zijn betoog de indruk wekt een bedreiging in te 'vu. Derrelijke bedreigingen zullen echter ■*t Nederlandse volk en de Nederlandse ring een andere uitwerking hebben, dan daarvan kennelijk hoopt PRINS BERNHARD NAAR ZWEDEN. Prins Bernhard is voornemens zich naar Stockholm te begeven, teneinde aanwezig te zijn bij de bijzetting van het stoffelijk over schot van Koning Gustaaf. BEëINDiGING STAAT VAN OORLOG MET DUITSLAND. Da Nederlands* regering heeft in aen schrij ven aan de voorzitters van da Eerste en Twee de Kamer een verklaring afgelegd over de be ëindiging van de staat van oorlog met Dulta- ^Desbetreffenda wetsvoorstellen zullen bin nenkort aan da Staten-Genaraal worden voor gelegd. Blijkens da afrekening, die op 30 Septem ber I960 door de Bank voor Betalingen te Bazel te verricht heeft Neder land in de Europese betalingsunie gedurende de maanden Juli, Augustus en September een tekort gehad van 41.5 millloen dollar. Dit te kort te inmiddels ten bedrage van 30 millloen dollar gedekt, zodat op 30 September voor ona land nog een debetposltie bestond van 11,3 millloen dollar. In de 15 pCt gr» productie i om aan Dit te tekort van ten komen. Dit zelde dr. Ir. Z. Y. van der M< teur-generaal van de Wederopbou’ Volkshuishouding, bij een 51 proefwoningen. die in gebouwd in opdracht van „Efficiënte Woningbouw”, van het ministerie van Volkshuisvesting. De bedoeling waarde van koi materialen in de pi derzoeken. Al te men met de productie over het ge hele land genomen aan de winnende hand, de figuur te verschillend in tal van delen des lands. Zo te da situatie in het Westen slech ter dan elders. Ook in steden in het Zuiden is zulks het geval. In steden waar veel ln- vastlgingen zijn is die figuur ook zo. toewijzingen wordt er echter reke- e gehouden, dat industriële vestigin- grotere wonlngcapacltelt vragen. Jaarlijks f 600.000.009. In de woningbouw wordt in ons land jaar lijks 500 3 600 millloen gulden geïnvesteerd. Men kan het gemiddelde bedrag voor een woning (arbeiders- en middenstandswoningen, herenhuizen enz.) op ongeveer 10.00 gulden stellen. Nu is de investering niet rendabel. De bouwkosten worden niet gedekt door da huren, welke betaald worden. De regering geeft een subsidie op de woningbouw. Voor de wonjngwetbouw worden door de regering bijdragen verleend, die gemiddeld f 225- per jaar bedragen. Deze bedragen zullen bij on gewijzigde omstandigheden 50 jaar lang moe ten worden uitgekeerd. Voor de premiebouw - voor particuliere bouw - worden bedra- gen ineens uitgekeerd, welke gemiddeld f 4000 groot zijn. Dat alles betekent, dat de rege ring jaarlijks 200 millloen gulden besteedt voor de woningbouw «welk bedrag uit de be lastinggelden moet worden betaald. Deze 200 millloen van de 5 600 millioen wil dus zeg gen, dat een derde deel van de woningbouw- gelden niet rendabel is. Er wordt nu naar drag van 200 millioen guide: minderen. Dat kan de bouwkosten, wordt geacht «onder aani woningpeil. Voor de woningpeil maatgev: gende landen. Wij «IJn, dat we niet de heer* Van der Een gisteravoi naar het gel stad Wonsan Hamhoeng-L dreigende aanval van t divisies, die zich op 40 vinden. Volgens bericl het hier Chinese troc de verbindingen der snijden en de strijdkrad de Oostkust splitten. In het Noord-Westen hebben de Noord- Koreanen terrein gewonnen om Ondjong heen. ”>pen van de Amerikaanse 24ste di- de steden Sontsjon en Koeson nomen, die beide ongeveer 55 kilometer de grens van Mandsjoerije liggen. TROONREDE VAN KONING GEORGE. Koning George van Engeland heeft in zijn troonrede van gisteren bij de opening van de nieuwe zitting van het Engelse parlement, me- - -- degedeeld, dat de Labourregering er naar zal g g]e^ jTA6' streven permanente bevoegdheden-te verkrij- .ij../ gen voor het regelen van de poductie. distri- behoort dSrbll butie en consumptie en voor prijscontrole. Waarnemers verwachten hiervan een regel rechte botsing met de conservatieven, welke op nieuwe verkiezingen zou kunnen uitlopen. Ook werd in de troonrede aankondiging gedaan van voorgenojnen nationalisering van een gedeelte van de suikerindustrie, namelijk de bietsuikerindustrie. De koning zeide tenslotte groot genoegen uit te zien de bezoek van Koningin Bernhard aan Engeland. Toch l nog aanzienlijk kende Ameriki avond afsta Nooi singsaanv: door da heengebi Engelse voren was door tanks van ongeveer da helft van 1 er werden zeven nield. Stoottroepen van het gevechtscorps van het Amerikaanse vijfde regiment bevinden zich in de buitenwijken van Koesong. dat 40 kilo meter ten Noord-Oosten van Sontsjon ligt. Amerikaanse bommenwerpers wierpen giste ren een bommenregen op Koesong om de te genstand der Noordelijken te verminderen. De Amerikaanse eerste cavaleriedivisie de Zuid-Koreaanse strijdkrachten te hulp komen, die in het gebied van Oensan in e zware strijd gewikkeld zijn met grote go< gewapende Noord-Koreaanse formaties, verenigde strijdkrachten hebben thans plaatselijke stelling, die in het weekeind vaar liep, geconsolideerd Verschillende cen tra ten Noorden en Noord-Oosten van Oensan heeft men hiertoe in de steek moeten laten en de Zuid-Koreaanse zesdef en zevende di visie hebben zich voor hergroepering terug getrokken. Onderdelen van de zesde divisie, die de grens ten Noorden van Tsjosan bereik ten. zijn op de terugtocht om zich bij do hoofdmacht der Zuid-Koreanen te voegen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1