SCHOONHOVENSCHE COURANT mu uaböawö; WkH£ UIJT Guerilla's, koude en sneeuw f 542.- millioen voor het Verschillende Europese landen zullen schijnlijk voor een crisis komen te staan, economische herstel SaS f. e maal I 1 Vliegramp eist 58 doden. Nieuwe koffiebonnen Pluimveemarkten weer toe gestaan. Engeland tegen deelne ming aan Europees leger Volgend jaar 25.000 Nederlanders naar Australië. Kolensituatie is moeilijk. v»c«twa<>in. Vijftig millioen voor bestrijding runder t.b.c, De Nederlandse autoriteiten, die er naar M streefden de subsidies op de koleninvoer Kinderbrug ■F 1 N IK» *r MEMBER 1950 0 AMERIKi GROTERE lag lend» i he1 le d< a aanzien de voedings- e op een AdnMlo, I W 15 ainiaMT 1.80. M. M« i ail. Me plaaWog t«g«n hair» pd|t Fa® Ik*- b«rtcht»n 10 c«nt p« ®lUlm»W dat t kost on- van het door hen het de vinger legt *CBT BLADZIJDE, WOIXWAO U M010MB»» 1M» NIEUWSBLAD VÖORZUIDHOLLANDEN UTRECHT Het f voor oude Telefoon 207 (K 1823) g. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN Gironummer 13768 v«uu^n 50 i de r ,.jn tot bee rundvee. de de inningen len wor- irpen ste- de bedoeling van agrarische ilden last nde pos bedrag de fir ikaanse eerste leger- i de tegenstander in een voor V N. en Ie i van de V- >ed* thana 1 lende kou» Op laUe kaanse P tank-cap* vier milli auto wor. 250 liter latle gaat t een- front ie di- Koe- lometere dit >re- ■ill- Ja reaan- .vig ge- immen- ilm de j eerste >ral be- ;de Na- boven Indoes, )at deden z° op hun scho kant, door he vroegen ze. binnen mocht» r kalmpjes Professor. dag, Woantdag btj vootultbat» 3 maanden. Voor 1 JO par kwanatd voor de Stai Compagni* van de nieuv iter zljn. „geladen” mini viuga len stegei rehillende de hoogste 1 werd ont naar e bijna zijn In rwegen, i ver van aan regering over de besteding -- heeft thana geleid tot overeenstemming iden ten behoeve van de financiering van om de Pule* ze heel :hbuders iet on- of ze ten be- aan en worden de min voorzitt M. Rot zal wordei i mr. J. H. v“” R. M. van c eftinck en staat nber bq ER Telefoon 295 mtrale P. Tilanus In de Franse Alpen is een Canadees passa giersvliegtuig met 58 inzittenden verongelukt Bijna alle passagiers waren pelgrims, die een bezoek hadden gebracht aan Rome. Onderhen bevonden zich twaalf priesters. be- illo’s drie van rant- bedrag voor de „EMPIRE BRENT” HEEFT VERTRAGING. Als gevolg van een lichte motorstoring kan het troepenschip „Empire Brent”, dat op 28 October van Tandjong Priok met militairen van de Kon. Marine, het voormalige K .N.I.L. en de KL. met hun gezinnen naar Nederland vertrok, niet op volle kracht varen. In verband daarmede wordt het schip eerst omstreeks 3 December in de haven van Rot terdam verwacht. Vwiehljnt Maande •n Vrtjdag. Prlji t Ung f 1.85 p«c Schoonhoven f den teleurgesteld in ten onrechte f— verwachtingen. Dat kan nog stèèds gebe want in de aansluiting van lager ond< op een of andere vorm van voortgezet onder- wijs is nog geen verbetering van betekenis gebracht Het oude wetsontwerp van mlnle- ier Bolkestein is niet meer ter sprake geko men, maar wel is de ene commissie na de te bezien. van de uitvc „„„d van Engel, dit lichaam vc heeft de Eurc... iden ertoe gebracht, ite tot Duitsland te •r zei hij. dat het de Engelse regering mogelijk is deel te nemen aan een federatie met een Europese Grond mis. Engeland, zo zei hij. is voor- >t de andere Europese landen sa- irken via de bestaande en daartoe de Raad van DE STRIJD IN KOREA. Joch voortgang. een zeer zware winterperiode i kampen met hevige sneauw- de voortdurende aanvallen van offensief van de verenigde strijd- ind, welks afleveringen reeds een ;and vertonen. Het resultaat is, dat „rlandse regering thans invoervergun -Tstrekt in alle gevallen, waarin kok aangeboden. bevoegde zijde te 's-Gravenhage wordt,? dat de kolensituatie In Nederland ge- vele andere landen inderdaad moeilijk een kritieke toestand is echter geen op dit ogenblik. Uiteraard geeft Ne- niet automatisch invoervergunningen l worden .zoals altijd, kolen gekocht jr ze voor redelijke prijs worden aan- sn. t 18, lagen, »r ten Tsjong- ver een .„.„.derd, waar- tegenstand werd inrene divisie neooen ae Oostgrens van het ondervonden. In dit gebied opereren ook aburipe bekken van Foesen bereikt. heden van de 24ste Amerikaanse divisie Eveneens aan de Oostkust opererende Zuid- In het centrum van het geallieerde Koreaanse troepen werden gesteund door het zijn de zesde en zevende Zuid-Koreaans< vuur van zwaar scheepsgeschut, afeegeven visies ten Noorden van de weg tussen door de Amerikaanse zware kruiser .Roches- noeri en Toktsjon verscheidene kik ter”. ,ZU wisten drie tanks der Noordelijken, gevorderd De op de rechtervleugel van die poogden langs de Orangtsj on rivier ’n te- frontgedeelte opererende achtste Zuld-Kore genaanval uit te voeren, onschadelijk te ma- aanse divisie zond wederom sterke patrouil- ken. Andere Zuid-Koreaanse eenheden zijn les uit lanes de Noordelijke oever van d< gevorderd tot Hepeoe. dat. op .telend ven Teedon^De^eed. steund door Amerikaanse jagers en bor werpers. Door dé lucht werd Dinsdag ruit duizend ton ammunitie en voorraden naar 4 frontlinie aangevnerd. Er werd in de c“1 plaats winterkleding gebracht, die vooral stemd is voor de troepen der Verenigt' ties die In de bergen in het Oosten, Hamhoeng, strijden. Atoombommen? Dé Amerikaanse democratische senator Ri chard Russell heeft verklaard, dat het wei van atoombommen op sommige Chinese den niet uitgesloten is. „Als de toestand ernstig zou worden, zou- woning den wij misschien hiertoe genoodzaakt zijn” in de aldus Russell, die. naar verwacht wordt, voor zitter van de Amerikaanse senaatscommisslr voor de strijdkrachten zal worden. Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en ^Peulvruchten te *s-Gravenhage heeft de bon den 486 Algemeen en 494 Algemeen aange wezen voor het kopen van 125 gram koffie. Deze bonnen kunnen met ingang van Vrijdag 1" November worden gebruikt. Zij blijven leldig tot en met 2 December. Om distributie-technische redenen zijn dit- >naal twee bonnummers aangewezen Bon 486 Algemeen komt voor op de A- en B-kaartea, bon 494 Algemeen op de D-kaart. Met het oog op de feestdagen zal de eerst volgende bonaanwijzing op 21 December 1950 (dus na 5 weken) plaats hebben. Daarna volgt Weer een bonaanwijzing na zes weken. Ove rigens is het rantsoen per persoon onveran, STERKE STIJGING VAN WOLPRIJZEN IN N1EUW-ZEELAND. Op de wolveiling die te Auckland werd ge- houden stegen de prijzen zeer sterk en de verschillende wolsoorten werden verkocht te gen de hoogste prijs, die ooit in Nieuw-Zee- land werd ontvangen. De gemiddelde prijs bedroeg naar schatting 100 pence per pond, hetgeen bijna driemaal de gemiddelde prijs is van de veilingen in het vorige seizoen. De prijzen overtroffen zeer sterk de verwachtin gen van de schapenfokkc andere benoemd om het probleem De jongste van die commiasiea gereed gekomen met een rapport Met was een eommlssie, samengesteld uit de meest voortuistrevende figuren uit de Nederlandse onderwijswereld, mensen van het Dalton-on- derwljs, van de school van Kees Boeke in Bilthoven en van het neutraal bijsonder dsrwfjs. Het merkwaardige oitgebrachte rapport Is. dat op dezelfde wonde plek, die minister Bolke stein reeds trachtte te genezen. De commis sie echt voor de aansluiting tussen lager- en voortgezet onderwijs een brugklasse nodig, een klasse, die gedurende een geheel onder- wijsjaar de talenten van de leerling zal trach ten te peilen. In die klasse zal de aard van bot onderwijs geheel aangepast moeten zijn aan het doel. Dat is in dit geval dus niet het inpompen van kennis, maarwiet schatten van da capaciteit van de leerling om dat onder wee te volgen, om kennis op te nemen, om sware kost In strenge concentratie te ver werken. Aan het eind van dat jaar wordt dan bepaald of de leerling op ambachtsschool, U.I.O., HBS of gymnasium de beste resulta ten zal bereiken. In twijfelgevallen kan een psychotechnisch onderzoek toegepast worden. Het resultaat van het al of niet op deze laat ste wijze uitgebreide onderzoek wordt do ouders medegedeeld. Dit plan is dragen aen ku mlngslnstelling. Het plan voerbaar wanneer voldoende llstische, met gezond verstane derwljskrachten beschikbaar zijn. troepen van die Verenigde Naties in Korea gaan tegemoet Reeds thans hebben de verbonden legers te val en een bijtende koude. Daarbij komen dan nog guerilla’s. Ondanks al dese moeilijkheden vindt het krachten evenwel doorgang. Het gunstige verloop van het optreden van pseudo-vogelpest in ons land, geeft de minis ter van landbouw aanleiding, de bestaande verbodsbepalingen in verband met deze hoen- derziekte te verzachten. Alleen de verbodsbepalingen ten van vervoer van levend en dood pluimvee, veren, eieren, broedeieren. pluimveemest en verpakkingsmateriaal uit. naar of binnen een grensstrook van 51^ kilometer breedte langs de Belgische grens en in de provincies Zuid- Holland en Overijssel, blijven thans nog ge handhaafd. Alle verbodsbepalinj het houden van de rest van ons Alleen het verbot stelling blijft bestaan. Daarnaast blijven de verbodsbepalingen omtrent in- en doorvoer van het buitenland uit, gehandhaafd. DE OPENING VAN DE UNIE-CONFERENTIE De conferentie in het kader van de Neder- lands-Indbnesische unie zal Maandagmiddag 20 November om 15.00 uur in de vergaderzaal van de Eerste Kamer officieel worden ge opend met redevoeringen van de minister president dr. W. Drees, en de voorzitter va» de Indonesische delegatie, mr. M. Roem. De Nederlandse delegatie zal worden ge vormd door de ministers mr J. H. van Maar- seveen. voorzitter, dr. J R. M van den Brink, L. Goetzen en mr. P. Lieftinck en staatssecre taris mr. H. S. Blom. zeventig kilometer van de kust, ongeveer der- tegenover het Amerikaanse eerste leger- tig kilometer ten Noorden van de 41ste korps staande troepen van de tegenstander in breedtegraad ligt. Nuord-Korea blijven terugtrekken voor de Amerikaanse vliegende reuzenforten hebben optrekkende strijdkrachten der VN. en laten ruim 140 ton bommen uitgeworpen op de nog hun stellingen in de steek zondsr een schot te Intact gebleven bruggen over de Jaloe. brigade van het Enrelse gemenebest stilstand in de strijd van drie dag 'ebied van Paktsjon. 15 kilometer van hun bruggenhoofd aan de 7'*1*' in de Westkust van Korea, ovu van drie kilometer gevorderd, te communistische ondervonden. In dit gebied heden van de 24ste Am In het centrum van zijn de zesde en zevendi visies ten Noorden noeri en Toktsjon vorderd De op de ontgedeelte opererenc --divisie zond_ langs 4- D< Tenslotte komt 6-t4 millioen schikbaar, voor de Landbouw (2 tnülioen gulden) en voor land onderzoekingswerk (4 Mi millioen t Deze gelden zullen worden bestemd voor derzoek, dat speciaal gericht zal zijn verhoging van de bodemproductie en bijzonder op de verbetering van de voedings- stan^ waarde der voedergewassen, alsmede op een d®1*’ efficiënt gebruik van het voeder. Het onder- ^ers- zoek zal dus nader worden verricht in het den belang van de opvoering der voederproductie van eigen bodèm, hetgeen opnieuw kan leiden gezegd, tot besparing op de invoer van krachtvoer. Zo spoedig mogelijk zullen bij de Staten- *s Van Generaal de nodige budgetaire voorzieningen ®pre aanhangig worden gemaakt, welke beogen de uitvoering van bovengenoemde plannen mo- Wel gelijk te maken. Pas nadat deze voorziéhin- wanneer gen door de Staten-Generaal zijn aanvaard geboden kan de regering haar voornemens verwezen lijken. 1RWE NAAR IEGO-SLAVIE. Amerika werkt plannen uit om 100 000 ton Amerikaanse tarwe naar Joego-Slavié telen den, dat door droogte in een moeilijke voed selsituatie is geraakt. De desbetreffende on- derhandelingen zouden nog deze week beëin digd worden. DONDERDAG VEILIGHEIDSRAAD! Veiligheidsraad zal mogelük Donderdag «deren over de klacht van de Chinese “area, zo heeft een Britse woordvoerder medegedeeld. De raad zal we derom verzocht worden de voorgestelde ge zamenlijke resolutie te behandelen, volgens welke op communistisch China een beroep zal worden gedaan zijn troepen terug te trek ken. NOG 144.M6 DUITBER8 IN BIBERIEf Volgens een Berlijns blad zouden in de Russische kampen achter het Oeralgebergte nog 140.000 Duitse krijgsgevangenen worden vastgehouden. 'Fan hen zouden er 25 000 In dienst z” -longollë bij het aanleggen van spoorw» van welke een Mongolië en MandsjoerUe bindt. De overigen zouden in de mijnen de industriële centra werken of zouden het werk zijn bij het omleggen var! de Irtis- rivier, welke thans naar de Oeralzee stroomt. JONGETJE IPBONG ONDER AUTO. Gistermiddag werd op de Monsterseweg te ’s-Gravenhage de U-jarige Q> H. aangereden - door éen personenauto an op slag gedood, onlangs Het jongetje oprong van een rijdende groen tewagen en werd door de personenauto, be stuurd door de 42-jarlge 8. R. M., uit Am sterdam, gegrepen. Engeland kan onmogelijk de voorstellen aanvaarden, welke voorzien In de oprichting van een Verenigd Europees leger onder de verantwoordelijkheid van een Europese mi nisters van verdediging, zo heeft Dawes, da Engelse onder-minister van Buitenlandse Za ken in het Lagerhuis medegedeeld, toen hij daar de debatten over de Raad van Europa opende. Verder evenmin Europese wet als basil nemens met men te werken vi„ geëigende organisaties, zoals Europa. GORDON GRAT NEEMT ONTSLAG. President Truman heeft het ontslag van Gordon Gray als bijzonder adviseur van het Witte Huis, aanvaard. Gray is oud-minister van oorlog en opstel ler van het Maandag verschenen verslag over het plan-Marshall, waarin de noodzakelijkheid wordt bepleit, het plan na 1952. wanneer het zou moeten eindigen, voort te zetten. Amstar&un in de effectenbeurs wordt vna November tot 10 Deember een groot In ternationaal schaaktournoot gehouden. Hier aan wordt deelgenomen door Nederlanders, Fransen, Tsjechen. Joegoslaven, een Ameri kaan, een Argentijn, een IJslander en een Zweed. - Oversieht vad het tonmeet. een terrein in Arnhem wordt een Instal- b gebouwd voor de Standard Ameri- Petroleum Compagnie N.V. De totale laciteit van de nieuwe installatie sal llioen liter zijn. Tot nu toe kon een irden „geladen” met een snelheid van per mini de nieuwe instal- *t vlugg 00 liter per minuut DAARNA NOG AANTALLEN. De Australische minister voor Immigratie, mr. Holt, heeft meegedeeld, dat met Neder land een overeenkomst is gesloten, die thans op de goedkeuring van de beide regeringen wacht Bij voldoende vervoersgelégenheid voorziet deze overeenkomst in de emigratie van 25 000 Nederlanders naar Australië In 1951 en grotere aantallen-in de daarop vol gende jaren, als de mogelijkheden voor acco- modatie Australië in staat tullen stellen meer Nederlandse gezinnen ondbr het immlgratie- schema in het land op te nemen. De overeenkomst zal van kracht worden op een nader vast te stellen datum in het begin van 1951. Zij wordt aangegaan voor een tijd van vijf jaar Aan de overeenkomst, ligt ten grondslag, dat beide regeringen bij zullen dragen in de kosten van het transport. De Nederlandse autoriteiten zull« geling treffen voor vluchten met om de duizenden Nederlanders neer Australië over te brengen, die in verband met de on voldoende scheepsgelegenheid niet per boot naar Australië kunnen worden vervoerd. .rAgen betreffende vervoer, markten en verkopingen in s land worden ingetrokken, id van keuringen en tentoon- voorlopig voor het gehele land Volgens minister Holt zal het transport van Nederlandse emigranten per vliegtuig geschie den op een schaal, die tot dusverre onbe kend is. NEDERLANDER OP RUBBER-ONDER- NEMING VERMOORD. De 58-jarige Nederlandse administrateur W. A. Graham Adrian!, is voor zijn wonir- op de rubberondernemmg Manjingsal -- omgeving van Soebang door rubberdieven met vier schoten van het leven beroofd. De Britse minister van Oorlog heeft in het De beperking van de uitvoer door de na- Lagerhuis medegedeeld, dat Engeland depro- tionale kolenraad van Engeland en de hoge ductie van de vijftig ton wegende „Centurion” prijzen, die dit lichaam voor geëxporteerde meer dan verdubbeld heeft. Hij wilde kolen vraagt, heeft de Europese kolenimpor- da omVang van de huidige productie niet terende landen ertoe gebracht, zich in steeds mededelen. ■P0”- grotere mate tot Duitsland te wenden voor 'w*! w* hun kolenvoorziening ,zo schrijft het Engelse TJ— blad Financial Times”. Deze landen onder ar Australië ylnden echter, dat de kolenproductie van het Ruhrgebied reeds voor aanzienlijke tijd is uit verkocht, zowel aan de binnenlandse als aan de buitenlandse afnemers en dat er reeds een grote achterstand bestaat in de leveranties onder de lopende verplichtingen. Evenals En- UIT DE TEGENWAABDEREKENING Bet overleg net da Amerikaanse rogertng over do besteding van rolden uit de verminderen, hebben afgezien van verd< aankopen van de dure Engels» gelse kolenraad juichte deze h< zij een vermindering van de 1 gulden be- verplichtingen tengevolge had en de raad Hogeschool deed geen pogingen om Nederland op het idbouwkundig van de prijzen tegemoet te komen. Ne- gulden). derland. aldus de „Financial Times”, consta- Voor on- teert thans echter, dat het niet in staat is zijn n op do invoer aan te vullen door aankopen van Duits- ti in het i“nd’ welks afleveringen reeds een achter- medinas- stand vertonen. Het resultaat is, dat de Ne- Nederlandse onderwijssysteem gaat >rt jaarlijks veel leed aan kinderen en ._Jers te berokkenen. De onderwijsvernieu wing is slechts practijk geworden aan enkele, meestal kleine, scholen, waar een voortvarend en idealistisch man met de kinderen weet om te gaan. In bijna alle andere gevallen is de echool voor de kinderen een kwelling. Het hesft geen zin dat feit te verbloemen: slechts ■eer weinig Nederlandse kinderen gaan met plezier hun kennis vermeerderen. Hiermede raken wij aan een van de groot ste bezwaren van het onderwijs: het is alleen en uitsluitend afgestemd op het bijbrengen van kennis. Er wordt hoegenaamd geen aan dacht besteed aan het vormen van karakter, ■an het ontwikkelen van belangstelling of •sn het tonen van de kunst van concentra tie. Er zijn wel redenen en verontschuldigin gen aan te voeren voor die eenzijdigheid van het onderwijs, doch daartegenover staat, dat ■p weinig bereidheid is met overgave te stre ven nasr een nieuwe, meer volkomen weg. Reeds voor de oorlog, in 1940, heeft de toen maligs minister van onderwijs, dr. Bolkestein bij de Kamer een wetsontwerp ingediend over deze materie. In de toelichting daarop zeide hij ook, dat het hem wenselijk voorkwam een andere keuzebepaling toe te passen bij het al of niet toelaten tot de middelbare scholen. Toen en nu werd niet anders gevraagd dan een dosis parate kennis. Hoeveel moeite de „mwmrwnan leerling had moeten doen om 8ie kennis te verwerven, werd niet onderzocht en zo kon vergaderen ov™ •n kan het dus voorkomen, dat een kind met interventie in Kot vlag en wimpel slaagt voor het toelatings- woordvoerder med. axamen H B S. of gymnasium, zonder op die school ooit iets van betekenis te bereiken. Het toelatingsexamen was de hoogst bereik bars top voor die leerling, doch dat kon bij dat onderzoek niet blijken, aangezien niet ge vraagd werd naar intelligentie, naar concen tratievermogen of naar belangstelling. Dit systeem deze verheugde beslissing dat het kind zeker toegelaten kon worden, leidt tot niet anders dan narigheid. Het kind wordt gekweld met te sware kost, de ouders wor- Mon •- -«-*- gewekte jebeuren. uderwljs Bet everleg met die Amerikaanse ra., tegenwaardarekesüng der Marshall-halp 1 over hel vrijgeven van 142 millioen gul< oen aantal belangrijke projecten. Van de thans vrijgekomen 342 millioen gul den is 250 millioen gulden bestemd voor de financiering van een aantal projecten, welke reeds in de begroting voor 1950 zijn opgeno men. Hierdoor worden de staatsuitgaven dus niet vermeerderd. Dit gedeelte van de„ onder havige besteding der tegenwaardefondsen heeft betrekking op: herstel oorlogsschade landbouw (84 millioen gulden); wederopbouw boerderijen (32 millioen gulden); uitvoering Zuiderzeewerken en andere projecten voor landaanwinning (53,2 millioen gulden)uit- prschtig, het kan werkelijk by- voering van cultuurtechnische werken (30 n tot het veranderen van de school van millioen gulden); herstel van oorlogsschade .«.lln.tttuut tot ïSdS? is echter alleen uit- bruggenbouw miUiOen gulden). i geschikte, Idea- ld gezegende on- w NIEUWE LANDBOUWPROJECTEN Naast de financiering van de hierboven ge noemde posten van de begroting 1950 is nog een bedrag van 92 millioen gulden bestemd voor de financiering van een aantal land bouwkundige projecten, welke nog niet zijn opgenomen in de staatsbegroting, doch die met name met het oog op de noodzakelijke verbetering van de Nederlandse betalingsba lans als zeer belangrijk moeten worden be schouwd. Het ligt in de bedoeling van deze 92 millioen gulden voor agrarische doel einden 50 millioen gulden te besteden voqr de uitvoering ven hei nationale plan tot bestrijding van Lb.c. onder het Deze maatregelen sullen zo wel de melkproducten en de uitvoer van zuivelproducten als de volksgezond heid ten goede komen. Rationalisatie en intensivering van het landbouwbedrijf kunnen, mede gelet op het streven tot besparing van deviezen voor de invoer van veevoeder, worden bevorderd door de bouw van groenvoederdrogerijen, waar voor 15 millioen gulden is bestemd. Voorts zal zes millioen gulden worden steed voor subsidie op de bouw van si voor de conservering van ruwvoeder en c millioen gulden voor de subsidiëring electrische weideafrasteringen, welke soenbeweiding mogelijk maakt. Een van 1% millioen gulden is bestemd bevordering van de teelt en de afzet van ge neeskrachtige en aromatische kruiden, waar mede de intensivering van het kleine boeren bedrijf wordt gediend. Met 10 millioen gulden voor de financie ring en installaties tot verwerking van huis vuil zal de winning van de voor de instand houding der bodemvruchtbaarheid zo belang rijke organische meststoffen aanzienlijk kun nen worden uitgebreid. waar- star~ ngrij landi da l vu.iykheden thans dringe .c’.gens het blad Nedertai autoriteiten, die er ns idies op da koleninvoer te jben afgezien van verdere dure Engelse kolen. DeEn- ‘louding toe. daar Engelse export- J "i de raad «ad jui linderii (lans I i: Q i- t In

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1