SCHOONHOVENSCHE COURANT JIJT Zelfvertrouwen gevraagd 1 Bezuiniging van f 150 millioen Het koninklijk bezoek aan Den Haag Winterpauze bijna aangevangen GEMBER lS6b 82ste JAARGANG. No. 124. I 4 In Beweid. 3 «n WEESP loog. MINISTER LIEFTINCK KONDIGT AAN: grote Ingen ieren Tachtig pCt. van tabaksoogst vernield. ver- on- «ctie Na begi Trei >e- let St. schaf- sn of Da Beker RESTTEN BLADZIJDEN VRIJDAG 17 NOVEMBER 1950 NIEUWSB1AD VOOR ZUID HDLLAND EN UTRECHT De en dlui Telefoon 207 (K 1823) S. St W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN Gironummer 13762 hikte schakeringen ig koord Je «ymboll ekken Paar. irgentielüst van - ge bouw bouw talen, al 3voor een te zal laai In zo’n Frankrijk isles, die het •n bewapend. :htigheid en niet het fi- rengen. Hij J— topsala- landse se producten een roi land en Amerika ter brulk van producten >vereen« reden. De mii nschap jisvt ider ttemln in “vreesde wel. dit ontwik- ing. on- ontwik- vijandigheid V«nchl|nt Maandag, Wosntdag •n Vrijdag. hij» bij voorultb.t» kng i I.S5 pst 9 maanden. Voet - - (jo per kwartaal ut uit 2 dynamo’» 9 lantaarnkapptn. mpht» combinatie 13.55 af Vrijdag. F _j i i.as p« Schoonhoven f Toen on? haast niet vrienc Oost n kwamen gst, toen hi am; len 10e C •rs .„tend nomiscM komst is Bij alle spanningen en gevaren van de laat ste tijd valt het steeds weer op, dat Europa hoegenaamd geen zelfvertrouwen meer bezit. erbij neer, dat Europa als grote mach- Rusland. Men zelf een min en kijkt tegen -1f< dat het tJgenbSi'rt bevolking mei bamboe of hoi toen hij op dat grapje brengen en de „Pulex" Op dit ogen- rs een Hindoe van de l Jbouw-egalis moeten worden gevondr i renomen. Met gestreefd. Bij Itgeschakeld. Dit heel behandeling van d DEN geschikte stukken werden door kinderen van besoek alle schakeringen uit de Jeugdbewegingen aan ird aan een lang koord meegevoerd In het Stadhuis, e Haagse Jeugd- waar de symbolische aanbieding plaats vond, goed, dat bestemd De kinderen trekken met het speelgoed langs ;en en Drente aan hei Koninklijk Paar. HANDEL! DV handt West-r „jm deze w< zijn uitgestelc gende week. Voldoende bouwvolume voor scholenbouw. —inister van Onderwijs, Kunsten en We- ..appen en van Wederopbouw en Volks- zesting, hebben in een circulaire aan ae iderwijsinspecties medegedeeld, dat in 1951 >or de bouw van scholen waarschijnlijk vol jende bouwvolume beschikbaar is om elke invrage in te willigen. Daarom wordt voorlopig geen ur~~r.t:: mengesteld en zal de rijksgoedkeuring ministerie van Wederopbouw worden iven voor ieder plan betreffende de m een school. Dit geldt ook voor de in kleuterscholen en gymnastieklok; ordt hierbij aangedrongen op de nodige chtigheid, opdat de bouw hiervan niet t root deel van het totaal bouwvolume sen. Mocht ischikbt Binnen so kort nüogelljke beleid, dat in de millloene: tengewone dienst I (uitgi tiefonds zal een bedrag Voorstellen daartoe zullt hoogde inspanning zal d< krimping van uitgaven zal minister Lieftinck verklaard RUksbegroting. n 1951 blijken, ime dreigt te weer een ui moeilijkhedf voorgegaan en als de voerd om haven. BELGISCH-RUSSISCHE HANDELS- OVEREENKOMST. Te Brussel is een handelsovereenkomst ge tekend van de Belgische-Luxemburgse Eco- Unie met Rusland. De ove onmiddellijk in werking getre. Een oud-Veluwse boerenwagen, voormalig bezit van wijlen minister-president dr. H. Co- lljn en thans eigendom van de Boerenwagen- bond zal bemand met Jongelui uit de Neder- i provincies en voorzien van Nedcrland- iducten een rondreis maken door Enge- sn Amerika ter propaganda van het ver- i uit ons land. 3 dekms -bevel. .Joch sprak er evenwel zijn vertrouwen In dat de huidige onderhandelingen zullen iden tot een overeenkomst, die voor beide irtijen aanvaardbaar zal zijn. iide, dat Amerikaans materii npo wordt ontvangen, dat 1951 negen van de tien dlvil heeft, voldoende zal hebben iti de loop van aare bouwvolurr reden, dan zal orden vastgesteld. Overigens blijven de eisen van eenvoud en iberheid van de scholenbouw gehandhaafd. Financiële toestand zorgelijk “ïs tijd zal worden overgegaan tot herziening mnennota is aangekondigd. Op de gewone dienst, gaven met aflopend karakter) en het Landbouw van 100 k f 150 millioen len spoedig in behandeling worden efficiency-bezuiniglng worden nag< Ie militaire sector niet worden ult| in de Tweede Kamer b(j de De ve"bonden troepen hebben het 15 km. ;3 brede bruggenhoofd ten Noorden van de Ie Tsjongtsjon in het Westen verder vergroot. Stafofficieren voorspelden, dat de guerilla- activiteit zou toenemen, naarmate de winter vordert. De bevoorradingsroutes worden thans bedre gd door kleine groepen, die uit de heu vels komen om convooien aan te vallen en leeft Woensdag ;ehaald, waarin Vl Koning Faroek eist terugtrekking nE.^.j.s,uitGro. Engelse troepen. Koning Faroek heeft bij de opening van de nieuwe zitting van het Egyptische parlement verklaard, dat zijn regering volledige en on- 1 nrrr middellijke ontruiming van Egypte door de hrnrht licht Engelse troepen eist en de eenheid van Egyp- toen Soedan onder de Egyptische kroon, Si, m De konin« verklaarde dat sUn regering het E igels—Egyptische verdrag van 1936 niet meer als een passende basis voor de Engels-— Egyptische betrekkingen beschouwt Frankrijk aanvaardt geen Duitse divisies. verdwijnen, voordat er versterkingen aanko* men. Een woordvoerder van generaal MacArthut gebruikte vandaag voor de eerste maal sedert een maand het woord „offensief. Hij noem de de activiteit aan het front een soort offen sief en zei. dat de verbpnden legersi de oor log zeker niet verliezen. Zij zijn zelfs niet in het defensief, maar hun offensieve opmars geschiedt langzaam, omdat „wij geen zin heb ben onze hals uit te steken en onze flanken ongedekt te laten". Hij weigerde het huidige militaire doel uiteen te zetten. Hij zei alleen, dat men een vijandelijke opmars meer naar het Zuiden wilde beletten. Generaal MacArthur heeft bekend ‘gemaakt dat Haerjong een knooppunt in dé verbin- dingslinies der Noordelijken, door 30 vlie gende reuzen vestingen met de grond gelijk is gemaakt. De vestingen wierpen 40.000 brandbommen op de stad. Haerjong is het Noordelijkste deel, dat de Superforten tot dusver hebben aangevallen. Communistische landing afgesUgea De verbonden strijdkrachten hebben een communistische landingspoging op de Kore aanse Oostkust afgeslagen. De trachtten mariniers met klei~ land te zetten. De landingsmac veer voor de helft vernietigd. Amerikaanse verliezen: 28.881 man In Washington is bekend gemaakt, dat de Amerikaanse verliezen in de Koreaanse oor log tot dusver 28.881 man, onder wie 4.798 gesneuvelden, bedragen. CHURCHILL WAARSCHUWT. Winston Churchill de Engelse conservatie ve leider, heeft Engeland en de met dit land verbonden mogendheden er voor gewaar schuwd. zich niet te veel vast te leggen in Chi na of omgeving op een ogenblik, dat ’t geveei in Europa ongetwijfeld ons aller geest moet bezighouden. hebben op de 1 communisten sine boten aan icht werd onge- Met het bezoek aan ’s-Gravenhage als huk hoofdstad van de provincie Zuid-Holland, de werd het koninklijk bezoek aan de elf pro- gers vinciën gisteren besloten. Er werd al vroeg werd< gevlagd in de stad, waar een druilerige regen In geen feestelijke stemming opwekte. Er was in zich op de morgenuren nog weinig van drukte merk- stellende baar; de plechtigheid speelde zich af in een meer ambtelijke sfeer. In de vergaderzaal der Eerste Kamer waren de Provinciale Sta ten Van Zuid-Holland bijeengekomen, om als eersten Koningin Juliana en Prins Bernhard te ontvangen. Na de vergadering der Staten, waarin de commissaris der Koningin, mr. L. A. Kesper, een korte rede hield naar aan leiding van het koninklijk bezoek, arriveerde het koninkiyke echtpaar met zijn gevolg op het Binnenhof. Koningin Juliana en Prins Bernhard werden ontvangen door de com missaris der Koningin en de leden van Ge deputeerde Staten, mr. E. J. M. H. Bolsiusen mr. J J. R. Schmal. Koningin JullSna was f-’ quoise japon, die gegarneei lp dezelfde kleur. Zij drc“" van dezelfde _sto£ en 1 snoer parels, colbert en get feestelijk vers Eerste Kamer Dinger, dochte binet van de Landsvrouw in lila klei Daar len te overwinnen, als het woi i door regering en Staten-Gener ie geschikte middelen worden aange- m het monetaire evenwicht te hand- «genaamd gei Men legt zich wrijfpaal dient tussen de beide ten van deze tijd, Amerika en 1 vergeet eenvoudig, dat Europa stens zo belangrijke macht is. de beide gndere op als tegen wolkenkrab bers. We doen wel zo'n beetje mee aan het werk van de Verenigde Volken en in de Vei ligheidsraad. maar toch heeft eigenlijk iedere Europeaan het gevoel, dat de Europese ver tegenwoordigers voor spek en bonen meedoen, terwijl de eigenlijke macht berust bij Ame rika. Europa heeft afstand gedaan van zijn ambitie een wereldmacht te zijn. Wij hebben een paar verwoestende oorlogen doorgemaakt, wij hebben grote leningen in ftet buitenland moeten aangaan, wij hebben on» moeten terugtrekken uit overzeese in- vloedsgebieden, maar is dat een reden om het bijltje erbij neer te leggen? Andere landen «Un er veel erger aan toe geweest en hebben niettemin, in weinige jaren weer overwegende beteken!» in de wereldverhouding gekregen, sprekende voorbeeld daarvan la If. dat na tientallen jaren van gekleed In een tur- neerd i roeg een kleur t_ De Prins was gekk— jtooid met de witte anjer, rsierde en verlichte hal vi •r bood de t en-jarige Amelita .tertje van de chef van het ka- _s Commissaris der Koningin. iwe een bouquet anjers en cyclan.wu (j.erer, werden achtereenvolgens de leden van Gr? iteerde Staten, de Provinciale Staten. r c™e. griffie, de hoofden der afdelingen en pro- wn rn vinciale diensten, alsmede tal van vertegen woordigers der ambtenaren aan de Koningin voorgesteld. Koningin Juliana en Prins Bernhard bleven daarna nog enige 'ogenblikken in gedwongen stemming met de leden der Staten ouwen en de gmbtenaren in de hal bUeen. UO aanwezige Na de ontvangst in de hal van de Eerste Kamer begaven Koningin Juliana en Prins Bernhard zich met hun gevolg naar het stad- Het meest Rusland zeil. Tsaristisch wanbeheer en een vrijwel verlo- BEZOEK AAN ren oorlog, revoluties, burgeroorlogen enhon- G. Ter relegenheld van het I „motten doom.ekte, en d.t niettemin In Dm hX'™* «menl 4'. enkels tientallen Jaren de meest gevreesde acUe het ingezamelde speelgtv.. macht ter wereld is geworden. En let wel. dit is voor kinderen in Groningen en Dren i» geschied, ondanks een uiterst laag r -*—*«- kelings- en welvaartspeil der bevolkii danka het ontbreken van een goed kelda Industrie en ondanks de van andere landen. Staat Europa er op het ogenblik niet oneindig veel beter voor dan Ruiland in 1920 of zelfs in 1930? gemiddelde welvaart is in West-Europa hoger dan in Rusland toen en zelfs nu. West-Europa telt ongeveer 275 millioen inwo ner» tegen de Sovjet-Unie ongeveer 200 en roeg daar dan nog aan toe, dat de Europese bevolking een grotere vakkennis bezit, rijke handelservaring heeft, over een machtige handelsvloot beschikt en bovendien niet de moordende eenvormigheid Van een dictatuur opa zo ut komt dictato- Sovjet- AdvattantlM i 1 »ot 15 mllllraatw 1.90, slks m.m. me« f 0.12. darde plaatMng tagan halva prijs. Fgmllla- barichtan 10 cant pw mllilmaU» Nog steeds vorderingen op Militair Gezag. In de memorie van antwoord op het voor lopig verslag der Eerste Kamer over het wets ontwerp tot wijziging van het hoofdstuk „af wikkeling militair gezag" der rijksbegroting voor 1949, wordt gezegd, dat ook thans ribg geregeld vorderingen binnenkomen op het Militair Gezag. De bedragen, welke met deze vorderingen zijn gemoeid, variëren va.i enke le tientallen tot enkele tienduizenden guldens. Het is niet altijd na te gaan, waarom be paalde vorder.ngen niet eerder werden inge diend. In sommige gevallen kon de hoogte der vorderingen pas Jaat worden vastgestcld, om dat de betrokken crediteuren niet eerder de beschikking over alle nodige gegevens voor de berekening hadden gekregen. In andere ge vallen zijn de schuldeisers er pas na veel cor respondentie met tal van instellingen en diensten in geslaagd de weg naar het ministe rie van Financiën te vinden voor de afdoening van deze oude M.G.-zaken. kent. Waarom is dan toclj West-Euroj machteloos en Rusland zo machtig? Dat doordat In Rusland, al is het dan op riale wijze, alle macht van de in de Ünle verenigde volken in een centraal be- Btuuy zijn verenigd. Op die manier levert de tollectleve armoede van Rualand toch een groot machtsapparaat op. Ook Amerika la een samengestelde staat, maar een geheel andere dan Rusland. Daar kan de burgerij vrijelijk zijn staatshoofd kie len en een regering, die niet bevalt, naar huls jagen. De Verenigde Staten hebben een bevolking van niet meer dan 150 millioen. En wanneer men de West-Europese Industriële capaciteit optelt en daarbij voegt de presta tie» van de Europese landbouw, dan komt men tot cijfer», die de Amerikaanse op vele ln lilfl kleur Ban punten evenaren, of zelfs overtreffen. Toch uaar werden achterec is Amerika het machtige rijke land en Europa Gedeputeerde Staten. een verzameling verbrokkelde naties, die de de griffie, de hoofden der afdt hand moeten ophouden voor Amerikaanse vinciale diensten, alsmede tal hulp. Dit is een toestand, die in zeer korte woordigers der ambtenaren aan tijd radicaal kan veranderen. Als Europa maar evenals Amerika en evenals Rusland tot een bundeling van zijn macht kwam en tot een eensgezind optreden. Zelfvertrouwen en een gezamenlijk gebruik van reeds middelen kan Europa ver uitheffen boven eijn vervallen staat van nu. Ongeveer 80 pCt. van de totale tabaksoogfc. in Eesoeki (Java's Oostpunt) is door brand stichters vernield. Na een reeks branden in de voorgaande dagen, zijn gisternacht weer tientallen droogschuren, van welke de meeste met tabak waren gevuld, in vlammen opge gaan. Van de ongeveer 480 droogschuren irt het Besoekische zijn er reeds 400 verbrand. Volgens een voorlopige schatting bedraagt de schade 30 millioen roepiah aan tabak en IC millioen aan de schuren. Op verschillende plaatsen heeft men rampokkers gezien, die helmen droegen, waarop het embleem van de sikkel en de hamer was geschilderd. In het gebied van Maesan zijn bekendma kingen aangeplakt, ondertekend door de In- donenische communistische partij, waarin de de dood wordt bedreigd als zij u.0.,.^oe of hout aan de ondernemingen le vert. Zeven Indones’ë’-s zijn deze week ver moord. omdat zij met Nederlanders zouden hebben samengewerkt. ouders in de laatste oorlogsjaren ucie loor ons konden zorgen, omdat er jj„d voldoende voedsel was. hebben daai msen, onder andere uit het i land, hen vaak geholpen als □pten. Dat wij nu sterk, flink is mede daaraan te danken. wij, meisjes en jongens van de i en jeugdorganisaties, de laat- net iets bezig geweest, waar den tonen, dat wij dat niet ver- i. Voor die kinderen uit het Oos- van wie de vaders en moe- -en hebben om voor het St. speelgoed aan te sc' iets willen makei De minister begon met te zeggen, dat de regering weet wat een oorlogserfeni» is. Hij telde zeer wel te beseffen, dat een zware druk op ons volk Is gelegd. In beginsel is hij het er mede eens, dat de departementen zich moeten houden aan de toegestane bedragen. Uit een vergelijking der begrotingen van 1946 en 1951 blijkt, dat er wel degelijk is be zuinigd. ondanks het feit, dat er allerlei nieu we teken zijn te vervullen.» De ramingen voor de begroting zijn de meest realistische, wel ke de minister durft voorleggen, zo zeide hij. Men wordt tot grotere voorzichtigheid zorgvuldigheid genoopt, wil men niet het nanciële evenwicht in gevaar bre zeide verder, dat de verhoging der topsala rissen onderwerp van bespreking in het Ge organiseerd Overleg is geweest. Verleden jaar was bezwaar gemaakt tegen ambts- en representatie-toelagen en de heer Schouten heeft toen aangedrongen op een zo danige talarteregeling. dat deze niet meer no dig zijn. Het betreft het minimum dat nood zakelijk is; het geldt 200 man en de verho ging is maximaal 15 pCt. Op de begroting voor Binnenlandse Zaken is nog een bedrag van f 100.000 uitgetrokken voor bijzondere gevallen. Aan een commissie vojr bezuiniging be- »taat naar het oordeel denregering geen be hoefte. Wat de crediet-Virstrekking betreft, blijft er voldoende ruimterover om aan ge rechtvaardigde behoeften te voldoen. Minister Lieftinck zeide ten slotte het een» te zijn met de minister-president, dat de fi nanciële toestand van ons land zorgelijk is, maar ook hij heeft het sterke vertrouwen, dat het Nederlandse volk er in zal slagen de luia aan de Groenmarkt, waar de wethouders, gemeenteraadsleden en vertegenwoordi- van de H^se burgerij aan de Koningin ien voor gesold. de omgeving van het stadhuis hadden -7 het middaguur verscheidene belang enden verzameld. Burgemeester Schokking en wethouder Feber ontvingen het koninkl "1 echtpaar voor het Stadhuis. Daar bood 12-jarige Pieternella Pron uit Scheveningen een bouquet rose anjera aan de Koningin aan. Burgemeester Schokking sprak een kort be groetingswoord en bood namens zijn stad aan de Koningin een canapé en twee kleine fau- gemai teuils aan’ voor de kamer der prinsesjes. stoott Nadat de vertegenwoordigers van de bur- de wage: gerij waren voorgesteld, werd in twee zalen ge en op van het stadhuis de lunch gebruikt. Vanuit De R, ui de vroegere trouwzaal volgden Koningin Juliana en Prins Bemhard het défilé van de vertegenwoordiger» van de Haagse Jeugd Actie (Haja), die even late’' door de hoofd,- ea in een uit- ingang het stadhuis betrMen. wa« met satiin In de feestelijk versierde hal trokken ruim •kleed in zwart AHe deelnemers droegen stukken speelgoed. In de waren met een lang koord aan elkaar te hal van de verbonden. Aan dit koord van geschenken SPOORWEGEN KUNNEN BEVEILIGING»- Jules Moch. de Franse minister van defen- iariffe Amelita Was een vei-bonden. Aan Hare Majesteit KOSTEN NIET BETALEN. gie, heeft in de Franse Nationale Vergadering drXnbeXtk! dB dekmantel zou vormen van een Duit, op- Knninal vincie* te overwegen op het Eiland van Dordrecht vaarlijke overweg aan de Zuidendijk beveili- leld< Majesteit, gen met een flikkerlichtinstallatie; deze instal- Pa” - latie treedt 1 December in werking. De an- hij zeio en onre ouder, ln de laatMe oorlogsjaren de„ overwegen rullen echter nog niet bevel- «nel t«m| t net voor ons konden zorgen, omdater d worden volgens de N.S. zl)n de kosten emd tdïw daarvoor te hoog. sten van ons daar aanklop t vrolijk zijn. Daarom zijn Haagse scholen ste maanden met door wij wille- 1- geten hebben. Voor ten van ons land. v‘~ ders te veel zorgen Nicolaas- .of Kerstfeest fen, hebben wij graag geven. Met veel belangstelling sloegen de konin- bul- kWh® gasten de kinderstoel gade. De Konin- ilisa- ®in 8Prak haar bewondering Uit, over deze „Jen. act'e *an d® J®ugd. “ver- Na afloop van de plechtigheid ten stadhuize de in- begaven de koninklijke gasten zich naar de -.ceft Treves-zaal. Daar we.-den ongeveer 135 bur- d gemeesters uit Zuid-Holland en hoofden en vertegenwoordigers van belangrijke provin ciale lichamen in deze provinc e aan Konin- gin Juliana en Prins Bernhard voorgesteld. wat pe koninklijke gasten onderh'elden zich daar- ;^aal na op ongedwongen wijze met hen. .SBESPREKING MET WEST- 'r)UITSLAND UITGESTELD, zzdelsbesprekingen tussen Nederland -Duitsland, waarvan het laatste sta- zeek in Frankfurt zou beginnen, ld« tot het midden van de vol- Geen schepen meer ter haring- -- vangst. BUITENLAND. De afzet van gezouten haring wordt onder OOK WEST-BERLIJNSE POLITIE BEWAFBND. dat voor de nog aan te voeren gezouten ha- De drie Westelijke commandanten van Her ring, geen afzet zal worden gevonden. lijn hebben de stadsa,,toriteiten toegestaan de In verband hiermede heeft de voorzitter van Westelijke politie te bewapenen en te oefenen het Bedrijfschap voor Visserijproducten be- in het.belang van de openbare veiligheid. D« paald, dat het met ingang van morgen ver- bewapening zal bestaan uit karabijnen, lichte boden is vissersvaartuigen ter zoute haring- automatische wapens en lichte machinegewe- vangst te doen uitvaren. Gedurende veertien ren. Het merendeel der wapens zal in geal- dagen na deze datum is het nog toegestaan lieerde handen blijven en slechts verstrekt gezouten of gekaakte haring in Nederland aan worden wanneer men deze nodig heelt. De te voeren commandanten zeggen in dit verband, dat Het sluiten van de haringteelt 1950 heeft naar hun mening de wederuitrusting reeds geen betrekking op de aanvoer van verse ha- lang geleden had moeten geschieden, daar de pjng Russische autoriteiten geruime tijd de bepa ling van de geallieerde bestuursraad (de vier- mogendhedenraad) overtreden hebben. Hierin werd bepaald, dat de politie slechts gewapend mocht zijn met pistolen en knuppels. DE STRIJD IN KOREA Noordelijken vermijden gevechten De Noord-Koreaanse en Chinese troepen, die In Noord-Korea diepe verdedi- gingsitellingcn aanleggen voor de winter, zetten hun strijd om tijd te winnen voort, daarbij grote botsingen vermijdend. Het weer, dat steeds slechter wordt, begint de pogingen van de verbonden troepen om de strijd te beslissen te belemmeren. Stafofficieren geloven, dat beide fronten, wanneer er geen beslissing bereikt wordt, zich in de volgende weken moeten Jnriehten voor een wlnterpause ln een met sneeuw bedekt landschap. Auto te water: twee doden. »...o De Gronings® brandweer he dijk een auto uit het Hoendiep gel.—*-, de zich de lijken van een man en - - igen vonden. De man bleek te j” uit Voorburg, en de vrouw - ningen. De politie werd op het ongeluk opmerkzaam -aakt, toen een schip on de gezonken auto tte. Uit het eerste onderzoek bleek, dat •n toebehoorde aan een Haagse gara- 9 November was gehuurd aan de heer Jit Leiden. Het onderzoek in de aanvankelijk duistere geschiedenis, togn de heer De B. zich bij de politie meldde, en meedeelde, dat hij te zamen met de heer J. voor een Haagse firma reisde en zij Dinsdag avond Groningen waren binnengereden. Zij hadden enkele café's bezocht, waar <*- heer J. een eindje Was gaan rijden. Hoe d vrouwelijke passagier in de auto was geko men, wist de heer D. B. niet, SPOORWEGEN KUNNEN BEVEILIGINGS- KOSTEN NIET BETALEN. .1 de burgemeester van Dor- dam, naar aanleiding van de twee van de vijf onbewaak- het Eiland van Dordrecht hebben tot enig gevolg ge lee Spoorwegen zullen de ge- i de Zuidendijk chtinstallatie; deze ins iber in werking. De niet hol-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1