fll rsB’-i, iar ■b A 18 De heer C.B. Heykoop, onderwijzer aan de “Zon- en Vreugdeschool” te Rotterdam, doet op 1 mei 1956 zijn intrede als derde hoofd van de school, die inmiddels de naam Frans Lafeberschool gekregen heeft. Heykoop start met een grondige reorganisatie van het onderwijs, waarbij onder andere de beide hoogste klassen worden gesplitst in een werkklas voor jongens en een huishoudklas voor meisjes, vervolgens introduceert hij iets nieuws, namelijk dat op ouderavonden werkstukken van de leerlingen tentoongesteld worden, wat zeer op prijs gesteld wordt. En onder zijn leiding komt in 1958 de nieuwe school tot stand, en wel in het Van Bergen Ijzendoornpark,21 De Frans Lafeberschool is nu gelukkig van een ellendige huisvesting aan het Paradijs verlost. Helaas gaat zij in afgeslankte vorm verder: leerlingen vertrekken namelijk naar de pas opgerichte B.LO.-scholen van zowel van Protestants-Christelijke als van Rooms-Katholieke signatuur. Ook de imbecielenafdeling “De Ark” wordt verzelfstandigd.22 Onder de bezielende leiding van Heykoop verandert de Frans Lafeberschool in een leef- en werkplek, waar buitenstaanders een indruk kunnen krijgen, hoe de leerlingen onderwezen worden en hoe er met hen wordt omgegaan. In 1961 presenteert hij een gewijzigd leerplan van de school.23 In 1966 start de openbare L.O.M.-school “Albert Schweitzer" in een gebouw aan de Lethmaet- straat, met als hoofd de heer D. Strelitski. Heykoop krijgt inzake aanmelding en toelating van leerlingen voor het speciaal onderwijs hiermee te maken. Tot slot, zij het verlaat, werkt hij mee aan de totstandkoming van een afdeling van voortgezet speciaal onderwijs aan de Frans Lafeberschool in 1982.24 Op 1 augustus 1985 verzoekt hij om eervol ontslag in verband met zijn pensioengerechtigde leeftijd. J*®»*» - 2’ Minuut van B&W, d.d. 19 augustus 1958, afd. O.V.P., nr 8652, aan Ministerie van O.K.W. 22 Analytisch verslag, d.d. 11 september 1961, p. 246, 249 23 Leerplan van de Frans Lafeberschool, 3 oktober 1961, nr 11366 in: Dossiernummer 1.851.243,02.4, Onderwijs aan geestelijk gehandicapten; Werkplan Algemeen Dossier, 1961 t/m 1971 24 Brief van Heykoop aan B&w, d.d. 23 september 1982 in: Dossiernummer 1.851.24; Buitengewoon Basisonderwijs; Frans Lafeberschool, Algemeen Dossier, 1976 t/m 31-8-1983 I s

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1995 | | pagina 20