DE STICHTING VAN EEN AFDELING VOOR IMBECIELE LEERLINGEN 25 Dossiernummer 35-6/1-53, Minuut B&W, d.d. 18 januari 1943 19 Al gauw na de oprichting van de B.L.O.-school in 1928 besluit men tot het stichten van een aparte afdeling voor imbeciele leerlingen. In 1931 wordt dit al verwezenlijkt. Imbeciele leerlingen kunnen namelijk het onderwijs op een B.L.O.-school niet volgen. Op 1 oktober 1931 start deze afdeling dan met 12 leerlingen, onder leiding van mejuffrouw J. Langeveld, die in Amsterdam al anderhalf jaar ervaring op een imbecielenschool heeft opgedaan. De kinderen worden met arbeidstaken, met elementaire verstandsoefeningen en met voorbereidend lees- en rekenonderwijs beziggehouden. Op 1 mei 1933 wordt de klas gesplitst in de afdelingen A en B.25 In afdeling A worden geplaatst "leerlingen voor welke de mogelijkheid van plaatsing in één der debielen afdee/ingen niet per se uitgesloten moet worden geacht”. In afdeling B wordt "het oog gericht op 'arbeid’ en neemt het schoolse onderwijs een zeer bescheiden plaats in". Naast mej. Langeveld wordt het hoofd van de 2e Openbare Bewaarschool te Gouda (Nieuwe haven), mej. A.M. van Maaren, benoemd, op 8 oktober 1942 ontstaat er op de imbe cielenafdeling een vacature, doordat mej. Langeveld op die dag in het huwelijk treedt en op grond daarvan ontslagen is. Ze wordt met ingang van 18 januari 1943 opgevolgd door mej. A.F. de Vries, woonachtig aan de IJssellaan te Gouda.26 In 1948 wordt de afdeling aan het Paradijs naar de voormalige bewaarschool aan het Regentesseplantsoen verplaatst. Een steeds grotere breuk met de Frans Lafeberschool ont staat nu. Echt ideaal is deze huisvesting niet. Gelukkig gaat de gemeenteraad in de vergade ring van 31 oktober 1955 accoord met het voorstel van B&W om een nieuwe school voor imbecielen te bouwen aan de Jan Luykenstraat.27 Deze nieuwbouw is nodig, omdat de lokalen van de school aan de Nieuwe haven niet meer voldoen aan de eisen van ruimte, licht en luchttoevoer. Het leerlingenaantal stijgt langzaam; nog steeds is men niet aan het aantal van 37 gekomen, nodig om een derde leerkracht te kunnen benoemen, op 30 mei 1959 wordt het nieuwe onderkomen en de daarmee beginnende verzelfstandiging van de imbecielenafdeling met de naam “De Ark" geopend door de hoofdinspecteur van het B.L.O., dhr N.Y. Vlietstra. Deze merkt onder andere op: "Het is moeilijk onderwijs te geven aan imbecielen, het is bijna een ploegen op rotsen. Maar ik hoop dat zij, die in deze prachtige school werken, dat werk met een kunstenaarsvisie mogen doen, in het besef, dat achter de improduktieve imbeciel een ontroerend stukje menselijkheid verscholen gaat. "28 Veelvuldig wordt “De Ark” bezocht, en een hoogtepunt is wel het feit, dat het landelijke B.L.O.-congres vanwege de aantrekkelijkheid van de Goudse scholen in Gouda gehouden wordt! De inspecteur uit Solingen, een zustergemeente waarmee Gouda gelieerd is, komt met enige collega’s uit het Duitse B.LO. op bezoek. Hij is zó enthousiast, dat hij meteen een afspraak maakt om later met de onderwijscommissie van de Solingense gemeenteraad op bezoek te komen. Het resultaat van deze kontakten is, dat in Solingen de eerste gemeenteschool voor imbecielen wordt gesticht! 27 Minuut van B&W (nr 11803-229) aan Gemeenteraad, d.d. 22 October 1955 In: Dossiernummer 1.851.243^)6.1, Onderwijs aan geestelijk gehandicapten, Buitengewoon Lager Onderwijs, imbecielenschool "De Ark' a/d Jan Luykenstraat 1; Bouw, alg. dossier, alsmede 1e inrichting, 1954 t/m i960 Analytisch Verslag 1955, p. 238; voorstel nr 11803-229 28 Goudsche Courant, 1 juni 1959 Dossiernummer 35-6-45, B&W aan Raad, d.d. 24-2-1933; Analytisch Verslag 1933, 8-3-1933, p.43, 29-5-1933, p. 194 26

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1995 | | pagina 21