22 groepen naar leeftijd geplaatst. De beide hoogste klassen worden gesplitst in een werkklas voor jongens en een huishoudklas voor meisjes. Er volgt een inventarisatie van leer- en inrichtingsmaterialen, en het personeel kan zijn wensen te berde brengen. Een extra krediet van ƒ21.000 wordt bij de gemeente aangevraagd voor leermiddelen en nieuwe boeken (het merendeel is totaal verouderd en kende zelfs nog eerste drukken van vóór 1914!)37 Het godsdienstonderwijs wordt op vaste uren gesteld en voor gymnastiek kan het gebruik van een gymzaal veroverd worden. Het schoolzwemmen wordt gestimuleerd, in tegenstelling tot de bezoeken aan het badhuis aan de Groenendaal, waarvoor maar weinig enthousiasme kon worden opgebracht en wat ook tijdrovend was. Op drie punten wordt een herstrukturering van de hele school toegepast, namelijk: Het invoeren van een “leerlingenboekje", waarin vermeid worden: - de testuitsiagen en het medisch verslag bij toelating van de leerling - een observatierapport - geregelde verslaggeving van prestaties, gedrag, verdere bijzonderheden en de verplichte huisbezoeken - een lijst ten dienste van de nazorg Er worden besprekingen met het personeel gehouden, waarbij de grote lijnen van het on derwijs zodanig vastgesteid worden, dat het overgaan van de ene klas naar een hogere voor een leerling niet meer betekent dat hij moet wennen aan een heel ander systeem. Voor de midden- en hogere klassen wordt een uniform takensysteem ingevoerd, dat genoeg vrijheid iaat voor het individuele, zowel voor de leerling als voor de leerkracht. Een zodanig opnieuw verdelen van personeelsleden over de klassen, dat elke leerkracht op de beste manier tot zijn recht komt. Alles wat met schoolzaken te maken heeft wordt opnieuw bekeken op rationaliteit en efficiëncy. Zo moet er een schoolfonds opgezet worden, in plaats van allerlei "slecht bedachte potjes voor Sinterklaas, schoolreisjes, toneelvoorstellingen enz.Bibliotheekbezoek, zowel voor de leerlingen als voor het personeel, wordt gestimuleerd, doordat de gemeente geld beschikbaar stelt. Ook studieconferenties voor het personeel worden aanbevolen. En leer krachten van lagere scholen uit de regio kunnen de school bezoeken, evenals de schoolarts met zijn collega’s uit de naburige gemeenten.38 De Frans Lafeberschool verandert onder de bezielende leiding van Heykoop in een ontmoetingsplaats, waar buitenstaanders er een indruk van kunnen van krijgen, hoe de leerlingen hier worden onderwezen en hoe er met hen wordt omgegaan. De school gaat veel meer doen aan wat tegenwoordig 'public relations’ genoemd wordt. Ouderavonden worden georganiseerd, evenals tentoonstellingen voor ouders. Er komen hospitanten, voornamelijk van "De Driestar", de opleidingsschool voor leerkrachten op reformatorische grondslag, die gevestigd is in Gouda. De leerlingen doen mee aan het lopen van de Goudse Avond vierdaagse, aan de jaarlijkse sportdag, aan een schoolreis en aan een jeugdvoorstelling in de Goudse schouwburg. Naast de godsdienstlessen geeft mevrouw De Wijs ook met succes anti- alcohollessen, die van groot belang voor debiele leerlingen geacht worden. Heykoop zelf houdt jaarlijks enkele tientallen lezingen over het Buitengewoon Lager Onderwijs op ouderavonden in de Goudse regio. Het gebeurt zelfs, dat hij naar het buitenland gaat. Toen “De Ark” nog geen zelfstandige school was, trok zij al door zijn toedoen bezoekers uit, Duitsland, Frankrijk, Zuid-Afrika, Amerika, joegoslavië en zelfs Japan. Maar ook 37 Brier van Heykoop aan B&W Gouda, d.d. 14 september 1956 In: Dossiernummer 1.851,243;06.31, Frans Lafeberschool, leermiddelen 1946 t/m 1958 38 Jaarverslag 1956

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1995 | | pagina 24