NAAMGEVING 39 jaarverslagen 1962, 1963, 1964, 1965 40 Verslag van den toestand der Gemeente Gouda, hfd. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over 1960 Verslag van den toestand van den Gemeente Gouda, 1947 43 Verslag van den toestand van den Gemeente Gouda, 1947 44 Brief 29 mei 1947. in: Dossiernummer 1.856.06, naamgeving scholen 1947 t/m 1975, nr. 5527 23 de Frans Lafeberschool in het Van Bergen Ijzendoornpark wordt bezocht, zowel vanuit het binnenland als vanuit het buitenland: uit Duitsland, Frankrijk, Joegoslavië, Japan, en later uit Amerika, Suriname, Griekenland en Australië. Het komt zelfs voor, dat de school bezocht wordt door buitenlanders op studiereis, die een aanbeveling van het ministerie van o.k.W. hebben gekregen! Nauwere relaties worden onderhouden met de Solingense B.L.O.-school. De Frans Lafeberschool wordt zelfs uitverkoren om op de Nationale Onderwijstentoonstelling de afdeling onderwijs aan debielen te mogen verzorgen.39 Als geen ander weet Heykoop de school volop in de schijnwerpers te zetten. De jaren 1958 tot 1966 waren de “gouden jaren” op het gebied van public relations. Na deze periode namen de belangstelling en het bezoek af, mede door ziekte van Heykoop zelf en van anderen binnen het schoolteam. Naast het "manager-zijn" lag de kracht van Heykoop in het eerste decennium op de school in het stimuleren van zijn leerkrachten tot het volgen van studies met betrekking tot het B.L.O.-kind èn het versterken van de relatie tussen school en huis, door veel meer dan voorheen de ouders van de leerlingen bij het schoolgebeuren te betrekken. In deze periode pleitte hij al voor specialistische hulp aan leerlingen op de lagere scholen zelf, zodat zij niet zo snel en gemakkelijk uit hun leefgemeenschap gehaald behoefden te worden om onderwijs op een B.L.O.-school te gaan volgen.40 Naarmate echter de jaren verstreken, boette Heykoop qua originaliteit in en moest hij zelfs wel eens door anderen over de streep worden getrokken, zoals bijvoorbeeld in de stichting van een voort gezette afdeling voor Buitengewoon Onderwijs aan zijn school. Soms bezat Heykoop een verziende blik. Ik memoreerde al zijn visie op specialis tische hulp aan leerlingen binnen het gewone Lager Onderwijs. Maar ook ten aanzien van voortgezet Onderwijs aan B.L.O.-leerlingen, die niet naar het reguliere vervolgonderwijs konden, zal hij - in tegenstelling tot zijn collega’s - een “ongezuilde” school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs het meest relevant voor deze categorie leerlingen41 vinden. De B.L.O.- c.q. Frans Lafeberschool is in Gouda de oudste instelling voor Speciaal Onderwijs. In 1947 wordt de oude, zakelijke aanduiding van de scholen met nummers en letters vervangen door een naamgeving. De openbare scholen krijgen de namen "van mannen, die hun leven in dienst van het Openbaar Onderwijs hebben gesteld dan we! een aan de omgeving ontleende naam, terwijl voor twee scholen een geschiedkundige naam werd gekozen".^ Bij raadsbesluit van 23 juli 1947 gaat de B.LO.-school de “Frans Lafeberschool" heten.43 Dit is gebeurd op instignatie van de “Ouderraad bij het Openbaar Lager Onderwijs", die in een brief44 aan B&w laat weten de school te noemen naar de vroegere wethouder van onderwijs (hij was dit van 25 maart 1924 tot 6 september 1927), tevens de oprichter van de school, F.L.J. Lafeber (in het algemeen Frans genoemd.) 41 Brief van Heykoop d.d. 7 april 1975 aan B&W (ingekomen 8 april 1975, nr. 4026). In: Dossiernummer 1.851.243; Frans Lafeberschool, Algemeen Dossier, 1950 t7m 1975 42

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1995 | | pagina 25