BRONNEN UIT STREEKARCHIEF HOLLANDS MIDDEN, ONDERDEEL GEMEENTEARCHIEF GOUDA: 1. 2. 3. 4. 5. OVERIGE: AANKONDIGINGEN MEDEDELINGEN 24 Lange tijd, van 1928 tot 1952, bleef de Frans Lafeberschool de enige vorm van Speciaal Onderwijs. In 1978 kon zij het heuglijke feit van een gouden jubileum vieren. Helaas maakte de Goudse Courant hiervan geen gewag. Ook de bundel "Ach lieve tijd. Zeven eeuwen Gouda en de Gouwenaars” negeerde in deel 6 over hun onderwijs (Waanders, 1987) het Speciaal Onderwijs totaal. Moge dit artikel alsnog het initiatief tot het stichten van een vorm van Speciaal Onderwijs in Gouda, 65 jaar geleden, aan de vergetelheid ontrukt hebben. Vrijdag 24 maart 1995 vindt de officiële opening plaats van tiet nieuwe gedeelte van het gebouw van de Streek archiefdienst. Zaterdag 25 maart is er van 11.00 tot 16.00 uur Open Huis. De werkgroep voorbereiding opening Streekarchiefdienst nodigt de cultuurhistorische verenigingen van het verzor gingsgebied uit tot een presentatie. Inlichtingen: te! 01820-23219 (na 16.00 uur) Gedenkboek omtrent de zorg voor en onderwijs aan zwakzinnigen, uitgegeven door de Vereeniging van Onderwijzers en Artsen, werkzaam aan inrichtingen voor onderwijs aan achterlijke en zenuwzwakke kinderen, onder redactie van P.H. Schreuder, GJ. Vos, Dr D. Herderscheê, N.V. Uitg.mij. Haga, 's-Gravenhage, 1929, p. 205-240 Analytische Verslagen van het verhandelde in de Gemeenteraad van Gouda m.b.t. de B.LO.-school, 1899 tot 1901; 1910 tot 1978 Dossiers Buitengewoon Lager Onderwijs (nrs 35-6) in Secretariearchief Gouda, 1921 tot 1945 Goudsche Courant: 1 en 2 mei 1928 1 t/m 5 mei 1953 24 t/m 27 oktober 1955 27 en 29 september 1958 1 juni 1959 27 februari 1962 1 t/m 10 mei 1978 1 t/m 5 augustus, 20 t/m 24 augustus 1985 ingekomen en verzonden stukken vanaf 1946 m.b.t. "Frans Lafeberschool” en “De Ark” Verslagen van den toestand der Gemeente Gouda, hfd. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; 1910 tot 1964 (inventarisnummers 16B37, 16B38, 16C1-C16)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1995 | | pagina 26