J Klaat'D. Konvteru^, (Met- it- vergetetv etv vergeverv. Mevr. V. X 1.30 - 4.00 uur: Middagslaap conversatie en zonnebaden. 4.00 uur: Wetenschappelijke lezingen door bekende sprekers met gaven van voordracht en eloquentie. Gelegenheid voor debat. 6.00 uur: Avondeten met bijbellezing. 7.oo - 9.30 uur: Eventueele voortzetting der besprekingen, schaakpartijen e.d. 10.00 uur Naar bed. Ad. 3 Van de corve[ej: Dagelijks zijn uit barak 11a vijf en uit barak 11b vier man belast met de corve[e]diensten, volgens nummervolgorde door ons, elk voor zijn barak nader aan te wijzen. Niemand mag zich aan deze verplichting onttrekken. Echter zijn de jongeren zedelijk gebonden de taak van de ouden over te nemen, waarbij zij totaal in de corvefejverplich- tingen van den ander, dien zij remplaceeren, vallen. De corve[e] verzorgt het uitwendig aanzien der zalen. Zij is gerechtigd hen die hun bed niet keurig hebben opgemaakt, tot de orde te roepen. De corveje] verzorgt de vaat van het geheele gezelschap. Ad. 4 Van de speciale opdrachten: wij Knoppers en Rutgers hebben voorts met speciale opdrachten belast de combinatie Hazenberg-Van Andel met de dagelijksche en doorloopende leiding van de corveje]. [Het] koppel De Wilde-Botterweg-Smeenk met de leiding der wetenschappelijke conferenties. De broeders Douwes-Ruys met de assistentie van de geestelijke verzorging. Hagoort met de cantine voor allen, de provisiekast van 1 la en de redactie onzer orders. Meijerink met de provisiekast van 11b. Sickinghe met de leiding der gymnastiek. Ieder is aan bovengenoemden, zoomede aan de corveeërs bij de uitoefening van hun functie, alle inschikkelijkheid verschuldigd. Ten laatste.- Een ieder die zich niet overeenkomstig deze bekendmaking gedraagt, zal worden veroordeeld om bij ons a.s. vertrek achteraan te loopen, zoodat hij het laatst het kamp zal mogen verlaten. Nadere aankondiging: Voor het geval ons verblijf zich ook over één of meer zondagen zou uitstrekken, wordt een wijziging in het dagprogramma gebracht in dier voege, dat 's morgens een godsdienstoefening gehouden wordt en 's middags een religieus onderwerp wordt besproken. Een kampcourant werd door de aanwezige journalisten uitgegeven. De advertentie- rubriek ontbrak niet. Prof. K. Dijk zal zich de volgende advertentie nog wel herinneren: De hygiënische inrichting van het kamp was zeer onvoldoende en als gevolg daarvan brak in de warme zomermaanden van 1941 meermalen dysenterie uit. De toiletten bestonden uit een latrine waarbij men broederlijk naast elkaar op de zitbank zat. Zo hoorde ik eens een bekend kamerlid zuchten: "Hier eindigt toch alle cultuur", waarop een oud- minister, nevens hem gezeten, slagvaardig antwoordde: "Wat? Hier begint de nétuur!" Het medeleven uit den lande was groot. Pakketten met kostbaren inhoud aan levensmiddelen en versnaperingen werden toegezonden en gelijkelijk onder allen verdeeld. De gevolgen waren soms van dien aard, dat onze eigen arts druk werk had. Niets was echter in staat de gemeenschapszin te verstoren. Nu, na zooveel jaren, blijft de herinnering levend en de band onverslapt. Zelfs de Duitscher zal den gang van zaken in het kamp Schoorl 32

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1995 | | pagina 10