1L1 MM I SM® g n rhr r f Gijzeiaarsverbiijf Groot Seminarie Haaren 51 26 Polet in de brief d.d. 1 maart 1942, die verderop nog ter sprake komt "Dat transport duurde precies 14 dagen en in grote onzekerheid waarheen. Ik dacht steeds aan een ander Lager of aan Duitsche fabrieken en in het gunstigste geval aan het kamp te Amersfoort De reis was gegaan over Weimar naar Kassei, van Kassei naar Hamm, dus door de berglanden van Thüringen en het Sauerland en vandaar door het Roergebied langs Essen en Dusseldorf, bij Duisburg over de Rijn naar Kleve. Daarvandaan weer terug naar Krefeld, bij Wesel over de Rijn en zoo naar Emmerich." Men kan zich mijn vreugde voorstellen, toen ik den vaderlandschen bodem, na zooveele maanden betrad. Met een in burger gekleeden Gestapo-agent als begeleider, werd in 's-Hertogenbosch uitgestapt. Op mijn vraag naar het doel van de reis, antwoordde de man, dat hij dat niet wist! Ik dacht toen aan hetgeen Bismarck in zijn memoires schreef, vroeg een gezant hem eenige inlichtingen, dan, zoo bekent Bismarck zelf: "Keek ik hem met mijn trouwe oogen aan en loog hem wat voor!Nog dienzelfden dag arriveerden we te Haaren (N.B.). De commandant aldaar informeerde naar de behandeling in Buchenwald, waarop ik, door de ondervinding geleerd en door de voorzichtigheid geboden, antwoordde dat "het klimaat daar uitstekend was". Dat hij toch wel eenigszins op de hoogte was, zou zijn af te leiden uit zijn opmerking dat ik in ieder geval van nu af aan "in den zevenden hemel" was aangeland.26 Het pension te Haaren De ontvangst te Haaren door de oude kameraden was allerhartelijkst. In een minimum van tijd werd ik geschoren, in een bad gestopt en van frissche onderkleeren voorzien. De huisvesting in de prachtige gebouwen was prima. Het spreekt vanzelf, dat mijn schitterende indruk vooral moet gezien worden tegen den donkeren achtergrond van het concentratie kamp dat ik verlaten had. «r i 'g i - WnT-’T—T

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1995 | | pagina 29