MEDEDELINGEN OPENING NIEUWE HUISVESTING DE IGNATIUS WALVISPRIJS 60 In de Goudsche Courant van 22 december 1931 schreef men o.a. na zijn overlijden: “Gedurende de periode van zijn raadiidmaatschap en later van zijn wethouderschap heeft de heer Lafeber talrijke malen blijk gegeven een man van ernstige principe te zijn, die met grote wilskracht de voor hem zeer moeilijke taak met bewonderenswaardige ijver heeft vervuld. Hij toonde zich in de Raad steeds een man van karakter, die streed voor zijn partij, maar daarbij de gemeentebelangen geenszins voorbij zag. Voor hen, die andere beginselen huldigden, was hij een eerlijke tegenstander. Toe hij na van zijn ziekte ogenschijnlijk hersteld te zijn, opgewekt zijn journalistieke taak aanvaardde in dienst zijner partijpers, hebben wij talrijke malen de gelegenheid gehad deze eenvoudige man, stuurs naar het uiterlijk, maar in wezen zo gans anders, te leren kennen en respecteren. Zijn arbeid is hem tenslotte te zwaar geworden en thans is hij na een lange lijdensperiode heengegaan, In zijn openbare functies heeft hij de gemeenschap vele en goed diensten bewezen; op de perstribune van de Raad en waar zijn journalistiek werk hem elders met ons in aanraking bracht, was hij een goed kameraad, wiens heengaan wij betreuren". Bij raadsbesluit van 23 juli 1947 werden aan de openbare lagere scholen namen gegeven, waarbij o.a. de school voor Buitengewoon Lager Onderwijs de "Frans Lafeberschool" werd genoemd, naar Frans Leenden Johannes Lafeber. Op 10 april is de Ignatius Walvisprijs uitgereikt aan mevrouw L.E. Boots uit Nijmegen. De jury besloot de prijs, groot f 1.000, toe te kennen aan het artikel “Een illegale Goudse Bijbeluitgave" Er waren in totaal vier inzendingen. In de komende nummers van "De Schatkamer" zullen deze inzendingen worden gepubliceerd. Op vrijdag 24 maart jl. was er een zeer sfeervolle bijeenkomst in de Sint jan, waar ruim 200 genodigden de sprankelende toespraak van prof. Pteij hoorden. Prof. Pleij sprak vooral over het belang van archieven als bewaarplaats van verklaringen van ons collectief gedrag. Zijn geestige redevoering zette meteen de toon voor de rest van de dag. In de loop van de middag konden alle belangstellenden een rondleiding meemaken door de nieuwe behuizing.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1995 | | pagina 38