VOLKSUNIVERSITEIT SCHOORL STELLINGEN: 7. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 29 Men moet natuurlijk zelf toeschouwer zijn geweest, de personen kennen, om ten volle de humoristische zijde van de zaak te kunnen waardeeren. Volledigheidshalve geef ik hier de stellingen, die in beide gevallen werden verdedigd. De even scherpzinnige bestrijding kan de lezer zich wel voorstellen. Promotie van den heer B.A. Knoppers tot doctor in de theologie op 18 juli 1941. Proefschrift: "Het interneeringskamp bij de wederdopers. Wijl alle wetenschap afgeleid is uit en steunt op de theologische, kan alleen de laatste met recht wetenschap genoemd worden-, ze is niet alleen regina scientiarum, maar scientia sola. Het leiderschap van barak 11a rust niet in de volkssouvereiniteit van de daar vertoevende inboorlingen, maar op de veie en boven allen twijfel verheven kwaliteiten van den leider zelf. De stoute beweringen van de astronomie omtrent den afstand der vallende sterren (zie G. Buiten, Astronomie urea di. Vi biadz. 708) zijn louter een product van een door overmatige sterrenkijkerij overspannen geest. De parlementaire maling aan de juristerij is te danken deels aan de overbekende juridische disorde, deels aan de valsche democratie van het parlement Dienstplicht voor theologen is én met het wezen der theologie in strijd én overbodig, wij! deze van nature strijdbare heiden en onverbeterlijke polemisten zijn. De stelling van den schaakfanaticus Mr. G. van Baren (zie zijn: Hoe leer ik schaken in één maand, 7e druk biadz. 412), dat de dame steeds kleur bekent, is in Schoor! onhoudbaar gebleken; zijn felle tegenstander, de plattelander Chr. van den Heuvel heeft dit on weerlegbaar aangetoond. De homiletische constructie van Dr. K. Dijk (Theoiogica practica irredita, waarschijnlijk pag. 654) wordt door mijn eigen practijk in die irrate gelogenstraft, zoodat dit nog te verschijnen werk voor zijn geboorte reeds is veroordeeld. De combinatie: gebakken visch - kersen - meloen - bessen, is op theologische, medische en sanitaire gronden ten eenenmale verwerpelijk. De bewering van Dr. L. W.G. Scholten, dat de historie vandaag eindigt, berust op een in ons kamp niet gangbare tijdrekening; het moet zijn: eindigt morgen. 10. Linguïstisch uitgedrukt moet de Nederlander een dialect van de Standaard (dit orgaan in zijn oude hoedanigheid) genoemd worden; alleen zoo beschouwd is het bestaansrecht van dit overigens keurig uitgegeven blad te verdedigen. 11. Productieslag (zie Chr. v.d. Heuvel, Agrarische wijsbegeerte, In! deel biadz. 14) is een contradictio in terminis. 12. Het verdient geen aanbeveling, dat de 2e voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaa! in rok de zittingen van dit Hooge College presideert-, dit excellente gewaad dient aan den eigenlijke president te worden overgelaten. 13. Het is onjuist om met Dr. All. Rutgers (Kampwerk blz. 1007) te beweren dat de inspectie der barakken op één lijn staat met de kerkvisitatie. De eerste geschiedt op bezet gebied, de tweede op onbezet terrein.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1995 | | pagina 7