EERE-PROMOT1E C.B. VAN DER WAL w.g. B.A. Knoppers, E. A. Polet J.w. v. Frankenhuyzen P.v.d. Velden [Ds.] P.G. Knibbe H. Botterweg 30 1. Theologische stelling: De valsche profetie onderscheidt zich van de ware hierin, dat zij steeds optreedt met een groote mate van stout- en vrijmoedigheid en in woordenrijkdom de laatste verre overtreft; de ware profetie is dan ook van de valsche gemakkelijk te onderkennen. 2. Juridische] stelling: Onder een acceptatie ter eere is te verstaan een afgesloten verzekering, die aanbevolen is zonder een enkele onjuiste voorspiegeling en eenig kwaad woord over andere maatschappijen. 3. Litt[eraire] stelling De bekende litteraire producten uit het geslacht Van der Wal zijn door den invloed van het Darwinisme op de poëzie steeds miskend; de calvinistische kunst kan ook hier, zooals bij Seerp Anema, eerherstel brengen. 4. Med[ische] stelling De gastronomie van sommige tafels in 11a is niet in overeenstemming met de puriteinsche soberheid der Anti-Rev[olutionaire] Partij en schadelijk voor den invloed der dischgenooten. 5. Algemeene stelling De afzijdigheid van N.N. bij het aardappelenjassen is in den grond der zaak doopersch; ze komt voort uit een verfoeilijk dualisme tusschen natuur en ambt (specialis) en toont verwantschap met de toestanden in het kamp bij de Wederdoopers. 6. Bijzondere stelling Gereformeerde geheelonthouding is een contradictio in terminis; gere formeerden ijveren juist op alle terreinen des levens en waar zij niet ijveren is er geen terrein. 7. Academische stelling: Tot de opleiding tot het predikantsambt behooren in het vervolg ook een verblijf van enkele maanden in het interneringskamp met al den arbeid daaraan verbonden; deze opleiding waarborgt meer activiteit bij de pastores en minder behoefte aan salarisverhooging. J. Hazenberg Dr. Th. Ruys H. v. Andel Dr. L.W.G. Scholten A.R. de Kwaadsteniet J.jW.G.] Meerstadt Een paar weken later volgde het volgende verzoek: Aan de Senaat der roemzuchtige Volksuniversiteit te Schoor!. Ondergeteekenden brengen onder uwe aandacht, dat de naam van uw faculteit der Philo- logie aanwijzingen geeft, dat het woord 'logie’gedachten wekt aan: 1e: woord, n.l. het Hellenisch logos, dus ook aan woordenrijkdom, woordenvloed desnoods woordenpurgatie. 2e: logica 3e: het oud Nedjerlandse] woord logen en zijn vervoeging loog-ie. 4e: het woord phiios oftewel vriend. Redenen waarom zij u in vluchtige overweging geven, den titel doctor honoris causa in de philo-logie toe te kennen aan den barakbewooner nr. 35, bekend onder de naam C.B. v[an] d[er] wal, omdat hij een vriend genaamd kan worden van allen woordenvloed, een kind is in de logica en een jongleur in de meest logenachtige voorspellingen. overtuigd, hiermee een open deur in te trappen, Schoorl, 31-7-1941, Dr. J.H. Scheurer P. Dullaart [KJ.J. Boe[ijen]ga Ds. J. Douwes A. Kuperus P. Dekker De Senaat willigde het verzoek in, zoodat werd overgegaan tot de D. Yskes

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1995 | | pagina 8