HH r j riU 11 Het orgel front 15 "Dit orgel is in de laatste Jaren niet goed in orde gehouden, maar zal, na de noodige herstel lingen te hebben ondergaan, zeer goed van kracht en toon zijn en bijzonder geschikt voor onze kerk.Men deed een bod van ƒ8008. Op 28 oktober 1890 gaf bisschop Caspar van Haarlem aan het parochiaal bestuur van Vlaardingen machtiging om voor ƒ7000 een nieuw orgel te kopen en ter dekking onder ande re het oude orgel voor f 800 te verkopen. Dit alles conform het advies van de zeer eerwaarde deken en "krachtens ons verstrekte Apostolische volmacht"9. Op 4 november 1890 besprak de Nieuwerkerkse kerkvoogdij een stuk van Jac. de Groot uit Vlaardingen. Het orgel kon worden gekocht voor ƒ900. Besloten werd om het voor dat bedrag te kopen10. Het Vlaardingse kerkbestuur was dus een goede koopman! In Nieuwer- kerk moest overigens een galerij worden gebouwd om het orgel een plaats te geven. 8 SAHM, Archieven Hervormde gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel (verder: Archieven Hervormd Nieuwerkerk), inv.nr. 204. 9 Archief Joannes, inv. nr. 172. 10 Archieven Hervormd Nieuwerkerk, inv. nr. 204. iIs f 1 /b - -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1996 | | pagina 17