Terug nu naar de gemeenteraad. Op 20 december 1872 wordt pas besloten tot aan koop van een stuk grond van Holsteijn voor het bouwen van een brandspuithuis6. De kosten van de aankoop bedragen tien gulden. Twee maanden later volgt de schriftelijke goedkeuring van dit besluit7. Zo kreeg de 's-Gravenweg een eigen brandspuithuis en wederom een voor ziening die aan de vorming van een tweede ‘dorp' in Nieuwerkerk meewerkte. 20 6 Notulen gr, 20-12-1872 7 Notulen gr, 28-2-1873 Het zal een opluchting zijn geweest als een ruime maand later de Goudsche Courant het volgende meldt: “De Kerklaan te Nieuwerkerk a/d Ijsel, die ten gevolge van een plaats gehad hebbenden doorbraak geruimen tijd gesloten is geweest, kan thans wederom met rijtuigen gepasseerd worden-, binnen kort zal ook de scheepvaart die langs de Ringvaart van den Zuidplaspolder in Schieland, gestremd is geweest, weder opengesteld worden. Ten einde te voorkomen, dat bij eventueele nieuwe verzakking en doorbraak van de Kerklaan groote onheilen plaats hebben, zijn van wege de commissie van beheer en droog making der plassen twee sluizen in de Ringvaart van den Zuidplaspolder gemaakt, die on middellijk gesloten kunnen worden, wanneer er gevaar voor een doorbraak bestaat; dienten gevolge kan alsdan alleen het water, dat zich tusschen die sluizen bevindt, in de droog te maken plassen lopen. NB. Deze bijdrage is een fragment uit mijn scriptie voor de Lerarenopleiding (Hogeschool Rotterdam) "Van school tot brandspuit. De relatie tussen het Dorp en de 's-Gravenweg in Nieuwerkerk a/d Ijssel van 1850 tot 1890”, 1991 De pers za! jarenlang melding maken van de rivaliteit tussen de brandspuiten van ‘s-Gravenwegen Dorp. Hiernaast een voorbeeld uit de Goudsche Courant d.d. 15 september 1916. •Xienwerkerk a/d IJssel, 13 Sept. Ia den nacht van Maandag op Dinsdag, in den voornacht, werden de bewoners van ons dorp-opgeschrikt doör de brandfluit en het luiden van de klok, ten teeken dat, er in onze gemeente brand was uitgebroken. Het bleek dnt bij den landbouwer M. Molenaar 'óen,hooiberg in brand stond en de woning en de schuren groot gevaar liepen mede een prooi der vlammen te worden. Gelukkig was de spuit aan 's-Gravenweg zeer spoedig aanwezig, die binnen enkele minuten water gaf. Later verscheen ook de spuit van bet dorp. Door bet krachtig optreden van de brandweer mocht het gelukken, den brand tot den hooiberg te beperken. Het ongeluk moet toegescbreven worden aan kwaadwilligheid. Een persoon, die den eigenaar om een fooi vroeg omdat hy de bpren gewekt bad, werd aangehouden en spoedig achter slot en grendel gezet. Den volgenden dag is hij naar Rotterdam over gebracht. Ofschoon de brand beirekkeiijk gelukkig is afgeloopep, lydt de heer Molenaar toch groote schade.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1996 | | pagina 22