25.1dem, 25 maart 1803, voor verdere uitvoering 6 mei. 26.NA, inv. nr. 1020,1804, nr. 24. 27.NA, inv. nr. 1022,1806, nr. 18. 7 op 25 maart het verzoek toegestaan mits de deur een "suffisantSloth" zou hebben, "waarvan de sleutel zal moeten berusten onder de portier van Potterspoort ten einde dezelve des morgens te ontsluiten en des avonds bij het toegaan der waterpoortjes weder toe te sluiten, mits daarvoor jaarlijks betalende de somma van f10, welke som zal strekken tot een dédommagement voor gemelde portier"..?5. In de loop van dit jaar zal het bedrijf vermoedeiijk echt zijn gaan werken. in een "contract beneden de vijfduizend gulden(hoewel uit het contract de rol van dit be drag niet blijkt) werd in februari 1806 vastgesteld dat Jacob Weldijk de overleden Bleuland zou opvolgen "tot de bewaring der schriftelijke verzegelde geheime bepalingen tot de constructie of werktuigkunde der fabriek behorende of dezelve maar enigszins specterendeEen belangrijke opmerking volgde daarop: "Dat aan de heren comparanten inmiddels door de voomoemde heer Adrianus van Bergen als directeur was te kennen gegeven, datdenzelve, door ondervinding nevens zijn waardigen overleden vriend - de heerJacob Bleuland - had gezien dat alle de geheime bepalin gen der constructie der machine en zelfs die der andere delen dezer fabriek betreffende, niet we! door beschrijving in alle derzelver delen kunnen worden gekend, maar dat dusdanige kennis meesten voornamelijk door ondervinding en oculaire inspectie kon worden verkregen, waarom de gezamenlijke comparanten hadden begrepen, bij en met de benoeming van de heer Jacob weidijk in de plaats van wijlen voomoemde heer jacob Bleuland het twaalfde artikel van het contract in zover te altereren, dat bij het bewaren van de voorhanden zijnde geheime bepalingen bij hetzelfde twaalfde artikel gementioneerd, het als nu daartoe benoemde Hd zou worden verzocht en gequaü- ficeerd om door oculaire inspectie, 't zij op de drukkamer of waar t anders mocht vereisen, zich de nodige kundigheden van alles zoveel mogelijk eigen te makendit alles ook "ten einde bij op 24 maart 1804 sloten de compagnons een contract met een zekere Dirk Grond over het ruilen van een stuk grond. Van Bergen Co was eigenaar van blekerij "de Pelikaanen van een moestuin aan het Jaagpad, en deze grond moest dienen tot bleekveld voor de katoendrukkerij. Maar daartussen lag de blekerij van Dirk Grond, waarachter - langs de Bloemendaalse Wetering, de blekerij van van Bergen Co nog voor een gedeelte doorliep. Dat gedeelte stond van Bergen af aan Dirk Grond, in ruil voor een stuk, dat lag tussen de moestuin van van Bergen en de blekerij van Dirk Grond. Uit het vervolg valt op te maken, dat de bewuste moestuin nog geen bleekveld voor de drukkerij was, maar daartoe zou worden ingericht Het contract bevatte voorts bepalingen over afscheidingen, recht van overpad en het aanleg gen, gebruiken en onderhouden van sloten. Dit laatste was vooral van belang, omdat zowel de drukkerij, als de blekerij van Dirk Grond, en ook nog een veehouder die in de buurt paarden en koeien hield, gebaat waren bij de beschikbaarheid van schoon water, terwijl ze ook alledrie een afvloeimogelijkheid nodig hadden voor verontreinigd water (verfstof, zeep, gier). Blijkens dit con tract hebben de belanghebbenden kans gezien deze kwestie in der minne te schikken26. Op 27 december 1805 stierf Jacob Bleuland. Zijn weduwe en enige erfgenaam, Anna Clazina snep, machtigde Adrianus van Bergen om in haar naam al haar zaken, ook die met betrekking tot haar handel in wijnen, waar te nemen27.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1996 | | pagina 9