53 Scheepsmakerijen. Aantal: 3. Vroegere staat vrij bloeiende. Tegenwoordige staat kwijnende door de vermindering der negotie en verminderde vaart als een gevolg van de oorlog. Middelen tot herstel: 1e. vrede waardoor de scheepvaart weer zou bloeien, 2e. dat alle schippers behorende tot het gewezen groot- en klein schippersgilde dezer stad verplicht bleven om alhier, en niet op andere werven te timmeren, zo als in andere steden plaats heeft. Aanmerkingen: het lastgeld op de Hollandse schepen in Brabant gelegd is zeer aanmerkelijk, waar door de vaart grotendeels is geruïneerd, hetwelk ook de scheepmakerijen redundeert. Ook zijn deze fabrieken alhier benadeeld door het verplaatsen van 's lands magazijnen van turf en kaarsen naar elders. Middelen tot herstel: verbod van uitvoer der huiden en vellen alsmede van de schors of run, van al hetwelk dit rijk genoegzaam voorzien is, om anders deze fabriek in stand te houden. Aanmerkingen: voorheen was dit een voorname tak van bestaan en negotie, thans moet men door de uitvoer van het onbewerkte goed het bewerkte van buitenlanders hebben, waardoor de broodwinning aan duizenden benomen wordt en ook de lijmfabrieken, tapijtmakerijen en haar- wasserijen benadeeld worden. Perkament- en zeemlederfabriek. Aantal: 1. Vroegere staat: voorheen zeer bloeiende en gerenommeerd door het fraaie, hetgeen men alhier aan het bewerkte wist te geven. Tegenwoordige staat door het stilstaan der commercie vervallen als ook door de grote duurte der inkomende ruwe goederen, zullende de zeemlederfabriek door een te vrezen geheel gebrek aan traan eindelijk moeten stilstaan, zijnde de prijzen gestegen van 20 a 30 tot 130 gulden de ton. Middelen tot herstel, verbod van uitvoer van ruwe en ongefabriceerde vellen, dewijl zonder dat de fabriek geheel moet vervallen door de mindere daglonen waan/oor in Duitsland en elders wordt gewerkt, alsmede de mindere deugdzaamheid. Aanmerkingen: toen in dejaren 1792 en 1793 geen francijnen uit Frankrijk mochten gevoerd wor den, heeft deze fabriek aan de heer Quesnel te Delft alles bezorgd, wat door hem aan de landskan toren werd geleverd, en hem in staat gesteld aan al zijn commissiën te voldoen. Pel- en snuifmolen. Aantal: 1. Vroegere staat: bij de vorige eigenaars in een zeer vervallen staat. Tegenwoordige staat door de tegenwoordige eigenaar in een betere staat gebracht. Middelen tot herstel: wanneer het met de landswetten overeen te brengen was, dat ook op deze molen graan mocht gebroken worden, zou zulks dezelve veel bevoordelen. Schors- of taanmolen. Aantal: 1. Vroegere staat: zeer bloeiende. Tegenwoordige staat kwijnende. Middelen tot herstel: 1e. het volstrekte verbod van uitvoer van eikenschors en ongelooide huiden, 2e. een vrije en onbelemmerde uitvoer van gelooid leder. Aanmerkingen: de fabrikant heeft zich om remissie bij request aan Zijne Majesteit geadresseerd, ingevolge de publicatie van 17 april 1807, doch tot heden van geen dispositie op hetzelve iets ver nomen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1996 | | pagina 11